รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  สาเรียน
 
1. นางสาวกชกร  ข่มพิษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางสาวฟ้าอำพร  สิงห์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  มองล่า
 
1. นางขนิษฐา  รอดไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวสุรีย์นิภา  ปั้นปลือ
 
1. นางสาวเทพสิรี  ตะนัยศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราวลัย  ทองอิ่ม
 
1. นายนวพงษ์   เรืองรุ่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงนันทิชา  ศิริพรหม
 
1. นายอนุรักษ์  เขื่อนแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวสกุลรัตน์  แมลงภู่
 
1. นางสาวสุกัญญา  ถาวร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวชฎาพร  กุลมล
 
1. นางสาวณิชาบูล  นิลรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยไพริน   รุ่งน้อย
 
1. นางสาวพรสุภา   อิ่มเนย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุนันทินี  คุ้มภัยเพื่อน
 
1. นายนวพงษ์   เรืองรุ่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายพรรษา  ปานผึ้ง
 
1. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายปกรณ์  เขียวเกษม
 
1. นายฉัตรชัย  สุขุม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณิภา  อนุสนธิ์
 
1. นายกฤษณะ  แสงคำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  แสงประเสริฐ
 
1. นางสาวชฎาพร  นิลเกษม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวพรไพลิน  ชาติเวช
 
1. นางสาวกรกนก  คลังเงิน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร   มณีนก
 
1. นางศิริลักษณ์   ชาญเชี่ยว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวกฤตพร  พ่วงพี
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลิสา  โภคทรัพย์
 
1. นางปรีดาวรรณ์  สุริสาร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวพรปวีณ์  วัฒนวาณิชย์กิจ
 
1. นายคฑากร  ภิญโญ
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกัญญ์ภา  รอดเทศ
 
1. นายสุรพงษ์  กล่ำบุตร
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงปนัทตา  สุขชวลิต
2. เด็กหญิงสุชาดา  จิตต์ชื้น
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาดา  สมยิ่ง
2. เด็กหญิงศิริวดี  ด้วงพิทักษ์
 
1. นายวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพรสุดา  นันทา
2. นางสาวพลอยชมพู  จันทำ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์   สามไชย
2. นางจินตนา   มีล้นศักดิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวภัทราพร  มานะทน
2. นางสาวมนัสวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นายปัทวีร์  จันทร์แสนตอ
2. นางสาวสุภาลักษณ์  ศรีเพ็ง
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จั่นเพชร
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มาลาศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  อุดมสุข
2. นางสาวปรีชญา  สุขมี
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร   ปาณะคำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   พรมใจ
 
1. นางอภิญญา   ด่อนดี
2. นางนางสมสุข   สุพรรณนานา
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวชุติมณฑน์  สีทา
 
1. นางสาวปรีชญา  สุขมี
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวพันธ์นภา  ทองเนตร
 
1. นางสาวสุธิดา  โพธิ์ขาว
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  เลาวหุตานนท์
 
1. นายสุบิล  วงค์สอง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  คลังเงิน
 
1. นางวริศรา  จำปาหวาย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายอานัส  ด้วงทรัพย์
 
1. นางวิมลรัตน์  ศรีสุข
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวธรรมรัต  วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวรัชนีกร  พานชัย
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. เด็กหญิงจิตรสุภา  ทองสีสังข์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  รัตนเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิยานนท์
 
1. นายบวงสวง  น้อมเศียร
2. นางสาวสุกานดา  ยางศรี
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงธัมมพร  พึ่งเจียม
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  ทามี
3. นางสาวแพรพิไล  จันทร์อินทร์
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. นายอดิศร  ร้อยแสงจันทร์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ใจอ้าย
2. นางสาวธวัลหทัย  ปั๋นปิน
3. นางสาวแพรวา  ผิวเหลือง
 
1. นายชินปภัท  ชวนัธปัญญา
2. นางสาวฐิติรัตน์  สิงคำโล
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ขุมทอง
2. นายพีรพัฒน์  ชูติรัมภ์
3. นางสาวอัจฉรา  ขุมทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุเทพ  เทพปัน
2. นางหฤทัย  เทพปัน
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐฌิชา  พละวุฒิโท
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน
3. เด็กหญิงวรณุช  เปลื้องนุช
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร์  หิริโอ
2. นางสาวกัญญาภัค  หิริโอ
3. เด็กหญิงณภัทร  บุญเพิ่ม
 
1. นายอาทิตย์  พลอาจ
2. นางสาวฝนแก้ว  กาฬภักดี
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชนาพร  ดีใจ
2. นายธีรพัฒน์  คำเหลือง
3. นางสาวภูริชญา  รังสิภาพรกุล
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  ชอบธรรม
2. นางสาวญาณิศา  เบ้าคำ
3. นางสาวยุวดี  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
2. นายสิทธิชัย  พานิชย์วิไล
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาเรศ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จตุภักร์
 
1. นางสาวธนิษฐา  อาลัย
2. นางสาวมีนาพร  อนันตศิริ
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปะสังขาโย
2. เด็กชายธีรุตม์  กุลนาพันธ์
 
1. นายภาณุวัฒน์  อยู่นคร
2. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายสหรัตน์  เหมือนแสง
2. นายอานุพงษ์  พันธ์เตี้ยวงศ์
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นายสิทธิชัย  พานิชย์วิไล
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชนกานต์  เทียมฉันท์
2. นางสาววิภาพร  นกทอง
 
1. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
2. นายภาณุวัฒน์  อยู่นคร
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  สอนภักดี
 
1. นางสาวชนิดา  เจ๊กพ่วง
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนภสินธุ์  ล่ามูล
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชยุตพงศ์  ใจแสน
 
1. นางสาวนิตศรา  โงนรี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายณัฐวีร์  เมนกุล
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพร  นาคมอญ
2. เด็กชายภิญโญ  ไชยโส
 
1. นางสายพิน  ปรักมาส
2. นางสาวนฤมล  คชเถื่อน
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วรพันธ์
2. เด็กหญิงพรชนก  น้อมระวี
 
1. นายวัชระพงศ์  ปัญญาเครือ
2. นายวัชร  กล่อมเสียง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกฤษฎา  เผือกเดช
 
1. นางกนกพร  มุงเมือง
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางกชกร  แก่นจันทร์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  หวังเจริญผล
 
1. นางสาวเพชราภรณ์  ดินแดง
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ทองเข้ม
 
1. นางศรัณยา  พงศ์ภัสสร
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวฐานิตา  พึ่งม่วง
 
1. นายรพีภัทร  อินทอง
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  เกิดพงษ์
 
1. นางสาวศศิภา  ศรีสม
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ครองสมบัติ
 
1. นายวิโรจน์  ปิติพืช
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายเตธนา  บุญมาสอน
 
1. นางสุพรทิพย์  ศรีภูธร
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  รุ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  จันคง
3. เด็กชายเมฆินทร์  สังข์ยก
 
1. นางเกศินี  พงษ์พันธุ์
2. นางสุวรรณา  ป้อมใย
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิสา  ปามา
2. เด็กชายศุภณัฐ  พุ่มฉัตร
3. เด็กชายศุภเชฏฐ์  พุ่มฉัตร
 
1. นางสาวอนาวิล  สินสิงห์
2. นางสาวภาสินี  นภาศิริปกรณ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  สุรินาม
2. นางสาวสุพักตร์ษร  พิมพ์อินทร์
3. นางสาวอาริสา  จินบุรี
 
1. นางสาววิรัตดา  วิชาพร
2. นายภาษกร  แจ่มหม้อ
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  สิงห์โต
2. นางสาวพาฝัน  ทิพย์สุข
3. นางสาววรรณษา  ยอดพันธ์
 
1. นายศุภชัย  เจริญสุข
2. นายสุวรรณ  เนื่องเกิด
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงกรณัจท์  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงดารารัตน์  แต้มพวง
3. เด็กหญิงสุรัตนาวดี   รอดกสิกรรม
 
1. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
2. นางวัลภา   อินหลวง
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ฑิตา  เกลียววงค์
2. เด็กหญิงอณิษฐา  ไชยพา
3. เด็กหญิงอุษณา  นาคพงษ์
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เกิดพงษ์
2. นางสาวกิตติกร  พลศร
3. นางสาวดวงกมล  คะระออม
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  เก่งตรง
2. นางสาวปวิตรา  ถาวร
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวปนัดดา  แสงสุวรรณ
2. นางสาวฤทัยวรรณ  แก้วศิริ
3. นายสิทธิพร  มากผ่อง
 
1. นางสาววารี  ชมชื่น
2. นางสาวพรนิภา  สีหาบง
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงณิชากร  จักรปา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  คชสาร
3. นางสาวศิริวรรณ  ปานทอง
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นายศุภชัย  แก้วขาว
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายกฤษณะ  บุญอ้อม
2. เด็กหญิงชญาภา  นวจตุรภุช
3. เด็กหญิงมาริสา  คำอ่วม
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางสุวรรณา  ป้อมใย
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายปกรณ์ชัย  น่วมวงษ์
2. นางสาวระพีพรรณ  ถ้ำพุดซา
3. นางสาววรัญญา  เหล่าเลิศ
 
1. นางใกล้รุ่ง  ธวัชสานนท์
2. นางสาวสุพรรษา  พลขันธ์
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายธีระพล  ศรีอุทัย
2. นายภัคพงศ์  แก้วสุวรรณ
3. นายโกวิทย์  ปักการะโณ
 
1. นายมานัด  คำดำ
2. นางสาวปาริชาด  พันทอง
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เนียมไทย
2. เด็กหญิงนวพร  โอสถ
3. เด็กหญิงวณิชยานันท์  จันทร์ชุ่ม
 
1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
2. นายปริญญา  อินสว่าง
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายกวินเทพ  แสงคำ
2. เด็กชายถิรวิทย์  ศรีม่วง
3. เด็กชายศรัทธาเนต  สิงห์โตทอง
 
1. นางสาวทิพรัตน์  ทับแคลน
2. นายสุวรรณ  เนื่องเกิด
 
73 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  คีรีรมย์
2. นางสาวพิมผกา  สาระเกตุ
3. นางสาววิลาวัณย์  โคตะโคตร
 
1. นายกฤษณะ  ทัศนียานนท์
2. นางสาวกิ่งดาว  กุลชา
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวญาณิกา  พุ่มสวัสดิ์
2. นางสาวนริศรา  มาลัย
3. นางสาวสายทอง  อินทร์ครุฑ
 
1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
2. นายปริญญา  อินสว่าง
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายธนอรรถ  ซาบุตร
2. เด็กชายธีรนัย  วัสสา
 
1. นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต
2. นางสาวสุภาภรณ์  ถาวร
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายรติพงษ์  สิงห์นอก
2. เด็กชายเดชาวัต  ดีพิจารณ์
 
1. นายวิสุทธิ์  วงศ์วิลาศ
2. นางวัสสา  ประวะเสนัง
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวรัตติยากร  สุวรรณทอง
2. นายไททัศน์  กันทา
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
2. นางดวงดาว  บดีรัฐ
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวภัทรภร  คำภูคำ
2. นางสาวไพรินทร์  อินอำไพ
 
1. นายสำราญ  ศรเลี่ยมทอง
2. นายศุภชัย  แก้วขาว
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เกิดพงษ์
2. เด็กชายสิรายุ  สงเชื้อ
 
1. นายอชิรสิทธิ์  ไชยสิงห์
2. นายไพเราะ  ขัดสุข
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวัชร  วัฒนะธัญการ
2. นายธีรวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวเอื้อมดาว  แก้วเทพ
2. นางรังษินี  แก้วคง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายวินัย  ดีมาก
2. เด็กชายอนันดา  ศรีสำโรง
 
1. นายอชิรสิทธิ์  ไชยสิงห์
2. นางสาววาสนา  หลวงปวน
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  วัดทะโล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กมุทชาติ
 
1. นางสาวปัณปภากร  จันธิดา
2. นางภัณฑิรา  โพธิ์แนม
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวชลธิชา  แซ่บุญ
2. นางสาวณัฐรดี  บัวฉิม
3. นายพรชัย  มาลาไธสง
 
1. นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย์
2. นางสุภาพร  เอี๋ยวศิริ
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวฐิตวันต์  เกตุแก้ว
2. นายพีระวิทย์  ตั้งเขตการ
3. นายศิรภัส  เต็มศิริรักษ์
 
1. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
2. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงนันทิยา  นุ่นภักดี
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  จันทนิชย์
4. เด็กหญิงศตายุ  สุมหะ
5. เด็กหญิงศิริพร  บัวอิ่ม
 
1. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
2. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรกองแดง
2. เด็กหญิงพัฒน์พิมพ์พร  วันนา
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงภูดร
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เปรมกมล
5. เด็กหญิงรวิสรา  ลิ้มสมวงค์
 
1. นางสาวนฤมล  ไทยเจริญ
2. นางพรประพา  คุ้มโตนด
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัทยา  ทองคำนุช
2. นางสาวภัทราพร  บุญเพชร
3. นางสาวสุภาภรณ์  สุมณฑา
4. นางสาวสุรีพร  สารีผล
5. นางสาวอินทิพร  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
2. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชรินทร์  คำฟู
2. นางสาวนภัสสินี  คุ้มสุวรรณ
3. นางสาวเจนภาพรรณ  คำเสือ
4. นางสาวเมษยา  พุ่มน้อย
5. นางสาวแพรวณภา  จงห่อกลาง
 
1. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์
2. นายปรัญญา  บุญทอง
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  มีด้วง
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีวงษา
3. เด็กหญิงนันทิชา  จรเปีย
4. เด็กหญิงสิรีธร  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงอัญชสา  ป้อมพยัคฆ์
 
1. นางมะลิ  เขียวสวาท
2. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  นวลแตง
2. เด็กหญิงปัญชลิกา  แสงทองเลิศ
3. เด็กหญิงวรัญญา  คงสมทรง
4. เด็กหญิงอภิษฎา  สัปทน
5. เด็กหญิงอารยา  แทนเถื่อน
 
1. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
2. นายสขิล  สินสิงห์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  จันพุฒ
2. นางสาวชลธิชา  ช่วยไธสง
3. นางสาวณัฐณิชา  มะโน
4. นางสาวนภสร  แจ้งอิ่ม
5. นางสาวสุธารีรัตน์  ชาติไกรบัญชา
 
1. นายภีมพล  เหมภูมิ
2. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวทิพยา  จิมไธสง
2. นางสาวปัทมาพร  ทับอาสา
3. นางสาวพรทิพย์  กลุ่มกลาง
4. นางสาวสุชาดา  จันขะ
5. นางสาวอาทิตยา  พึ่งตา
 
1. นางสาววราภรณ์  ถาวร
2. นางธนพรรณ  ปรางโท้
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงกุลวรางค์  จีนนุ้ย
2. เด็กหญิงณุตตรา  ดีสุข
3. เด็กหญิงน้ำฝน  ชิมอ่วม
4. เด็กหญิงพัชราภา  พิญกิจ
5. เด็กหญิงศุณัฐชา  คงศ์จันทึก
 
1. นายัชัชวาล  พระสิริไพบูลย์
2. นายขจรศักดิ์  อ่อนอุทัย
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เนตรแก้ว
2. นางสาวนริศรา  หนูอุไร
3. นางสาวศุภนัฐ  จอมคำสิงห์
4. นางสาวสุวิมล  นาคเมือง
5. นางสาวอมรรัตน์  แสนใจ
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
2. นายธันวา  ม่วงเลี้ยง
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  ดวงบุบผา
2. นางสาวมณัฐศิกาญจ์  ทับยา
3. นางสาวสุพิชฌาญ์  วันเขียว
4. นางสาวอารยา  เฟื่องจันทร์
5. นางสาวเอษรา  บรอชมัน
 
1. นายศุภจิต  จันทรี
2. นางสาววิภารัตน์  เครือวัลย์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์ประทัด
2. เด็กชายจิรศักดิ์  อ่าวลึกเหนือ
3. นางสาวจิรัชญา  มโนมัย
4. นางสาวณัฐชยา  ศรียางนอก
5. เด็กหญิงธันยมัย  ยื้อแฮ
6. เด็กชายนนทกร  อุดมใจรักษ์
7. นางสาวนันทิชา  บุญช่วย
8. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีบุษย์
9. นางสาววรกมล  แซ่จ๋าว
10. เด็กหญิงวริญธารา  มุ่ยทุน
11. นางสาววริศรา  ทองยิ้ม
12. เด็กชายวันชนะ  ราชโน
13. เด็กหญิงศศิประภา  อ่างอินทร์
14. เด็กชายศิวกร  วงศ์วี
15. นางสาวสาวิตรี  สีดาฟอง
16. เด็กชายองอาจ  อินทร์นอก
17. เด็กหญิงอธิติญา  เปียหมื่นไวย์
18. นายอลงกรณ์  ปั้นเกี้ยว
19. เด็กหญิงเฉลิมภรณ์  พ่วงอาษา
20. เด็กชายเพชรอรุณ  ชะนะภู
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ปัญญา
2. นางสาวบุษบา  แก้วกันทา
3. นางสาวศรีประไพ  ปัดทุมฝาง
4. นายธรรมนูญ  พรมพินิจ
5. นายทัศวัฒน์  ซอแก้ว
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นายกิตติเดช  คำสนอง
2. นายจือย่างกุ๋ย  วงศ์ธีรภาพ
3. นางสาวฉัตรลดา  แจ่มหม้อ
4. นางสาวชลิตา  สังข์คต
5. นายชัชวาลย์  สุวิพันธ์
6. นายธงชัย  นาคสังข์
7. นายธนกร  หนองหาญ
8. นายธนพล  บัวพรม
9. นายธนวัตร์  เกลียวทอง
10. นายนรพล  เจริญชัย
11. นายปฏิภาณ  สมีนาง
12. นางสาวปัญญารัตน์  ใหลทา
13. นางสาวปาริฉัตร  หลิมชัย
14. นางสาวรัตนากร  สารทอง
15. นางสาวรัศมี  ทิวคู่
16. นายวรชาติ  สิงห์ใส
17. นายศิฬาวุฒิ  เรืองเดช
18. นายศุภชัย  นุชเจริญ
19. นายสรศักดิ์  ภูมิศรี
20. นางสาวอารียา  เพียรรัตน์
 
1. นายยทธศักดิ์  สังเกตุ
2. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
3. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
4. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
5. นางสายใจ  ใฝ่จิต
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ้อยฉิมพลี
2. นายจีรชัย  คำดำ
3. นายชนพนธ์  ศรีสมุทร
4. เด็กชายณรงฤทธิ์  สูงรุ้ง
5. นางสาวธนัชพร  คีรีเรือง
6. เด็กชายปรเมศ  คะระนันท์
7. นางสาวผกามาศ  บัวเข็ม
8. นายภาคภูมิ  ผิวเกลี้ยง
9. นายวันชัย  พันคง
10. เด็กชายวิทยากร  กระเสตวิทย์
11. นายวิวัฒน์วงศ์วรรณ  ธนูศร
12. นายวีรภัทร  สีทำมา
13. นางสาวสริตา  อินทร์สวาท
14. นายสิราภัทร  กันหามี
15. นางสาวหฤทัย  เบ็ญจา
16. นางสาวอริสา  สำนักบ้านโคก
17. นายเทวินทร์  แดงสิงหฺ์
18. นายเสกสรรค์  ทองเสม
19. เด็กชายเอราวัณ  กันชัยภูมิ
20. นายโชติ  แต่งงาม
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นางสาวทิพวรรณ  พึ่งชู
5. นางสาวมรกต  ทับโพธิ์
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสงแก้ว
 
1. นางกานต์รวี  กำเนิด
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายอรุณ  พวงทอง
 
1. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวนันธิกาล  ปรางมาศ
 
1. นางสาวกรรนิภา  ยุติธรรม
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  สายวงศ์นวล
 
1. นายปัญญา  คำสีทา
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  หังษา
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ประไพวรรณ์กุล
 
1. นางพัชรี  พิมพา
2. นางสาวเบญจรัตน์  เพชรนิล
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนทัต  เพิ่มผล
2. เด็กหญิงอารยา  ขุนพิลึก
 
1. นางอารี  พินิจชัย
2. นางสาวสุดาพร   เจนจบ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายณัชชนน  สุวรรณวกุล
2. นางสาววิราวรรณ  รักพ่วง
 
1. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
2. นางสาวชลธิรา  ยอดกันทา
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายพีรณัฐ  กาฬภักดี
2. นางสาวอนุสรา  ศรีรัตน์
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางอุบลรัตน์  กมขุนทด
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงกันต์หทัย  บางพาน
3. เด็กหญิงชญานันต์  มะลิซ้อน
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ลีลา
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  อ่อนน่วม
6. เด็กหญิงนิภานาถ  จันทร์กลิ่น
7. เด็กหญิงพิชานันต์  คงประทีป
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ศาลารักษ์
9. เด็กหญิงสกุลรักษ์  อินทรศรี
10. เด็กหญิงสุธิมา  กันนิภา
 
1. นางสาวอมรา  ประกอบมิตร
2. นางบุษบา  เสียงสุขสันติ
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  อินทรมงคล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ภู่เพียรพูล
3. เด็กหญิงญานิกา  อินอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐรดา  หมื่นเทพ
5. นางสาวทิพรัต  พิมพา
6. เด็กหญิงนวนันท์  ปัญญาเสน
7. เด็กหญิงนิภาพร  วรรณ์สุทธะ
8. นางสาวรุ่งทิวา  พันธ์นาม
9. นางสาวสุทธิดา  เอิบอิ่ม
10. นางสาวสุภาพร  นครจันทร์
 
1. นางธนพรรณ  ปรางโท้
2. นางสาววราภรณ์  ถาวร
3. นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวช้องนาง  สนโศก
2. เด็กหญิงธนาภา  ศรีจันทร์
3. นางสาวธิดารัตน์  พานแก้ว
4. เด็กหญิงธิตินันท์  รัตทะนี
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เห็มสุวรรณ
6. นายวิทยา  แก้วพิทูรย์
7. นายสราวุธ  พุทธบุรี
8. นางสาวสุกัญญา  ปกิลาเค
9. นางสาวหนึ่งธิดา  มูลลอด
10. เด็กหญิงเคททิ  ชัยรินทร์
 
1. นายวันโชค  วารินิน
2. นางวิเชียร  วารินิน
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แก้วไพฑรย์
2. นางสาวจิตตา  สายคำตา
3. นางสาวชุติมณฑน์  โชติไพบูลย์
4. นายณัฐพงษ์  สารศิริ
5. นางสาวทานตะวัน  บุญเจียม
6. นางสาวนพเก้า  ธารคุณธรรม
7. นางสาวพรรณนภา  บริรักษ์เดชา
8. นางสาวมุกมณี  กุสุมาลย์
9. นางสาววรรณิษา  แก้วกก
10. นางสาวศิริประภา  ภิรานนท์
 
1. นายรังสรรย์  ไพฑูรย์
2. นางสาวกีรติกา  ชูศิลป์
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  โลเกตุ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายธวัชชัย  นรสิงห์
4. นางสาวธัญญเรศ  ชงกด
5. นางสาวนภัสสร  ทองคำดี
6. เด็กชายพิชัยพรหม  จันทร์ทับทิม
7. เด็กชายวีระชัย  วงศ์หอม
8. นางสาวศิรประภา  กาฬภักดี
9. นางสาวอรุศญา  สุขสารี
10. เด็กชายโชคทวี  ราชบุตรศรี
 
1. นายสุพจน์  ยาดี
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
3. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายกายสิทธิ์  แสงคำ
2. นายจีรพันธุ์  สุวรรณหงษ์
3. เด็กชายจีรวิทย์  ออมฉิม
4. เด็กชายชนกานต์  ทะคำ
5. นายณัฐพล  แว่นแก้ว
6. เด็กชายนิติพงษ์  แย้มโกเฆน
7. นายยศวรรธน์  สิงห์รอ
8. นายรัตนพล  ขาวทุ่ง
9. เด็กชายอานนท์  กันแก้ว
 
1. นายธนวัฒน์  ฉัตรเงิน
2. นางสาววนิดา  จันภิรมณ์
3. นายสมจิตร  เเซ่ซี
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จิตรมา
2. เด็กชายธนดล  แก้วอาษา
3. เด็กชายนฤดล  พหลยุทธ
4. เด็กชายพงศกร  อุดมทรัพย์
5. เด็กชายพงษ์เทพ  ฉวีอินทร์
6. เด็กชายยุทธนา  น้อยเอี่ยม
7. เด็กชายวรเชษฐ์  เรื่อศรีจันทร์
8. เด็กชายสุวิทย์  คงเกิด
9. เด็กชายออมสิน  วุ่นอภัย
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  วงษ์สันต์
 
1. นายอุปถัม  ปาณะกุล
2. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
3. นางพัชริดา   สระทองอินทร์
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุเพ่ง
3. เด็กหญิงนพเก้า  โต๊ะหมาน
4. เด็กหญิงนิดารัตน์  เด็ดเดี่ยว
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  วอขวา
6. เด็กหญิงบุญยาพร  ดาสา
7. เด็กหญิงรัชพร  สุกชู
8. เด็กหญิงวนิดา  อ่อนโยน
9. เด็กหญิงวาสนา  เทศนา
10. เด็กหญิงวิลาสินี  สมกุล
 
1. นายสุพจน์  ยาดี
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
3. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วบัวดี
2. นายจุฬามณี  ศรีเรืองแท้
3. นางสาวณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นที
4. นางสาวธัญญเรศ  ชงกด
5. นายนพรัตน์  ฤทธิ์กระจาย
6. นายพรชัย  ดีบ้านคลอง
7. นางสาวศิรประภา  กาฬภักดี
8. นายศุภวัตร  สารคำ
9. นางสาวอรุศญา  สุขสารี
10. นายโชคทวีชัย  คงนิสัย
 
1. นายสุพจน์  ยาดี
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
3. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  เทศชาลี
2. นางสาวกัญญารัตน์  บดีรัฐ
3. นางสาวชมพูนุช  เพ็งแก้ว
4. นางสาวณัฐธิดา  มะโนชาติ
5. นางสาวทับทิมทอง  อะทะถ้ำ
6. นางสาวธิชากร  ศรีมูล
7. นางสาวมัญชุพร  บุตรชัย
8. นางสาวสินิทรา  ถมทอง
9. นางสาวสุชานาถ  พวงวิไลย์
10. นางสาวแพรวานิต  ตะพานไกร
 
1. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
2. นายอครัช  นิจโกทม
3. นางสาวสุภาภรณ์  ดีธรรมมา
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองนันไชย
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์นิล
 
1. นางนิทัศวรรณ  เมฆสว่าง
2. นายวัฒนา  เจริญสุข
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงเกศินี  มีแก้ว
 
1. นางสาวอานิสา  มหิเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์  มรกฎ
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจิตรภาณุ  กอสัมพันธ์
2. นางสาวอังสดา  โยชนะ
 
1. นางเกศิณี  บึงมุม
2. สิบเอกหญิงสวรินทร์  เสือโต
 
120 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพรรณปพร  ศรีวิชา
2. นางสาวลลิตา  ปัตถา
 
1. นางทิพย์พาที  วิชาพร
2. นางสาวนงนุช  อินทร์เรืองศร
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล   พงษ์เสือ
 
1. นายศราวุธ  บัวผัน
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายนันทชัย  วารีนิล
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายธนกฤต  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวณัฐพร  พ่วงสมจิตร
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงปีย์วรา  ผาบสายยาน
 
1. นางสาวฉันทพิชญา  ทองสีอ่อน
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 1. เด็กหญิงอรกมล  ภู่สงค์
 
1. นายวนัส  ก๊กตระกูล
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายเสฏฐวุฒิ   ถมยา
 
1. นายศราวุธ  บัวผัน
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวตรีทิพยนิภา  ลือชัย
 
1. นายจิรพัฒน์  ยืนยง
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสาธินี  จ่่ายยัง
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงเจตสุภา  พูนพันธ์ุ
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศรัญย์พร  ส้มทับ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาววีริยา  การด
 
1. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  มหบุญพาชัย
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายพรพิชิต  สุพรหม
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นายธนาพล  สำรี
 
1. นายกวีศิลป์  สายคำทร
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษฎา   ชำนาญ
 
1. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ราบบำเพิง
2. เด็กหญิงปุณยานุช  พาต่อ
 
1. นางสาวชลธิชา  ระฆัง
2. นายสมบัติ  สิงห์ทอง
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  รื่นรวย
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุพัฒนะกุล
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางเสาวนีย์  เอกสินเสริม
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร์  รูปเอี่ยม
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โคตรศรี
 
1. นายศราวุธ  บัวผัน
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวกุลหญิง  หอมบุปผา
 
1. นายทนง  คงรอด
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายโสภณ  พ่วงอาษา
 
1. นายสมชาย  วุฒิพันธ์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนิรวิทธ์  เพ็งหมื่น
2. เด็กชายปาราเมศ  แซ่อ้วง
3. เด็กชายลิขสิทธิ์  รสไทสง
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นางสาวจุไร  นักปี่
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  กิ่งเกษ
2. เด็กชายภานุวัชร  หิมารัตน์
3. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วทิพย์
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายธวัชชัย  อ้ายฝอย
2. นางสาวนิศารัตน์  บุญเกิด
3. นางสาวปณิตา  หมวกทอง
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายกฤติน  รุ่งเรือง
2. นายจิรพัฒน์  แว่นศิลา
3. นายทินกร  กรุดเที่ยง
 
1. นายอนุสรณ์  อินทะนะ
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤชณัฐ  เต็มปลื้ม
2. เด็กชายทศพร  สุจจะชารี
3. เด็กหญิงปีย์รดา  ขัตติวงษ์
4. เด็กชายพงศกร  ถาแปง
5. เด็กชายรพีภัทร  สวินขุนชัย
6. เด็กชายอนุสรณ์  สิงห์ษา
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
2. นายภาณุพงศ์  ก้อนทอง
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ฉิมพาลี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จันทวงศ์
3. เด็กหญิงปุณณภา  อุ่นแก้ว
4. เด็กชายพรพิพัฒน์   เกตุบาง
5. เด็กชายภูมิกร  ไชยัญโต
6. เด็กชายสาธิมา  แก้วบุญนำ
 
1. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
2. นายวจนะ  แพ่งสภา
3. นางสาวฤทัยรัตน์  แจ้งดี
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวกมลกานต์  พลีสัตย์
2. นางสาวจริยา  ตาลทัพ
3. นายณัฐวุฒิ  ดีเลิศ
4. นายนิรุช  มีชัย
5. นายอนพัทย์  เชียงสีทอง
6. นายเสริมศักดิ์  น้อมไธสงค์
 
1. นายเสวก  จินดาวงศ์
2. นายชาคริต  ตุงคะศิริ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกฤชบงกช  ธุระวงค์
2. นายทศพล  ศักดิ์เสือ
3. นายธีรวิทย์  อาจหาญ
4. นายวีระศักดิ์  บุญมาทัน
5. นายศิรศักดิ์  กันดวง
6. นายสมภพ  สำราญสุข
 
1. นายบุญเพ็ง   ศรีจันทร์
2. นายดฐพงศ์   ณ อุบล
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันนาค
2. เด็กชายกิสนะ  เจนสาริกิจ
3. นายขวัญชัย  เกิดสูงเนิน
4. เด็กชายคุณานนท์  ปิลอง
5. นายจตุพล  เจนจบ
6. เด็กชายชยพล  สร้อยศอ
7. เด็กชายชัยวัฒน์  ไพทูล
8. เด็กหญิงญานิศา  ทองทา
9. เด็กหญิงฐิติกานต์  แววคล้ายหงษ์
10. เด็กชายฐิติศักดิ์  อินเมฆ
11. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มามี
12. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เงินถา
13. นางสาวณิชา  คำอิ่ม
14. เด็กชายธนวัฒน์  จูด้วง
15. เด็กหญิงนพรัตน์  ยอดโยม
16. เด็กชายนันท์นภัส  มิตรพระพันธ์
17. นายปัญญา  คงคาวารี
18. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสงเงิน
19. เด็กหญิงพรรณวสา  เสือสิงห์
20. นายพัชรพงษ์  อ่อนจิตร
21. นางสาวพัชราภรณ์  อินเลี้ยง
22. เด็กชายพิษณุ  เมาลานนท์
23. เด็กหญิงภัทลดา  ยาทองทิพย์
24. เด็กหญิงรัญชิดา  ตุ้มพิมาย
25. นางสาวรัตนา  น้อยพงษ์
26. นางสาวรัตนาวดี  ทับทวี
27. เด็กหญิงรัมภาทิพย์  นวลประดิษฐ์
28. นางสาววนิดา  สุชนกุล
29. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก
30. เด็กหญิงวันวิสา  อินเลี้ยง
31. เด็กหญิงศศิธร  เกตุนาค
32. นางสาวศิโรรัตน์  สีนอ
33. เด็กชายศุภกร  เดชะผล
34. นางสาวสุพรรษา  สวนสอน
35. เด็กชายสุพัฒธรพงษ์  เทพบุตร
36. นายสุภัทร  เพ็งรำ
37. เด็กชายอนุวัฒน์  เชียงหว่อง
38. เด็กชายอภิรักษ์  เทียนงาม
39. เด็กชายอภิสิทธิ์  เทียนงาม
40. นายเอกพล  นาคเถื่อน
 
1. นายชาคริต  อินทะชุบ
2. นางรัชนิดา  อินทะชุบ
3. นายดำรงศักดิ์  หัสรังษี
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ระวี  การะภักดี
2. เด็กชายกิตติกมล  สายะสิงห์
3. เด็กชายก้องภพ  การะภักดี
4. เด็กหญิงจิรายุ  เข็มมี
5. นางสาวจุฬารัตน์  เกตุอินทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีมาเล้าเต่า
7. นายณภัส  จันทร์ศิริ
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สูงรุ่ง
9. นายณัฐกานต์  คำวัง
10. นายณัฐภูมิ  เมฆฉาย
11. นายณัฐสิทธิ  แก้วบัวดี
12. นางสาวทอฝัน  เหมะชัย
13. เด็กชายธนากร  แซ่อึ้ง
14. นายธีรภัทร์  โพธิ์พิทักษ์
15. นายนววิช  ชัยบัญหา
16. เด็กชายบดินทร์  มามะ
17. นางสาวปวีณา  สักตะชน
18. เด็กชายปิติ  ซาพิมพ์
19. เด็กชายพัชรพล  พัดโท
20. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วบัวดี
21. นายภราดร  ลบแท่น
22. นางสาวรติมา  นูสารี
23. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นหอม
24. เด็กชายวีรวัฒน์  คำตีบ
25. นายศุภกิจ  จันทร์ดี
26. นายสิรภพ  มาลาหอม
27. นางสาวสุจิรา  ศรีประเทศ
28. เด็กหญิงสุชาดา  บุญเกิด
29. นางสาวสุนิษา  แก้วเทศน์คงนาราง
30. นางสาวสุภาวี  มามีศรี
31. เด็กชายสุรพล  โค้วเหลย
32. นายอภิเชษฐ์  อ้นพา
33. เด็กหญิงอรอุมา  พรหมมาตร์
34. นายอากา  -
35. เด็กชายอานนท์  นามบุดดา
36. นางสาวอารีญา  จินดาเพ็ชร
37. เด็กหญิงเบญญาพร  เกษาพร
38. เด็กชายเอกพจน์  พรมลี
39. เด็กหญิงแพรวา  แก้วคำ
40. นายไตรรงค์  เที่ยงคงมา
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
2. นายสมเกียรติ  ผ่องจิต
3. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงศ์
4. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
5. นางสาวทิพวรรณ  พึ่งชู
6. นายนิคม  แน่นอุดร
7. นางสาวอำนวย  ศรีสุพล
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤชณัฐ   เต็มปลื้ม
2. เด็กหญิงกัญญาภัค   การภักดี
3. นายกันตพงศ์   ธัญญเจริญ
4. เด็กชายกิจเกษม   ประกอบผล
5. เด็กชายกิตติพงษ์   เถื่อนสุข
6. นางสาวกุลธิดา   ปั้นตระกูล
7. นายจารุวัฒน์   จันทร์ศรี
8. นายชยาทิต   อเนกอนันต์
9. นางสาวณัฐชา   นุสเส
10. นายณัฐพล   ทองลิ่ม
11. นายธนะภัทร   วิเศษกุล
12. นายธนากร   ผิวผ่องจันทร์
13. เด็กหญิงนฤภร   ขุนแก้ว
14. นายบุญพาชัย   แจ้งอิ่ม
15. นางสาวปรางค์ทิพย์   กลิ่นหอม
16. นางสาวปานตะวัน   กันถาด
17. นายพลรบ   บุษย์ศรี
18. นางสาวพัณณกานต์  ทองสมัย
19. เด็กชายพัสกร   มาตรอง
20. เด็กหญิงพิมพิพัฒ   ทองคำ
21. นางสาวพิมพ์มาดา   ตาลน้อย
22. นายพีรพัฒน์   พรรษา
23. นายภัทรพล  มาน้อย
24. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์อามาส
25. นายภูพิมาย   โสมดำ
26. เด็กหญิงมาริศา   รักใคร่
27. เด็กชายรพีภัทร   สวินขุนชัย
28. นางสาวลัดดาวัลย์   อุตะมะ
29. นางสาวศุภลักขณา  มีผล
30. เด็กชายสิงห์หา   โพธิ์บุญ
31. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์ทอง
32. นางสาวสุธิดา   จิตอามาตย์
33. นางสาวสุธิมา   สุขอิ่ม
34. นางสาวสุนิษา   ประมาณ
35. เด็กชายอนุสรณ์   สิงห์ษา
36. นางสาวอรอนงค์   เส็งสุขสุวรรณ์
37. นางสาวอรัญญา   วงศ์บุญมา
38. นางสาวอัญชิสา   พึ่งดี
39. เด็กชายอัฑฒ์อธิศ   ปานดำ
40. นายเอกลักษณ์  เขาอิน
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นายเลอพงศ์  กัณหา
3. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
4. นายภานุพงศ์  ก้อนทอง
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายโชคชัย  ศรีช้วง
 
1. นายมาวิน  จันทร์สา
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายณฐพรต  คำธาตุ
 
1. นายธวัชชัย  ตำมะ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายชเนศ  สระสม
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายอรรถชัย  คะระนันท์
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ขัตติวงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยาวดี  ภูมิดล
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  บัวจันทร์
 
1. นายธีระพงษ์  คงสิบ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวสุพัตรา  สามงามยา
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 1. เด็กชายแสนดี  กันแคล้ว
 
1. นายวิชรัชญ์  โอบอ้อม
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายศุภโชติ   สมพงษ์พันธ์
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นายสุรเชษฐ  ศรีวิใจบุตร
 
1. นายธีรภัทร  ไทยตัน
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายชนะชัย  พูลศรี
 
1. นายนายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิตยาวดี  ภูมิดล
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายปีย์รดา  ขัตติวงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวปานตะวัน  เถาวัลย์
 
1. นายธนวัต  ทัพชุมพล
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวดวงกมล  นกน้อย
 
1. นางสาวจิรัชยา  สุริยะแก่นทราย
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  เกิดนิยม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพไข่
 
1. นายธวัชชัย  ตำมะ
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายณัฐกานต์  คำวัง
 
1. นายสราวุฒ  มนัสสา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายพีรพล  สอนสังข์
 
1. นางสาวจิรัชยา  สุริยะแก่นทราย
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธารวิมล  ยิ่งคิด
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงอริยา  ศรีทอง
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวปรานิดา   วันหลัง
 
1. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวต้นข้าว  ตั้งเขตการ
 
1. นายบุญเพ็ง   ศรีจันทร์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  สร้อยทอง
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายผาติกร  รุ่งฉัตร
 
1. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายสุทธิชัย  แก่นคำ
 
1. นายรังสรรค์   ยาสอน
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายชนะชัย  พูลศรี
 
1. นายนายอภิชาติ  พิศวงษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพร  อินทจร
 
1. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงปีย์รดา  ขัตติวงษ์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวสุธิดา  จิตอามาตย์
 
1. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  บุญช่วย
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลาดมาษี
2. เด็กหญิงชนันพร  วิไลศรี
3. เด็กชายชัยภัทร  ชวดอ่วม
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญอ่อน
5. เด็กชายตรีวิชญ์  ศรีระวัฒน์
6. เด็กชายธนธรณ์  คำตะเคียน
7. เด็กชายธนะบูรณ์  ประโมณะกัง
8. เด็กชายปัญจพล  กาละภักดี
9. เด็กชายรพีภัทร  จูมม่วง
10. เด็กชายวุฒิภูมิ  นิลพันธ์
11. เด็กหญิงเกษนี  จันทร์เพ็ชร
12. เด็กชายเจษฎากรณ์  ทิมทอง
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
2. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
3. นางสาวฤทัยรัตน์  แจ้งดี
4. นายพินิจ  นุชสวาท
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  มีขันหมาก
2. เด็กชายจักรพงษ์  อินทิโล
3. เด็กชายฐิติพงศ์  ทองเดช
4. เด็กหญิงณัฐชยา  รักสิงห์
5. นายธัญวัฒน์  พงษ์อุบล
6. เด็กหญิงรดาวรรณ  ศรีเดชมลทอง
7. นางสาววรรณวิษา  อภิพุทธิกุล
8. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วสุวรรณ
9. เด็กหญิงสิริกาญจน์  มากกุญชร
10. เด็กชายสุรศักดิ์  ศรีสอน
11. เด็กชายอภิรักษ์  ภักดีวงษ์
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกรรชัย  ทานุวัตร์
2. นางสาวกัณฐิกา  โกยหิรัญ
3. นายกิตติพัฒน์  รอดแจ่ม
4. นางสาวพัฒนาพร  มั่นกิจ
5. นายวรนาท  สรรพศรี
6. นายวิษณุ  บุญมี
7. นายศรัณย์  ปินตา
8. นายศุภณัฐ  เหมือดไธสง
9. นางสาวสุตาภัทร   เพ็งศรี
10. นายอนุสรณ์  ทวนขุนทด
11. นางสาวอารยา  รอดแก้ว
12. นางสาวเบญจวรรณ  เพชรแสง
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
2. นายฤทัยรัตน์  แจ้งดี
3. นายภานุพงษ์  ชูชื่น
4. นายพินิจ  นุชสวาท
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกรพิทักษ์  ใจแสน
2. นางสาวกิตนภากาญจน์  วาราชนนท์
3. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมสอาด
4. นายธรรมรักษ์  อึ้งเจริญวงค์
5. นายนิรชิต  ศิลปไพราช
6. นางสาวสรารัตน์  คุณุ
7. นายอรรถพล  หุ่นสุวรรณ์
8. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
9. นางสาวเขมธิศา  เธียรไทย
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
2. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงกษมาภรณ์  ศักดิ์เดชากุล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินทฉิม
4. เด็กชายกิตตินันท์  นนท์คำ
5. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยณรงค์
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไกรภูมิ
7. เด็กหญิงฉัตรฑลี  เที่ยงตรง
8. เด็กหญิงฉันชนก  พิกุลทอง
9. เด็กหญิงชลากร  เพชรกำแพง
10. เด็กชายฐิติกร  พงษา
11. เด็กหญิงณัฐนรี  ลือชัยราม
12. เด็กชายณัฐนันท์  คล้ายจ้อย
13. เด็กชายณัฐภัทร  ตั้งเขตการ
14. เด็กหญิงณิชนันทร์  นุ่มนิ่ม
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขกลิ่น
16. เด็กหญิงพณิชษา  จ้อยโทน
17. เด็กชายพีรกฤตย์  ทองขำ
18. เด็กหญิงภคพร  เกตุแก้ว
19. เด็กชายรัชภูมิ  แจ้งเอี่ยม
20. เด็กหญิงรุ่งนภา  พงษ์ดี
21. เด็กหญิงลลิตา  เรืองวงษ์
22. เด็กชายวาทยกร  ธวัชบัณฑิต
23. เด็กชายวาทิตย์  พาพันธ์
24. เด็กชายวุฒิเดช  ฝ่ายสมบัติ
25. เด็กหญิงศุจิกา  ขอนทอง
26. เด็กชายศุทธวีร์  ไพโรจน์
27. เด็กหญิงศุทธหทัย  ฤกษ์ดีทวีกุล
28. เด็กชายศุภกิจ  หล้าสุวงค์
29. เด็กหญิงศุภิสรา  งามประเสริฐ
30. เด็กหญิงสิริภัสสร  อินพหล
31. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทิวารัตนอังกูร
32. เด็กหญิงสุชัญญา  ฉายเพชร
33. เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
 
1. นายดฐพงษ์  ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกฤชบงกช  ธุระวงค์
2. นายกำแพงกาญจน์  สุจริตกูล
3. นายคณนาถ  ขัดแป้น
4. นายจามร  ใจมนต์
5. นายจิรวัตร  ม่วงทอง
6. นายชัยฤทธิ์  บุญเดช
7. นางสาวณิชกานต์  สายอุ่นใจ
8. นายทรงพล  อิ่มใจ
9. นางสาวธนัตดา  เดชะลู่
10. นายธนากร  เมฆี
11. นางสาวธิติมา  ท้าวเมือง
12. นางสาวนฤมล  เดโชเม็ง
13. นางสาวนวนันท์  โพธิ์สิงห์
14. นายนันทชา  รักษาเขตร์
15. นางสาวนันธวี  วังมณีรัตน์
16. นายปฏิพล  กิติยานี
17. นางสาวประภัสศร  แหลมทอง
18. นายพลภัทร์  สมบัติ
19. นางสาวพัณณิตา  ทวนธง
20. นางสาววรรณพร  ทองเสน
21. นางสาววรัญญา  สุขร้าย
22. นางสาววิจิตรา  ไชยโยธา
23. นายวิวัฒน์  กันยะมูล
24. นางสาววิไลวรรณ  เทียนช้าง
25. นางสาวศุภกานต์  นิ่มนวม
26. นางสาวศุภาวรรณ  แป้นงาม
27. นางสาวสุนันธิดา  จ้อยนิล
28. นางสาวสุภัทรา  แจ้งต่าย
29. นายอัยการ  เลี้ยงสมบูรณ์
30. นางสาวอาทิตยา  พวงสมบัติ
31. นายเฉลิมพัฒน์  เกิดพันธุ์
32. นางสาวเบญจรัตน์  ผึ้งประดิษฐ์
 
1. นายดฐพงษ์  ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายพงศกร  ศรีจันทร์
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จำนวน
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีกานต์  สิงห์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ผ่อนชมภู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชภรณ์  ตัณนิติศุภวงษ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  พระเพชร
 
1. นายธีรวัต  เอี่ยมดี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  บุญธรรม
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายกล้าณรงค์  อรรคนิมาตย์
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภณิดา  เจริญสุข
 
1. นางปวีณา  นามคง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไทรงาม
 
1. นายธีรวัต  เอี่ยมดี
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวขจิตา  โพเทพ
2. นายณัฎดนัย  นาคเมฆ
3. นายณัฐวุฒิ  กลิ่นนาค
4. นายธนากร  ขอนทอง
5. เด็กชายนทีธร  วรรณสิน
6. เด็กชายบัณฑิต  บุญธรรม
7. นายภานุรัตน์  พลาพล
8. นายวุฒิภัทร  อ่อนสิงห์
9. นายอิศรา  อุดมสุข
 
1. นายชูชาติ  อินทพงษ์
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  ชัยต๊ะ
2. นางสาวกรกมล  สมตน
3. นายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
4. เด็กชายจิรายุ  ชำนาญ
5. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
6. นางสาวญาณัจฉรา  กันทา
7. เด็กชายนันท์ณภัทร  ดิสกุล
8. นางสาวพันทิพย์  บุตรวงศ์
9. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
10. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
11. นางสาวรุจิรัตน์  พิสิษฐ์ภาคิน
12. เด็กหญิงวิวิศนา  นามคง
13. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
14. นายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
15. นางสาวสุนิษา  เรืองศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
2. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
3. นางสาวญาณัจฉรา  กันทา
4. เด็กชายนันท์ณภัทร  ดิสกุล
5. เด็กชายปิยวัฒน์  จำนวน
6. นางสาวพันทิพย์  บุตรวงศ์
7. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
8. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
9. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. นายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
207 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงชฎาณัฐภัทร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชัยบัญหา
3. เด็กชายณรงค์ทรรศน์  ศรีปินใจ
4. เด็กชายธิเบต  สมดวงศรี
5. เด็กหญิงนรีรัตน์  จินดาวงษ์ธรรม
6. เด็กชายบุญยากร  ชื่นด้วง
7. เด็กหญิงพิยดา  ทองปาน
8. เด็กหญิงวราลักษณ์  วานุนาม
9. เด็กชายวัชรวิทย์  กระเช้าเงิน
10. เด็กชายศิววงศ์  เสริมสวัสดิ์กุล
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  พึ่งชู
 
208 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสอน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โยชะนะ
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทารส
4. เด็กชายณัฐดนัย  จันทะลี
5. เด็กหญิงยอดขวัญ  อาจทะนงค์
6. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
7. เด็กชายศุภกร  พลาพล
8. เด็กชายอนุวัฒน์  รุ่งมณี
9. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
10. เด็กชายเมธา  พิศวง
 
1. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
2. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
3. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
209 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงค์ทำเนียบ
2. นางสาวขวัญนภา  บุญชู
3. นายจุลจักร  ไชยวงค์สาย
4. นางสาวญดา  อู่ไทย
5. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
6. นายบดินเดชา  สุทา
7. นางสาวปนัดดา  จันทะวงษา
8. นายวีรภัทร  ใจหล้า
9. นายศุภกิต  จักร์ปา
10. นางสาวสิริกร  จันทร์ลอย
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายผจญ  จันธิดา
 
210 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายกิตตินันท์  อูปคำ
2. นายชนัญชัย  โตแท้
3. นายชัยยศ  พันธ์ศรี
4. นายณัฐพล  กลิ่นขวัญ
5. นายวัชรพงษ์  ต่ายจันทร์
6. นางสาวสิริยากร  บุญจูง
7. นางสาวสุนิสา  มีสัตย์
8. นางสาวอนงค์ทิพย์  แตงโตนด
9. นางสาวอริศรา  บัวบาน
10. นางสาวโยสิตา  บุญสุข
 
1. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
2. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
3. นางสาวสายชล  ปัญทีโป
 
211 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสอน
2. เด็กหญิงขวัญหทัย  แสนณรงค์
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โยชะนะ
4. เด็กหญิงยอดขวัญ  อาจทะนงค์
5. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
6. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นางสาวสายชล  ปัญทีโป
4. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
212 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. นางสาวกัลยาดี  พวงพี
2. นายธนภัทร  ไม้สนธิ์
3. นางสาวปิยธิดา  บุญศักดิ์
4. นางสาวพลอยไพลิน  พูนประสิทธิ์
5. นางสาวพิมพ์พัฒน์  เงางาม
6. นางสาววีราวรรณ  บุญรอด
7. นายเมธชนันชัย  ประเสริฐ
8. นางสาวแพรชมพู  เขื่อนยัง
 
1. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
2. นางปรียาวรรณ   ศรีพารา
3. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
 
213 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายจุลจักร  ไชยวงค์สาย
2. นางสาวฐิติยา  มาลัย
3. นางสาวธนนันท์  แสงแก้ว
4. นายธีรวัฒน์  เบ้าทอง
5. นางสาวนวพร  เอ้ยวัน
6. นายบดินเดชา  สุทา
7. นางสาวภัฒราพร  ตุมขาว
8. นางสาววรรณกานต์  ผสม
9. นางสาวศิริกรานต์  ทิยานัน
10. นางสาวศิริภา  เสนะ
11. นางสาวสุพิชชา  เมืองกระจ่าง
12. นางสาวอชิรญา  สีนอ
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
3. นายผจญ  จันธิดา
 
214 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มูลประหัส
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองนัยไชย
3. เด็กหญิงพิชญา  สระทองลี
4. เด็กหญิงพีรดา  โสภาพันธ์
5. เด็กหญิงรุ่งวิภาพร  เขียนอินทร์
6. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  พระคำจันทึก
 
1. นางสาวจิรวรรณ  จีนรัมย์
2. นางสาววราทิพย์   โพธิ์ทอง
 
215 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คันศร
2. เด็กหญิงทัศนียาพร  มังคลาด
3. เด็กหญิงธนิสรา  โวเลอร์
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ทั่งศิริ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  วังอาจ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  หอมมาลา
 
1. นางสาวสาวิตรี  สร้างนอก
2. นายวสันต์  คงโต
3. นายทัพไท  พร้อมเพรียง
 
216 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวขาว
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิรวราวาท
3. นางสาวจันทกานต์  พรมสุ่น
4. นางสาวมนัสวรรณ  มองล่า
5. นางสาวสุภาวดี  บุญเชิญ
6. นางสาวอัมพิกา  พรมบุตร
 
1. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
217 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกันต์สินี  สุภานิชทวาสิน
2. นางสาวกุสุมา  อ้นเกษ
3. นางสาวถวิกา  อินทรโส
4. นางสาวธีรดา  เครือยา
5. นางสาวปาลิดา  ศรีสิงห์
6. นางสาวภรณี  เนียมหอม
7. นางสาวลฎาภา  หลวงกิจจา
8. นางสาววิรัญดา  ดุลย์มา
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
2. นางสาวกฤติยา  ยองทอง
 
218 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตยา  ศรีสอน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาวเล็ก
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พรมทอง
4. เด็กหญิงณัฐศิกานต์  รู้สมัย
5. เด็กหญิงณิชากร  ปัจฉิม
6. เด็กหญิงดวงฤดี  เดชะผล
7. เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์อ่อง
8. เด็กหญิงนันทิยา  ทวนธง
9. เด็กหญิงพักตร์ศนันต์  จันทะจร
10. เด็กหญิงมิเกล่ะ  ซาร์รอคโค
11. เด็กหญิงยอดขวัญ  อาจทะนงค์
12. เด็กหญิงรัชนี  ทัพวัน
13. เด็กหญิงลำไพพร  วงศ์เสงี่ยม
14. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ภู่จีน
15. เด็กหญิงศศิวิมล  สนเจียม
16. เด็กหญิงอังกินันท์  ประจงจีบ
 
1. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
4. นางสาวสายชล  ปัญทีโป
5. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
219 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  เกษี
2. นายกิตตินันท์  อูปคำ
3. นางสาวชนกสุดา  เครือภู่
4. นายณัฐพล  กลิ่นขวัญ
5. นางสาวพรศิริ  ศรีเสนา
6. นางสาวภัทรลภา  กรมดารา
7. นางสาวยุพินภรณ์  พลศร
8. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
9. นางสาวสิริยากร  บุญจูง
10. นางสาวสุนิสา  มีสัตย์
11. นางสาวอนงค์ทิพย์  แตงโตนด
12. นางสาวอริศรา  บัวบาน
13. นางสาวโยสิตา  บุญสุข
14. นางสาวใบเตย  -
 
1. นางสาวสุนิตา  แก่นสาร
2. นายทศพร  ราชรองเมือง
3. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
4. นางสาวสายชล  ปัญทีโป
5. นางสาวพรทิพย์  หงษ์อาลัย
 
220 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์พุ่ม
2. นายกิตติยศ  การะภักดี
3. นายวรธน   หล้าหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
5. นายอานนท์  เพียรไธสง
 
1. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
2. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
221 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวพิชามญชุ์  กวดขุนทด
2. นายภาณุพันธ์  อินจันทร์
3. นายรณฤทธิ์  สิงห์เถื่อน
4. เด็กชายเฉลิมพร  นาคชม
5. นายเรืองศักดิ์  บุตรดา
 
1. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
2. นายนลทวัฒน์  พันธุ์เฮง
 
222 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  นาคนิยม
2. เด็กชายเจตรินทร์  ทองแจ่ม
 
1. นายอภิเชษฐ  จันทนา
2. นางสาวพรเพ็ญ  ชูทุ่ม
 
223 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ชัยแสง
 
1. นางสาวสุภาวดี  อร่ามรุณ
 
224 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  คำอาษา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ศศิ  โชติอภิชานันท์
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัณญา  บุญเนรมิตร
 
1. นางจรรยา  บุญเนรมิตร
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  ภาจันทร์โท
 
1. นางสาวอุษณี  สร้อยเพชร
 
227 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวพรรษวรรณ  เหมือนสุวรรณ์
 
1. นางสาวภัทรมนัส  เหล่าทรัพย์
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธัญญา  ถ้วยอิ่ม
 
1. นางสาวสายรุ้ง  แก้วปัน
 
229 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   อุไรศรี
 
1. นางนันทพร  แช่มจุ้ย
 
230 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวสุภัทรา  โสดาพรรค
 
1. นางสาวสายรุ้ง  แก้วปัน
 
231 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภัสสร  ตันติปิธรรม
 
1. นางสาวสินีนาฏ  นิลสนธิ
 
232 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนาขวัญ  บุญญานุประภาส
2. เด็กชายวทัญญู  ทะไกรเนตร
3. เด็กหญิงอมริศรา  จักรแก้ว
4. เด็กชายโชติอนันต์  จำปานิล
5. เด็กหญิงโสมสรี  หอมอ้ม
 
1. นายภิธาร  คำสีทา
2. นางสาววิรากร  กนกสิงห์
 
233 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายชาตโยดม  จารุพรรธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เย็นใจ
3. เด็กชายณภัทร  เหล่าวชิรวงศ์
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เทียนเจริญ
5. เด็กหญิงพิชญธิดา   บำรุงรส
 
1. นางปานจันทร์  ภูวิชิต
2. Mr.Reynante N.  Mijares
 
234 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกฤษฎา  ปีเจริญ
2. นางสาวจันทิรา  แพงกำแหง
3. นายชวนากร  ผาคำ
4. นายศุภกฤต  สมนอก
5. นายสุทธวีร์  โปทาเมือง
 
1. นางสาววิไล  มาลาหอม
2. นางสาวนนทพร  อรรถาวีย์
 
235 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจิรเดช  ยุคุณทร
2. นางสาวชวัลลักษณ์  มีขันหมาก
3. นางสาวณภัทร  กาญจนะจันทร์
4. นางสาววศินี  สมร่าง
5. นายศึกษิต  ปิตินิตย์นิรันดร์
 
1. นางนีออล  นุมัติ
2. นางสาวพัชยา  ศิริวัฒน์
 
236 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กชายกฤชตะวัน  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงดวงหฤทัย  อ้นพา
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ทองดีวิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี  อร่ามรุณ
 
237 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชพร  สิงห์สร้อย
2. เด็กชายรักษณ  คงศัตรา
 
1. นายพงศธร  เชียงสีทอง
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  พรสี่ภาค
 
1. นางธิษณา   แย้มฤทธิ์
 
239 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  ชัยดิษฐ์
 
1. นางสาววาสนา  ขันกสิกรรม
 
240 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  จันทร์ต้น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  โพนหลวง
 
1. นางสาววาสิฏฐี  โควาบุญพิทักษ์
2. MissPan   min Lan
 
241 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กชายศิรวิชญ์  จิตรถาวรกุล
 
1. นางสาวประสานใจ  หุตะเสวี
2. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
242 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายพงศธร  ทองชื่น
2. นางสาวภัทรธิดา  รอดไธสง
 
1. นางสาวสุภาพร  เตียวิบูลย์
2. นางสาวปฏิชญา  ปะตังทะสา
 
243 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  แนมเถื่อน
2. นางสาวธนัชพร  สีมาหงลดานนท์
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
2. นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
 
244 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวฝันทิพย์  พันธุศิลป์
2. นางสาวภัทรพรรณ  ชิวหา
 
1. นายทรงธรรม  พงษธา
2. นายณัฐพงษ์  ม่อนคำดี
 
245 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ไพโรจน์
2. นางสาวนงนภัส  พรหมรัตน์
 
1. นายปัณณธร   ปรียะธีรา
 
246 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัศ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาววริศา  ดวงอินทร์
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  รุ่งรัตน์
 
247 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาววริสา  คูณเพิ่ม
2. นางสาวศศิประภา  ราชการ
 
1. MissHua  Rui
2. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
248 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวข้าวขวัญ  กมุทชาติ
2. นายพชร  ลิ้มบุญดี
 
1. นายณัฐพงษ์  ม่อนคำดี
2. นายทรงธรรม  พงษธา
 
249 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภัทรสุดา  พรมเอี้ยง
2. นางสาวอาทิตญา  มะโดด
 
1. Mr.Han  Deok Hee
 
250 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เรืองสังข์
2. นางสาวปวริศา  หมั่นเขตรกิจ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  รุ่งรัตน์
 
251 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  ฟองเทพ
2. นางสาวนันทรัตน์  แสนสุภา
3. นางสาววราภรณ์  อ่างทอง
4. นายศุกล  วรรณสิงห์
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  อยู่สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ชูวัฒนเกียรติ
2. นางสาวประสานใจ  หุตะเสวี
 
252 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวนฤมล  หาบุญพาด
2. นางสาวสุภาวดี  จัตติไทย
3. นายสุรเชษฐ์  โสดา
4. นางสาวอาทิตยา  ขันกสิกรรม
5. นางสาวโศภิษฐา  จำปา
 
1. นางสาวสุภาพร  เตียวิบูลย์
2. นางสาวอุไรรัตน์  สันบุญเป็ง
 
253 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  อนุสนธิ์
2. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ต้น
3. นายสรายุทธ์  คำเหลือง
4. นางสาวเบญญาภา  เรืองเวช
5. นายเมธา  รูปเอี่ยม
 
1. นายณัฐพงษ์  ม่อนคำดี
2. นายทรงธรรม  พงษธา
 
254 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกติญาภรณ์  บุญเกลี้ยง
2. นางสาวจิดาภา  มหาการะเกตุ
3. นายทัตเทพ  เกตุแก้ว
4. นายวรุตม์  วงศ์เมืองแก่น
5. นางสาวสุภาวดี  วงษ์คำ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  รุ่งรัตน์
2. Mr.Victor   Bambrzak
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรหมชิตา  โค้วสุวรรณ์
2. นางสาวภูษณิศา   มูลสัก
3. นางสาวมาธาวี  โพธิ์ทอง
4. นางสาวรัตติธารกุล   จันทน์หอมประดิษฐ์
5. นางสาวเสาวลักษณ์  วัฒนา
 
1. Mr.Han   Deok Hee
2. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
256 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวพิมพ์อักษร  ดอนตุ้มไพร
 
1. นายนิคม  แน่นอุดร
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  ศรีโถง
 
1. Mr.Yang  Te
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจันทรกานต์  บุญทัน
 
1. นายณัฐพงษ์  ม่อนคำดี
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอารียา   ปอกกันยะ
 
1. นายปัณณธร   ปรียะธีรา
 
260 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ  มากธรรม
2. นายจักรพงศ์  จันทราช
3. เด็กชายธนนันท์  นพพันธ์
4. นายนนทพัทธ์  เรืองไทย
5. นายพรหมพิริยะ  จุลพันธ์
6. เด็กชายภูผา  มณีพันธ์
7. เด็กชายศรราม  พวงทอง
8. เด็กชายอักษรา  สุฤทธิ์
 
1. นายแสงทอง  น้อยเกิด
2. นางนงนุช  น้อยเกิด
3. นายภูวดล  ยิ้มประดิษฐ์
 
261 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กชายคติศักดิ์  สีนาแก้ว
2. เด็กชายณัทชรพงษ์  พิมพา
3. เด็กชายทัศน์พล  แสนอา
4. เด็กชายภาณุพงศ์  มั่นมาศ
5. เด็กชายภีระพัฒน์  ทองแกมแก้ว
6. เด็กชายวรภัทร  จุลทะศรี
7. เด็กชายศรายุธ  ซาฮาต
8. เด็กชายสิริเดช  เจริญศรี
 
1. นายจักรภัทร  พูลเขตรกิจ
2. นายจักรพงษ์  พิมพาพัฒนโยธิน
 
262 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสันต์  ดาทา
2. นายชัยวัฒน์  พิลึก
3. นายณัฐวุฒิ  คนธรรม
4. นายศุภกฤต  กาจหาญ
5. นายศุภวิชญ์  วันศรี
6. นายอนุชา  จุทะบาล
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายปุณณวิช  แก้วปัน
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายธนัท   บรรณา
2. นางสาวนันทิตา   มุ้งส่าง
3. นางสาวประภัสสรา   สุขสังวาลย์
4. นางสาววรรณิศา   ภาษีอินทร์
5. นายสมชาย   สอนสัตย์
6. นางสาวสุฑามาศ   สุวรรณ์พร
 
1. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
2. นางสาวนวรัตน์  อนุสรณ์ศรีเจริญ
3. นางสาวภัทราพร  บุญสม
 
264 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวชมพูนิกข์  นามไพร
2. นางสาวณัฏฐา  ใจหมั้น
3. นางสาวพรสวรรค์  จำปาศรี
4. นางสาวพราวฟ้า  รามอาษา
5. นางสาวพิมรภัทร  พีสัตย์
6. นางสาวมณฑิตา  ชัยดี
7. นางสาวรัชติยากร  เพ็ญพันธุ์นาค
8. นางสาวศศิกานต์  ฉิมแป้น
9. นางสาวสุภาวดี  สุระภี
10. นางสาวอาภัสรา  แก่นยงค์
 
1. นางสาวทิวาพร  กันรังรัมย์
2. นางสาวธนัญญา  สุขรัตน์
3. นางสาวกชพรรณ  ต.เจริญ
 
265 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  เงินทอง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  คงสุข
3. นางสาวทนวรรณ  นิลพัด
4. นางสาวธาริสา  ชัยรัตน์
5. นางสาวปิยะนันท์  มะหึมา
6. นางสาวภาวิณี  ถินทอง
7. นางสาววราภรณ์  แผ่ทอง
8. นายอภิลักษณ์  โพธิ์ไกร
9. นางสาวอลิสา  พลาพล
10. นายเมธี  ถาวร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
3. นางสาวนิยมรัตน์  คล้ายปาน
 
266 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจุลจักร  เจริญพุทธมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรหมนิ่ม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมท้าว
4. เด็กหญิงศิลาพรรณ  จงสมบูรณ์โภคา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  มหบุญพาชัย
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
267 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. นางสาวธันย์ชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวนันทิพร  คุ้มสุวรรณ์
4. นางสาววรลักษณ์  วิเชียรโชติ
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
268 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงศุภามน  บัวสำรี
2. เด็กหญิงสรัญญา  เดชพละ
3. เด็กหญิงสิริมา  เกตุแก้ว
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นายวิทวัส  แสงแก้ว
 
269 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   อันยงค์
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   จิรสินเกียรติ
3. เด็กหญิงสรุทธิดา   คลังวงษ์
 
1. นางสุรางค์  พลบำรุง
2. นายนพดล   อถมพรมราช
 
270 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวธนาภรณ์  เกตุแก้ว
2. นางสาวนภสร  เปรมจิตร
3. นางสาวประกายการ  เหล่ากสิการ
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นางสาวภัคธีมา  อ่องละออ
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกนกศิลป์   กิจภิญโญ
2. นางสาวธันยชนก   พรหมทอง
3. นางสาวนันท์นภัส   หอมดอกไม้
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสาวธัญลักษณ์  หุตะเสวี
 
272 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญยรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  ลีประพันธ์กุล
3. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวภัคธีมา  อ่องละออ
2. นางสุทิน  แสงแก้ว
 
273 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  มากมูล
2. เด็กชายรัษฎากร  อ่ำดอนกลอย
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เนียมทอง
 
1. นางภักดี  สุวรรณโคตร
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองดอนเปลี่ยน
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ผิวผักแว่น
2. นางสาวภัทราภรณ์   คุ้มเณร
3. นางสาวอาริญา  จันทร์แย้มสงค์
 
1. นางภณิดา  นาคมูล
2. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
275 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาววรัญชนา  จำปาศักดิ์
2. นางสาวอนันตกานต์  ขันลุย
3. นางสาวเนตรนภา  สันทาลุนัย
 
1. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์ไข่
2. นางสาวนันทิกา  ขำเส็ง
 
276 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายภิพัฒพงษ์  เสียงเสนาะ
2. นายศุภวัฒน์  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
 
277 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายณัฐพล  บุตรโคตร
2. นายเส้นชัย  คำสนอง
 
1. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
2. นางอริสรา  แสนแก้ว
 
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพิชัยยุทธ์  บริสุทธิบงกช
2. นายภูเบศร์  เรืองคุ้ม
 
1. นายวัฒนา  เมฆี
2. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
 
279 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายพีระพัฒน์  นิยมชน
2. นายสุธินันท์  บัวศรีตัน
 
1. นายอนลัส  คาลเคล
2. นายนาวิน  เงินอยู่
 
280 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะคัด
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  คะลา
3. เด็กชายพงศกร  พยมหล
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
281 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  บางพาน
2. เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
3. เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
282 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  โคตรหลักเพชร
2. นางสาวธันย์ชนก  พลอยงาม
3. นางสาวอมิตา  ศรีเวียง
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
283 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนันธกานต์  ดีฤสานต์
2. นางสาวสุรีวัลย์  อ่วมเจริญ
3. นางสาวโสรญา  วงษ์สุวรรณ
 
1. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
2. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
 
284 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายพงษ์ฐกร  บุญล้อม
2. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
285 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  คำปล้อง
2. นางสาวเณศรา  สุขคณานับ
 
1. นายอธิภัทร  นนทะภา
2. นางพิมพ์ลฎา  นนทะภา
 
286 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สายสินธุ์
 
1. นางสาวกฤตญกร  กลำพบุตร
2. นายธนวัต  สุขจิตร
 
287 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวัฒนา  ไชยมาตร์
2. เด็กหญิงอธิชา  สุขแพทย์
 
1. นางพรทิพา  วรรณสมัย
2. นายปราการ  รุ่งโพธิ์
 
288 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  เขียวพุ่มพวง
2. เด็กหญิงดลนภา  ใจตุ่น
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวพิจิตรา  ศิริวัฒน์
 
289 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชัยภัทร  เกษวิริยะการณ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ชัยประสิทธิิ์พันธุ์
 
1. นางอริสรา  แสนแก้ว
2. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
290 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายศรชัย  ใจบุญ
2. เด็กชายศุภกร  กาทอง
 
1. นางสาววนิดา  ยอดฉัตร
2. นายวันพเด็จ   โมทะนี
 
291 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงรินรดา  สุพะสร
2. เด็กหญิงวธัญญา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวกุลชญา  ศรีสุวรรณ
2. นายภัทรพล  เมฆพินธุ์
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายกรกฎ  ธรรมรัตน์
2. นายปฐมพร  สาระกูล
 
1. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
2. นายชานนท์  สุขสอาด
 
293 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  ทองมี
2. นางสาวสิรินทรา  ช่อชั้น
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายเทอดธานินทร์  เหมะสิขัณฑกะ
 
294 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายธนโชติ  ทาสาย
2. เด็กชายอัฑฒกร  ทองจิตติ
 
1. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
2. นายสุเมธ  อยู่แก้ว
 
295 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่มสน
2. เด็กหญิงไพลินพลอย  จันทร์ชารี
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นางสาวพรชนก  จันทร์เดช
 
296 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายกฤษฎากรณ์  ปฏิสุขัง
2. นายปรเมศ  อินทร์สีดา
 
1. นางสาวสมสวรรค์  เหล่าทรัพย์
2. นางกิติภา  โสทะ
 
297 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  พงษ์เสือ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ธงชัย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นายปรัชญา  แก่งศิริ
 
298 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรพรรณ  ฉ่ำหลวง
2. นายศิวกร  อินทรสูต
 
1. นางสาวโศภิษฐ์  สวนปลิก
2. นางสาวพิจิตรา  ศิริวัฒน์
 
299 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายชนสิษฎ์  อำภวัน
2. นางสาวธัญรัตน์  ไชยชาติ
 
1. นางนรินทร์  มิตรสินพันธุ์
2. นางสาวภาวินี  คนดี
 
300 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายคมภณ  บุรุษศรี
2. เด็กชายศุภสัณห์  วงษ์พระจันทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
2. นางสาวสมิตานันต์  สุขมาก
 
301 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศิโรรัตน์  วงษ์พิมพา
2. นางสาวสุภาพร  วรโชติ
 
1. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
2. นายสุเมธ  อยู่แก้ว
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายกานตพงศ์  สินสวัสดิ์
2. เด็กชายประจักษ์  สุริยะ
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง
2. นางสาววนิดา  ยอดฉัตร
 
303 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงธันยธร  กอสัมพันธ์
2. เด็กหญิงมั่งมีสุข  มโนมัย
 
1. นางพิมพ์ลฎา  นนทะภา
2. นางสาววรรณวิมล  ปราจันทร์
 
304 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กลิ่นถือศิล
2. เด็กหญิงรัชฏาพร  งามชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
305 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. เด็กชายจักราวุธ  พุทธา
2. เด็กหญิงวันวิษา  คำประสิทธิ์
3. เด็กชายศักดิ์ดา   ภูสีดิน
 
1. นางสุจิตรา  เขื้อกุลนันท์
2. นายพรชัย  ชัยรินทร์
 
306 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายปวเรศ  เรืองวงษ์
2. นายพิษณุ  บุญช่วย
3. นายสิรดนัย  โตรี
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาววีรยา  บุษชะบา
 
307 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายธนานันท์  พลชัยมาตร
2. นายภูมิธรรม  เหลืองอภิชาต
3. นายวรรธนัย  ไชยหงษ์
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
308 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายบัญญพนต์  คันศร
2. เด็กหญิงวรรณณิศา  ภู่งาม
3. เด็กหญิงสมฤดี  ฉันจร
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
2. นางชนกวนัน  ช่างเจรจา
 
309 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  จุลวงษ์
2. เด็กหญิงลลิตา  บุญพา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์วี
 
1. นายสุเมธ  อยู่แก้ว
2. นางอริสรา  แสนแก้ว
 
310 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญสมศรี
2. นายพีชศิลป์   พยอม
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  สังเกตใจ
 
1. นายพนธ์วศิษฏ์  กลางนภา
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
311 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกฤตธี  ผาสุขล้ำ
2. นายธนิสร  คงแสง
3. นายภัทรนันท์  มั่นศรี
 
1. นายสุเมธ  อยู่แก้ว
2. นางสาวปุณธิชา  มาเนตร
 
312 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายบัญญพนต์  คันศร
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อ่วมศรีกร
3. เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์  ยิ่งสุขมงคล
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
2. นางชนกวนัน  ช่างเจรจา
 
313 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายณัฐภนต์  ดีสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  อัตตะชีวะ
3. เด็กชายวุฒิญา  วันดี
 
1. นายภักดี  เจริญรส
2. นายเอกพันธุ์  ทิพย์นาวา
 
314 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกมลฉัตร  ศรีนาก
2. นางสาวธิติสรณ์  ขวัญวงค์
3. นายศุภกิตติ์   หนูอิ่ม
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
2. นางสาววีรยา  บุษชะบา
 
315 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ
2. นายอนุวัฒน์  วงษ์วรรณ
3. นายไผ่  พามา
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายภักดี  เจริญรส
 
316 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายนัทวัฒน์  กองวัฒนสุภา
2. เด็กชายปัญญากรณ์  สินภักดี
3. เด็กชายภูริวัฒน์   พยอม
4. เด็กหญิงสุปรียา   จันทร์ว่องกิจ
 
1. นายพนธ์วศิษฎ์  กลางนภา
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
317 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  จันดาบุตร
2. นายพีชศิลป์   พยอม
3. นายศาตนันทน์  ศรีเดชมลทอง
4. นายอดิศร  พลนิกร
 
1. นายพนธ์วศิษฎ์  กลางนภา
2. นางปวริศา  เรืองชัยศิวเวท
 
318 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายธนวัตน์  ริ้วทอง
2. นายนิติกร  สีสงปราบ
3. นายพลากรณ์  สีลาดเลา
4. นายวิทยา  แก้วบัวเพชร์
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
319 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายประวุฒิ  รอดอนุ
2. เด็กชายอนนท์  จีนใจเย็น
3. เด็กหญิงแพรวา  เครืออินทร์
 
1. นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
2. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
 
320 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายชวฤทธิ์  ช่างภักดี
2. เด็กชายธนพล  พูลกสิกรณ์
3. เด็กชายอภินันท์  ทรัพย์มาก
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายเอก  วิวัฒน์พงษ์
 
321 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายกตัญญู  แก้วบัวดี
2. นายกวีวัฒน์  สว่างศรี
3. นายธนวัฒน์  โปแก้ว
 
1. นายปิยะลักษณ์  ยอดดี
 
322 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. นายนฤพล  กองแก้ว
2. นายรพีพัฒน์  บุญแก้ว
3. นายศุภกิตติ์  อินเมฆ
 
1. นายชนะภัย  ศิริเจริญ
2. นายไพเราะ  ขัดสุข
 
323 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธนทัต  ชาตรีวัชระ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สมภพวรพงษ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  จังพินิจกุล
 
1. นายสมโภชน์   แก้วเทียน
2. นายสถาพร  คำบุญมี
 
324 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  วันโน
2. เด็กหญิงศศิกาณฑ์   โคตรสีทา
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   ต่ายมา
 
1. นางสุภรัตน์   รัตนประภา
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเกตุ
 
325 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  กึนสี
2. นางสาวชนาธิป  แก้วเพชร
3. นางสาวสุภัทรติญา  แก้วนอก
 
1. นายประยูร  จิระเดชประไพ
2. นางชนิศา  จิระเดชประไพ
 
326 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  อิ่มเนย
2. เด็กชายธนพล  พิมพัฒน์
3. นางสาววณิศรา  งาหัตถี
 
1. นายณัฐภัทร์  ปุกลางดอน
2. นางสาวกาญจนา  พิลึก
 
327 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พลอาชา
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ใจแสน
4. เด็กหญิงสายน้ำ  ชาญนุชิต
5. เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
6. เด็กหญิงอารยา  ดวงใจแก้ว
 
1. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
2. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
 
328 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มณีพันธ์
2. เด็กหญิงภาวินี  ต๊ะวัน
3. เด็กหญิงสุณิสา  สายเครือเปี้ย
4. เด็กหญิงสุธาสินี  สายเครือเปี้ย
5. เด็กหญิงสุนันทินี  วันบัวแดง
6. เด็กหญิงหทัยวัลภ์  คำกล่อม
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาวสุทธาสินี  มากสุข
3. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
329 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวกมลวรรณ  กลิ่นมณฑา
2. นายจิณณวัตร  บุญหนัก
3. นางสาวปิ่นอนงค์  ศรีเพชร
4. นางสาวพรรณทิพาพร  สุขรื่น
5. นางสาวสุภาวดี  โกตะมะ
6. นายเกรียงไกร  แจ้งพร้อม
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาวสุทธาสินี  มากสุข
3. นางสาววรรณา  โกตะมะ
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  พรมเสน
2. นางสาวฉัตรชนกฤดี  แนมเถื่อน
3. นางสาวชลธิชา  บุญยิ้ม
4. นางสาวธัญญารัตน์  ไชยทุ่งเฉิน
5. นางสาวพรพิมล  สมบุญโพธิ์
6. นางสาวสุธินณา  วงศ์วาส
 
1. นางสาวสมพร  พิลาลี
2. นางอรวิภา  ยิ้มเสงี่ยม
3. นางสาวยุบลวดี  ลุสมบัติ
 
331 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  มุกดา
2. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หนูหอม
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชูแผ้ว
 
1. นางภานุรัตน์  เดชะผล
2. นางวิรัต  ผักใหม
 
332 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา   สุขแก้ว
2. เด็กชายสุรพล  พงษ์ดี
3. เด็กหญิงอัยยาวีร์  อ่วมอ่อน
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เจียมพรมราช
 
333 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ขัดสาย
2. นางสาวจุฑาภรณ์  สีหาเทพ
3. นางสาวสโรชา  ขัดสาย
 
1. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
2. นางดรุณี  คำสีสังข์
 
334 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูอ้น
2. นางสาวจิตรลดา   อัศวภูมิ
3. นางสาวปาริฉัตรสิริ  สิงห์ชุมชัย
 
1. นางเนาวรัตน์  ช้างน้อย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  เจียมพรมราช
 
335 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายปรินทร์  สิริกุลพิวัฒน์
2. เด็กชายวัชรพล  วัฒนาธัญพิศิษฐ์
3. นายเจริญ  ม้าเจริญตระกูล
 
1. นายสมพงษ์  จูแนบ
2. นางสาวปาณิศา  อ่ำดอนกลอย
 
336 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงชญาดา   ชาวดร
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เขม้นกิจ
3. เด็กหญิงอริศา  จั้นกระโทก
 
1. นายวัฒนา  เจริญสุข
2. นางอุดมลักษณ์  อภิชาตยานนท์
 
337 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวกัญญาพร  แสนสุข
2. นางสาวนภัสวรรณ  วิศรี
3. นางสาวสุพรรษา  เหลืองแดง
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
 
338 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  วัฒนะรุ่ง
2. นางสาวชนนิกานต์  เขตร์วิทย์
3. นางสาวนิศารัตน์  จักสาน
 
1. นายอุทาน  คุณยงค์
2. นายสุพิน  โจ้กุล
 
339 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชากังราววิทยา 1. นางสาวจอมขวัญ  เชียงมูล
2. นางสาวธันยพร  อินจันทร์
3. นางสาวสุรีพร  วรรณา
 
1. นายคณวรา  สิละบุตร
2. นางสาวกชกานต์  แสงอธิวัชร์
 
340 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวดารารัตน์  ฉิวรัมย์
2. นายพลพล  แซ่อุ้ย
3. นายวรวุฒิ  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
 
341 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ต๊ะฟู
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  โอ้ทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขียวนวล
 
1. นายชัชชวรรษณ์  เพ็ชรแก้ว
2. นางสุนิสา  ภู่ฤทธิ์
 
342 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พันภู่
2. เด็กหญิงมัณฑนา  สีทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เขียววิลัย
 
1. นายวินัย  อ่อนน้อม
2. นางสาวออมสิน  วินิจมนตรี
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวนพมณี  สุุขพร้อม
2. นางสาวนัทติยากร  สืบสาร
3. นางสาวปนัดดา  เบ้าชะนะ
 
1. นายทัศนัยน์  ทึงขำ
2. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
 
344 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาววนิดา  จากมะพลับ
2. นางสาวสิตานันท์  กรีวาส
3. นางสาวสุธิดา  ราชประดิษฐ์
 
1. นางจิตรา  คงบุญพัฒนาภรณ์
 
345 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงศิรประภา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เรืองกิจจา
3. เด็กชายไพรัตน์  จันทร์คุณยงค์
 
1. นายกฤษณะชนม์  บัวรมย์
2. นางจิตรา  คงบุญพัฒนาภรณ์
 
346 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เพิ่มสาริกิจ
2. เด็กหญิงวิกานดา  กาจักร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญญาอุด
 
1. นางสาวศิริณา  นาคน้อย
2. นางสาวเพชรรัตน์   กองช้าง
 
347 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  มาจาด
2. นางสาวจิตราภรณ์  สุดซา
3. นางสาวนันทนา  วงษ์จีน
 
1. นายกฤษณะชนม์  บัวรมย์
2. นางจิตรา  คงบุญพัฒนาภรณ์
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายชัยมงคล  ศรประสิทธิ์
2. นางสาวอภิชยา   ศรีเกาะ
3. นางสาวอาริสา   สงคุ้ม
 
1. นางสุภรัตน์   รัตนประภา
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรเกตุ
 
349 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิศิษฏ์โสทร
2. เด็กชายธนรัชต์  ศรีรอดรัตน์
3. เด็กชายเกรียงไกร  กาบุญยม
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายชลอ  สระทอง
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวชนาภา   เอมพันธ์
2. นางสาวพิมพิศา   ถาวร
3. นางสาวเจษฎาพร   กัลปพฤกษ์
 
1. นางสุภรัตน์   รัตนประภา
2. นางสาวนพรัตน์  สงคุ้ม
 
351 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  เพชรหมัด
2. นางสาวศศิชา  ทองเชื้อ
3. นางสาวศศินิภา  หิงษสา
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายเอก  วิวัฒน์พงษ์
 
352 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  บัวศรี
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
 
353 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวนรัชชา  จาดเมือง
2. นางสาวพรรณศิริ  พรมคงแก้ว
3. นางสาวมโนราห์  ทำบุญ
 
1. นางสาวสุนันทา  คำเสนา
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  แจ้งสว่าง
 
354 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำมัง
 
1. นางสาวปณาลี  มณีพราย
 
355 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  เรืองเกตุ
 
1. นางกัญน์ณัฎฐ์  โสภาพินิจ
 
356 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  เชาว์วิเศษ
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
 
357 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นางสาวกมลชนก  บัวแย้ม
 
358 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัญชเยศ  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กชายทิวัตถ์  ศรีสุข
 
1. นายภาษกร  แจ่มหม้อ
2. นายอนลัส  คาลเคล