สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 11 13 13
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 23 33 28
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 18 23 21
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 24 36 31
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 32 47 39
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 21 30 26
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 35 49 42
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 18 18
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 24 38 30
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21 29 25
11 011 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 23 35 29
12 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 0 0 0
13 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 32 50 40
14 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 12 12
15 015 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 21 32 27
16 016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 38 62 48
17 017 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 31 33 33
18 018 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 0 0 0
19 019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0
20 020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา8 จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0
21 021 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 0 0 0
22 022 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0
23 023 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย 0 0 0
24 024 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 0 0 0
25 025 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 0 0 0
26 026 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา 0 0 0
27 027 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 0 0 0
28 028 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0
29 029 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 0 0 0
30 030 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0
31 031 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 0 0 0
32 032 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0
33 033 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน 0 0 0
34 034 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 0 0 0
รวม 381 540 462
1002

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย หรือผู้ประสานงานหลัก นางวงเดือน พรมวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทร.0864482865
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]