งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-15.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-18.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมสะเลียม 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ อาคาร 7 ชั้น 1, 2 ห้อง 711, 712, 713, 715, 716, 717 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ห้องประชุมภูมิภิรมย์ 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-21.00 รายงานตัว 07.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]