สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 083 โรงเรียน ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 0 0 0
2 001 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 6 8 8
3 089 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 1 9 23 15
4 002 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 9 13 11
5 003 โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 0 0 0
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 27 40 39
7 007 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 29 47 40
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 10 15 13
9 005 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 25 64 42
10 011 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 30 64 40
11 012 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 12 27 20
12 013 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 0 0 0
13 014 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 3 6 5
14 015 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 17 31 25
15 019 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 10 21 13
16 020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 2 6 4
17 021 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 6 13 10
18 022 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 0 0 0
19 023 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 12 28 20
20 017 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 27 55 39
21 018 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 9 21 16
22 024 โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 1 1 1
23 025 โรงเรียนบ้านงอมมด 3 6 5
24 026 โรงเรียนบ้านซําบ้อ 7 25 13
25 031 โรงเรียนบ้านทรายขาว 7 12 9
26 033 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 10 21 17
27 034 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 5 21 11
28 037 โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 6 8 8
29 032 โรงเรียนบ้านนาแซง 14 30 23
30 035 โรงเรียนบ้านนาไพร 28 37 34
31 036 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 8 8 8
32 039 โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 0 0 0
33 041 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 5 5 5
34 042 โรงเรียนบ้านน้ำลี 11 21 16
35 043 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 26 47 36
36 040 โรงเรียนบ้านน้ำแพ 2 3 3
37 038 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 8 7
38 044 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 27 51 38
39 045 โรงเรียนบ้านปากปาด 16 32 24
40 047 โรงเรียนบ้านปางคอม 2 2 2
41 046 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 12 20 17
42 049 โรงเรียนบ้านม่วง 6 12 9
43 050 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 10 12 10
44 051 โรงเรียนบ้านย่านดู่ 1 1 1
45 053 โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 9 19 11
46 054 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 48 87 76
47 055 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 4 7 7
48 056 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 2 4 4
49 057 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 25 55 32
50 060 โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 11 18 16
51 062 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 25 49 36
52 063 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 36 77 55
53 065 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 33 65 48
54 066 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 18 63 32
55 067 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 13 40 26
56 059 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 4 15 8
57 064 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 6 11 9
58 061 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 3 7 5
59 058 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 13 26 17
60 027 โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 1 3 2
61 028 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 44 71 63
62 048 โรงเรียนบ้านโป่งพาน 0 0 0
63 052 โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 3 3 3
64 068 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 40 76 62
65 070 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 25 56 38
66 071 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 9 20 16
67 072 โรงเรียนวัดนาขุม 11 14 14
68 073 โรงเรียนวัดปากไพร 3 8 5
69 075 โรงเรียนวัดวังกอง 9 13 12
70 088 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 10 19 14
71 074 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 8 10 10
72 078 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 9 19 14
73 079 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 45 88 67
74 080 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 13 33 19
75 081 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 8 14 12
76 016 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 9 26 12
77 069 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 5 17 8
78 077 โรงเรียนสหคริสเตียน 20 41 23
79 082 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา 3 5 3
80 009 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 5 10 6
81 010 โรงเรียนตชด.ยอดโพธิ์ทอง 0 0 0
รวม 985 1954 1442
3396

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี โทร. 089-960-2318
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]