ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 36 5 0 0 41
2 ภูเก็ตปัญญานุกูล 36 3 0 2 39
3 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 34 5 2 5 41
4 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา 34 2 1 0 37
5 ราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 32 10 4 5 46
6 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 31 4 0 0 35
7 ชุมพรปัญญานุกูล 26 6 3 1 35
8 สงขลาพัฒนาปัญญา 26 4 1 0 31
9 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 7 3 4 35
10 ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต 24 11 6 2 41
11 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร 22 10 6 4 38
12 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 21 6 3 3 30
13 สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 3 2 0 24
14 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา 18 13 4 5 35
15 โสตศึกษาจังหวัดพังงา 17 3 1 0 21
16 ราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาส 16 7 4 5 27
17 ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 16 4 0 1 20
18 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 14 1 1 3 16
19 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 13 8 3 3 24
20 ราชประชานุเคราะห์ 38 จังหวัดระนอง 8 7 8 3 23
21 ศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 3 2 0 13
22 ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา 8 1 5 1 14
23 ราชประชานุเคราะห์ 43 จังหวัดสงขลา 8 1 0 0 9
24 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 4 0 1 9
25 การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 5 2 2 0 9
รวม 502 130 61 48 741