สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสีเสียดบํารุง 35 6 3 4 44
2 บ้านเด่นเหล็ก 35 2 3 4 40
3 อนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 30 10 1 4 41
4 ป่ากั้งวิทยา 28 4 4 4 36
5 บ้านห้วยมุ่น 24 6 5 1 35
6 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 22 6 1 0 29
7 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 21 8 1 0 30
8 ราชประชานุเคราะห์ 13 21 2 1 1 24
9 บ้านห้วยยาง 20 8 1 3 29
10 บ้านบ่อเบี้ย 19 5 2 1 26
11 บ้านห้วยคอม 19 3 2 1 24
12 บ้านนาไพร 19 2 3 4 24
13 ชุมชนบ้านนากล่ำ 17 5 2 3 24
14 บ้านน้ำหมัน 17 5 2 2 24
15 บ้านห้วยผึ้ง 16 5 2 2 23
16 น้ำพร้าสามัคคี 15 5 3 4 23
17 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม 15 4 5 1 24
18 บ้านห้วยลึก 13 3 1 1 17
19 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 12 3 1 0 16
20 บ้านห้วยสูน 11 1 1 0 13
21 บ้านห้วยไคร้ 10 2 1 0 13
22 บ้านนาแซง 10 2 0 2 12
23 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 10 1 1 0 12
24 บ้านปางเกลือ 10 1 1 0 12
25 บ้านปากปาด 9 6 1 0 16
26 สหคริสเตียน 9 3 3 4 15
27 บ้านม่วงชุม 9 1 0 0 10
28 อนุบาลบ้านโคก 9 0 1 3 10
29 บ้านห้วยต้าวิทยา 8 2 1 0 11
30 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 8 2 0 0 10
31 บ้านน้ำลี 8 1 2 0 11
32 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 8 1 0 0 9
33 วัดจอมแจ้ง 8 0 0 1 8
34 บ้านนาต้นโพธิ์ 7 3 0 0 10
35 ชุมชนวัดมหาธาตุ 7 3 0 0 10
36 น้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 7 2 0 0 9
37 วัดวังสัมพันธ์ 7 1 2 0 10
38 สิงห์คอมพิทยา 7 1 1 0 9
39 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 6 3 3 0 12
40 จริมอนุสรณ์ 1 6 3 0 0 9
41 บ้านวังหัวดอย 6 2 1 0 9
42 วัดโพธิ์ชัย 6 2 0 0 8
43 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 6 1 1 0 8
44 บ้านซําบ้อ 6 0 1 0 7
45 บ้านนาหน่ำ 6 0 0 0 6
46 วัดนาขุม 5 2 3 1 10
47 บ้านม่วง 5 1 0 0 6
48 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 5 0 0 1 5
49 บ้านนาผักฮาด 5 0 0 0 5
50 ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 5 0 0 0 5
51 บ้านทรายขาว 4 2 1 0 7
52 จริมอนุสรณ์ 2 4 2 0 3 6
53 คุรุประชาสรรค์ศึกษา 4 2 0 0 6
54 บ้านนาไร่เดียว 4 0 2 2 6
55 บ้านน้ำลัดสามัคคี 4 0 1 0 5
56 บ้านห้วยเดื่อ 4 0 0 0 4
57 วัดวังกอง 3 2 4 0 9
58 บ้านน้ำไคร้ 3 2 0 0 5
59 บ้านหนองแห้ว 3 0 0 1 3
60 ไผ่งามวิทยา 2 1 1 1 4
61 บ้านงอมมด 2 1 0 0 3
62 บ้านห้วยโป่ง 2 1 0 0 3
63 วัดปากไพร 2 1 0 0 3
64 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 2 1 0 0 3
65 ร่วมจิตวิเทศศึกษา 2 1 0 0 3
66 บ้านห้วยแมง 1 4 1 0 6
67 บ้านไร่ตีนตก 1 1 1 0 3
68 บ้านห้วยครั่ง 1 1 0 0 2
69 บ้านน้ำแพ 1 1 0 0 2
70 บ้านกิ่วเคียน 1 0 0 0 1
71 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 0 2 0 0 2
72 บ้านปางคอม 0 1 0 1 1
73 บ้านเด่นชาติ 0 1 0 0 1
74 บ้านย่านดู่ 0 0 0 1 0
รวม 677 166 78 61 921