งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ (ภาคเช้า) ชั้น อาคาร 6 ห้อง 622, 625 (ภาคบ่าย) 23 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 09.00 น.
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 8 ห้อง ใต้ถุน อาคาร 8 22 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 22

23 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 23 - 44
09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 09.00 น.
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมศักยภาพ 20 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมศักยภาพ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อาคาร 109 ปี 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 น.
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดมหลังอาคาร 4 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน หน้าอาคาร 5
11 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.00 น. - 08.30 น.
12 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.00 น. - 08.30 น.
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย โดมฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล 2,500 ที่นั่ง 20 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29

21 ธ.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 29
09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 07.00 น. - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]