งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร สนามกีฬา 1 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร สนามกีฬา 1 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 08.30 – 09.00 น. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย บุญชู ตรีทอง ชั้น 2 11 ก.ย. 2562 08.00-17.30 น. ลงทะเบียน 08.00 น. เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 2 ห้อง 123 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 2 ห้อง 121 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 11 ก.ย. 2562 09.00-15.00 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 1 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 11 ก.ย. 2562 09.00-15.00 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียนและตรวจอุปกรณ์
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ ชั้น 3 ห้อง ห้อง 131 (ห้องศูนย์ภาษาไทย) 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี กัลยารัตน์ ชั้น 3 ห้อง ห้อง 131 (ห้องศูนย์ภาษาไทย) 11 ก.ย. 2562 09.00-12.00 เวลา 08.00 น. ลงทะเบียน


ติดต่อผู้ดูแลระบบ : นายยมนา สุขหอม 0956821352 [email protected]
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]