ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 25 4 1 0 30
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 24 6 3 0 33
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 23 6 2 0 31
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 20 6 2 0 28
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 18 5 5 0 28
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 18 2 2 0 22
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 16 2 1 0 19
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 14 4 4 0 22
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 13 2 2 0 17
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 12 4 2 0 18
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 11 10 1 0 22
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 10 3 4 0 17
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 9 5 3 0 17
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 4 4 0 17
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 7 3 1 0 11
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 7 3 0 0 10
รวม 236 69 37 0 342