::ss-specialnorth

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

กลุ่มศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันระบายสีรูปภาพ บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางกิตติญา บุญจันทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรฟินธุ์ จันทร์ตาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่กรรมการ
3. นายปริวัตร ส่างหญ้านางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางอุษา มีคำศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา กล้าหาญศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากกรรมการ
3. นางสาวอันธิกา วันทาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงรายเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวศุภธาดา ปาพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวบุณฑรีก์ ปวงคำคงศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ กองหยองศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายณรงค์กรณ์ สิงห์อุดรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศุภร แววเพ็ชรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณรงค์กรณ์ สิงห์อุดรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศุภร แววเพ็ชรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ
การประกวดเต้นประกอบเพลง รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นายณรงค์กรณ์ สิงห์อุดรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านประธานกรรมการ
2. นางสาวสร้อยสุนีย์ บุสดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรกรรมการ
3. นางสาวศุภร แววเพ็ชรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 3 - 6 ปี
1. นายพิชัย อินต๊ะงามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวโสภนา พรมเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายพิชัย อินต๊ะงามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวโสภนา พรมเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดมารยาทงาม อย่างไทย (การไหว้) รวมทุกประเภทความพิการ อายุ 13-18 ปี
1. นายพิชัย อินต๊ะงามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา สาระไกรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวโสภนา พรมเมืองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ฟูบินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวชมพู ภูสีนวนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรเลขานุการ
การประกวดร้องเพลง บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวสัตตบงกช ยานะปลูกการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงธิดา เวียงทอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นายสมโภชน์ คำยันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการเห็น อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวิชชญาภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาววัศยา ทองดีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชญาภรณ์ พวงเงินศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ มารุนับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรวลี อาจกล้าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
3. นายวินัย ขนาดขจีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนเลขานุการ
การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ตามที่กำหนด บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางศรัญญา ทับน้อยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชรประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ สอนอยู่กลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายชวลิต กันธิยะศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ

กลุ่มวิชาการ

การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางพฤติกรรม อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลออทิสติก อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน ชี้หรือบอกชื่อจากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ หมวดของใช้ในชีวิตประจำวัน บุคคลพิการซ้อน อายุ 3 - 6 ปี
1. นางสาวเอื้องทิพย์ ใจอ้ายศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ มาพรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา แก้วหานามศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นางกาญจนา จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรกรรมการ
2. นางสัตยาภรณ์ ใจสุภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ปาระท่าศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำตอบหมวดประเพณีวัฒนธรรม ของไทย บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวทักษณพร อิ่มกระจ่างศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชาลิศา คำยันต์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปางกรรมการ
3. นางสาวชุติปภา นันตะวงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียน บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ
การแข่งขัน การตอบคำคำถามหมวดธงชาติอาเซียนบุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นางสาวณัฏฐณิชา ธรรมศิริ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยพร แตงขุดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุญสิตา วงศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยาเลขานุการ

กลุ่มเทคโนโลยี

การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการได้ยิน อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางสติปัญญา อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางร่างกายฯ อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางการพูดและภาษา อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลออทิสติก อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 7 - 12 ปี
1. นายอนุชิต จันทอุปรีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตรประธานกรรมการ
2. นายเอกราช สุเต็มศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่านกรรมการ
3. นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ตามจินตนาการ บุคคลพิการซ้อน อายุ 13-18 ปี
1. นายอิษฎ์อาณิก กัณฑ์ทวีชัยศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ประธานกรรมการ
2. นายธนเดช ศักดิ์สุวรรณศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายมนตรี พรมอ้าย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตากเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย หรือผู้ประสานงานหลัก นางวงเดือน พรมวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทร.0864482865
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]