งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ – ดนตรี
1. วงสตริง ม.ต้น เลื่อนจากวันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นวันที่ 20 กันยายน 2562
2. วงดนตรีเครื่องลม ม.ปลาย เลื่อนจากวันที่ 20 กันยายน 2562 มาเป็นวันที่ 19 กันยายน 2562
3. ขับร้องประสานเสียง ม.ต้น และ ม.ปลาย แข่งขันวันที่ 19 กันยายน 2562 ทั้งหมด
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 22 ส.ค.-29 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  29 ก.ย. 2562 เวลา 17.00 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 4-6 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  13 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 19 - 21 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 12 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
                                            กำหนดการพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดกำแพงเพชร) ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
                  “วิชาการก้าวล้ำ  หัตถกรรมก้าวไกล  นำภูมิปัญญาไทย  สู่มาตรฐานสากล
                                วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒
ณ หอประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
                        .........................................................................

เวลา ๐๘.๓๐ น. - บรรเลงเพลงโดยวงดนตรีสากลนักเรียนโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
                             - คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ร่วมพิธีเปิด พร้อมกัน ณ หอประชุมวัชร – นารี  
 
เวลา ๐๙.๐๙ น. - นายสุนทร  รัตนากร   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเดินทางถึงหอประชุมวัชร-นารี   ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์
                             - การแสดงของนักเรียน
                             - นายอำนวย  อภิชาตตรากูล   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ กล่าวรายงาน
                             - ประธานกล่าวเปิดงานและทำพิธีเปิด และมอบงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.กำแพงเพชร
                             - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษา เขต ๔๑
  มอบประกาศเกียรติคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ผู้สนับสนุนการจัดงาน
                             - ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ
          ๑. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร  ผู้สนับสนุนการจัดงาน
          ๒. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์/ดนตรี/นาฎศิลป์) / กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน /กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี “หุ่นยนต์”
          ๓. โรงเรียนขาณุวิทยา  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
          ๔. โรงเรียนคลองลานวิทยา  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
          ๔. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          ๖. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี “คอมพิวเตอร์”
          ๗. โรงเรียนวัชรวิทยา ดูแลการแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
          ๘. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ดูแลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                    
          ๙. โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ดูแลการแข่งขันกิจกรรมการจัดการศึกษาเรียนรวม
        ๑๐. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร  เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                           -  ประธานพิธี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ประธานพิธี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมกิจกรรมการแสดงผลงานและกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่างๆ
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 12:45 น.
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech
ม.ต้น
1.Pros and cons of wearing a school uniform
2. How to use Technology wisely
3. Why should we decrease using plastic bags?
ม.ปลาย
1. Why should we reduce the use of plastic?
2. Public Transport in Bangkok
3. Is social media a good thing for young people?
ประชาสัมพันธ์จากศูนย์การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์
=== คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน===
  - WINDOWS 7  64 Bit   RAM 4 G
  - MSoffice
  - Adobe CS6
  - Sketchup2017
การสร้างการ์ตูน Comic   ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ      1.  ประเพณีลอยกระทง
                        2.  ศาสตร์พระราชา
                        3.  ท่องเที่ยวสุโขทัย
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ  และไม่ใช้ เมาส์ปากกา  
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ      1. ภัยพิบัติและการป้องกัน
                        2. สืบสานและต่อยอด
                        3.  เศรษฐกิจพอเพียง
                        4.  นวัตกรรมกับ Thailand 4.0
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม  ดินสอ ยางลบและสี  ไม่ใช้ เมาส์ปากกา  
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ        จับสลากในวันแข่งขัน 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ        จับสลากในวันแข่งขัน 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ           ท่องเที่ยวสุโขทัย
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟัง ไมค์ ดินสอ ยางลบ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ           ท่องเที่ยวสุโขทัย
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม หูฟัง ไมค์ ดินสอ ยางลบ
การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ           สุโขทัย
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม  ดินสอ ยางลบ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
โจทย์/หัวข้อ      -  แจ้งวันแข่งขัน
                        -  ไม่ FTP ขึ้น  SERVER  ตรวจผ่าน Web  Browser
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ
การสร้าง ประเภท Motion  Infografic  ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ        ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ
การสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ        แจ้งในวันแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ        แจ้งในวันแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ 
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
โจทย์/หัวข้อ           สุโขทัย
ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ดินสอ ยางลบ  สี
กติกาในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับม.ต้นและม.ปลาย ดังต่อไปนี้
            กติกา
1.การรายงานตัว ให้มารายงานตัวตั้งแต่ 08.00 – 08.30 น. และถ้าทีมไหนมาช้ากว่า 08.30 น. ให้ต่อเป็นทีมลำดับสุดท้าย
2.จับสลากลำดับที่ในการแข่งขันเวลา 08.40 น.
3.เริ่มการแสดงทีมแรกเวลา 09.00 น.ไปต้นไป
3.การส่งรูปเล่ม ให้ส่งจำนวน  6 เล่ม ส่งพร้อมรายงานตัว
4.กรณีใช้ Sound ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเครื่องเสียงบนเวทีก่อนการแสดงให้เรียบร้อยก่อนขึ้นแสดง
5.ให้เวลาในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการแสดงบนเวที 5 นาที
6.เมื่อเริ่มการแสดงบนเวที ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนแสดงมีส่วนร่วมใดๆ กับนักแสดง
7.เวลาที่ใช้ในการแสดงให้เป็นไปตามกฎกติกาของการแข่งขันทั้งใช้เวลาเกินหรือขาดให้เป็นไปตามกฎกติกาในการหักคะแนน (เวลาที่ใช้ 13 – 15 นาที)
8.การแสดงให้แสดงสลับระหว่างเขต 1และเขต 2
การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระ
คณะกรรมการตัดสินมีความเห็นร่วมกันว่า
ไม่มีการวาดแบบเครื่องบินพลังยาง
ไม่มีการทำใบงาน/ข้อสอบ
การเข้าชมการแข่งขัน  จะอนุญาตให้ผู้เข้าชม เข้าชมได้ในช่วงทำการแข่งขันเท่านั้น
 
เงื่อนไข
✦นำเครื่องมือและวัสดุมาทำการประกอบสร้างภายในสนามแข่งขัน
✦เป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียว
✦ปีกเครื่องบินพลังยางวัดในขณะกางปีก (wing span) ไม่เกิน 50 เซนติเมตร
✦น้ำหนักรวมของเครื่องบินไม่ต่ากว่า 15 กรัม (ไม่รวมยางที่ใช้เป็นแรงขับเคลื่อน)
✦ไม่จำกัดจำนวนยางวงที่ใช้
✦ไม่จำกัดความยาวของลำตัว
✦ห้ามนำแท่นยึดสำเร็จรูปตามท้องตลาดเข้ามาใช้ในสนามแข่งขัน
✦สร้างได้ไม่จำกัดจำนวนภายในเวลาที่กำหนด
✦ไม่อนุญาตให้นำแบบเครื่องบินทุกรูปแบบและทุกประเภทเข้ามาเป็นตัวอย่างในสนามแข่งขัน

การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D)
เงื่อนไข
✦นำวัสดุอุปกรณ์มาสร้างเครื่องบินพลังยาง 3D มาสร้างพร้อมกันในสนามแข่งขัน
✦เครื่องบินพลังยาง 3D วัดในขณะกางปีก (Wing Span) ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
✦สร้างได้ไม่จากัดจำนวนภายในเวลาที่กำหนด
✦ต้องมีรูปภาพตัวอย่างเครื่องบินจริงที่ใช้เป็นแบบเพื่อจำลอง (Model )ในการสร้างขนาด A4 มาเป็นตัวอย่างในสนาม 
จำนวน 1แผ่นโดยระบุสัดส่วนของเครื่องบินจริงและภาพ 3 View ของเครื่องบินตัวอย่างมาด้วย
✦ลำตัวของเครื่องบินที่สร้างต้องเป็นลูบ (Loop) ปิดเท่านั้นชุดยางต้นกาลังต้องอยู่ภายในลำตัว
ห้ามหลุดออกนอกลำตัว
✦ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างเครื่องบินพลังยางซึ่งจำลองสัดส่วนจากแบบเครื่องบินที่นำเข้ามาเท่านั้น
โดยคงเอกลักษณ์ตรงตามแบบของเครื่องบินที่นำมาเป็นตัวอย่าง
✦กรณีเอกลักษณ์ของเครื่องบินไม่เหมือนเครื่องบินในรุ่นที่ประกอบสร้างไม่มีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน

 
ข้อกำหนดคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  สิ่งประดิษฐ์ม.ปลายระดับภาคเหนือ  โรงเรียนวัชรวิทยา
1 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8:00-9:00 น.เท่านั้น  หลังจากนั้นจะไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าแข่งขันเพิ่ม
2 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันพูดนำเสนอใช้เวลา 5 นาที  กรรมการซักถาม 3 นาที  รวมเวลาแต่ละโรงเรียนไม่เกิน 8 นาที
3 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้ถ่ายรูปกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดได้ไม่เกินเวลา 9:00 น.
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
           โครงงานทดลอง ม.ต้น และม.ปลาย
1. ลงทะเบียนเวลา 7.00 น. - 9.00 น. หากไม่ทันเวลา ให้ดูเหตุผลและความจำเป็น
2. รูปเล่มรายงานส่งวันแข่งขัน จำนวน 6 เล่ม
3. ลำดับการนำเสนอ ทีมที่มาลงทะเบียนก่อนเลือกลำดับการนำเสนอที่ต้องการก่อน
4. การนำเสนอไม่เกิน 10 นาที ตอบคำถามกรรมการ 5 นาที เริ่มการตัดสินเวลา 9.00 น.
5. การเก็บแผงโครงงานได้เมื่อทีมสุดท้ายนำเสนอเสร็จสิ้น
สรุป  การประชุมเตรียมการคณะกรรมการแข่งขัน  โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.ต้น  และ  ม.ปลาย

*****************************************

 
1.  สถานที่แข่งขัน  บริเวณลานไทร  หลังตึก  1
2.  เวลา  08.00-09.00  น. 
     -  รายงานตัว  จับสลากลำดับจัดวางสิ่งประดิษฐ์และแข่งขัน
     -  ส่งเล่มโครงงานฯ  จำนวน  6  เล่ม  (พร้อมการรายงานตัว)
3.  เวลา  09.00  น.  เป็นต้นไป  นักเรียนนำเสนอโครงงานตามลำดับ ทีมละไม่เกิน 5 นาที
กรรมการสามารถซักถามไม่เกินทีมละ  5  นาที
4.  การเก็บแผงโครงงาน  เก็บหลังจากที่ทุกทีมนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้แจ้งเวลาเก็บแผงโครงงาน         
หมายเหตุ
 -  ในระหว่างที่มีการแข่งขัน  ไม่อนุญาตให้ทีมอื่น  หรือคุณครูที่ไม่ใช่กรรมการและผู้ประสานงาน  เข้ามายังบริเวณที่มีการจัดการแข่งขัน  ทีมที่รอแข่งขันต้องอยู่ในบริเวณ ที่จัดเตรียมไว้ให้
 -  หากต้องการถ่ายภาพให้แจ้งกรรมการประสานงาน  และไม่อนุญาตให้ท่านเข้ามาถ่ายภาพในขณะที่กรรมการตัดสินอย่างเด็ดขาด

                   

                   

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 2,344
จำนวนนักเรียน 5,506
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,511
จำนวนกรรมการ 1,083
ครู+นักเรียน 9,017
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,100
ประกาศผลแล้ว 206/227 (90.75%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 28
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 129
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 795
ปีนี้ 803
ทั้งหมด 203,111