รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง เชต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธนิตา  ดาบสีพาย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ชัยชนะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธนาพร   คุมพล
 
1. นางสาวชลัณรัศม์   ต้นกล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรพร   ลาดปาละ
 
1. นางสาวกฤติยา   วรศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกชพรรณ  จันทร์วงศ์
 
1. นางญาณสิรีค์  วงค์เขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจิรภัทร   ภู่สำลี
 
1. นางสาวพรรณพัชร   รัตนมงคล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวเธียราณัฐ   ปิติจะ
 
1. นายนัทธวัธน์  โยธา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กหญิงศิวพร  แจ้ห่มเครือ
 
1. นางสาวอังคณา  ปินตาเทพ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัชณิชา  เสนาธรรม
 
1. นางสาวรัตนา  ธิชูโต
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายยศพร   เถินบุรินทร์
 
1. นายปวิน   เจียไพบูลย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวปภาวรินทร์  มณีจันทรา
 
1. นายกิติศักดิ์  พรมคำ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงตรีทิพยนภา   ไชยาโส
2. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ชัยนะรา
 
1. นางสาวนิฤมล  โนวิชัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายกอบลาภ  จันทร์สุกปุก
2. นายยอดภู  กันทะจักร์
 
1. นางสาวศิริมาศ  ราชคม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ขันใจ
2. เด็กหญิงดุริยาภรณ์  เด่นแก้ว
 
1. นางกาญจนา  ต๊ะวงค์ษา
2. นางสาวมัลลิกา  อิ่มลาภ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวปณิธิ  ปินใจ
 
1. นางสาวมัลลิกา  อิ่มลาภ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุรชัช  โสภา
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนัช  พงษ์เลาหพันธ์ุ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา
3. เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส
 
1. นางณัฐสิรี  ลี้ตระกูล
2. นางสาวเปมิกา  เมืองมูลพุ่มนาค
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนภาพร  ถาคุณ
2. นางสาวพิมพกานต์  ไชยวังราษฎร์
3. นางสาวพิมพ์วรีย์  ลัมมะวิไชย
 
1. นางสาวจิตรี  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวนราพร  ณ จันตา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย
2. เด็กชายธีรพงศ์  รัชดาพันธ์เรือง
3. เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ
 
1. นางนฤมล  มณีโชติ
2. นางปรียาพร  วงษ์ชาลี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐพร  พงษ์ประดิษฐ์
2. นางสาวสิรินุช  จิตใจ
3. นางสาวโชติกา  ตาวงค์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คตชาคร
 
1. นางสุภาพร  หมั่นการ
2. นางเพลินใจ  ชีวรัตนาพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายรณกร  สุวรรณเมือง
2. นายศิริเฉลิม  ขันไชยวงค์
 
1. นางนภาพร  สิทธา
2. นางสาวเพ็ญประภา  จันทร์ศรีงาม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายโชติพัฒนพงศ์  เทิดเบญจธร
 
1. นายมิตร  มูลแก้ว
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ผาวัน
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช
2. เด็กชายภัสร์พสุ  รุ่งฉัตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง
2. นางสาวนงนุช  จิตตา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นายเสกสรร  แสนเมืองเปียง
 
1. นางสาววาทิตา  แสงศรีจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กชายณัฏฐกฤษฎิ์  ศรีสง่าวงษ์
 
1. นางสาวณราธินี  เขื่อนแก้ว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพิรดา  วงค์นันชัย
 
1. นางทิพวรรณ์   บุญเป็ง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุปรียา  มงคลคลี
 
1. นางสาวสุวิมล  ศรีเทพ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชนัสภ์นันท์  สวัสดิพงษ์
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เทียมถนอม
3. เด็กหญิงสุธินี  ฤกษ์สุภา
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นางณัฐวรา  ดอนดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์
2. นายชุติพนธ์  บุญนำมา
3. นายณัฐนภัส  คำชมภู
 
1. นายนนทวัฒน์  ศรีชัยวรรณ
2. นางนันทิยา  กาชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงคุลิกา  ศรีคำชุม
2. เด็กหญิงญาณิศา   มยุรา
3. เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
 
1. นางสาวสุนิสา  อินทร์จักร์
2. นางสาวนันทวัน  โชติวนาวรรณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวชิดชนก  ศรีวิลัย
2. นางสาวรติรัตน์  ภควิวัฒน์
3. นางสาวสิริกร  แก้วปัญญา
 
1. นางสาวฟองสิริ  ธรรมธิกูล
2. นางสาวชนกกานต์  เนตรรัศมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
2. เด็กชายปารินทร์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิฤดี  สีธิคำ
 
1. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
2. นางสาวณัฏฐณิชา  จันทร์ปัญญา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐชยา  สุภาสืบ
2. นางสาวธนาพร  เทพคำปลิว
3. นางสาวเพลงนิภา  ป้อมสุวรรณ
 
1. นายฐิติกร  หล้าวงค์ษา
2. นางนภารัตน์  สูตรเลข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  พนาพันธ์
2. เด็กหญิงดลนภา  ปันตา
3. เด็กหญิงภัทรพร  สุริยา
 
1. นางสาววรรษวรรณ  พรรณรัตน์
2. นางสาวกัญญ์พิดา  จริยา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจินดาภา  รื่นเริง
2. นางสาวณิศา  อุทิศชลานนท์
3. นางสาวปัณณธร  เต็งศิริวัฒนานนท์
 
1. นางสาววรวรรณ  พันธุ์ปรีดา
2. นางสาวทัศน์กานต์  โพธิ์ประเสริฐ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐญาดา  มูลกันทะ
2. เด็กหญิงนฤพรณ์  ศักดิ์ชัย
 
1. นางสาวแววดาว  รู้เพียร
2. นางสาววิรัณญา  จุ่นน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายณัฐพล  สว่างวงษ์
2. นายสมศักดิ์  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายเสน่ห์  ชุมแสน
2. นายดุสิต  กันทะมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายจีรเดช  ทองสุข
2. เด็กชายปรเมศ  มะกันถา
 
1. นายสันษร  วรรณแก้ว
2. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายสุทัศน์  กมลปราณี
2. เด็กชายเอกราช   ภูมิงามไพร
 
1. นางธัญญารัตน์  ใหม่ทรายเปียง
2. นายธนชาต  ยืนยง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชยุดา  ประเสริฐสุข
2. เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์จินา
3. เด็กหญิงบุญฑริกา  พลเสน
4. เด็กหญิงอริสรา  หน่อแก้ว
5. เด็กหญิงอโนมา  ตันกอง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทนุกิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิรัชญา  ปาพันธ์
2. นางสาวนริสรา  เทวัญ
3. นางสาวพิชญ์นาถ  กิตติธรากูล
4. นางสาวรุจิษยา  เอกฉันท์
5. นางสาวอารยา  ปัญโญ
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
2. นางสาวเมธาพร  สงกานต์ทิพ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. เด็กชายธีรชาติ  พลภักดี
2. เด็กชายราชพฤกษ์  จิตนะ
3. เด็กหญิงศศิธร  เตชะลือ
4. เด็กชายสมัชชา  ฉัตรเงิน
5. เด็กชายสุธิพงษ์  คิดดี
 
1. นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางสาวปาริชาต  นิลคง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. นางสาวกุลปรียา  สุริวงค์
2. นายดนุสรณ์  แสงสว่าง
3. นางสาวดารุณี  สิทธิศร
4. นางสาวรัตติกาล  สุจาโน
5. นางสาวเบญจพร  ราชเมืองฝาง
 
1. นายวัชรพงษ์  วงศ์วีระพันธุ์
2. นางสาวปุณยนุช  นนทสัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์
2. เด็กชายธนกฤต  แก้วขวัญ
3. เด็กชายปกป้อง  วีรอาภาชัย
4. เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกูล
5. เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์
 
1. นายวุฒิกรณ์  ปั๋นแก้ว
2. นายชลิต  ปัญญาเหล็ก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกมลชนกต์  ดนัย
2. นายคมชาญ  นิตย์รัตน์
3. นายวุฒิพงษ์  เพชรบุญมี
4. นายศรัณญ์  ธรรมลังกา
5. นายอธิศกิตติ์  กลิ่นโกสุมภ์
 
1. นางสาวณัฏฐวดี  ดวงใจ
2. นายพงศธร  คำกอนแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกรองทอง  สาศรี
2. นายกฤษณ์  ศรีแปงวงศ์
3. นางสาวกันติชา  กันตะวงษ์
4. นางสาวขวัญฤดี  ศรีสุขสวัสดิ์
5. นางสาวจิรนันท์  กันทะวัง
6. นางสาวชณิกา  ยุคะลา
7. นางสาวบุษยา  ประภาอินทร์
8. นางสาวพรรณกร  วงศ์แก้ว
9. นางสาวภัทราภรณ์  ไชยวงศ์
10. นางสาววริยา  เชิงปัญญา
11. นางสาวศิราณี  แสนโน
12. นายศิริศักดิ์  ศิริแก้ว
13. นางสาวศิวาพร  ปุคำแดง
14. นางสาวศุภิกา  สมศรี
15. นายสหราช  ปาระมี
16. นางสาวสุพิชยา  อายุวัฒน์
17. นางสาวอรณิช  วัทโล
18. นางสาวอรณิชา  อินใจ
19. นางสาวอรรถวดี  ปาปลูก
20. นางสาวเบญจมินทร์  ศิริชัย
 
1. นางอัญชลี  ไชยดี
2. นางกัญญารัตน์  นาคอ่อน
3. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
4. นายศราวุฒิ  สุภายอง
5. นายอาทิตย์  ตั๋นมาเชื้อ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายจักรพรรดี  สุวรรณศร
2. นางสาวจิดาภา   พูนพุด
3. เด็กชายจิรัฐ  ช่างเหล็ก
4. นางสาวจิราพูน  เตชมงคล
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ฉัตรพรม
6. นายฉัตรเฉลิม  ประทุมมัง
7. เด็กชายนพคุณ  ลีซอ
8. นายนิธิพงษ์   สายสุวรรณ
9. นางสาวบุษยมาส   ตันปะละ
10. เด็กชายภาณุพงศ์  จริยา
11. นายวทัญญู   ศรีคำวัง
12. นางสาววราพร   ตานันชัย
13. เด็กชายศรนรินทร์   ลือราช
14. เด็กชายศศิพงษ์  จันทวงศ์
15. นางสาวศิรินภา  ใจสุต๊ะ
16. นางสาวสุภาพร   พลทา
17. นางสาวอลิสดา  ปันโท๊ะ
18. นางสาวอักษิกา   ณ ลำปาง
19. นายอัษฏา  สุทปา
20. นางสาวเกศนภา  ฟองเกตุ
 
1. นายสมพล  ถามะพันธ์
2. นายพงษ์พิสิทฐ์  ผาสุขะ
3. นางสาวฉัตรชนก  ตื้อยศ
4. นางสาวสุทธิดา   มาละเงิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงศิวะพร  เรือนแก้ว
 
1. นายประชัน  อินยะ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวณัฐชนก  สุพรรณ
 
1. นางกรณิศ  หาญกิจอุดมสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กชายณัฐภัทร  มงคลกาวิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  อินละปะ
2. นายบรรพต  มามิ่ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร  ชัยกานต์กุล
2. นางพิมพ์ใจ  แสนใจยา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกศิมาพร  นาละกา
2. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
3. นางสาวณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
4. เด็กหญิงปารณีย์  บุญเกื้อ
5. นางสาวพรชิตา  อุดสาย
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
7. นางสาวภานุมาศ  พุทธิมา
8. เด็กหญิงรวิกานต์  โยธา
9. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ธิดา
10. เด็กหญิงเต็มสิริ  เต็มสมุทร
 
1. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
2. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ไชยกาล
2. เด็กหญิงธนัญธิยา  ก๋าโต่ง
3. เด็กหญิงนพธีรา  สายคำ
4. เด็กหญิงปรียานุช  บุญนัก
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินทร์ทูล
6. เด็กหญิงพิริยา  ปอนสืบ
7. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จินจำ
8. เด็กหญิงรัตนวดี   สวยฉลาด
9. เด็กหญิงสิรภัทร  นันทยา
10. เด็กหญิงอังคณา  ญานะโค
 
1. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นางเบญญาภา  วรรณมณี
3. นางสุภาณี  ธิสาระ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชำนาญการ
3. เด็กหญิงทัศณียา  จุ้ยฤทธิ์
4. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ตันวงค์
5. เด็กหญิงมาลินี  ปาระมี
6. เด็กหญิงรมิตา  ไชยทนุ
7. เด็กหญิงศันศนีย์  แก้วก้อน
8. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุทโธ
 
1. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
2. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์
3. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นางสาวดาราฉาย  อุปการ
2. นางสาวโสริญา  ท้าวคำลือ
 
1. นายสามารถ  สุยะยอง
2. นายวรวัฒน์  เครือสบจาง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวนริศรา  สุตาลังกา
2. นางสาวประภาภร  สิทธิวงศ์
 
1. นางสาวนิภาพร  ประทุมพงษ์
2. นางสมสาย  คำตุ้ยเชื้อ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงอภิชญา  มุ่งตรง
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พลพินิจ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีปินตา
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายนะโม    รุ่งกิจเลิศสกุล
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวไหล่ฟ้ง  เหลื่อง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววรัชยา  กันทา
 
1. นายโอภาต  โตสงวน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวิสรา  ช่อไชยกุล
2. เด็กหญิงอธิติ  จ๊ะปิน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
2. นางพิมพ์เดือน  อินวิจิตร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  ไชยคันธิยะ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายอานนท์  ล้านกันทา
 
1. นายนภดล  เตปินสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายขัติยะ  แซ่ยั้ง
2. นายวรโชติ  แซ่ย้า
3. นายเกษม  ขวัญธนจริยกุล
 
1. นางนิชดา  กลิ่นสุวรรณ
2. นางวริศรา  โชติเขียว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายตุงคิน  นิรุตติกุล
2. นายนัฐวัฒน์  เขื่อนแก้ว
3. นายศิรวัฒน์  ธรรมไหว
 
1. นายพิชฌา  ต๊ะเอ้ย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  กุลพญา
2. เด็กชายธนเทพ  เทพศิริ
3. เด็กชายพงศธร  เป็งขวัญ
4. เด็กชายพีรณัฐ  ใจปัญญา
5. เด็กชายศุภกร  กาตาสาย
6. เด็กชายเมธาพันธ์  แย้มสุริโยทัย
 
1. นายศักดา   แก้วบุญเรือง
2. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
3. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวแก้ว
2. เด็กชายจารุพัฒน์  แสนสุภา
3. นายชิษณุพงษ์  แสนสุภา
4. นางสาวณัฐธิดา  กิติยวงษ์
5. นายณัฐพงศ์  มีรอด
6. นายธีรภัทร  ใจแก้ว
 
1. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
2. นายขจรศักดิ์  เตชะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวกานต์พิชชา  โรจคีรีสันติ
2. นางสาวจิตววรรณ  รังสิบรรพต
3. นายชาญชัย  แซ่แจ๋ว
4. นางสาวญานิศา  แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่องาม
6. นางสาวตุ๊กตา  เชอหมื่อ
7. นางสาวทิพย์ระวี  แซ่ฟุ้ง
8. นายธราธร  สกุลบุญญาธิการ
9. นางสาวธิดา  แซ่กือ
10. เด็กชายธีรชัย  มีใจ
11. นางสาวนภาพร  แข่งขัน
12. นางสาวนัทกานต์  ใจดี
13. เด็กหญิงปริยฉัตร  นันตา
14. เด็กหญิงปรียานุช  สุริยะไชย
15. นางสาวปานทิพย์  ลุมจุม
16. นางสาวพิกุลทอง  วงค์สวาส
17. เด็กหญิงพีรดา  ชมภู
18. นางสาวรัตนมน  วนาพงษสกุล
19. นางสาวรัตนมน  ยอดคีรียง
20. เด็กชายราชพฤกษ์  อินยะยอง
21. นางสาวรุจิรา  ตะราษี
22. นางสาววัชรี  แซ่กือ
23. เด็กหญิงวันเพ็ญ  แสงสีสุข
24. นางสาววิภาพร  ใจพัฒนา
25. นางสาวศศิธร  ม้าวิชัยกุล
26. เด็กชายศิริโชค  คงสุวรรณ
27. เด็กหญิงสรวรรณ  ประเสริฐศรี
28. นายสิรชน  ตาสิงห์
29. เด็กหญิงสุนีย์  แซ่ว่าง
30. เด็กหญิงสุรีรัตน์  แซ่ลี
31. เด็กชายหยางอิงฉี  เปี้ยรินทร์
32. เด็กหญิงหยาดพิรุณ  มูลกิน
33. เด็กหญิงอลีนา  โคเวียง
34. เด็กหญิงอัญชลี  กมลปราณี
35. นางสาวอัมพรทิพย์  ลือล้ำ
36. เด็กหญิงเจนจิรา  ขวัญธนจิระกุล
37. นางสาวเจวรินทร์  มุงเมือง
38. เด็กชายเอกภพ  เลาต๋า
39. นางสาวโสรยา  เมืองเดช
40. นายไกรวิชญ์  กันอินต๊ะ
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุวรรณกูล
2. นางพิมฉวี  ปิงแก้ว
3. นายีธีรัตน์  ปิงแก้ว
4. นายกันยากร  บัวสี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกันตพัฒน์  สุวรรณโรจน์
 
1. นายอมรเทพ  ฝั้นชมภู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอโณมา  สารโพคา
 
1. นายอมรเทพ  ฝั้นชมภู
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นายปกรณ์  วงศขาแก้ว
 
1. นายภาณุพงษ์  เฟื่องฟู
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายโชคมงคล  แก้วศรี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงรัชดาพร  จำศีล
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอโณมา  สารโพคา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายปัญญาพล  สุดประเสริฐ
 
1. นายศักดา   แก้วบุญเรือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นายเกรียงศักดิ์  แซ่หยอง
 
1. นายธนภัทร  เมืองพรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอโณมา  สารโพคา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. นายปกรณ์  วงศขาแก้ว
 
1. นายภาณุพงษ์  เฟื่องฟู
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพลกฤต  เทพนามวงศ์
 
1. นายศักดา   แก้วบุญเรือง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวกัลยารัตน์  ขยัน
 
1. MissChiu  Pei-Ming
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงชนัณทร  ปันทะนา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมฟอง
4. เด็กหญิงนภัสวี  แซ่ปึง
5. เด็กชายภูเบศ  ปันทะสืบ
6. เด็กหญิงศิรินพรัตน์  ศิริโรจนเศรษฐ์
7. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุ่มมูล
8. เด็กหญิงไอยญาดา  เงินท้วม
 
1. นายภาคภูมิ  มานะดี
2. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายฉัตรชนก  แปดนัด
2. นายฉันทัช  ใจคำ
3. นางสาวญาณภัทร  ศรีใจ
4. นางสาวณัฐชริยา  พิมสาร
5. นางสาวบุศยมาศ  โลหิตกาญจน์
6. นางสาวพรธิดา  พิทยาวุธพินิจ
7. นางสาวพิมพ์พิศา  สุประดิศสกุล
8. นายภิคเดช  กาฬวรรณ์
9. นายภูสิทธิ์  พรหมวัฒนพันธ์ุ
10. นางสาวลลิล  แดงชัย
11. นางสาวศิริยาพร  ทารักษ์
12. นางสาวอุมาพร  นะมะโน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
2. นายธีรพันธ์  ปิงแก้ว
3. นายอมรเทพ  ฝั้นชมภู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงดุษฎา  อุรารักษ์
 
1. นางสาวจันทร์เทศ  เชื้อคำลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  บุญยืน
 
1. นายเสกศักดิ์  อินปัญญา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายเมธัส  กาเตจ๊ะ
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายนาคนรินทร์  ทรายคำ
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายอภิเดช  รวีวรรณ์
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มายรรยงค์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายบุญยฤทธิ์  สีมา
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคามิน  ทำว่อง
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคามิน  ทำว่อง
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายเบญจรงค์  ต๊ะวัง
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัญชลี  น้อยจันทร์
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายศุภวิชญ์  ชัยเมืองมูล
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายฉลองราช  ศักดิ์แสน
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐภัทร  อินลังกา
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคามิน  ทำว่อง
2. เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ
3. เด็กชายฉลองราช  ศักดิ์แสน
4. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
5. เด็กชายณัฐภัทร  อินลังกา
6. นายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายนาคนรินทร์  ทรายคำ
8. นายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
9. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรมมา
10. นายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธวาวงษ์
12. เด็กชายวัชรพล  มีบุญสูง
13. นางสาวสร้อยเพชร  ตันชุ่ม
14. เด็กหญิงสุจิตรา  มายรรยงค์
15. เด็กชายอภิเดช  รวีวรรณ์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
2. นางอัญชญา  ต๊ะนา
3. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชัชชลิตา  แก้วสด
2. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์หอม
3. เด็กชายนพรัตน์  อัครพัฒน์
4. เด็กหญิงปารชญา  หมื่นตาบุตร
5. เด็กชายปาลีโกศัลย์  วิบูลย์อรรถ
6. เด็กหญิงพาขวัญ  ผันผาย
7. เด็กชายภาณุรัตน์  พรหมเรืองฤทธิ์
8. เด็กชายศุภกร  พินิจผล
9. เด็กหญิงสาริศา  บัวรวย
10. เด็กชายอันดา  ยังปากน้ำ
 
1. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกรกฎ  ขัดยอด
2. นายชญานนท์  จันทร์ขำ
3. นางสาวณัชมาศย์  เลิศหิรัญปริยกร
4. นางสาวธัญพิชชา  สายสร
5. นายนนธวัช  จันทร์เครือ
6. นายบัณฑิต  ศรีพันธินันท์
7. นางสาวปพิชญา  ทุ่งแจ้ง
8. นางสาวปริชญา  พงษ์สมุทร
9. นายภัทรดนัย  ศรีอิ่นแก้ว
10. นางสาวศิวาลัย  จาคำมา
 
1. นางจุฬารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางกุลรัศมิ์  เลิศหิรัญปริยกร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญธิติธนาทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  กาดีวงศ์
3. เด็กชายสิรภพ  อักษร
4. เด็กหญิงสุภัคชญา  สมหมึก
5. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เกษแก้ว
6. เด็กหญิงเอมวิกา  ประสงค์
 
1. นายณัฐกาญจน์  แสนตา
2. นายเนติชน  ไชยวงค์
3. นางพิมพ์ประภา  เชื้อเทวา
4. นางสาวสุชาดา  ผิวผ่อง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองคำ
2. นายชาคริต  ล้างป่า
3. นางสาวณัฐนิชา  ศรีสุวรรณ์
4. นางสาวธารญา  อินต๊ะสาร
5. นายนัฐวุฒิ  มีเกศ
6. นางสาวรัตณาภรณ์  อินตาวงค์
 
1. นางสาวนภัสรา  นัดดากุล
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชนกานต์  จุราเพชร
2. เด็กหญิงธนสร  สาใจ
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีชัยวงค์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงสวรินทร์  อารมณ์
6. เด็กหญิงสินีนาท  ปันทะโชติ
7. เด็กหญิงอัยยาพร  จิ๋วหนองโพธิ์
8. เด็กหญิงไอลดา  เชื้อพรรณงาม
 
1. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
2. นางระวิวรรณ  ภักดี
3. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์
4. นางสาววรรณกมล   ศุภวิมุติ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวญานิศา  พิไชยวงศ์
2. นางสาวพชรสร  คำพุกกะ
3. นางสาวพลอยชมภู  อุ่นเครือ
4. นางสาวอังค์วรา  ทนันชัย
5. นางสาวอุรชา  เมืองสุวรรณ
6. นางสาวเพชรลดา  ทนันไชย
 
1. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
2. นางระวิวรรณ  ภักดี
3. นางสาววรรณกมล  ศุภวิมุติ
4. นางสาวสกุลรัตน์  หอมแก่นจันทร์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นางสาวณัฐชยา  ทองงาม
2. นายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว
3. นางสาววารินทร์  เทพปันติ
4. นางสาวสรียา  เทพฝั้น
5. นางสาวอรยา  นันตาวงค์
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
2. นางศุภราพร  ชัยวิลยศ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงลิปภา  มิลินทสูต
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   หรดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฎฐ์ญดา  โชติระวีวรฤทธิ์
 
1. นางวัชราวรรณ   ธีรนัยกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชมพูนุช   ปัญญาเรือน
 
1. นางพรทิพย์  จักรแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกรัณย์กร  พูลเกิด
 
1. นายอนันต์  ดอกหอม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกฤติน   วงชารี
2. เด็กหญิงปิยวรรณ   คงธนธัญญา
3. เด็กหญิงมานิตา   เตยะ
4. เด็กหญิงวรรณรดา   ง้าวทาสม
5. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทร์ทิพย์
 
1. นางสุวรีย์   ศิริวรรณ
2. นางนิชานันท์   เมฆศิริ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกุลธิดา   สีแก้ว
2. นายนนทพัทธ์  ไชยวุฒิ
3. นางสาวปรีญาดา   มูลฟู
4. นางสาวภัทรธร  จอมวงศ์
5. นางสาวอัญชิสา   ดวงสุภา
 
1. นางสาวอริสรา   ปินใจ
2. นางสาวศิรินทร์   สุดเจริญ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงศิริมาพร  ยุทธมานพ
2. เด็กชายศุภ  วจีกรรม
 
1. นางผ่องพรรณ  จิตสง่า
2. นางธนิตา  สูงติวงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวเบญจวรรณ  ชัยชมภู
 
1. นางอริศรา   บุญยืน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลฎา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงธัญญพิชชา  ต๊ะฟู
 
1. นางพิชญาภา  ไชยวรรณ
2. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายณัฐวุฒิ  วงค์ปัน
2. นางสาวอรวรรณ  ยานุ
 
1. MissYingjie  Sun
2. นางสาวปภาวรินทร์    มุ่งรวยกลาง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายศิวกรณ์  ท่าชัย
2. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  วุฒิ
 
1. นายกรกฏ  อุ่นเรือน
2. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณิชาภัทร  สีดี
2. นางสาวอารยดา  ปัญญาเสริฐ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เหมวรางค์กูล
2. MissKinasa  ONO
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกัญญาวีร์  ปัญญาลังกา
2. นางสาววิราการต์  กันทะวัง
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกรวิชญ์  วิวัฒนานนท์
2. นายธนดล  อุดเถิน
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายนิปุณ  แก้วลังกา
2. นายปฏิภัทร  คำเขื่อน
 
1. นางสาวภัสรลักษณ์  ใจขัด
2. นางพิชญาภา  ไชยวรรณ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกรกช   อุ่นยานโกวิท
2. นางสาวสุรัมภา   ตาให้
 
1. นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม
2. MissKinasa  Ono
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวภัทรดา  ยินดี
2. นางสาวสาวิกา  แสงคำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัฐริกา  เหล็กเทศ
2. นายอำพล  น้ำคำ
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิตรญานัน  เหมวิวัฒน์มากุล
2. นายชาญฤทธิ์  อุ่ยตระกูล
3. นางสาวนันท์นภัส  จันโท
4. นายนิสิต  ชัยขุนพล
5. นางสาวเต็มสิริ  สุขพันธ์
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
2. นางปัทมาพร  อินดาวงศ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายนภัส  ช้างพลาย
2. นางสาวพิมพ์มาดา  ตาเมืองมูล
3. นายวรายุส์  อวดสุข
4. นางสาวสตรีรัตน์  ปิงจอม
5. นางสาวแพรวา  ธรรมทรงศนะ
 
1. นางสาวสุภานัน  ปัญญาใหญ่
2. นางพัชรสุกาล   อธิปัญญาพันธุ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกรกนก  ศรีคำชุม
2. นางสาวกานต์พิชชา  เรืองศรีใส
3. นางสาวชลิตภากร  ปานกลาง
4. นางสาวอภิษฎา  คำหนัก
5. นางสาวอัญมณี   ขัดสีสกุล
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  รุมารถ
2. นายพงศ์เกษม  เตชะสาย
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายชยากร  บุญเรือง
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์อ่อนตา
3. นายปารณ  สุดธนาพันธ์
4. นางสาวศิรัญกมล  โมสันเทียะ
5. นายสุภนัย  คำเร็ว
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันธิมา
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกัญจนา  วงศ์คำแน่น
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  ใจวงศ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายวัชโรทัย  อุ่นใจ
 
1. นางสาวประภาพร  โล่ตระกูล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวณัชณิชา  สิงห์หล้า
 
1. MissHeejeong  Seo
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงศ์สุพัฒน์
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายพงศพัศ  ฝั่นชุมภู
4. เด็กชายภวัต  ภักดีบัณฑิต
5. เด็กชายศรุต  ปิดตาฝ้าย
6. เด็กชายสรัล    แก้วเต็ม
7. เด็กชายอนุชา  ชุ่มธิ
8. เด็กชายเจริญยิ่ง  สีเสน
 
1. นางปรารถนา   จันทร์ปัญญา
2. นายวุฒิกรณ์  ปั๋นแก้ว
3. นายชลิต  ปัญญาเหล็ก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกชกร  เอี่ยมสุวรรณ
2. นายกุลพันธ์  ทนุชิด
3. นายชานนท์  สิริวิริยะกุล
4. นางสาวธนพร  สิทธิกูล
5. นางสาวนรากร  พรมธิ
6. นางสาวริญญ์ชนีกร  เจ้าสกุลดี
7. นางสาวศศินิภา   กฤษนพรรณ
8. นางสาวสุทธิดา  แฮตุ้ย
9. นางสาวเปมิกา  ชัยเรืองฤทธิ์
10. นายไมค์ เทโอดอร์  พลัตเต้
 
1. นางนิชานันท์  เมฆศิริ
2. นายอาทิตย์  ตั๋นมาเชื้อ
3. นายกิติศักดิ์  พรมคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เรืองกลั่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  อะกะเรือน
3. เด็กหญิงธัญพิมล  วังใน
4. เด็กหญิงวรรธมน  บุญกุณะ
5. เด็กหญิงศิวาพร  แก้วนันชัย
 
1. นางวราภรณ์  สว่างการ
2. นายชนะพล  อนันชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชนานันท์  ศีลอุดม
2. นางสาวปภานิจ  ศิริบาล
3. นางสาวมัณยาภา  เยินยุบ
4. นางสาววริศรา  นัยนิตย์
5. นางสาวสุภาวดี  อินทะปัญโญ
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงบารมี   มหัทธีรนางกูร
2. เด็กหญิงวิจิตรสินี  แก้วศิริ
3. เด็กหญิงสุรัสดา  มะลิวันเครือ
 
1. นางสาวศศลักษณ์   เครือนันตา
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาวชญาดา  ฉัตรแก้ว
2. นายนครินทร์  ยะมะโน
3. นางสาวสุรัชนานันท์   จันทร์มูล
 
1. นางฉวีวรรณ  สุภานนท์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปาริตา  ทำชาวนา
2. เด็กหญิงอธิฐาน  ภิญโญยิ่ง
3. เด็กหญิงอมราวดี  ตาวิยะ
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงค์ยศ
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชญาดา   สมบัติ
2. นางสาวสุธินี  ประสาท
3. นายอดิศักดิ์  ต่อมใจ
 
1. นางสาวนันทนาพร  วงค์ยศ
2. นางสาวศศลักษณ์  เครือนันตา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายพร้อมฉัตร   ใจจิตต์
2. นายเก็บฝัน  จิตตรง
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐนภนต์  บำรุงศรี
2. นายปรัชญา  พยุหพรรค์
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. นายยมนา  สุขหอม
 
152 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงณัชญชยา  บุญมายอดแพร่
2. เด็กชายภิญโญธนโชค  จงถนอม
3. เด็กชายวรเทพ  ตาธิมา
 
1. นายสันษร   วรรณแก้ว
2. นางสาวสุริฉาย  เป็นเอก
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายจิรภัทร  แจ่มประเสริฐ
2. นายธิติ  พุฒธาอามาตย์
3. นางสาวอภิญญา  มูลนันไชย
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายพงศ์นวัต  อินผูก
2. นายวิทวัส  ชุมภูชัย
 
1. นายภานุมาศ  อานุภาพยรรยง
2. นายอัศวิน  ขัดชุ่มแสง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุปละวงศ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร   ทองศิริชัย
 
1. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
2. นางสาวพิชญ์รัศมิ์  ยูพานิช
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงสิริอร  จันทร์แสงดี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  โยทะยาน
 
1. นายรัชชพิชญ์  น้ำใส
2. นายณัฐพงษ์  ชำนาญอาสา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงปาลิตา  บุญชู
 
1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญอาสา
2. นายรัชชพิชญ์  น้ำใส
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายนิธิศ  แก้วนันชัย
2. นางสาววัทนวิภา  มหาวรรณ
 
1. นางดวงเดือน  เกษม
2. นางพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายชัยบดินทร์  แซ่จิ่ว
2. เด็กชายปรัชญา  กาเงิน
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายยสินทร  ฤกษ์กำยี
2. นางสาวหยาดเพชร  หงษ์สา
 
1. นายวิชัย  วงค์ไชย
2. นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายธีรภัทร  ขวัญใจวิจิตร
2. นางสาวพรนภัส  หาญเหมย
 
1. นางดวงเดือน  เกษม
2. นางพรรณภา  พงษ์ไพฑูรย์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  บุญมีเกิด
2. เด็กหญิงภาพิมล  แก้วลือ
 
1. นางมณีรัตน์  ภิญโญ
2. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพิมุก  หมั่นงาน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  จอแช่
 
1. นายณัฐพงษ์  ชำนาญอาสา
2. นายรัชชพิชญ์  น้ำใส
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  ตาลดี
2. เด็กชายภรัณยู  วงษ์ศรีเสวตร์
3. เด็กชายสุธิภรณ์  ปินวิสุ
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายชัยสิทธิ์  วงษ์คำ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายพงศกร  ต๊ะชัย
2. นายรักเกียรติ  ยอดอุทา
3. นายฤทธิเกียรติ  มาใจ
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายธนโชติ  วงค์ดวง
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณภัทร  ข่ายกา
2. เด็กชายปภาวิน  ชิวหรัตน์
3. เด็กชายภคพล  โรจนวิภาค
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นายชลธิช  ณ ลำปาง
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกฤตภาส  ปิงฟอง
2. นางสาวศุภิสรา  จรัสเรืองแสง
3. นายอรรณพ  อ่อนน้อม
 
1. นายสันติชัย  ไชยดี
2. นายสุรินทร์  รินศรี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นายนันทพงศ์  เทพแปง
2. นางสาวนันท์ภัส  บุญมี
3. นางสาวแก้วกมลลักษณ์  เปล่งใส
 
1. นายศมา  ชื่นกุล
2. นางดวงเดือน  เกษม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. เด็กชายธีรนันท์  จิณา
2. เด็กชายภัชรดนัย  โสภา
3. เด็กชายศักรินทร์  ดวงตั้ง
 
1. นายอุดมศักดิ์  แสนจิตต์
2. นางพจนารถ  เป็งโต
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายณัฐนันท์  กระสันต์
2. นายนรินทร์  กุลดิษฐ์
3. นายวุฒิไกร  ตำนาน
 
1. นายธนโชติ  วงค์ดวง
2. นางสาวพิมพ์อักษร  เมืองงาว
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชนิตร์นันท์  เสาร์ขอ
2. เด็กหญิงชลธิดา  กันทะตุ้ย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เต็มสมุทธ
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
2. นางเกษิณี  กันน้อม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิติพันธ์  คำน้อย
2. นางสาวกุลนิดา  อบรม
3. นางสาววิภาวนี  เทพวรรณ์
 
1. นางเกษิณี  กันน้อม
2. นางเกษิณี  กันน้อม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. เด็กหญิงชลาลัย  ใจคำวัง
2. เด็กหญิงพฤกริษา  ทายะ
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทะยะ
4. นายภานุพงศ์  แก้ววงศ์
5. เด็กหญิงหทัยภรณ์  มาเปียง
6. นายอนิรุต  แสนคำฟู
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกิติยา  คำอ้าย
2. นางสาวจริยา  ทาสุรินทร์
3. นางสาวจินดา  นามะเสน
4. นางสาวพรพรรณ  นามะเสน
5. นางสาวศิริพร  ตันเป็ง
6. นางสาวสุพัตรา  แก้วเมืองมูล
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐิตาภรณ์  มิ่งเชื้อ
2. นางสาวนิติรัตน์  ร้อยศรี
3. เด็กหญิงมัณฑนา  จันทร์แดง
 
1. นายเดชพล  ตรีเพ็ชร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ใจขาว
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวรตามณี  แซ่ม้า
2. นางสาวอรุณี  แซ่จาง
3. นางสาวเจิมจันทน์  กวินวาณิช
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
2. นายเอกจิต  กองทา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชวกร  อารมย์ดี
2. เด็กชายปฏิภาณ  ประเสริฐศิลป์
3. เด็กชายเมฑาวัฒน์  ศรีทิญาติ
 
1. นายนายสาคร  ตันจันทร์
2. นายปรัชญา  หลักฐาน
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวมินญาดา  กระทาง
2. นายวีรพล  แก้วศิริ
3. นางสาววีสวัส  ใจยะคำ
 
1. นางสมนึก  ดิษฐ์กระจัน
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวกรวรรณ  รังสิบรรพต
2. นางสาวนริศรา  แซ่ลิ่ว
3. นางสาวศุภกานต์  รักชาติ
 
1. นายเอกจิต  กองทา
2. นางสาวยุวพรพรรณ  นันตา
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงมาริสา  ขำดำ
2. เด็กหญิงมิรันตี  ขำดำ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ปินใจหล้า
 
1. นางเกศริน  คำเกตุ
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวปาลินี  แซ่เฮ่อ
2. นางสาวพัชรินทร์  ยอดคีรียง
3. นางสาวสกุณา  แซ่ว่าง
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
2. นางสาวยุวพรพรรณ  นันตา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายดิลแลน ชนกันต์  เปเรรา
2. เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์  แก้วสีงาม
3. เด็กชายประภวิษณ์  พยัคฆินทร์
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางสาวกวินนาฎ  เชียงโญ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวกัญจนพร  สกลศรีศักดิ์
2. นางสาวปาลิดา  ศิริกรพนา
3. นางสาวมยุรี  ขวัญธนนิรันดร
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
2. นางสาวยุวพรพรรณ  นันตา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  บุญยืน
2. เด็กหญิงปภัชญา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงอธิชา  ชมพูแก้ว
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นางปราณี  มาลัยทอง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นายขจิต  แซ่มี
2. นางสาวธีมา  แซ่ม้า
3. นายอธิวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นายเอกจิต  กองทา
2. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางวิไล  มังจักร์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ชัยเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิลาวัลย์  เรือนรู
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงศมานันท์  กันทะวงศ์
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงกัญชพร  แสงสว่าง
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  แก้วมา
 
1. นางสุชาวดี  ขันโท
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กหญิงทัฐดวง  กันทะวงค์
2. นายรักษ์ฐพงษ์  คำก้อน
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
2. นางรัชนีวรรณ  เร่งประพันธ์
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. เด็กชายวิภาส  พิศวงค์
2. นายอธิวัฒน์  แซ่ลี
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
2. นางรัชนีวรรณ  เร่งประพันธ์
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กชายคณัชณัทค์  ฟังเย็น
2. เด็กหญิงธาวินี  มีเงิน
 
1. นางสาวอันติกา  เทพรักษาฤาชัย
2. นางชรินรัตน์  สุวิเศษธำรง