ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย 15 5 0 20 27 4 1 0 32
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเชียงราย 8 8 4 20 25 6 3 0 34
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพิจิตร 8 8 3 19 25 6 2 0 33
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก 7 2 6 15 19 2 1 0 22
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 1 3 11 10 3 4 0 17
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง 6 2 4 12 19 2 2 0 23
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 5 7 2 14 21 6 2 0 29
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก 4 5 3 12 14 4 4 0 22
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา 4 2 7 13 18 5 5 0 28
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน 3 2 1 6 12 5 3 0 20
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร 2 4 1 7 12 4 2 0 18
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแพร่ 2 3 7 12 13 10 1 0 24
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุทัยธานี 2 3 3 8 14 2 2 0 18
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 1 1 4 7 3 0 0 10
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 2 2 5 10 4 4 0 18
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ 0 1 3 4 7 3 1 0 11
รวม 76 56 50 182 253 69 37 0 359