งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้องโสตทัศนศึกษา 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 21 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
15 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
16 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
17 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
18 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
19 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
20 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมดาวนภา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
21 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
22 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง ห้องนาฎศิลป์ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
23 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
24 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 1 ชั้น 2,3 ห้อง 122,132 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
25 711 การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535,536 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.
26 712 การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุดมดรุณี อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 22 ธ.ค. 2562 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]