รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคใต้ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์19 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงบัวพิมพ์  เกลี้ยงช่วย
 
1. นายสุรเดช  สุริยวานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. นางสาวรุ่งรัศมี  วงษ์งาม
 
1. นายสุรเดช  สุริยวานิช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงภูษณิษา  ดำช่วย
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  กองสวัสดิ์
 
1. นางสาวคอลีเย๊าะ  หลงมอมะ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ 1. เด็กหญิงวรารักษ์  ศรีคงคา
2. เด็กชายอัฟฟาน  ระเหม
 
1. นางสุกันยา  สะหยัง
2. นายสุภชัย  ยีด่อเหล๊าะ
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวอนงค์  เคลื่อนทอง
 
1. นางมณีวรัช  บัวแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายทรงภพ  คำจักร
2. เด็กหญิงนิชดา  หวัดสนิท
 
1. นางโสภิน  สุพรม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐพงศ์  มือสันทัด
2. นางสาวเกวลิน  กาฬรัตน์
 
1. นางเกศินี  ศรีสงคราม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาววิมล  ศรีสองเมือง
2. นายสิทธิชัย  ฉิมช่วย
 
1. นายสมโภชน์  มีสติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวจิราภา  สงัดรัมย์
2. เด็กหญิงณิชนันท์  หวัดสนิท
3. นายพชร  จันทโชติ
4. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
5. นางสาวมะลิษา  ภาคพรม
6. เด็กชายรษา  ประจวบเหมาะ
7. นายสมเจตน์  สงค์น้ำดำ
8. นางสาวอารีรัตน์  สตาภิรมย์
 
1. นางสาวพรอาภา  คงประจำ
2. นางสาวเจนจิรา  สมพันธ์
3. นางสาวจันทร์จิรา  พงษ์พานิช
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐพล  จิตร์เพ็ชร
 
1. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐวุฒิ  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวโกศล  ซ้วนลิ่ม
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิพิลา
2. เด็กหญิงณิชนันท์  หวัดสนิท
 
1. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
2. นางสาวอาภรณ์  ภู่ดอก
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ทองเจริญ
 
1. นายพงค์ศักดิ์  พุทธโกษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายณัฐพงศ์  มือสันทัด
 
1. นายพงค์ศักดิ์  พุทธโกษา
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวทาริกา  บุปผามาโล
 
1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเลี่ยม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายภานรินทร์  ส่งแสง
 
1. นางสาวสุวิรชา  พักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายอภิสิทธิ์  ฉลาด
 
1. นางณัฐนันท์  ทวีภัชธีรารมย์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคณิศร  จำเดิม
2. เด็กชายจตุพร  ย่งเซ้ง
3. เด็กชายวันชัย  โยลัย
 
1. นางสาวพิชชาภา  ไกรนรา
2. นายเรวัติ  หมู่โยธา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายนิธิวัฒน์  ชำนินวล
2. นายสิวะ  แพรกเมือง
3. นายอภิสิทธิ์  ฉลาด
 
1. นางสาวณิชาพัชร์  แสงสวี
2. นางสาวสบันงา  ปัญญา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนพล  แก่นสูงเนิน
2. นายพงศ์ภัก  เมฆสงค์
3. นายอภิชาติ  อักษรสม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สังข์นวล
2. นายศิลป์  พรมแม้น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ต๊ะแก้ว
2. นายอภิชาต  อักษรสม
3. เด็กหญิงเกวลิน  กาฬรัตน์
 
1. นางสาวสุไรนี  ยีแล่หมัน
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองซ้วน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายปัณณ์พัฒน์  สินนุเคราะห์
2. นายพงศ์ภัก  เมฆสงค์
3. นางสาวพิมพิศา  เทือกธรรม
 
1. นางสาวมริดา  ไทยถนอม
2. นางโสพิดา  แสงขาว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายพิทวัส  คนหมั่น
2. นางสาวอุมาพร  วงค์คลัง
 
1. นายณัฐพล  อุ่นแก้ว
2. นางสาวประภาพรรณ  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นางสาวพรยุภา  ชูเนตร
2. นางสาววิมล  ศรีสองเมือง
 
1. นางกรรณิการ์  รัตนพันธ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. นายธีรพัฒน์  ต๊ะแก้ว
2. นายศิธาวุฒิ  ดำพะธิก
3. นายสิทธิชัย  ฉิมช่วย
 
1. นางสาววีรยา  หนูสงค์
2. นายพรมวิจิตร  ปะระขา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 87.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายอภิยุทธ  คำดวง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เผือกเนียร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายฐิติภัทร์  ทิศกระโทก
2. เด็กชายดิสธร  ทิพย์รอด
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
2. นางสาววารุณี  ลครพล
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายคมสัน  มาโต
2. เด็กชายธิณภัทร  พรหมพันธ์
 
1. นางสาวเกษรา  เลี่ยมแก้ว
2. นางสาวธัญสมร  นามบุตร
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 1. เด็กชายธิณภัทร  พรหมพันธ์
 
1. นางสาววารุณี  นวลมูสิก
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภัคนันท์  สุริยฉาย
 
1. นางสาวอัสมา  แหละปานแก้ว
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายวรรธนพงศ์  จิตอรุโณทัย
 
1. นางสาวฟารีนา  หมาดทิ้ง
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกันธ์ฤทัย  จิตเที่ยง
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สงค์ขาว
2. เด็กชายอาทิตย์  พุ่มคง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศิริวัง
2. นางเสวียน  บุญกอด
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายกิตติพิชญ์  ตันติพิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอัณธิกา  กล่อมสุข
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ศิริวัง
2. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวดวงธิดา  เมฆแดง
2. นายพาสกร  เทียมทัน
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชำนาญกิจ
2. นางสาวกาญลดา  อภิดุลย์
3. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
4. เด็กหญิงชญาดา  ชัยเล็ก
5. เด็กชายชาญวิทย์  พรรณา
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  คชนาเคนทร์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทรโชตะ
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  ดำกูล
9. เด็กหญิงพัทธ์ธิดา  เซ่งเกลื่อน
10. นางสาวรุ่งทิวา  รัตนบุรี
11. เด็กชายสถาพร  หมื่นละม้าย
12. เด็กชายอภินันท์  หีดแก้ว
13. นางสาวเกวลี  ศรีเหลี่ยม
14. เด็กหญิงเยาวเรศ  บรรจางค์
15. นางสาวโสรยา  ขำวิชา
 
1. นางมณีรัตน์  หนูยิ้มซ้าย
2. นางสาวอุไรวรรณ  เต็งทอง
3. นางสาวเกณิกา  เกิดขุมทอง
4. นางสาววรรณี  สอนทอง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชำนาญกิจ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ศรีโมรถ
3. นางสาวจิดาภา  แก้วจันทร์
4. นางสาวจิรภัทร  วงศิลป์
5. นางสาวพิมษิตา  ราชแขวง
6. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
7. นายสรัลยศ  กลับนุ้ย
8. นายสุขสันต์  ผลบุญ
 
1. นางปิยะนุช  พัฒศรีเรือง
2. นางสาวดารณี  รัตนกระจ่าง
3. นางสาวฐิมาพร  ชุมเชื้อ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายจิรเมธ  พัฒนะไชย
 
1. นางสาวเพ็ญทิพย์  แก้วสังข์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณพิมล
 
1. นางสาวฟารีนา  หมาดทิ้ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสุรศักดิ์  ส่งรุ่ง
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หมานหีม
 
1. นางกาญจนา  ชะลา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนหนู
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์แจ่มหล้า
 
1. นางสาวนุชรินทร์  สุวรรณชาตรี
2. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวจิดาภา  แก้วจันทร์
2. นายสุขสันต์  ผลบุญ
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวอัจจนา  ทองดำ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   พัดลม
 
1. นายปกรณ์  แป้นแก้ว
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญลดา  อภิดุลย์
 
1. นางสาวธิดา  คงแดง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงพิมษิตา  ราชแขวง
2. เด็กหญิงลินนา  คงแก้ว
3. นางสาวศศิวิมล  คงสินธุ
4. นายสมศักดิ์  เทพส่ง
5. เด็กหญิงอรทัย  บุญสนอง
 
1. นางโสรยา  ชูบัวทอง
2. นายธนากร  แสงฉาย
3. นางทิพย์บุปผา  เพ็ชรมาตศรี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 88.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญธิกา  หนูแป้น
2. นางสาวจิรภัทร  วงศิลป์
3. นางสาวพัชราภรณ์  พลแสง
4. นายสรัลยศ  กลับนุ้ย
5. นางสาวสโรชา  อรุณเมฆ
 
1. นางปัทมมาราตี  วัฒนศิลป์
2. นางสาววิชญาพร  เชื้อชาย
3. นางสาวอรชร  บุญเอียด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวณิชา  ขันตี
 
1. นายธีรกร  จอนเจิม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายชัยวัฒน์  พรหมเมือง
 
1. นายยุทธพงษ์  ทองสุขดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายสุรศักดิ์  ส่งรุ่ง
 
1. นางสาวพรพิมล  ชูดวงจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกรวีร์  สีกวนชา
2. เด็กชายณัฐจักร  พงษ์เมธี
3. เด็กชายพีรณัฐ  ศุภศรี
 
1. นางสาวสุฑาทิพย์  หลวงพูล
2. นางสาวไมสุหรี  สุวรรณมาลี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายศรวัส  โอมประพันธ์
2. นายสุธินันท์  เจ้ยงาน
3. นายอรรถพล  กุลสุข
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นางสาวอครินทร์  วราวรรษ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายพาสกร  เทียมทัน
2. นายวาทิตย์  นาคบุตร
3. นายอรรถพล  รุ่นแสง
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  จิน๊ะหล้า
2. นางสาวจตุพร  บุญทรง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายพาสกร  เทียมทัน
2. นายรัชชานนท์  สุวรรณพิมล
3. นายอรรถพล  รุ่นแสง
 
1. นางพวงเพชร  สำรวญ
2. นางสาวฝนทิพย์  คงบุญแก้ว
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลชนก  สมพรหม
2. นางสาวศศิกานต์  แย้มแก้ว
3. นางสาวศิริพร  แกะจู
 
1. นางจิรวรรณ  จันทร์ดี
2. นางสาวแวคอดีเย๊าะ  แวดูยี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายรัชชานนท์  สุวรรณพิมล
2. นายสุขสันต์  ผลบุญ
3. เด็กหญิงเรือนทิพย์  จันทร์อร่าม
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางสาวธนาภรณ์  สิงคีพงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หมานหีม
2. เด็กชายราชัน  แก้วเขียว
3. นายวสันต์  ฝอยทอง
 
1. นางปานจิตต์  ชิณวงศ์
2. นางสาวธนาภรณ์  สิงคีพงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวกมลชนก  สมพรหม
2. นางสาวริก้า  รอดเปีย
3. นางสาวสุมิตรา  โชติช่วง
 
1. นางปราณี  ช่วยชัย
2. นางสาวธนาภรณ์  สิงคีพงศ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายกิตตินันท์  ตาดทอง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ริยาพันธ์
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นายรุจดนัย  นาคบรรจง
2. นางสาวศิริพร   แกะจู
 
1. นางพุทธพร  จันทร์อุดม
2. นางปราณี  ช่วยชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 84.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงภัคนันท์  สุริยฉาย
 
1. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. นางสาวสุภาภรณ์  เหล็งหนูดำ
 
1. นางสาวยุมรินทร์  ณ ศรีสุข
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 1. เด็กชายชยกร  คล้ายจุล
 
1. นางสุชาดา  ทวีทรัพย์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎา  หารละคร
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายทศธรรม  โถชัยคำ
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายศุภสัณห์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางเฉลิมสิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายธวัชชัย  ทันเพื่อน
2. นางสาวโศรยา  อิ่มเกษม
 
1. นางปุญญรัตน์  ศรีภักดี
2. นางสาวสุพรรณี  โกศิยะกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกฤติการ์  ฤกษ์ถลาง
2. เด็กชายกฤษฎา  ขุนพล
3. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรสังข์
4. เด็กหญิงดวงกมล  พินิจ
5. เด็กชายธนพนธ์  ภิญโญ
6. นายธนภัทร  หนูศิริ
7. เด็กชายธนัช  เกียรติอนวัชกุล
8. เด็กชายธรรณิสร  แว่นทอง
9. นายปวรรตน์  ทองเม่ง
10. นางสาวพัชรวรรณ  ชูพรม
11. เด็กหญิงมณฐการณ์  ไร่ใหญ่
12. เด็กชายศักดินนท์  ปาทาน
13. เด็กหญิงศิรินญา  ทักถิ่น
14. เด็กหญิงสุทิมา  ปังไธสง
15. เด็กหญิงสุพัตรา  กิ่งเล็ก
 
1. นางสาวศิรินารถ  พันเดช
2. นางสาวทวีนันท์  สัจจะสังข์
3. นายศิวกร  ภู่เซ่ง
4. นางพรพิสัย  ร่านจันทร์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงกษมา  บางกาก
2. นายธวัชชัย  ทันเพื่อน
3. เด็กหญิงพิมพิกา  มัชปาโต
4. นายภูวนัย  ทองหล่อ
5. เด็กหญิงมณฐการณ์  ไร่ใหญ่
6. นางสาววันดี  เทพคง
7. นายวิญญู  แสงแจ้
8. เด็กหญิงสุทิมา  ปังไธสง
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
3. นางสาวไพรลดา  หมื่นเทพ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกัญญารัตน์  ผดุงผล
2. นางสาวกาญจนรัตน์  บุญเดช
3. เด็กชายธรรณิสร  แว่นทอง
4. นางสาวภัทรพิมพ์  สายงาม
5. นางสาวลักขิกา  แสงขำ
6. นางสาววันดี  เทพคง
7. นางสาวศุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
8. นางสาวไพลิน  โพธิ์ทักษ์
 
1. นายธีระพงษ์  แก้วบางพระ
2. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
3. นายคณิศร  ชาตรีวงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นาย อนุเทพ  นาคถนอม
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ขันทีท้าว
 
1. นางพรพิมล  กาบสนิท
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายนันทชัย  สาโสภา
 
1. นางสาวปวีณา  เวชสิทธิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายไกรวุฒิ  ดำนาดี
 
1. นายสมชาย  ยิ่งคงดี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธรรณิสร  แว่นทอง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กิ่งเล็ก
 
1. นางปุญญรัตน์  ศรีภักดี
2. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาววันดี  เทพคง
2. นายสิโรดม  วงษา
 
1. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
2. นายคณิศร  ชาตรีวงศ์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายสิโรดม  วงษา
 
1. นางอัญญรัตน์  สุวรรณ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายไกรวุฒิ  ดำนาดี
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกาญจนรัตน์  บุญเดช
2. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
3. นายภัควัฒน์  ศรมณี
4. นางสาววันดี  เทพคง
5. นายสิโรดม  วงษา
 
1. นายคณิศร  ชาตรีวงศ์
2. นางสาวศศิธร  เสาวคนธ์
3. นายมนตรี  รัตนบุรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายสิทธิพงศ์  หมาดสิทธิ์
 
1. นายพงศราญ  ไกรดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายวิญญู  แสงแจ้
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายไกรวุฒิ  ดำนาดี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่านพินิจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธิติสรณ์  เพลินจิตต์
2. เด็กชายศักดินนท์  ปาทาน
3. เด็กชายเรมี่  กุลเสน
 
1. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
2. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายภูวนัย  ทองหล่อ
2. นายสุทธิโชค  สั่นสะท้าน
3. นายอัมพร  แซ่เฮ่า
 
1. นางมันตา  วิสาละ
2. นายวัฒนา  วิสาละ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
2. นายธนโชติ  ศรีสวัสดิ์
3. นายนวพล  สุดแน่น
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
2. นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
2. นางสาวดวงใจ  ลือเสียง
3. นายนวพล  สุดแน่น
 
1. นางสาวรำไพพร  สาระโบก
2. นางสาวปวีณา  เวชสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายทยากร  สมบูรณ์
2. เด็กชายภควัฒน์  ศรมณี
3. นายอนุภัทร  จุลสังข์
 
1. นางสาวศิริพร  ฐานันดรวัฒน์
2. นางสาวสมใจ  คงทองดำ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวกษมา  บางกาก
2. นายนวพล  สุดแน่น
3. เด็กหญิงพิมพิกา  มัชปาโต
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายภูวนัย  ทองหล่อ
2. เด็กชายสิโรดม  วงษา
3. เด็กชายอัมพร  แซ่เฮ่า
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
2. นายศรัณย์  แดงนุ้ย
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกิตติพงษ์  แจ้งคำ
2. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
3. นางสาววันดี  เทพคง
 
1. นางจิราพร  จันสุข
2. นางสาวจาริษา  ชูยัง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธนัท  เกียรติอนวัชกุล
2. นายศุภสัณห์  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  อินต๊ะพิงค์
2. นางสุกุล  ศิลารักษ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นางสาวชนกานต์  ผกามาศ
2. นางสาวศุฑามาศ  ปลอดศักดิ์
 
1. นายชาญณรงค์  ทองรักษ์
2. นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. นายกฤษฎา  หารละคร
2. เด็กหญิงสุกฤตา  สองแก้ว
 
1. นางนราธิป  แก้วกาญจน์
2. นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุโส
2. เด็กชายสิทธิโชค  สั่นสะท้าน
3. เด็กชายอัมพร  แซ่เฮ่า
 
1. นายวัฒนา  วิสาละ
2. นายธีรยุทธ  หมู่เก็ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ป.1-ป.6 80.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. เด็กชายพสธร  พัตรานนท์
 
1. นางสาวสมฤทัย  บุญโท
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. เด็กหญิงจัสมินทร์   อาบู
2. เด็กชายซูอัฟนัน   สาเระ
3. เด็กหญิงนูรมี   เมาะสะ
4. เด็กหญิงมูนีรา   สาลามะ
5. เด็กชายอับดุลเราะมาน  เปาะดิง
6. เด็กหญิงอัมรีนา   สามะ
7. เด็กหญิงอาอีเซาะ   มะแซ
8. เด็กชายโมฮาหมัดฮาริส   ตาเย๊ะ
 
1. นายฉลอง  ไหมคง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ไมตรีสมสกุล
3. นายชัยณรงค์   ศิลาพัฒน์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.26 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์    ประดู่
2. เด็กชายฮาริส   มะเด็ง
 
1. นางสาวกันติชา   สวนกูล
2. นางสาวพรพิมล   เทพพรหม
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. นายวิสุทธิ์   แซ่ชั้น
 
1. นายฉลอง  ไหมคง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. เด็กชายฮาฟิซ  เดิมตำเตะ
 
1. นางสาววัญญา  สันสาคร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. เด็กชายนาซือลี   เย็ง
 
1. นางสาวอานีซะห์​   สาเฮาะ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1. เด็กหญิงคอซยาตีละห์  สาแม็ง
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงบิสมี  ซอเฮาะ
 
1. นางสาวฟาตีฮะห์  บินแวมะยิ
2. นางสาวเนาวลักษ  ลูแม
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงอุสนา  คงเส็น
 
1. นางนภาพร  คงสอน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายธีรภัทร  พะมณี
 
1. นางสาวรัตนา  สมบัติยานุชิต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายสถิริน  ปินตา
2. เด็กหญิงอารยา  พรวิระวงศ์ราวี
 
1. นางนภาพร  คงสอน
2. นางสาวชมพูนุท  เนียมแหลม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ชายพรมแก้ว
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  หนูปลอด
 
1. นางสุรี  ไฝไทย
2. นางสาวทิพย์ลดา  ไชยภักดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. เด็กชายซันนี  วรรณบวร
3. นายตะวัน  ปานทอง
4. นายธนกร  จงกลบท
5. นางสาวฟาฎีรา  ประดู่
6. เด็กหญิงฟารีดา  หมัดเจริญ
7. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
8. นางสาวรอฮันนี  สีสมาน
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางสาวนิโลบล  ฮกเกี่ยน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีไม้/สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายธนกร  จงกลบท
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายเกษมสันต์  อุปาละ
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายพีรพัฒน์  ยังรอด
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายปฏิวัติ  แก้วชู
2. เด็กหญิงฟาฏีรา   ประดู่
3. เด็กหญิงฟารีดา  หมัดเจริญ
4. นางสาวรออันนี  สีสมาน
5. เด็กหญิงอนัญญา  ขุนเจริญ
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางสาวนิโลบล  ฮกเกี่ยน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำไทยประจำภาค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นางสาวกุลณัฐ  อิสโร
2. เด็กชายซันนี  วรรณบวร
3. นายตะวัน  ปานทอง
4. นายธนกร  จงกลบท
5. นายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวชุติมา  ปราบณรงค์
2. นางพรรณพิไล  มานะทวี
3. นางเบญจมา  ส้มเขียวหวาน
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทออทิสติก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายศุกรี  ศรีนวล
 
1. นางสาวอธิฏฐาน  จันทร์ทา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายมูดัดซิส  หมาดมานัง
2. นายรัฐธรรมนูญ  วงศ์สิงห์
3. นายศุภชัย  เขียวจันทร์
 
1. นางสาวจงรักษ์  สุวรรณทวี
2. นางเพ็ญจิรา  ธรรมใจ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. นายฏัยยิบ  กิมเอ๊ะ
2. เด็กชายธีรภัทร  พะมณี
3. เด็กชายสถิริน  ปินตา
 
1. นายธีระพล  เทพรัตน์
2. นายเริงชัย  ไชยมุณี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายศุกรี  ศรีนวล
 
1. นายวรวุฒิ  อินทสุวรรณ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. เด็กชายนพดล  ตั้นซ้วน
 
1. นางสาวอาภรณ์  กำลังเกื้อ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายนนทวัฒน์  นพรัตน์
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนตามคำบอก บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวดลยา  จักแก้ว
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวนนทิชา  เดโชรัตน์
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิติพร  ถึงพร้อม
 
1. นางสาวชนิดาภา  บัวศรี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นางสาวชนิดภา  บัวศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิติพร  ถึงพร้อม
2. นายธเนศวร  กุลศิริ
3. นายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางวรฤทัย  นุริตมนต์
2. นายฉัตรชัย  สุวรรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแก้ว
2. เด็กชายศุภวัช  สมหวัง
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายนิธิกร  อารีย์
2. นางสาวเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นายปฐวี  จันทร์ดำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวฐิติพร  ถึงพร้อม
2. นายอภิชาติ  หงษ์พัฒน์
 
1. นางประคอง  สุวรรณนิตย์
2. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หอมหวล
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  ธานีรัตน์
3. นางสาวตวงทอง  เรือนดี
4. เด็กหญิงนัซนีน  สุมาลี
5. เด็กหญิงวรนุช  นวลประสงค์
6. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแก้ว
7. นายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
8. เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ชินนะบดี
 
1. นางสาววัฒถาภรณ์  อุ่นนันกาศ
2. นางสาวศิริวรรณ  ประหารภาพ
3. นางสาวพาดีละห์  กาเซ็งบางปอ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายขจรศักดิ์  ตั้นซ้าย
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. นายธเนศวร  กุลศิริ
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
2. นางวนิดา  คงทรัพย์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงนัซนีน  สุมาลี
2. นายสิทธิเดช  ยวงสุวรรณ
 
1. นางวนิดา  คงทรัพย์
2. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวชวิศา  พันธุ์รัตน์
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาววรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสุภาพร  วิชัยดิษฐ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นายอภิชาติ  สว่างเย็น
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 89.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายณัฐวร  ถาวรสังข์
2. นายธนโชค  โพธิ์เงิน
3. นายนิธิกร  อารีย์
 
1. นางจิตรา  เรืองมณี
2. นางประยูร  แสงประทีป
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวิภาพร  หนูแก้ว
 
1. นางสาวธีราภรณ์  สมาธิ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. นางสาวปณิดา  ถ้ำคู่
 
1. นายวิชาญ  จิตต์ผ่องอำไพ
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ประสิทธิ์พันธ์
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  นุ่นปาน
 
1. นางไพลิน  ชิตพิทักษ์
2. นางสุพิชฌาย์  อริยะมนตรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิครถเข็น บกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายกันตพัชร  อินทนู
2. เด็กชายณัฐพล  ศิริ
3. เด็กชายทวีศักดิ์  รักพูนแก้ว
4. เด็กชายประวัติ  สมศักดิ์
5. นายพงศ์กร  จิตเพ่ง
6. นายภานุพงศ์  หนูแป้น
7. เด็กชายอดิศร  แสงขาว
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภิรมย์รักษ์
 
1. นายอาหามะ  นาเจะ
2. นางสาวอาภรณ์ศิริ  ปะติเต
3. นางสาวทัศนวรรณ  หวงจริง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันดนตรีโฟล์คซอง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ่วมเจริญ
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูพร้อม
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  ภิรมย์รักษ์
 
1. นายสุพีระ  แซ่อั้ง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จงจิตต์
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวเจนจิรา  เอียดราช
 
1. นางศิริวรรณ  รัตนบุรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายมินธาดา  อำภาสุวรรณ์
 
1. นางสาววาลินี  สุขทองแท้
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงกฤติกา  อ่วมเจริญ
 
1. นางสาวนิติภรณ์  กลิ่นมาลี
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายสมรักษ์  ใหม่น้อย
 
1. นางปุณิกา  เกื้อภักดิ์
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายชนชล  อาวสาร
 
1. นางสาวสุชาดา  พรหมเอียด
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
 
1. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายลัทธโชติ  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายดำรงค์  เกลี้ยงจันทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 92.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวศศิกานต์  เกตุเจริญ
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักรธร  แต่งแก้ว
2. เด็กชายปารมี  ไทยป๊อก
3. เด็กหญิงเมสินี  นิลบวร
 
1. นางสาวกาญจนา   เกิดศรี
2. นางสาวอรณี  รัตนคช
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชนินรัตน์  ทองทรง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วบ้านดร
 
1. นายมนชัย  ทองแป้น
2. ว่าที่ร้อยตรีเอกศักดิ์  อนุโต
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แซ่อึ่ง
2. เด็กหญิงนิตยา  ขวัญสกุล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  มาลัย
2. นายจักรี  บำรุงภักดิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
2. นางสาวมณีวรรณ  พรหมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกศักดิ์  อนุโต
2. นางสาวอภัสรา  แจ่มสุริยา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เมืองแก้ว
3. เด็กชายพชร  อิวสู
4. นายพชรกร  แซ่ตั้ง
5. นางสาวมะลิวรรณ  เที่ยงธรรม
6. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
7. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
8. นายเอกรัฐ  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีใหม่
2. นางสาวธัญลักษณ์  มาลัย
3. นางสาวอัจฉรา  ศรีใหม่
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทองทรง
2. เด็กหญิงธิติมา  ทองศรีแก้ว
3. เด็กหญิงนิรมัย  เชาวลิต
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  พัฒนทรัพย์
5. เด็กหญิงพิมพิมล  แก้วบ้านดร
6. เด็กหญิงภคมล  เพชรสงค์
7. เด็กหญิงรูฮานี  กุโน
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
3. นางสาวช่อราตรี  แสงเงิน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิกา  สงวนโอษฐ์
3. เด็กหญิงนิตยา  ขวัญสกุล
4. นางสาวฟาฏิมะฮ์  จิตร์ถาวร
5. นางสาวศศิกานต์  เกตุเจริญ
6. นางสาวสุภาภรณ์  หมวดคงทอง
7. เด็กหญิงเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นางเกศรา  ชุมพล
2. นางสาวณัฐชา  สุริยนต์
3. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวกนกวรรณ  แพนเดช
2. นางสาวกรรณิกา  สงวนโอษฐ์
3. นางสาวฟาฏิมะฮ์  จิตร์ถาวร
4. นางสาวศศิกานต์  เกตุเจริญ
5. นางสาวศุภกานต์  นิดคง
6. นางสาวสุภาภรณ์  หมวดคงทอง
7. นายเจตริน  หลีน้อย
8. นางสาวเมทินี  แซ่ปั้ง
 
1. นายครรชิต  รัตนพงศ์
2. นางสาวปริชาติ  รัตนพงศ์
3. นางสาวสิธิพร  ก่อวงษ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายสุพพัต  ยินดี
 
1. นางสาวจรินทร์ญา  ปิ่นประวัติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายอนุรักษ์  เพ็ชรกุล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดเม่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายอรรถสิทธิ์  ขวัญนิมิต
 
1. นางชุติมา  ถาวราวงศากร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงปัทราวดี  ใจห้าว
 
1. นางสาวจรินทร์ญา  ปิ่นประวัติ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวฟาฏิมะฮ์  จิตร์ถาวร
2. นายเจตริน  หลีน้อย
 
1. นางกมลลานนท์  ทรงแก้ว
2. นางสาวพัชรี  ทองเพชร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายชนวีร์  สกุลประดิษฐ์
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายปุรเชษฐ์  ไชยสวัสดิ์
 
1. นายทินรัตน์  ชูจันทร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายธเนศ  พันธ์ปกครอง
 
1. นายอาณัติ  หวีหมิด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักรธร  แต่งแก้ว
2. เด็กชายปารมี  ไทยป๊อก
3. เด็กชายวุฒิกร  สุขปทิว
 
1. นายชัยยันต์  ชุมพล
2. นายพีรพัฒน์  ถาวรภักดี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กชายวีรภัทร  เห็นพร้อม
2. นายสรศักดิ์  อิศรางกูล ณ อยุธยา
3. นายสุริยะ  วิมล
 
1. นางสำเนียง  เขม้นกิจ
2. นายกรกช  โกศล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายฟารุดีน  จงกลบาล
2. นางสาววชิรญาณ์  ชูเมือง
3. นายศุภกฤกษ์  แท่นทอง
 
1. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
2. นางสาวธาริณี  แสงทอง
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
3. นางสาวเพชรไพลิน  ขาวล้วน
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจันทร์จิรา  คงประพันธ์
2. นางสาวณิชนันท์  ทองช่วย
3. นางสาวสุภารัตน์  ชูแก้ว
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรณ์
2. นางศิริพร  แป้นสุข
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจณิตสตา  สมนิล
2. นางสาวพรนภา  ละเอียด
3. นางสาวศุภกานต์  นิดคง
 
1. นางวันดี  รัตนพันธุ์
2. นางสาวเอกวรรณ  กลิ่นหอม
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นางสาวจณิตสตา  สมนิล
2. นางสาวศุภกานต์  นิดคง
 
1. นายวชิรวิทย์  พิมพาพันธ์
2. นางเกศรา  ชุมพล
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. นายชนชล   อาวสาร
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรใฝ่
3. เด็กหญิงเมสินี  นิลบวร
 
1. นายสายัณห์  เจริญชัย
2. นางรุ่งทิวา  เดชรักษา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ออทิสติก ม.1-ม.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดำเด่น
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีใหม่
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงดาริน  วังเงิน
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  รัตนพงศ์
 
1. นางชฎาภรณ์  คงไพฑูรย์
2. นางสาวสุพิกุล  แพนุ่น
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  แป้นงาม
 
1. นายพิทักษ์พงศ์  กาบสนิท
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเก่ง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ชัยภัทรกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาววริยา  โต๊ะหมาด
 
1. นางสาวนูรญาตี  ฮายีบู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นายชัยณรงค์  บรรพบุตร
 
1. นายวิโรจน์  แก้วไกร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงกิตติมาดา  เอี่ยวสกุล
2. เด็กชายธนกฤต  ผลอินทร์
 
1. นายวิโรจน์  แก้วไกร
2. นางสาวเรวดี  จิตสุวรรณ
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายภูวดล  หนูแก้ว
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ชัยภัทรกุล
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเก่ง
 
1. นายธันวา  รุกขา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาวจิรชยา  จิตรธรรมมาภิรมย์
 
1. นายธันวา  รุกขา
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วุฒิกรณ์
 
1. นางสาวพรพิมล  เจี้ยมบุตร
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  กวดกิจการ
 
1. นายทศพร  พีบขุนทด
 
0 ศิลปะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญเสริม
 
1. นายทศพร  พีบขุนทด
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายธนดล  หอมรสกล้า
 
1. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กชายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
2. นายฤกษ์ฤทธ์  มานะบุตร
3. นางสาววริยา  โต๊ะหมาด
 
1. นายธันวา  รุกขา
2. นางสาวพรพิมล  เจี้ยมบุตร
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  วุฒิกรณ์
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  กวดกิจการ
 
1. นายธันวา  รุกขา
2. นางสาวพรรณทิวา  ยะถา
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา 1. นางสาวจิรชยา  จิตรธรรมมาภิรมย์
2. นายพสิษฐ์  บุรินทรโกษฐ์
 
1. นายธันวา  รุกขา
2. นายทศพร  พีบขุนทด
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวตอฮาเราะ  ดลหร้าหมาน
 
1. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
 
0 ภาษาไทย การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายรุชดี  ปะหวัง
 
1. นางชุติกาญจน์  ธีรวงศ์ดิลกธร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกฤษดา  ดาราพงศ์
 
1. นางสาวหทัยกิ่ง  รัตตโน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงรัตติยา  ยอดดังแก้ว
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายภคพล  สุวรรณโณ
 
1. นายดำรงชัย  ดำรงชยานุกูล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ประเภทโครงงานประดิษฐ์) บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายพีรพล  อินนุ้ย
2. นายรุชดี  ปะหวัง
3. นายสุธณัติน์  ชูงาม
 
1. นางสาวพิชญา  สุภาสวัสดิ์
2. นางสาวสุไฮลาร์  ลาเตะ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายทยากร  ดำเกลี้ยง
2. เด็กหญิงวรรณกร  รัตนสงคราม
 
1. นายสุริยะ  ทองแท้
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิจิตรา  ยุพยงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกษิดิศ  แก้วละเอียด
2. นางสาวณัฏฐพร  ผลิผล
 
1. นางยุพาพรรณ  สีมะฆะ
2. นางสาวเบญจมาศ  โสภาชัย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย บกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายชยากร  แซ่ตั้น
2. นางสาวณภัทรศร  คงอินทร์
 
1. นางสาวอุษา  แซ่จั่น
2. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันการเต้นแอโรบิค บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายกูอันวาร์  ตูแวลอ
2. เด็กชายจักรกฤช  ธรรมทินโน
3. เด็กหญิงนาเดีย  วาเด็ง
4. เด็กชายฟ้าเด่น  มะเระ
5. เด็กหญิงสุภัทรา  สุขวรรณ
6. เด็กชายอัษฎา  มามะ
7. เด็กหญิงอัสวานี  บือซา
8. เด็กหญิงอาดีละห์  กามาอุเซ็ง
 
1. นายเฉลิมพล  มณีโชติ
2. นางสาวตัสนีม  วานิ
3. นางปรียา  มณีมั่งคั่ง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  สุวรรณแพทย์
2. เด็กหญิงณภัทรลภา  หะเทศ
3. เด็กหญิงนิอาอีดะห์  หะยีนิโซ๊ะ
4. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สาและ
5. เด็กหญิงวริษฐา  ประกอบแก้ว
6. เด็กหญิงสรัลยา  จอกทอง
7. เด็กหญิงไลลา  หมินหมัน
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
2. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
3. นางสาวนภาลัย  เฉลียวฉลาด
 
0 ศิลปะ การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวจรัสพร  สิทธิน้อย
2. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
3. นางสาวพัณณิตา  หมื่นภู่
4. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
5. นายรุชดี  ปะหวัง
6. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
7. นางสาวสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
2. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
3. นางสาวสุพรรษา  ใหม่สวัสดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวจรัสพร  สิทธิน้อย
2. นางสาวชนิกานต์  เดชพิชัย
3. นางสาวปนัดดา  สุดรักษ์
4. นางสาวพัณณิตา  หมื่นภู่
5. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
6. นายรุชดี  ปะหวัง
7. นางสาวสุริณี  คำประวัติ
8. นางสาวสุวดี  ศรีไหมพัทลุง
 
1. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
2. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
3. นางสาวสุพรรษา  ใหม่สวัสดิ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงชนัชญา  กูรอมีน
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันรวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวมารียะ  สาและ
 
1. นายวินัย  ถานะยาโน
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวจุรีรัตน์  บางลี
 
1. นางเบญจมาภรณ์  เพ็ชรบูลณ์
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวณัฏฐพร  ผลิผล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู  ทิพยโสธร
 
0 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวสมพร  ฉายศรี
 
1. นายนิคม  สินธุแปง
 
0 ศิลปะ การแข่งขันการแสดงอังกะลุง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีนาเคนทร์
2. นายนพณัฐ  แก้วเพ็ชร
3. นายนาดีร์  บือแน
4. นายพิศาล  พรหมจันทร์
5. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีมณี
6. เด็กหญิงอลิซา  สาบวช
7. เด็กหญิงเซาดะฮ์  อูเซ็ง
8. เด็กหญิงเอื้อมฝัน  เพ็ชจุ้ย
 
1. นายภิญโญ  วารีกุล
2. นางสาวหทัยกิ่ง  รัตตโน
3. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการสร้าง Home Page ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวซีตีนูร  หมิเหม
 
1. นางสาวพิชญา  สุภาสวัสดิ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการนำเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายสุรเกียรติ  ณ นคร
 
1. นางสาวณิชาภัทร  พึ่งศรี
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฐิติกร  ดำหนู
2. เด็กชายธนโชติ  มณีโชติ
3. เด็กชายอิรฟาน  ดาโอ๊ะ
 
1. นายนิติเทพ  ตัญญะ
2. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายจะเด็ด  แก้วศรี
2. นายซาร์รีฟ  ซูมา
3. นายมูฮัมหมัดฮาฟิส  แมะ
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นายฤทธิรงค์  คงเย็น
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายกัณตภณ  แซ่จิ้ว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายฮาฟิส  แซ่หลี
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันงานออกแบบและประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาววันนิดา  บุญสัน
2. นายฬัยรุส  มะ
3. นางสาวอาตีราฟ  เจ๊ะตู
 
1. นายนิติเทพ  ตัญญะ
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวคงหนาม
2. นางสาวอลิษา  สันลา
3. นางสาวเวลา  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวพรวิภา  ขวัญพรหม
2. นางวิไลรัตน์  สุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายนูรีฟุรกรณ์  สะโอง
2. นายปรเมศร์  หนูน่น
3. นางสาววันนิดา  บุญสัน
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยสองชาย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวนิดาอียะห์  หะยีนิโซะ
2. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
3. นางสาววิชุดา  เจะพร
 
1. นายนิรุตติ์  คงชู
2. นางกิตติกา  คงชู
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  เพ็ชรลุ
2. นายมนต์มนัส  แสงโพลง
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นางสาวรัชนี  ธัญรัตน์
 
0 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. นายชลวุฒิ  แก้วเจริญ
2. นายซากิร  ปานดำ
3. นายนูรีฟุรกรณ์  สะโอง
 
1. นางกิตติกา  คงชู
2. นายนิรุตติ์  คงชู
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงซีมีญา  สาเก็น
2. เด็กชายมูฮำหมัดเนาฟัล  สะนิ
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะสมาน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสีดำ
 
1. นางสาวกฤดาชลี  คงบางปอ
2. นางสาวเกศศิรินทร์  อนุจันทร์
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  บินกายา
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
 
0 ปฐมวัย การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงซีมีญา  สาเก็น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มะสมาน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงสีดำ
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  เอียดแท่น
5. เด็กชายปัญญพัตน์  สุขสะปาน
6. เด็กชายมูฮำหมัดเนาฟัล  สะนิ
7. เด็กชายเบนฮาฟาร์  หลีจู
 
1. นางเนาวรัตน์  กันธะรส
2. นางอรอัชฌา  ถานะยาโน
3. นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์