เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
ระหว่าง วันที่ 17-23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายธวัชชัย ชูหน้า รักษาการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายพยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายเปรม คำวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นายธีระ จันทรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายประหยัด ทรงคำ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นายจรัญ นิลพลับ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายอดิศร พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
19 นายสุกิจ ไชยนวล ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
20 นายกัจจายน์ อำพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
21 นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
22 นางอัมไพ อุตตาธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 6 คณะกรรมการที่ปรึกษา
23 นายชูศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
24 นายสมศักดิ์ แสงประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
25 นายเมธี วิจารย์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
26 นายเมธี วิจารย์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
27 นางสุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 5 คณะกรรมการที่ปรึกษา
28 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
29 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
30 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
31 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
32 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
33 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
34 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
35 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
36 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
37 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
38 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
39 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
40 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
41 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
42 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
43 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
44 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
45 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
46 นางทวีพร ช่วยเพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
47 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
48 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
49 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
50 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
51 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
52 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
53 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
54 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
55 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
56 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
57 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
58 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
59 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
60 นางสาวชมพูนุท สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
61 นายสุทธิพงศ์ พลศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
62 นางสาวหนึ่งฤทัย อภัยรุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
63 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ บางศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
64 นายวีรชัย จันทร์โต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
65 นางวราภรณ์ สอนอยู่กลาง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
66 ว่าที่ร้อยตรีทัศวรรณ จันทร์ลบ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
67 นางสาวชนิดา แก้วนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
68 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
69 นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
70 นางสุพัตรา จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
71 นางสาวกัลยา เรือนรักเรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
72 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
73 นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
74 นางชลธิชา โอกาศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
75 นายธัณนพชมฒ์ รินรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
76 นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
77 นางสาวนันธิกา ยากูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
78 นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
79 นายพัชรพล ปุกฆะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
80 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
81 นางสาวจันจิรา น่วมนวล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
82 นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
83 นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
84 นางสาวขวัญดาว บัวบุญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
85 นางสาวพรทิพา สุธงษา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
86 นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
87 นางสาวจันทร์จิรา เลิศแตง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
88 นางสาวนรีรัตน์ บางเฟื่อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
89 นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
90 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
91 นางสาวระพีพรรณ บัวผัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
92 นางสาวอังคณา สินสนิท ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
93 นางสาวจันทิมา ทองอุไร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
94 นางสาวนริสา ทองท้วม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
95 นางสาวไพลิน อินอำพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
96 นายนราธิป บุญชุ่ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
97 นายศุภการณ์ จันทร์จรูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
98 นางสาวภัทรมณ แจ่มทุ่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
99 นายวราพงศ์ เกิดช่าง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
100 นายจักรกฤษณ์ เทศทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
101 นายอาคม แย้มวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
102 นางสาวจุฑามาศ ฟักมั่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
103 นางสาวน้ำทิพย์ อินทร์ศวร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
104 นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองเที่ยง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
105 นางสาวปนัดดา อาเทศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
106 นางสาวอุษา จันทร์นพคุณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
107 นางสาวสุกัญญา ขาวทุ่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
108 นางสาวณัฐยา นิตะปะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
109 นางสาวชลธิชา ชูเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
110 นายสุทธิพงษ์ แก้วจินดา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
111 นางสาววรรณวิภา คงปาน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
112 นางสาวพนารัตน์ บุญหนู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
113 นางสาวจารุวรรณ อยู่เย็น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
114 นายธีรยุทธ แสงสุวรรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
115 นางสาวสาวิตรี สำลีปั่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
116 นางสาวสาวิตรี อ้นป้อม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
117 นายพัลลพ การินทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
118 นางสาวหนึ่งฤทัย เหล็กทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
119 นางสาวสุพัตรา อยู่ทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
120 นางสาวเพชรรัตน์ ทองคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
121 นางสาวปริฉัตร ณะบุญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
122 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
123 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
124 นางสาวศิราพันธุ์ คันธานุรักษ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
125 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
126 นางทวีพร ช่วยเพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
127 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
128 นายอรรถพล ทะนันไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
129 นางจุฑารัตน์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
130 นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
131 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
132 นายอนุรักษณ์ สิงห์กลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
133 นางสาวศิราพันธ์ุ คันธานุรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเหนือ
134 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
135 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
136 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
137 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
138 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
139 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
140 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
141 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
142 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
143 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
144 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
145 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
146 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
147 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
148 นางสาวอัจฉราภรณ์ เศษวิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
149 นางสาวกาญจนาพร คำแจ้ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
150 นางสาวกรปภา พันอิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
151 นางสาวภรภัทร วังภูสิทธิ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
152 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
153 นางสาวจุฑาทิพย์ พ่วงชัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
154 นางสาวนาตยา จงรักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
155 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ อุ่นปัญญา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
156 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
157 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
158 นางจุฑารัตน์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
159 นางสาวกัลยา เรือนรักเรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
160 นางสาวนันธิกา ยากูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการกลางฝ่ายจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
161 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
162 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
163 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
164 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
165 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
166 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
167 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
168 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
169 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
170 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
171 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
172 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
173 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
174 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
175 นายธัชพล หน่อแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
176 นางสาวชลธิชา เปรมปรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
177 นางสาวสุทธิรัตน์ เพชรทิม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
178 นางสาวนุชนารถ แซ่โค้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
179 นางสาวเพ็ญนภา บุญช่วย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
180 นางสาวบังอร อนุโลม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
181 นางสาวภคินี แดงปะละ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
182 นางสาวเสาวลักษณ์ คำลาพิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
183 นางสาวปฏิมา นาครักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
184 นายพงษ์พิทักษ์ ศรีสุขคำ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
185 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
186 นางจิตฎาภา เรืองสุวรรณ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
187 นางสุกัญยา พรมอ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
188 นางสาวโสภา สืบสุนทร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
189 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
190 นางทวีพร ช่วยเพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
191 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
192 นางสาวกัลยา เรือนรักเรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
193 นางสาวรัตนา สุริยะมณี ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
194 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
195 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
196 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
197 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
198 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
199 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
200 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
201 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
202 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๗ จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
203 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
204 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
205 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
206 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
207 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
208 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
209 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
210 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
211 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
212 นางวรรณา ไชยตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
213 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
214 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
215 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
216 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
217 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
218 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
219 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
220 นายเดช สุธรรมปวง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
221 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
222 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
223 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
224 นายอดิศร แดงเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
225 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
226 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
227 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
228 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
229 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
230 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
231 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
232 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
233 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
234 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
235 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
236 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
237 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
238 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
239 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
240 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
241 นางกนลลักษณ์ แปงมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
242 นางกันต์ฤทัย งานวิชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
243 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
244 นายรัตนะ นันเขียว ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
245 นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
246 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
247 นางสุพัตรา จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
248 นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเรือน คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
249 นายณัฐพงษ์ ศรีเอี่ยม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
250 นายธัณนพชมฒ์ รินรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
251 นางสาวสุจิตรา เสมอกัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
252 นางสาวสาวิตรี ยาภิรมย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
253 นางกรองแก้ว ขุมเพ็ชร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
254 นายอนุรักษ์ สิงห์กลิ่น ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
255 นายเด่นนที กองพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
256 นายสิทธิเดช ตติยก้องเกียรติ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
257 นางสาวลีลาวดี สุธาพันธ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
258 นายธนากร แก้วคำไสย์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
259 นางสาวมัตติกา สอนสอาด ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
260 นางปาณิสรา เรือนกูล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
261 นางสาวธนัญญา บุญสม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
262 นางสาวศิริวรรณ แสงประเสริฐ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
263 นายกรี ดาระ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
264 นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
265 นายอนันต์ ทรัพย์หัตถกิจ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
266 นางสาวจินตนา ต๊ะวงค์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
267 นายรักษ์พงศ์ นิช่างทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
268 นางสาวภูสุดา บุญธรรม ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
269 นาวสาวเดรยา บุญนวล ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
270 นางสาวศุภลักษณ์ กัลยาประสิทธิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
271 นางสาวประภัสสร บุญมา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
272 นายวีรวัฒน์ สุขเจริญ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
273 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
274 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันดร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
275 นางสาวกรวิกา ระวังภัย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
276 นายวรวัชร วงศ์ปัญญา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
277 นายพงษ์สิทธิ์ สิงห์เรือง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
278 นายกิรภัคกฤษฎิ์ เขียวขจร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
279 ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
280 นายไมตรี โปร่งนุช ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
281 นางสาวเพชรนิล อนันตวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
282 นางยุพิน มั่นคง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
283 นางเรียม จันทร์มาก ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
284 นางชรัลรัตน์ เปล่งเพชร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
285 นายอนันต์ จุลสราญพงษ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
286 นายโยธิน มีหมัน ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
287 นายเดชา เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
288 นายประเสริฐ ศรีแก้วใส ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
289 นายมานะ สังบัวแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
290 นายจรัญ บัวเผื่อน ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
291 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
292 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
293 นางสาวสุจินดา มานักฆ้อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
294 นางสาวภัคศรัณย์ มีเง้า ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการแสดงพิธีเปิด เวทีกลาง ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
295 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
296 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
297 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
298 นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
299 นางสาวปิฐินนท์ จันทร์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
300 นางสาวสุรดา อินพิทักษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
301 นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
302 นางอัชฌา คัมภีรทัศน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
303 นางสาวนิโลบล ยกกรเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
304 นางสาวทิพยภัสสร์ พะยอม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
305 นางณัฐพัชร์ สารบุญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
306 นายปัถย์ ชัยชญานนท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
307 นายสุขุม บุญเรือง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
308 นางสาวตะวันฉาย วงษ์ดวง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
309 นางสาวจันจิรา น่วมนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
310 นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
311 นางสาวสุจิตรา เสมอกัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
312 นางสาวขวัญดาว บัวบุญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
313 นางสาวพรทิพา สุธงษา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
314 นางสาวระพีพรรณ บัวผัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
315 นางสาวอังคณา สินสนิท ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
316 นายนฤพนธ์ มั่นถึง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
317 นายจารุวัฒน์ ทองชูใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
318 นายสิปปนนท์ สุดใจ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
319 นางสาววิไลพร พวงยะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
320 นางสาวอรษา หมื่นลักษณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
321 นางสาวอรวรรณ แสนนก ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
322 นางสาวมาลีวัลย์ มีพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
323 นางสาวลักขณา จันทร์ฤทธิ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
324 นางสุภาพร เพียงยศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
325 นางสาวนิตยา การะเกตุ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
326 นางสาวสุมาลี สุขสำราญ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
327 นางกชพร เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
328 นางรัตนาภรณ์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
329 นางประยูร บัวดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
330 นางสาววิไลลักษณ์ ยืนยงคีรีมาศ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
331 นางนันท์นภัส ทองดี ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
332 นางสาวสุพรรษา ใจทน ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
333 นางสาวระวีวรรณ ชูเตชะ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
334 นางสาวสุธีรา จันทรา ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
335 นางสาววีนัส น้อยสมวงษ์ ครูโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
336 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
337 นางสาวณัฐกฤตา มองมูล ครุศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
338 นางสาวสุจิตรา เสมอกัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
339 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
340 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
341 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
342 นายชูศักดิ์ ศิรืเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
343 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
344 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
345 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
346 นายประวิทย์ เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 38 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
347 นางกันต์ฤทัย งานวิชา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
348 นางอัชฌา คัมภีรทัศน์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
349 นางสาวนิโลบล ยกกรเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
350 นายสุรชัย คงเกตุ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
351 นายประณต หล้าท้า ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
352 นายปริญญา รังผึ้ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
353 นายนพรัตน์ ไทยเจริญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
354 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
355 นายวิทวัส หาหอม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
356 นางวัชราภรณ์ ปะสะจัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
357 นางสาวภัทรมน แจ่มทุ่ง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
358 นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
359 นายนิรุต เพ็ชรกำแหง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
360 นายไมตรี พรมอ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
361 นายจิรายุทธ เขียวมาก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
362 นาายกิตติศักดิ์ กองคำสุข ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
363 นางสาววิรัจฉรา แก้วคุ้ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
364 นายสถาพร กิ่งวัฒนา ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
365 นายกิรภัคกฤษฎิ์ เขียวขจร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
366 นายจะเด็จ ชาติพจน์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
367 นางบุญนิสา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
368 นางสาวศศิธร เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
369 นายปัชชา ปานสมบัติ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
370 นายเจษฎา คำชาวนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
371 นางสาวสายพิน โคกทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
372 นายสิริภพ ไสไหม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
373 นายสมชาย ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
374 นายธีรศักดิอ์ โคกดำ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
375 นายฉัตรชัย บุญเลิศ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
376 นายวสันต์ กลัดเนินกุ่ม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
377 นายวรวัชร วงศ์ปัญญา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
378 นางน้ำผึ้ง ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
379 นายนพดล ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
380 นางณิชกานต์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
381 นางสาวลัดดาวัลย์ เฟื่องเพียร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
382 นางสาวดลนภา เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
383 นางสาาวเนาวรัตน์ นันชม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
384 นางสาวอนงค์ อินต๊ะสาร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
385 นางสาวปาริชาติ รุ่งอินทร์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
386 นางสาวอนุสรา บุญประเสริฐ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
387 นายวุฒิไกร จันทร์คุ้ม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
388 นายไมตรี โปร่งนุช ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
389 นางแสงเดือน ทองเนื้อแปด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
390 นายธนพล ศาศวัตภักดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
391 นางสาวสิริประภา นุชสวาด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
392 นางสาวกรวรรณ สาลีผล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
393 นางสาววศินี แปลสันเทียะ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญาณุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
394 นายพงษ์ศักดิ์ ทะนันไชย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
395 นางวีระดี กองแก้ว รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
396 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
397 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน
398 นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่ ผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
399 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
400 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
401 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
402 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
403 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
404 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
405 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
406 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
407 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
408 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
409 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
410 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
411 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
412 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
413 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
414 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
415 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
416 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
417 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
418 นายอดิศร แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
419 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
420 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
421 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
422 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
423 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
424 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
425 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
426 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
427 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
428 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
429 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
430 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
431 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
432 นายชลอ เมืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
433 นางไพวรรณ ทิพย์โพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
434 นายนิรันดร์ สินไพบูลย์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
435 นางปาริชาต นาคน้อย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
436 นางรัตนาภรณ์ บุญเลิศ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
437 นางสาวสิรินทรา พิมสาร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
438 นางสาวสิริพรรษา เฮงทรัพย์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
439 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
440 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
441 นางทวีพร ช่วยเพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
442 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
443 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
444 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
445 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
446 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
447 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
448 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
449 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
450 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
451 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
452 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
453 นางประไพสาร สุชาติธรรม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
454 นางณัชณิชา โพธิ์ใจ ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
455 นางบุษบา รักษาสวัสดิ์กุล ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
456 นางสาวอัจฉราพรรณ ทะนันไชยชมภู ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
457 นางสาวศิริกุล จินดาเพชร ครู โรงเรียนบ้านลานเต็ง สพป.ตาก เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
458 นางสาวสิรินทรา พิมสาร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
459 นางสาวพัชราภรณ์ ทองเสน ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
460 นายอภิชน เลื่อนชิด ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
461 นายเกษมสันติ์ จันทร์แสง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
462 นางวิภาพร ชาลีชาติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
463 นางพรธิดา จินาวัง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
464 นางสาวปิยวรรณ ดวงเงิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
465 นางสาวนรีรัตน์ บางเฟื่อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
466 นายวชิรวิทย์ ธิปะตะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
467 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาวิตรี ท่าดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
468 นางสาวจันทิมา ทองอุไร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
469 นางสาวนริสา ทองท้วม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
470 นางสาวไพลิน อินอำพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
471 นายนราธิป บุญชุ่ม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
472 นายศุภการณ์ จันทร์จรูญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
473 นางสาวนันท์นภัส ทองดี ครู โรงเรียนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
474 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
475 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ
476 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
477 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
478 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
479 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
480 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
481 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
482 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
483 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
484 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
485 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
486 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
487 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
488 นายไทรโยค ดาด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
489 นายมงคล จิตรอาษา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
490 นายศิลวัต โคตรพรหม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
491 นายณัฐวรรธน์ พูพวงจันทร์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
492 นายธนากร แก้วคำไสย ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
493 นายอมร เกตุแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
494 นายภัทรพงษ์ ชูมาลัยวงศ์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
495 นายสันติราษฎร์ สุยะพอ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
496 นายกษิดิ์เดช เนตรทิพย์ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
497 นายภานุ ชุ่มใจ ครู โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
498 นายธีรพงษ์ มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
499 นายนพดล ศรีแก้ว ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
500 นายสุรศักดิ์ ยศศักดิ์นิรันด์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
501 นายนัฐพงศ์ จำนงศ์วัย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
502 นายธีรศักดิ์ โคกคำ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
503 นายวุฒิไกร จันทร์คุ้ม ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
504 นายพงษ์สิทธิ์ สิงห์เรือง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
505 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
506 ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ บัวดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
507 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายแสง สี เสียง และโสตทัศนูปกรณ์
508 นายวิษณุ โพธิ์ใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
509 นายศรยุทธ เรืองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
510 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
511 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
512 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
513 นายพูลศักดิ์ ตุละวิภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
514 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
515 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
516 นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
517 นายกมล ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
518 นายปกรณ์ อาจมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
519 นางอนงค์ เนตรทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
520 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
521 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
522 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
523 นายทอม ศรีทิพย์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
524 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
525 นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
526 นายนัษฐภัทร์ ไกรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
527 นายอดิศร แดงเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
528 นายศฤงคาร ใจปันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
529 นายชยุต ข่าขันมะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
530 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
531 นางสุวิชญา ชินธนาชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
532 นางวิลาวัลย์ ปาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
533 นายราเชน ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
534 นายมงคล สุวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
535 นางประกาทิพย์ ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
536 นายเดช สุธรรมปวง ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
537 นายสมชาย ชนันชนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
538 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
539 นางศิริพร ดาระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
540 นางปวริศา สิงห์อุดร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
541 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
542 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
543 นางบุณยรักษ์ ภู่พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
544 นางสุรัญจิต วรรณนวล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
545 นายอัมรินทร์ พันธ์วิไล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
546 นายสุวิทย์ สุทาลา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
547 นายเกรียงไกร อ่อนยิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
548 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
549 นายวิทยา นุ่มโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
550 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
551 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
552 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
553 นายณรงค์กร สิงห์อุดร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจังหวัดน่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
554 นางชนม์นิภา ร่องพืช ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
555 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
556 นางทวีพร ช่วยเพล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
557 นางสาวอังคณา เสถียรดี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม
558 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
559 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
560 นางสาวอังคณา เสถียรดี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
561 นางสาวจันจิรา น่วมนวล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
562 นายธัณนพชมฒ์ รินรา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
563 นางเทียนทิพย์ เรืองบุญธรรม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
564 นางพนิดา อุทธา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
565 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
566 นางทวีพร ช่วยเพล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
567 นางวงเดือน พรมวิชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
568 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
569 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
570 นายปุญญพัฒน์ จินะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
571 นายบรรณวิทย์ กึดก้อง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
572 นางสาววรัญญา พระเทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
573 นางสาวพิรัชพร สูงปานเขา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
574 นายธัณนพชมฒ์ รินรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
575 นางสาวนันธิกา ยากูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
576 นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
577 นายพัชรพล ปุกฆะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
578 นางสาวกฤติกา แก้วประภา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
579 นายฉัตรนัยน์ พุฒฟัก ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
580 นางสาวพรรษชล ภัทรกุลพงษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
581 นางพิมพ์ชนก เขียวเขิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
582 นางน้ำผึ้ง ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
583 นางสาวพรรณิภา ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
584 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
585 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล
586 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
587 นายศักดา เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
588 นายอมร เกตุแก้ว ครู ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
589 นางสาวจุฑารัตน์ กลั้นกลาง ครู ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
590 นางสาวลิปิการ์ สุขเกษม ครู ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
591 นางสาวเดือนเต็ม สุขคำนึง ครู ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
592 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
593 นายอานนท์ เขียวแก้ว ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
594 นางสาววิภารัตน์ จันต๊ะ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
595 นางบุญนิสา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
596 นางสาวธัณย์จิรา ดิษฐกรเกิดสิริ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
597 นายอภิรักษ์ ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
598 นางสาวระวีวรรณ ชูเตชะ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
599 นางสาวกรวิกา ระวังภัย ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
600 นายสมชาย ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
601 นายสมชาย ลือเฟื่อง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
602 นางสาวภัคศรัณย์ มีเง้า ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
603 นางสาวศศิธร เฉยศร ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
604 นางสาวจุฑามาศ คำชาวนา ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
605 นางสาวสุพรรณี เทพอินทร์ รองผู้อำนวยการพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
606 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
607 นายสมเกียรติ ศรีแย้มวงศ์ ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
608 นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
609 นายวิทยา นุ่นโฉม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
610 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
611 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
612 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
613 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
614 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
615 นางสาวชมพูนุช สนสกุล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
616 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
617 นางสาวน้ำเพชร คงเพชรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
618 นางสาววราภรณ์ เรืองน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
619 นางสาวปฏิมา นาครักษ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
620 นางสาวชัชชานาถ อินสองใจ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
621 นางสาววิลดา หอมจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
622 นายกิตติศักดิ์ เขื่อนวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
623 นายเอกชัย ตันสุวรรณ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
624 นางสาวเสาวนีย์ ไตรธรรม ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
625 นายณัฐพงศ์ อินทร์เทพ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
626 นายสุทธิพงศ์ พลศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
627 นายกฤษณะ บุญเทียน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
628 นายวีรชัย จันทร์โต ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
629 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ บางศรี ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
630 นางสาววิภาดา คลังสิน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
631 นางสุกัญยา พรมอ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
632 นางสาวธนนันท์ นิลจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
633 นางจินดา อุ่นทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
634 นางสาวรอยพิมพ์ เจ๊กอร่าม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
635 นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
636 นายพีรวัส นาคประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ
637 นางยุพิณ คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
638 นางสาวกันตณัช วงศ์คูณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
639 นางสาวพรหมภัสสร์ ดีเจ้ยวาระ ครู โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
640 นางสาววิลาวรรณ มูลธิ ครู โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
641 นางสาววรรณรัตน์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
642 นางสาวอัจฉรา น้ำแก้ว ครู โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ
643 นางสาวกาญดา ไพรอุดมภูมิ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการล่ามภาษามือ
644 นางสาวกมลพรรณ ตามะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการล่ามภาษามือ
645 นางวนิดา จิตรอาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ
646 นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
647 นายประพันธ์ โพธิ์หย่า ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
648 นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
649 นายสมชาย จันทนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
650 นางกาญจนา ฮวดศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
651 นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
652 นายนิรุทธ์ แก้วนิคม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
653 นางสาวนุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
654 นายมงคล กัยวิกัยโกศล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
655 นายธีรพงษ์ มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
656 นายอภิรักษ์ ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
657 นางสาวพรรณนิภา ทองดี ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
658 นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
659 นางสาวปราณีย์ รักเมืองไพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
660 นายพัชรพล ปุกฆะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
661 นายจักรกฤษณ์ เทศทอง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
662 นางชลธิชา โอกาศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
663 นางสุกัญยา พรมอ้าย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
664 นางสาวสุพิชญา การีสรรพ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
665 นางศรัญญา ทับน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
666 นางสาวช่อทิพย์ มงคลธวัช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานผลการแข่งขัน
667 นางพัทธยา ชนะพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
668 นางพวงทอง ศรีวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
669 นายประมวล พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
670 นายไพฑูรย์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
671 นางสาวขวัญดาว บัวบุญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
672 นางชัญญาภัค บุญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
673 นางสาวสุมาลี เรือนตื้อ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
674 นายมงคล กัยวิกัยโกศล ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
675 นางสาวอุทุมพร เมืองใจ ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
676 นางสาวพัทยา ใจแช่ม ครู โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
677 นายธีรพงษ์ มาทอง ครู โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
678 นางวงเดือน พรมวิชัย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
679 นางสาวปทิตตา จิตพินิจยล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
680 นางสาวชนิดา แก้วนาค ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
681 นางสาวศิริรัตน์ แก้วเปี้ย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
682 นางสาวปราณี นันตา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
683 นางจุฑรัตน์ เรืองเดช ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
684 นางสาวกัลยา เรือนรักเรา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
685 นางสาวนันธิกา ยากูล ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
686 นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
687 นายอรรถพล ทะนันไชย ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล
688 นางสาวอังคณา สินสนิท ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายจินตวัฒน์ จันทร์น้อย หรือผู้ประสานงานหลัก นางวงเดือน พรมวิชัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย โทร.0864482865
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]