เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวนวลจันทร์ คล้ายจ้อย ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เลขาและคณะกรรมการผู้ประสานงานศูนย์ศิลปะ
2 นางสาวกฤติยา ยองทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
3 นางสาวกฤษณา อิ่มโอษฐ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
4 นายวีรวัฒน์ นิยมรักษ์ เจ้าหน้าที่ แสง เสียง ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
5 นางสายใจ พวกดี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
6 นางปวีณา นามคง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
7 นางสาวจุไร นักปี่ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
8 นายชูชาติ อินทพงษ์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
9 นางสาวนลินี เกตุเที่ยง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
10 นางสุภาวดี ไหมทอง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
11 นางสาวรัตนา เฮงสิน เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการ ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
12 ชลธิชา ระฆัง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
13 นายสมบัติ สิงห์ทอง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
14 นายวิทยา ทองรวม ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
15 นางสาวณัฏฐณิชา บัวคลี่ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
16 นายอนุชา หลักหิน ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
17 นายบุญเพ็ง ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
18 นายดฐพงศ์ ณ อุบล ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
19 นาย พงศกร ศรีจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงานสนามการแข่งขัน
20 นายชินาธิป วงศ์สุตา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
21 นายสุรยุทธ พรมจันทร์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
22 นางสาวคัทลียา เดชะลู่ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
23 นางสาวนันธวี วังมณีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
24 นางสาวบรรฑิตา กันทะตุล นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
25 นางสาวอิศริญา จตุรทิศ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
26 นางสาวอัญชิสา ไหววิจิตร นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
27 นางสาวจิตรลดา พรหมสุข นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
28 นางสาวกุลธิดา ชูสุข นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
29 นนางสาวปนิดา ตางาม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
30 นางสาวมนธิชา กันทาบูน นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
31 นางสาวสุวิมล อนุไพร นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
32 นางสาวสิริวิมล ขุมทอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
33 นางสาวพิชญาดา เรื่อศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
34 นางสาวพิชญาภัค เรื่อศรีจันทร์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
35 นางสาวสมฤทัย ชัยโชติ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
36 นางสาวสุชัญญา ลาภเดโช นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
37 นางสาวณัฐอร พิทักษ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
38 นางสาวสุธาศิณี ฉิมจิว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
39 นางสาวสุธามาศ ฉิมจิว นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
40 นายอภิรัชต์ โพธิทอง นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
41 นางสาวเพชรนภา มะนูญ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
42 นางสาวอริษา สีปัจฉิม นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
43 นางสาวปิยะฉัตร สุวรรณจันทรา นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
44 นายอนุทัศน์ นนทศรี นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
45 นายธนภัทร เถาวัลย์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
46 นายธนกฤต ทังถิร นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
47 นายพัชรกฤษณ์ กฤษณพันธ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
48 นายภูวดล กลัดกลีบ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
49 นายชุติพงธุ์ เฮงสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
50 นายชนันธร ราชาเดช นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
51 นางสาวมุทิตา คงมี นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
52 นางสาวบุษยมาส ขลิบทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
53 เด็กหญิงวิภาพรรณ อรุณศรีโสภณ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
54 เด็กชายบัญชา ยอดศรีทอง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
55 เด็กหญิงทิพยรัตน์ รัตนปรีชา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
56 เด็กหญิงกันต์กมน นบพันธ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
57 เด็กหญิงนัฎฐมณี สนธิพงษ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
58 เด็กชายกิตติพงศ์ คมผล นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
59 เด็กหญิงสุปรีญา พลแก้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
60 เด็กชายศิวัช เหล่าแกมแก้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
61 เด็กชายบุณยพจน์ กมุทชาติ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
62 นายจามร ใจมยต์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
63 นายชัชวาล เกิดสุข นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
64 นายนภัส เรืองชัยศิวเวช นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
65 นายพงศกร แก้วทรัพย์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
66 นายศุพณัฐ สุวรรณวงษ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
67 นายอัครเดช เหมือนสังข์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
68 นายนิติพงษ์ กลิ่นชัย นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
69 นายติณณ์ น้อยม่วง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
70 นายวันเฉลิม พุทธรักษา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
71 นายธีรภัทร ตันเวหาศิริกุล นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
72 นางสาวบงกช สีม่วง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
73 นางสาวญาดา ภาระชะ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
74 นางสาวณัฐณิชา พวงงาม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
75 นางสาวธนภรณ์ ชินบุตร นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
76 นางสาวพัชรีพร โพชนา นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
77 นางสาวนันทิดา หงษ์จุ้ย นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนรับรายงาน
78 น.ส.กรดา มิ่งขวัญ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
79 น.ส. ช่อฃมพู รักแก่้ว นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
80 นาย ธ๊รยุทธ วนิชสมบัติ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
81 นาย กิตติคุณ สังข์เงิน นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
82 นาย ณัฐภัทร มีเทพ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
83 ด.ช.ปัฐวีกานต์ จงกลรันต์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
84 นาย ภูริภัทร มิ่งใย นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
85 นาย จิรายุ ศรีภิรมย์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
86 ด.ช.ภูดิศ เหล่ารอด นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
87 ด.ช.เจษฎา ศรีวิหค นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
88 นาย ภูบดี จรชีพ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
89 ด.ช.กรพิทักษ์ ใจเสน นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
90 นาย จิตตกร สำอางสะอาด นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
91 น.ส.ยุพเรศ เกตุแย้ม นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
92 น.ส.วรารัตน์ สีประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชร นักเรียนรับรายงาน
93 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
94 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
95 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
96 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
97 นายถวิล จะวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
98 นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
99 นางธิดามาศ สถิตย์อยู่ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
100 นางพรทิพา วรรณสมัย ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
101 นางทิพวัลย์ พรหมรักษ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
102 นายปราการ รุ่งโพธิ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
103 นายพงษ์พัฒน์ กองทอง ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
104 นายคเณศ คงเพชรศักดิ์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
105 ว่าที่ร้อยตรีภัทรวุฒิ ขุ่มเย็น เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
106 นายพิธพงศ์ ยิ้มเปรม ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คอมพิวเตอร์
107 นางสาวปรีดาภรณ์ สารบุญมา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมคม รองประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นางสมจิตร หุตะเสวี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นางสาวพรรณทิพา โภควัต ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 นางเกศิณี บึงมุม ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
113 นายศุภชัย กรอยสระน้อย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
114 นางสาวศรินญา ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นายอาคม พรายศิริ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116 นางสาวธัญลักษณ์ หุตะเสวี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
117 นายธงไชย ขัติศรี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินการและเลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานกรรมการการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)
119 นางสาวสุภชา กาวิละ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 นายอภิเชษฐ จันทนา ครูโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
121 นางเพลินใจ ประสารศรี ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
122 นางวีรวรรณ ไพรสิงห์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
123 นางสาวณีรวัลย์ วงษ์พันธ์ นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนช่วยงานการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นางสาวพิชญาภา ขำอิง นักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม นักเรียนช่วยงานการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นายธงชัย สะสม ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางสาวชมัยพร ธีรพงษ์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นางสุนันทา กองแก้ว ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางสาวจันทิรา หลวงกิจจา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางสาวณภัทร บุญพูลเกิด ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 นายสุนทร ชตาเริกษ์ ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นางสุรางค์ พลบำรุง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางอภิญญา ด่อนดี ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายนพดล อถมพรมราช ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางวันเพ็ญ พยอม ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นางกัญญาณี ธวัชบัณฑิต ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายวัฒนา กระต่ายทอง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางสมสุข สุพรรณนานา ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นางศิริลักษณ์ ชาญเชี่ยว ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นางสาวพรสุภา อิ่มเนย ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นางรินทร์นภา ทองอ่อน ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นายยศพล โพทอง ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายแสงทอง น้อยเกิด ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นางสาววไลพร ปานคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายก้องเกียรติ เตียนไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นางสาวฉัตรธิดา เสือจู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นางสาววันวิสาข์ ม่วงงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นายนเรศ ยิ้มโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นายวุฒิชัย คำภิระยศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
151 นายฐานันดร์ แย้มนิล ครู โรงเรียนระหานวิทยา กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
152 นายนิกร คล้ายทอง ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
153 นายวัฒนา เมฆี ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
154 นางสาวกวิตา กวดนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
155 นางสาวอังคนา บดีรัฐ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
156 นายฐิติวัฒน์ ธวัชสานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
157 นางสาวชุติมา ศรโยธา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
158 นางสาวนรวรรณ บัวบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
159 นายวีระวัฒน์ รักบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
160 นายวุฒิพันธ์ เทศคลัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันประจำศูนย์หุ่นยนต์
161 นายพนธ์วศิษฎ์ กลางนภา ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและเลขานุการศูนย์หุ่นยนต์
162 นางปวริศา เรืองชัยศิวเวท ครู โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์หุ่นยนต์
163 นศท.ธนกฤต ทั่งถิร นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
164 นศท.ธนภัทร เถาวัลย์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
165 นศท.พีรพล ประเสริฐวงษา นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
166 นศท.หญิงกนกพร น้อยศรี นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
167 นศท.หญิงธิดารัตน์ ทองแดงสี นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
168 นศท.หญิงนิ่มอนงค์ ดาบลี นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
169 นศท.หญิงพิมพ์พัฒน์ เงางาม นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
170 นศท.โชติวุฒิ ขวัญมา นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
171 นศท.ณกมล ประสาทเขตต์การ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
172 นศท.ทศพล มั่นเขตกรณ์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
173 นศท.ธนาพันธ์ พรรษา นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
174 นศท.ปกรณ์ เอี่ยมสะอาด นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
175 นศท.เพ็ญฟิจิ เรืองอุไร นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
176 นศท.ภูตะวัน น้อยสนิท นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
177 นศท.วัชรพงษ์ อินทร์ประสิทธิ์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
178 นศท.วิศวะ ตวงโชติชวาลกุล นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
179 นศท.กิตติพันธุ์ ขันกสิกรรม นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
180 นศท.ชญานนท์ บุญศักดิ์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
181 นศท.ณัฐวุฒิ น้อยใหม่ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
182 นศท.ธนาวุฒิ บุญส่ง นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
183 นศท.นิติกร พลราษฎร์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
184 นศท.วาฑิต ศรีพลดวล นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
185 นศท.ศุภกร สังข์ป้อม นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
186 นศท.สุเชาว์ โพธิ์แตง นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
187 นศท.อนิรุจน์ ก๊กฝ้าย นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
188 นศท.อรรถวุฒ มารมย์ นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
189 นศท.หญิงเพชรลดา โพธิ์แตง นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
190 นศท.หญิงสุชัญญา ลาภเดโช นศท.ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร อำนวยความสะดวกและจัดการจราจร
191 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
192 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขัน
193 นายธนกร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
194 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
195 นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
196 นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
197 นางทรงศิริ อุนพานิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
198 นายธีระณัทฬ์ นิตินันทิวัฒโน ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
199 นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
200 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
201 นายสิทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
202 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
203 นายภิญโญ แก่งศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครไตรตรึงษ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
204 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
205 นางจุฬาลักษณ์ ศรเลี่ยมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
206 นายสมชาย สุขดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
207 นางจรรยา ภู่ทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
208 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
209 นางวาสนา ศักดิ์ศรีพานิชย์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
210 นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
211 นายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
212 นายธนากร ฟักทอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. เขต 41 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
213 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
214 นายรัชศักดิ์ เดชขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
215 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
216 นายวสันต์ ติกะโกศล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีเปิด-ปิด
217 นางกนกรัตน์ คงไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา ประธานศูนย์พัฒนาฯสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
218 นางโสภิดา มั่งอะนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นางนงนุช โฉมนาค ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนา ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 ดร.มานิตย์ นาคเมือง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
221 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ กำแพงเพชร ประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
222 นายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
223 นายภาษกร แจ่มหม้อ ครู คศ.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม รองประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
224 นายวิเชียร ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
225 นางศิริรัตน์ คุ้มชาติ ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนา ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
226 นายอนันต์ จันทพุฒ ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนา ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
227 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม รองประธานดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
228 นายประหยัด สิริกรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
229 นายชิตพล เพชรวารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
230 นางดวงดาว บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
231 นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
232 นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
233 นางศรีวิไล บุญญอนันต์ศิริ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
234 นางสุวรรณา ป้อมใย ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
235 นายชาตรี ศรีม่วงวงค์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
236 นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
237 นางเกศินี พงษ์พันธุ์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
238 นางนิภาวดี น่วมอินทร์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
239 นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
240 นางนิรดา ราชบุรี ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
241 นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
242 นางวัลลภา อินหลวง ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
243 นางสุวิมล กาแก้ว ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
244 นางชญาภา นิวาสประกฤติ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
245 นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
246 นางสาวธัญนสรณ์ หลาแก้ว ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
247 นางโชติชญาณ์ เรือนจรัสศรี ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
248 นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
249 นายปริญญา วิชัย ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
250 นายสัญญา อุนพานิชย์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
251 นายประยูร จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
252 นายภัทรพงษ์ ชูชีพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
253 นายวนัช อัมพาผล เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
254 นางเรณู โพธิ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
255 นายเอกลักษณ์ ผลพระ ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
256 นายมั่นชัย ไม้หอม ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
257 นายปฏิญญากร กำเนิด ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
258 นางสาวจันจิรา หาเพชร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
259 นายแสงทอง น้อยเกิด ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
260 นายพรชัย โพธิ์มาก ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
261 นางสาวสุวิมล มาปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
262 นางสาวพัชรี หิรัญรัตนะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
263 นางสาวถนอมพรรณ นาคชื่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
264 นางสาวอรชร พุ่มใย เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
265 นางสาวทิวาทิพย์ วงค์อ๊อด เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
266 นางสาววิราวรรณ เยสูงเนิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
267 นางสาวนุชนาฏ บัวทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
268 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน
269 นางสาวฐานิตา บุญธรรม ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
270 นางตวงรัตน์ อ้นอิน ครูโรงเรียนวัชรวิทยา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
271 นางวชิราภรณ์ วงศ์รัตน์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
272 นางปณิดา พนมวัน ครู คศ.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันประจำศูนย์
273 นางรุจิรา อุ่นกาศ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
274 นางสาวอัจจิมา ด้วงฟู ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
275 นางสาวศิริกุล เก่าราชการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
276 ว่าที่ร้อยตรีสมฤกษ์ บัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
277 นายเทอดธานินทร์ เหมะสิขัณฑกะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
278 นางปิยมาศ สิงห์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
279 นางสาวสุดสายใจ อินกรัด ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
280 นางสาวพัชราภรณ์ ฟุ่มเฟือย ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
281 นางกชกร แก่นจันทร์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
282 นางสาวปิยดา กาศบำรุง ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
283 นางสาวนิยมรัตน์ คล้ายปาน ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
284 นายพสิษฐ์ มีศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
285 นางโสภา ร่มพิกุล ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
286 นางสาวนุชฑพร ผลพระ ครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
287 นายสุรศักดิ์ อุดมสุข นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
288 นางสาวพันธุ์พฤกษา แตงแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์คณิตศาสตร์
289 นางสาวปิยนุช โอสาร ครู คศ.3 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันประจำศูนย์
290 นายอนลัส คาลเคล ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันประจำศูนย์
291 นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสพม. เขต 41 ประธานที่ปรึกษา
292 นางสาวธัญรดี พากเพียร ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ
293 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
294 นายธนวัฒน์ ฉัตรเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
295 นายเอกพันธ์ุ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
296 นายเอกพันธ์ุ ทิพย์นาวา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
297 นายไพทูลย์ เถาตะมะ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
298 นายลิขิต ศิลาเงิน ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
299 นายวิรัช วันบรรเจิด ผู้อำนวยการโรงเรียนคณฑีพิทยาคม กรรมการ
300 นายเผดิม รัตถา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์ืทะเลพิทยา กรรมการ
301 นายกวีวัฒน์ เงินขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
302 นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
303 นายอามร โสภานุสนธิ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
304 นายชลอ สระทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
305 นางวันเพ็ญ ศรเลี่ยมทอง ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
306 นางพิมพ์ลฎา นนทะภา ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
307 นายเอก วิวัฒน์พงษ์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
308 นายชัยวัธน์ จันทรสกุล ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
309 นางวราภรณ์ จารุเมธีชน ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
310 นางสาววรรณวิมล ปราจันทร์ ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
311 นายภักดี เจริญรส ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
312 นายอาทิตย์ อยู่ปรางค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
313 นางสาวปภาวดี มีบัว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
314 นางสาวอิงอร ทวนธง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
315 นางสาวศศิธร แตมพันธุ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
316 นางสาวณิชากานต์ ใจเพียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
317 นางสาวเจนจิรา รุ่งเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
318 นายวทัญญู แซ่โซ้ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรรมการ
319 นายอนุชา ธิหล้า นักการภารโรง กรรมการ
320 นายสุวัฒน์ สายคำน้อย นักการภารโรง กรรมการ
321 นายวิวัฒน์ วังวงค์ นักการภารโรง กรรมการ
322 นางนิชรา พรมประไพ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
323 นางดาราพร ชินาวลี ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
324 นางอัปสร ลาภอินทรีย์ ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
325 นางนวพรรษ ฟักนาค ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
326 นางภักดี สุวรรณโคตร ครูโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กรรมการ
327 นางสาววันวิสา แสงหนู นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
328 นางสาวกันธิชา หาญมิตร นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
329 นางสาวเจนจิรา สีกล่อม นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
330 นางสาวอุษา ผิวเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนคลองลานวิทยา กรรมการ
331 นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา ประธานกรรมการ
332 นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ประธานกรรมการ
333 นายสอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ประธานกรรมการ
334 ดร.สุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา รองประธานกรรมการ
335 นายผจญ จันธิดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา รองประธานกรรมการ
336 นายสมเกียรติ ผ่องจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา รองประธานกรรมการ
337 นายนัฐวุฒิ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม รองประธานกรรมการ
338 นางสาวบุญมา ช้างทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองประธานกรรมการ
339 นายถวิล จะวรรณะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองประธานกรรมการ
340 นางสาวภัทราวดี บิณฑวิหค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม รองประธานกรรมการ
341 นายวินัย มณีพลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
342 นางศักดิ์ศรี นามนาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
343 นายฌานัณท์ นิลเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
344 นางจันลดา สังข์ยก ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
345 นายสมศักดิ์ สิงห์เผ่น ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
346 นายปรีชา สุขเกษม ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
347 นางสาวกฤติมา สุขพร้อม ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
348 นางสาวอรณิช ปานสุด ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
349 นางสาวเบญจา สุขเกษม ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
350 นายวีระ ปรักมาส ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
351 นายสุทิวัส ทองสกุล ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
352 นายกตัญญู สุวรรณกิจ ครู โรงรียนขาณุวิทยา กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
353 นางสาลี่ อุตมา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
354 นายทัพไท พร้อมเพรียง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
355 นางปราริชาติ น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
356 นายกิตติพัศ เชื้อเขตรกิจ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
357 ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์ บุรีหลง ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
358 นายวราวุธ บุดสีดา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
359 นายคุณากร อีมเนย ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
360 นายทรงฤทธิ์ แสนใจวุฒิ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
361 นางทิพย์พาที วิชาพร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
362 นายวิพล กันทะสอน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
363 นายยงยุทธ แจ่งหม้อ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
364 นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
365 นางสาวนงนุช อินทร์เรืองศร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
366 นายวัชระ ศรีสุพัฒนะกุล โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
367 ว่าที่ร.ต. บุญเพชร ด้วงมูล โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
368 นายวีรชัย มธุรส โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
369 นายวีระชัย สามารถ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
370 นายธนวัฒน์ พุ่มพวง โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
371 นางสาวกุลกันยา ภาพเจริญ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
372 นางสาวจินดาภา ยอดฉัตร โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
373 นางอนามิกา คงเพชรศักดิ์ ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
374 นางปรียาวรรณ ศรีพารา ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
375 นางเสมอ วิมลพันธ์ นักการภารโรงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
376 นางสาวรจนา แก้วตา ครู คศ.2 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
377 น.ส.สมิตา เหลื่อมทองหลาง ครูธุรการ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
378 น.ส.นฤมล แสงทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวังแขมวิทยาคม กรรมการดำเนินงานและจัดการแข่งขันประจำศูนย์
379 นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการ สพม.41 รองประธาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]