งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. 37 สหวิทยาเขตน่าน 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 19 ส.ค.-27 ส.ค. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  27 ส.ค. 2562 (เวลา 24.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 28-30 ส.ค. 2562
   ♦ ประชุมกรรมการตัดสิน 9 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 17-18 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย.2562 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562


 
 

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน

    การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน  
   มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
       ***  แบบฟอร์มเอกสารการเปลี่ยนตัว ***

           โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdfเท่านั้น และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน

ระยะเวลาการดำเนินงานการแก้ไข/เปลี่ยนตัว

การแก้ไข/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (อนุญาตหรือไม่อนุญาต) ภายในวันก่อนการแข่งขัน ซึ่งทางโรงเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ ทางหน้าเว็บไซต์

หน้าที่ของศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
        1. จัดตารางการแข่งขัน เพิ่มกรรมการตัดสินการแข่งขัน และ กรรมการจัดการแข่งขัน 
        2. ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครูผู้ควบคุม  นักเรียนและกรรมการตัดสินให้แล้วเสร็จ
        3. พิมพ์เอกสารจัดการแข่งขัน (DOC.1 - DOC5) บรรจุซอง
 
ข้อมูลผู้ประสานงานแต่ละศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขตน่าน 1
 
สาระการเรียนรู้ ชือผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
คณิตศาสตร์ นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ 085-1966199
ภาษาไทย นางฉันทิตา แก้วชมภู 061-3309941
วิทยาศาสตร์ นางสุพัฒตา  โนทะนะ 093-1956644
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นางสาวอิษฎาภรณ์  สิทธิยศ 081-8831032
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายภาสกร  กติยา 085-6247575
สุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวพิชญวดี  ใจสุภาพ 092-4286996
ศิลปะ นายจรัญ อุดอ้าย 089-8382263
ภาษาต่างประเทศ นางอรวรรณ  ขันหลวง -
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวนฤมล  อาษา
095-6842529
หน้าที่ของ Admin โรงเรียน
   
              1.ลงทะเบียนครูผู้ควบคุมและนักเรียนลงในระบบให้ตรงตามรายการแข่งขันตั้งแต่
วันที่ 19- 27 สิงหาคม 2562  เวลา 24.00 น.
              2.ตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อครูและนักเรียนในการแข่งขันแต่ละรายการและแก้ไขข้อมูลตั้งแต่วันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562
          
 
รายชื่อ Admin โรงเรียน
 
ชื่อโรงเรียน ผู้ติดต่อ เบอร์โทร
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (สพม.) นางพนิดา กุศล 096-5120345
โรงเรียนนาน้อย (สพม.) นางสาวณัฎฐ์ญดา วงศ์สิทธิ์ 099-4125998
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม (สพม.) นางสาวลำยวน  แก้วตัน 0848850083
โรงเรียนน่านนคร (สพม.) นางสาวบัณฑิตา ดอนกาวิน 086-9166725
โรงเรียนน่านประชาอุทิศ (สพม.) นายคมสัน  นิ่มพยา 091-0288773
โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร (สพม.) นางสาวณัฐฐินันท์ เบ้าพรหม 087-9234623
โรงเรียนบ้านหลวง (สพม.) จุฑารัตน์ ศรีนิเวศน์ 0848063445
โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา (สพม.) นางศุภลักษณ์ พาลวัล 087-8038535
โรงเรียนศรีนครน่าน (สพม.) นายสมทบ สุปินะ 098-7462430
โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน (สพม.) นางสาวทิพากร แก้วอินทร์ 094-6355963
โรงเรียนสตรีศรีน่าน (สพม.) นางจิราวรรณ ชุ่มวงค์ 087-1892320
โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม (สพม.) นางสาวนฤมล อาษา 095-6842529
โรงเรียนสา (สพม.) นางภัทราปภา บัวอาจ 089-79947645
โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก (สพม.) นางสาวรัญจวน ไชยแก้ว 099-6617028
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี (สพม.) นางสาวพิมผการัง ช่างทอง 084-1701522
โรงเรียนแม่จริม (สพม.) นายเกรียงไกร ไชยภักษา 094-6380909
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา (สช) นางพิทารักษ์ เสนรัตน์ 086-6599571
โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม (อบท) นางจุฬาวรรธน์ สะสม 093-3085385
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม (สพช) พระมหาภัทรดนัย กำจัด 0807693503
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 (สศศ) นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ 085-6144641
หมายเหตุ : โรงเรียนใดเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของ admin กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ข้อมูลคุณลักษณะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-6
      + ห้อง 423 (คอม 2) : Core i5  64 bit Windows 10  
2. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 และ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
     + ห้อง 431 (คอม 3) : Core i5 64 bit  Windows 7
3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3,ม.4-6
     + ห้อง 425 (คอม 5) : Core i3 64 bit Windows 10
4. การแข่งขันการสร้าง Web Application และ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
     + ห้อง 411 (คอม 6) : Core i5 64 bit Windows 7 
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
1. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3,ม.4-ม.6
2. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
3. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
4. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
6. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
คุณสมบัติคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทุกรายการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
       - Core i3 ram 4 gb Windows 7  64 bit 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 20
จำนวนทีม 1,268
จำนวนนักเรียน 2,596
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,806
จำนวนกรรมการ 1,157
ครู+นักเรียน 4,402
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,559
ประกาศผลแล้ว 201/228 (88.16%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 32
สัปดาห์ที่แล้ว 142
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 478
ปีนี้ 490
ทั้งหมด 116,485