เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมนตรี รัตนบุรี พนักงานราชการ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
2 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายวีระชาติ นรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายนพดล มนตรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
26 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางพูนสุข โมกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี คณะกรรมการอำนวยการ
41 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางมยุรา มณีวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางสุภาวดี บุญช่วย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายไพฑูรย์ ศรีเชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
58 นางจิรัฐยา ไชยสาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
59 นางศรีทร สักลอ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
60 นางสาวพรรณี คุณากรบดินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
61 นางสาวอัญทิการ์ ศุภธรรม สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
62 นายประกิจ ถิ่นนา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
63 นางสาวเมธาวี ภุมรินทร์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
64 นายวุฒิวรรณ วิศาลวรรณ์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
65 นางสาวอชิรญา สุทธิโชติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
66 นางสาวรัชนีกร กลางคาร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
67 นางสาวกนกพร มินทะขัติ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการประสานงานส่วนกลาง
68 นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นางอินทิรา อรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นายรณยุทธ จีรังนิมิตรสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นางสาวณัฐกาญจน์ สุจิตะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางปราณี ช่วยชัย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางสาวชาลิสา บรรจงพาศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นางสาวตะวันดาว สุวรรณเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางสาววริณทิรา โกลาตี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นายพุฒิธร ศรีประภา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นางมารีเยาะ บุญแต่ง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นายเราะฮ์มาน โรมินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นางสุภาวดี บุญช่วย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นายไพฑูรย์ ศรีเชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นายวรจักร งามแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นายโสฬส เพ็งเหมือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นางสาวศรัณรัตน์ สายสลำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
96 นางสาวรัชนี สุกใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
97 นายณัฐวุฒิ อินิจา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
98 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
99 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
100 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
101 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
102 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
103 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
104 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
105 นายวชิรวิทย์ พิมพาพันธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
106 นายพีรพัฒน์ ถาวรภักดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
107 นายกรกช โกศล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
108 นางสาวธัญลักษณ์ มาลัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
109 นายชัยยา ชัยณรงค์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
110 นางสำเนียง เขม้นกิจ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
111 นายอนงค์ เกิดศรี ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
112 นายชูศิลป ชูลิกร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
113 นายพิศาล ชูลิกร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
114 นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
115 นางบุญศิริ นกเพชร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
116 นางอรวรรณ์ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
117 นางพรทิพย์ รัตนกระจ่าง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
118 นางอรรัตน์ เสนากัลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
119 นางสาวปิยะดา รวมทัศน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
120 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
121 นายสุทธิชัย อุทัยรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
122 นายปัญญวัฒน์ ศรีอินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
123 นายราเชนทร์ อติรุจตระกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
124 นายสุวัฒน์ รักษ์วงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
125 นายประกัน เมืองสุด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
126 นายกิตติพงษ์ หนูวัน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
127 นายสุนทร สังข์แก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
128 นางจารีย์ สุวรรณคช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
129 นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
130 นายธีรพล แก้วประดิษฐ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
131 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
132 นายสมพงศ์ อาดำ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
133 นายยุทธศักดิ์ มากจังหวัด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
134 นายชไรนันต์ ประคำ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
135 นายปกรณ์ แป้นแก้ว ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
136 นายสุชาติชาย ช่วยชัย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
137 นางสาวอุไรวรรณ เต็งทอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
138 นางสาวยุมรินทร์ ณ ศรีสุข ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
139 นางกัลยาณี บุญสนอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
140 นางสาวเพ็ญทิพย์ แก้วสังข์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
141 นางสาวเกณิกา เกิดขุมทอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
142 นายเอกรินทร์ จันทร์เฮง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
143 นางสาวไมสุหรี สุวรรณมาลี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
144 นางสาวสุฑาทิพย์ หลวงพูล ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
145 นางสาวอัจนา ทองดำ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
146 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
147 นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
148 นางสิทธิพร นุรุติมนต์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
149 นายฉัตรชัย สุวรรณ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
150 นายเอกลักษณ์ อาญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
151 นายมนตรี ปีไสย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
152 นายวัฒนา วิสาละ ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
153 นายธีระพล เทพรัตน์ ครู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
154 นายมานะ จะตุรัส ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
155 นายชัยยันต์ ชุมพล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
156 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
157 นายวุฒิศักดิ์ รัตนกระจ่าง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
158 นายอุทิศ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
159 นายเสกสรร พานิชยกูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
160 นางสาววธิดา สท้านอาจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
161 นายสาธร เพชรอาวุธ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
162 นายเสน่ห์ ขิมมากทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
163 นางสาวสุลีลา สาระพงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
164 นายทวี กันหา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
165 นางนิภา รัตนบุรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
166 นางสุพัตรา ชูลิกร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
167 นายเกรียงไกร แจ่มสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ ฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน
168 นายวิสัน สุคะมะโน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
169 นางฐิติมนฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
170 นางสมศรี รัตนา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
171 นางวิญดา ชูภักดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
172 นางณภาพัช ราโชกาญจน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
173 นางสาวสุดาพร มุรานนท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
174 นายทิวากร ทองอ่อน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
175 นางสาวพนิดา ศิริสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
176 นายปรีชา สุโพฮง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
177 นางสาวพรปวีณ์ ปานเพชร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
178 นางเสาวภา ทองมีชู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
179 นางสาวกาญมณี เพ็ชรมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
180 นางสุวิชาภา จันทร์หอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
181 นางเสาวรัตน์ ปานอินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
182 นางอาภรณ์ สุคะมะโน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
183 นายสิทธิศักดิ์ ชิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
184 นางไพลิน ชิตพิทักษ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
185 นางสุภาพร วิชัยดิษฐ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
186 นางสาวสุรีมาตย์ สุวรรณศรี ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
187 นายสิทธิพร นุริตมนต์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
188 นายนัฐพล เพชรหับ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
189 นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
190 นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
191 นางสาวพรรณ์ษา นิจฉลาด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
192 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
193 นางยุพา หมื่นหนู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
194 นางสาวสายทิพย์ จำปา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
195 นางสาวนัชชา กุณแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
196 นางสาววงศ์ระพี ศรีมุกข์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
197 นางสาวอภิญญา ปานชาลี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
198 นางณัฎฐ์ชญานิศ ศรีเพชรแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดนิทรรศการ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน
199 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฏร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
200 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
201 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายประชาสัมพันธ์
202 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายประชาสัมพันธ์
203 นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
204 นางตันติมา ชูหนู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
205 นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
206 นางพิมพรรณ จันทพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
207 นายปารเมษฐ์ แก้วสมุทร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
208 นายวรจักร งามแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
209 นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
210 นางสาวนิติยา ส้มเกตุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
211 นางรัชนีกร เรืองรุก ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
212 นายนิรุตต์ เจริญพร ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
213 นางสุธาทิพย์ ดำรงเกียรติ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
214 นางศิริธรรม อารีกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
215 นางกาญจนา เกิดศรี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
216 นางสาวภัทร์นรินทร์ วงษ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
217 นางรุ่งทิวา เดชรักษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นางสาวธารินี แสงทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นางปัทมมาราตี วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวฝนทิพย์ คงบุญแก้ว ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางสาวปานจิตต์ ชิณวงศ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นางมณีรัตน์ หนูยิ้มซ้าย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นางพวงเพชร สำราญ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางทิพย์บุปผา เพชรมากศรี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นางสาวศรัณรัตน์ สายสลำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นางสุพรรณนา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
229 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
230 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
231 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
232 นายนพรัตน์ มะโนอิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
233 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
234 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
235 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
236 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
237 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
238 นางสาวธนพร พรหมกุล ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
239 นางกรรณิกา รัตนะ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
240 นางอภัสรา แจ่มสุริยา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
241 นางสาวกัญญาภัทร พานุรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมรา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
242 นางสาวภัทร์ฐพร สุทธิพันธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
243 นางสาวผาสุก สินจุ้ย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
244 นางอุไรวรรณ ปิ่นนาค ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
245 นางสาวกานต์รวี รัตนพันธ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
246 นางสาวอรชร บุญเอียด ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
247 นางเกษรินทร์ แก้วนาม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
248 นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้า ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
249 นางสุดารัช สุวรรณเอกฉัตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
250 นางอรัญญา พัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
251 นางสินีนาต พรหมศร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
252 นางณิชาภา บราวน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
253 นางนิภา รัตนบุรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
254 นางมยุรีย์ เครือจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
255 นางชลนิดา เชาว์ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
256 นางอังสนา รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
257 นางฉลวย ปานเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
258 นางสาวจิตรลดา วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
259 นางสาวอำนวย โมราศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
260 นางสาวรัตน์นรี วโรสุข ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
261 นางสุพักตรา ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
262 นางสาวน.ธรรม์ธมน สุภเพียร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
263 นางสาวสายใย อภิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
264 นางศิรินันท์ จุ้ยมอด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
265 นางพูนสุข โมกศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
266 นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
267 นางสาวจารุณี สุดจิตร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปฏิคมและการต้อนรับ ณ สนามการแข่งขัน
268 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
269 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
270 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
271 นายกรัสนัย คงทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
272 นางจิรภา จันทร์สุขศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
273 นางเกศรา ชุมพล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
274 นางกมลลานนท์ ทรงแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
275 นางสาวสุชาดา พรหมเอียด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
276 นางสาวปริชาติ รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
277 นางสาวนภสร ยิ่งดำนุ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
278 ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ คงน้อย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
279 นางณิชาภา ปานวัง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
280 นางสาวนิติยา ส้มเกตุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
281 นางวัชรี ไพรพา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
282 นายธนากร แสงฉาย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
283 นางปัทมมาราตี วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
284 นางดารณี รัตนกระจ่าง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
285 นางปิยะนุช พัฒศรีเรือง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
286 นายสุพจน์ แน่นแผ่น ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
287 นางสาวพรรณิภา ชูชื่น ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
288 นางปรมาภรณ์ ชนะภัย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
289 นางสาวอริษา เมืองศรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
290 นายวิษณุ ไชยณรงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
291 นายนิติพงษ์ เนียมอยู่ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
292 นายดนุสรณ์ เหมือนทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
293 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
294 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
295 นายสาธร เพชรอาวุธ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
296 นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
297 นางสาวธนัชชา สังข์ดวงยางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
298 นางวัชรี ไพรพา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
299 นางสาวณิชกานต์ เตียวเชียง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
300 นางสาวไพลิน แสงสม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
301 นางสาววัรญญา แซ่ตัน นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
302 นางสาวรงรอง ดอนกลางสี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
303 เด็กหญิงเบจมาศ คนานที นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
304 เด็กหญิงชนัญญา แฉล้มไธสง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
305 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จันทร์ชูกลิ่น นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
306 เด็กหญิงจิตราภา อินสังข์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
307 เด็กหญิงกนิษฐา หลีกภัย นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
308 เด็กหญิงศศินา แพนแดง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
309 เด็กหญิงสุวรรณี ใจรักษ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
310 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสมบูรณ์ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
311 นางซัลมา เสลาคุณ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
312 นายครรชิต อินทร์คำ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
313 นายวินัย เรียงศรี ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
314 นายคุณานนท์ แซ่ด่าน นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
315 นายพัทธนันท์ บุญยกิจ นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
316 เด็กชายวรวรรธน์ โอทอง นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
317 เด็กชายธเนศ ศิลายพรหมณ์ นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
318 เด็กชายมฑานกรณ์ เข็มเลา นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
319 เด็กชายณัฐมัฌท์ ธานีรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
320 เด็กชายศุภวัชณ์ สมหวัง นักเรียน โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
321 นางสาวสุภาภรณ์ หมวดคงทอง นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
322 นางสาวศศิกานต์ เกตุเจริญ นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
323 นางสาวกนกวรรณ แพนเดช นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
324 นางสาวฟาฏิมะฮ์ จิตร์ถาวร นักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
325 นางสาวขนิษฐา บุญประกอบ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
326 นางสาวละอองดาว ปานสีทอง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
327 นางสาวปาริฉัตร พงศาปาน นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
328 นางสาวสุรีรัตน์ ฤทธิปู่ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
329 เด็กหญิงจิระนันท์ คงดี นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
330 เด็กหญิงเกวลิน แก้วถาวร นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
331 เด็กหญิงวิศรา ไชยคำ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
332 เด็กหญิงกัญติชา ปัททุม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
333 เด็กหญิงกาญจนา แก้วประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
334 เด็กหญิงกานต์มณี พลายงาม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
335 เด็กหญิงอรอุมา ฐานา นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
336 เด็กหญิงหัสนี เปลี่ยนพันธ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
337 เด็กหญิงณัฐธิดา กาญจนะศิริ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
338 เด็กชายนิธิกร ชูขันธ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
339 นายกุนทร ทองมั่น นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
340 นายธนภูมิ ชนะกุล นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
341 นายยุทธนา ปัดรำไพ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
342 นางสาวสาธินี สุดรักษ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
343 นายอิทธิพล แพรกทอง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
344 นางสาวธนัชชา สังข์ดวงยางค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
345 นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
346 นางสาวสุนันทา เอกจีน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
347 นางสาวนฤมล เสนดำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
348 นายภูษิต แก้วกาญจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
349 นางสาวฐิตาภรณ์ ทองรอด นักเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
350 เด็กหญิงสุพัตตา โลหิตรักษ์ นักเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
351 เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ อ่อนรัตน์ นักเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
352 เด็กหญิงสิรภัทร หมื่นอ่อน นักเรียน โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
353 นายจักรภัทร ศิลากิจ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
354 นายนันทวัฒ รักวงศ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
355 นายเกียรติศักดิ์ ลูกแก้ว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
356 นายอดิศักดิ์ ไกรนา นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
357 เด็กชายกฤษฎา เกิดนุ้ย นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
358 เด็กชายณัฐดนัย ไชยวิจารณ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
359 นางสาวภัทราวดี นาคพันธ์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
360 นางสาวปิยะรัตน์ ทองรุ่ง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
361 นางสาวชนิกานต์ หนูเอี่ยม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
362 นางสาวปัญญพัฒน์ เพชรรัตน์ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
363 นางสาวธิดารัตน์ ยกย่อง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
364 นางสาวสาวิตรี นราอาจ นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
365 นางสาวอนัญญา ศรทอง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
366 นางสาวสุทธิดา ชอบผล นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
367 นางสาวศรสวรรค์ สุวรรณน้อย นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
368 นางสาวสุภาวดี หมีคง นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
369 นางสาวกัลยากร ส่งเสริม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
370 เด็กหญิงศิริษา เหมนแก้ว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
371 นางณิชาภา บราวน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
372 นางสาวนิติยา ส้มเกตุ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
373 นายกิตติ์รัฐ ภู่เสม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
374 นางสาวฤดี บัวหลวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
375 นางสาวสิทธิพร ก่อวงษ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
376 ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ คงน้อย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
377 เด็กหญิงณัฐณิชา ขวัญแก้ว นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
378 นางสาวศิริวรรณ์ ขวัญชุม นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
379 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
380 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
381 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
382 นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลี ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
383 นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเต ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกาย ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
384 นางสาววาลินี สุขทองแท้ ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
385 นางสาวทัศนวรรณ หวงจริง ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
386 นายสุพีระ แซ่อั้ง ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
387 นางสาวช่อผกา สุตระ ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
388 นายดอนศักดิ์ คงแก้ว ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
389 นางสาวอรจิรา มณีรัตนสุบรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
390 นางสาวสุจิตรา เกื้อสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
391 นางเกษรินทร์ แก้วนาม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
392 นายวรจักร งามแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
393 นายณัฐวุฒิ อินิจา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
394 นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
395 นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญ ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม
396 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
397 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
398 นายวีระชาติ นรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๒ จังหวัดยะลา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
399 นายธีรศักดิ์ สวัสดิสาร ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
400 นายสิทธิศักดิ์ สมัยสงฆ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
401 นายอรุณ พุ่มนวน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
402 นายบรรยงค์ กังสุกุล โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
403 นายกฤษฎา นามจำปา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
404 นายจีรศักดิ์ ศรีสกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
405 นายวิโรจน์ เชื้อหน่าย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
406 นายพรภวิษย์ ณรงค์ฤทธิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
407 นายพลศักดิ์ สงแทน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
408 นายสุพจน์ ภัทรพงศ์พันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
409 นายอุทิศ บริสุทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
410 ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์ คงน้อย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
411 ว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เพิ่มพูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
412 นายพิพัฒน์ กาญจนโรจรน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
413 นายสุทธิชัย อุทัยรังษี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
414 นายปัญญาวัฒน์ ศรีอินทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
415 นายราเชนทร์ อติรุจตระกูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
416 นายสุวัฒน์ รักษ์วงศ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
417 นายโกศล อินทรศวร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
418 นายเอกชัย มั่นคง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
419 นายจอมทวี พรหมทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
420 ว่าที่ร้อยตรีเอกศักดิ์ อนุโต ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
421 นายชลทิศ บำเรอ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
422 นายนิวัฒน์ เพชรศรีทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
423 นายพิชิต หมวดเมือง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
424 นายไพศาล เจ๊ะแว โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
425 นายสุรพงศ์ ดำมี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
426 นายอำนาจ พัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
427 นายไพฑูล เทพรัตน์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
428 นายมานิตย์ ออมจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
429 นายจรัญ จิตอักโข ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
430 นายวีรพจน์ บุญคง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายยานพาหนะการจราจร
431 นายสุทัศน์ พานุรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
432 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
433 นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
434 นางสาวอรทัย เถิงบุญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
435 นางสาววธิดา สท้านอาจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
436 นางธิดา ทองวิจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
437 นางสาวเจนนี่ ถิระพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
438 นางสาวอทิตา ชัยชาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
439 นางสาวอัญชลี จริยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
440 นางปราณี ช่วยชัย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
441 นางกุลวดี สายเพอ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
442 นายเจษฎา เกื้อนุ้ย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
443 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
444 นางสุภาวดี บุญช่วย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายการเงิน พัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างและสิทธิประโยชน์
445 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
446 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
447 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
448 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
449 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
450 นายจักรกฤษ ทองมณี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
451 นางสาวสายจิต คลังข้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
452 นางสาวสุกัญญา จัตุรงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
453 นายยุทธพงษ์ ทองสุขดำ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
454 นายปฏิเวธ แก้วนาม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
455 นางพวงเพชร สำราญ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
456 นายธีรกร จอนเจิม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
457 นายปรีชา สุโพฮง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
458 นายทินรัตน์ ชูจันทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
459 นายพีรพัฒน์ ถาวรภักดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
460 นายครรชิต รัตนพงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
461 นายวิเชษฐ์ ยอดรักษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
462 นายชนะ เกลี้ยงทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
463 นางสาวสารี ซ้องสกุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
464 นางสาวพิชชากร จัตุรงค์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
465 นางสาววิมล สุยะราช ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
466 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
467 นายวรจักร งามแสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
468 นายทศพร พีบขุนทด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
469 นายวัชรินทร์ ชัยอาวุธ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา ฝ่ายแสง สี เสียง โสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพกิจกรรม
470 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
471 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
472 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
473 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
474 ว่าที่ร้อยตรีศิริพล รวมสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
475 ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู ทิพยโสธร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
476 นายอัสสยุช รักษ์พงศ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
477 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
478 นายสุจินต์ ศิริมนูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
479 นางอุไรวรรณ เกตุแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
480 นางสาวภัคจิรา กาคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
481 นางสาวพรพิมล ชูดวงจันทร์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
482 นายธีรกร จอนเจิม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
483 นายสัญชัย ทองสารไตร ครู โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
484 นางสาวนันทิยา วงศ์วิธู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
485 ว่าที่ร้อยตรีวรุตม์ สุพุทธยางกูร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
486 นายมนตรี รัตนบุรี ครู โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
487 นางสาวจิตตรา จันขอนแก่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
488 นายสาธร เพชรอาวุธ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
489 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
490 นางสกุลตา ณ พัทลุง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
491 นางมีนารัษฏ์ อ่องสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพัทลุง ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
492 นายนัฐการ อุปนัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
493 นางสาวอ้อยทิพย์ ดารา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
494 นายเจษฏา หะยียามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
495 นางชนิกานต์ ปัญญาคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
496 นางสาวธนภรณ์ วงษ์จันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
497 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
498 นายโสฬส เพ็งเหมือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
499 นางสาวสุวนันท์ คล้ายกลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายบริหารระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และประมวลผลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
500 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
501 นายชัยยันต์ ชุมพล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
502 นางสาวจรินทร์ญา ปิ่นประวัติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
503 นางสาวธัญลักษณ์ มาลัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
504 นางดาริกา พรหมดนตรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
505 นางสาวอุไรวรรณ เต็งทอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
506 นางสาวราภรณ์ หม่อมปลัด ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
507 นายพิศาล จันทร์โชติ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
508 นางสาวจตุพร บุญทรง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
509 นางสาวรุ่งทิวา เหมือนมณี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
510 นางสาวอาภาภรณ์ รักษาพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
511 นางสาวอัญญาดา มิตสุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
512 นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
513 นางสาวนฤภัทร บุญเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
514 นางสาวอัจฉรา ศรีใหม่ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
515 นางรัตนา จุลภักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
516 นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายสาธารณสุขและการพยาบาล ณ สนามแข่งขัน
517 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
518 นางสาวสุรินญา ไกนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
519 นางรัตนา จุลภักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
520 นางสาวศรัณรัตน์ สายสลำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
521 นางสาวรัชนี สุกใส ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
522 นางสาวอภิญญา ปานชาลี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
523 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุบล ฉิมประดิษฐ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
524 นายกัมปนาท ภู่จามร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
525 นายวุฒิศักดิ์ รัตนกระจ่าง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
526 นางกัลยาณี บุญสนอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
527 นางสาววชิญาพร เชื้อชาย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
528 นางสาวฐิมาพร ชุมเชื้อ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
529 นางกรทิพย์ สระบัว ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
530 นางสาวเปมิกา ถาวร ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
531 นางสาวจตุพร บุญทรง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
532 นายธนากร แสงฉาย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
533 นางสาวธิดา คงแดง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
534 นางสาวสุพัตรา บุญประดิษฐ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
535 นางสาวสร้อยสุดา จิน๊ะหล้า ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
536 นางสาวเปรมิกา ถาวร ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
537 นายชัยยา ชัยณรงค์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
538 นายชัยยันต์ ชุมพล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
539 นายจรัญ จิตอักโข ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
540 นางสาวเยาวลักษณ์ สุดเม่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
541 นางสาวสิธิพร ก่อวงษ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
542 นายมนชัย ทองแป้น ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
543 นายอาณัติ หวีหมิด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
544 นางราตรี เกลี้ยงรัตน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
545 นางฉลวย ปานเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
546 นายจักรพงศ์ ชิณวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดทำข้อมูลที่พัก สำหรับคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
547 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
548 นายปรณต คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๘ จังหวัดระนอง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
549 นางมนตรี รัตนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
550 นายณัฐพงศ์ บำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
551 นางวนิดา สุรบรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
552 นางศิริวรรณ ถ้ำเสือ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
553 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
554 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
555 นางสาวอังศนา มากมูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
556 นายปรัชวิญณ์ ไพโรจน์บวร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
557 นายสัญญา ศรีสัยยาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
558 นางเดือนวดี เสนชู ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
559 นายรณยุทธ จิรังนิมิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
560 นายอภิรัฐ จันทรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
561 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
562 นายไพโรจน์ ศรีนิล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
563 นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
564 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
565 นายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
566 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
567 นายบัญชา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระนอง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
568 นางจิตรา เรืองมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
569 นางสาวนิษธยา ทองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
570 นายโต้ง พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
571 นายนพพันธ์ ศรีนวลเอียด ครูปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
572 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
573 นางณัฎฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
574 นางสาวประทีป เล่งน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
575 นายอำพล จ่าพันธุ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
576 นายกฤษฏา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
577 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
578 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
579 นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
580 นายเชาวลิต รนขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
581 นายมามะซูฟี อารง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
582 นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
583 นายวชิระ ขวัญเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
584 นายสนอง เสลาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
585 นายสมศักดิ์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
586 นายมนูญ เสียมไหม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
587 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
588 นางสาวเพียงใจ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
589 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
590 นางสุจิตรา เจือสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
591 นางมณีรัตน์ หนูยิ้มซ้าย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
592 นางจิรวรรณ จันทร์ดี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
593 นางเกษรินทร์ ศิริวัง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
594 นางสาวรจนา พรหมเจือ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
595 นางสาวนุชรินทร์ สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
596 นางสาวสุชาดา ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
597 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
598 นางผิวพรรณ เชาวภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
599 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
600 นายไพฑูรย์ ศรีเชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
601 นายโสฬส เพ็งเหมือน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
602 นางสาวศรัณรัตน์ สายสลำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
603 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
604 นางสาวธารินี แสงทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
605 นางสาวภัทร์ฐพร สุทธิพันธ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
606 นางสาวเยาวลักษณ์ สุดเม่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
607 นายสวัสดิ์ บรรจงพาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุคราะห์ ๓๕ จังหวัดพังงา ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
608 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
609 นายนูซี มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
610 นางสาวอำนวย โมราศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
611 นายทวี กันหา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
612 นายเสวก แสงอาวุธ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
613 นายชนะ เกลี้ยงทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
614 นายเสกสรร พานิชยากุล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
615 นางสุพัตรา ชูลิกร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
616 นางวริศรา วงค์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
617 นางอรัญญา พัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
618 นางอังสนา รัตนพันธุ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
619 นางอรรัตน์ เสนากัลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายประสานงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
620 นางสุวรรณา นุกูลกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
621 นางสาวสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
622 นายพรรษวิชญ์ รัตติเจริญวงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
623 นางกมลชนก ศิริรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
624 นางสาวนุชนาถ สิทธิศักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
625 นางสาวสรัลนุช ชารัญจะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
626 นางสาวอาภรณ์ บุตรดำ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
627 นางรัตนา คล้ายกรด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
628 นางสาวอังคณา ระวังวงศ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
629 นางสาวศรีสุดา สาไกรโรจน์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
630 นางพรนภัส สุตระ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
631 นางสาวสุจินต์ เสนากัสป์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
632 นางอารี สงวนธิ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
633 นางฉลวย ปานเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
634 นางลำดวน จันทรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
635 นางสุภาวดี เกลี้ยงทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
636 นางสาวอทิตา ชัยชาญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
637 นางสาวภูริชญา คำแหง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
638 นางสาวจิตรลดา วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
639 นางสาวรัศมี ประทุมเลิศ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
640 นางเจนนี่ ถิระพร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
641 นางมยุรีย์ เครือจันทร์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
642 นางสุดารัช สุวรรณเอกฉัตร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
643 นางสาวบัณฑิตา ก๊กซู ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
644 นางสาวกุลธิดา สุระบำชาตรี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
645 นางสาวพัชรี สุขแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
646 นางสาวอาภาพร รักษาพล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
647 นางจิรา สันติเวชรัศมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
648 นางชูศรี สุดถนอม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
649 นางอรอุมา ชูศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
650 นางสุพรรณี ทองสง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
651 นางสาวปิยะดา รามทัศน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
652 นางชฎาภรณ์ คงไพฑูรย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
653 นางณัฐชา สุริยนต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
654 นางศิริพร ขุนราม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
655 นางรัชณีย์ พุ่มกฐิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
656 นางสุภาภรณ์ พุ่มกฐิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
657 นางจารุวรรณ ศิริอินทร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
658 นางราตรี เกลี้ยงรัตน์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
659 นางณิชชาวัลย์ คตประโคน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
660 นางพรทิพย์ ศิริพงศ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
661 นางเกสร จันทร์ประอบ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
662 นางสาวสุพิศ จันทร์เรืองฤทธิ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
663 นางจิราภรณ์ เทพคง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
664 นางสาวระวิวรรณ พรหมเพ็ชร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
665 นางสาวประทุมวรรณ ไชยคง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
666 นางปานจิตต์ ชิณวงศ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
667 นางพรทิพย์ สระบัว ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
668 นางกัญญา สุขอร่าม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
669 นางเสวียน บุญก่อ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
670 นางสาวดารณี รัตนกระจ่าง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
671 นางนงลักณ์ จันทร์ทอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
672 นางสาววรรณฤดี รักษาวงศ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
673 นางสาวธณาภรณ์ สิงห์คีพงศ์ ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
674 นางสาวสุนิสา เจ้ยทอง โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
675 นาวสาววาสนา ไหมละเอียด โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
676 นางสาวประไพ ชูมณี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
677 นางสาวรุสนีย์ สมานคาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
678 นางสาวกิตติวรรณ กังแฮ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
679 นางพิมพา ทองย้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
680 นางสาวเบญจมาพร ตุ้มทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
681 นางพุทธพร จันทร์อุดม ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันและคณะกรรมการ
682 นายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
683 นางมยุรา มณีวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
684 นายเกษม คงช่วย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
685 นางสาวรสิกา สายมณี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
686 นางสาวสุชาดา พรหมเอียด ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
687 นางกุลวดี สายเพอ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
688 นางสาวพัชรี ทองเพชร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
689 นางอภัสรา แจ่มสุริยา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
690 นางนงเยาว์ มีวงศ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
691 นางสาวธิธาดา สีนะนิธิกุล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
692 นางสาวเนาวรัตน์ จายุพันธ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
693 นายกัมปนาท ภู่จามร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
694 นางธิดา ทองวิจิตร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
695 นางสาวตรึงใจ สงซ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
696 นางรัตนา จุลภักดิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
697 นางสาวรุ่งนภา เจริญสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
698 นางสาวณัฐสุรางค์ ตรีเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
699 นายกมล สุวรรณเอกฉัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
700 นางสาวสุรินญา ไกรนุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
701 นายกฤษฎา แก้วประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
702 นางพริ้มเพรา ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
703 นางสุภา กาญจนเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
704 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
705 นางโสรยา ชูบัวทอง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
706 นางอุไรวรรณ ปิ่นนาค ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
707 นางปราณี ช่วยชัย ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
708 นางสาวฟารีนา หมาดทิ้ง ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
709 นางสาวฉาฟารี ลายู ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
710 นางสาวแวคอดีเย๊าะ แวดูยี ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
711 นางสาวอัสมา แหละปานแก้ว ครู โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
712 นางสาวกิตติญา ชูมณี โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
713 นางสาวชนิดา บุญฤทธิ์ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
714 นางตันติมา ชูหนู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
715 นางกมลชนก ศิริรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
716 นางรดา คลังทรัพย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
717 นางสาวอาภรณ์ศิริ ปะติเต ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
718 นางศิริวรรณ รัตนบุรี ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
719 นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตต์ ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
720 นางสาวภัทธิรา พุทธเจริญ ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
721 นางสาววธิดา สท้านอาจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
722 นางสาวนิติภรณ์ กลิ่นมาลี ครู โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
723 นางวริศรา วงศ์มุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
724 นางฉัตรชนก ทิมธรรม ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
725 นางสาวพรทิพย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
726 นางสาวศิริพร คชรินทร์ ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
727 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
728 นางสาวจิตรดา วัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
729 นางสาวภูริชญา คำแหง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
730 นางอรัญญา พัฒนศิลป์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
731 นางสาวจันทร์เพ็ญ เสนาทิพย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
732 นางภาวิดา เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
733 นางชลนิดา เชาว์ช่างเหล็ก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
734 นางสาวพลอยไพลิน พรหมวิเศษ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
735 นางสาวปัตมา วาระเพียง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
736 นางสาวจารุณี สุดจิตร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
737 นางสาววรัษฐา ทองคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
738 นางสาวณัฐนรี แก้วคุ้มภัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
739 นางสาวอรทัย เถิงบุญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
740 นางยาวีรา พงค์หลง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)
741 นางสาวกิติมา จริยะเลอพงษ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖จังหวัดภูเก็ต ฝ่ายรับลงทะเบียนกรรมการตัดสินและรับรายงานตัว(โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]