ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 27 4 1 0 32
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 25 6 3 0 34
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 25 6 2 0 33
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 21 6 2 0 29
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 19 2 2 0 23
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 19 2 1 0 22
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 18 5 5 0 28
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 14 4 4 0 22
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 14 2 2 0 18
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 13 10 1 0 24
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 12 5 3 0 20
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 12 4 2 0 18
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 10 4 4 0 18
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 3 4 0 17
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 7 3 1 0 11
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 3 0 0 10
รวม 253 69 37 0 359