เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการที่ปรึกษา
2 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการที่ปรึกษา
3 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน กรรมการที่ปรึกษา
4 นางเยาวเรศ รอดม่วง รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการที่ปรึกษา
5 นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน กรรมการที่ปรึกษา
6 นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม กรรมการที่ปรึกษา
7 นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการที่ปรึกษา
8 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
9 นางวนิศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
10 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
11 นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
12 นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
13 นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
14 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
15 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สพม 38 กรรมการที่ปรึกษา
16 นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษา
17 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กรรมการที่ปรึกษา
18 นางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
19 นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการที่ปรึกษา
20 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการที่ปรึกษา
21 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและทรัพย์สิน กรรมการที่ปรึกษา
22 นางเยาวเรศ รอดม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการที่ปรึกษา
23 นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการที่ปรึกษา
24 นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการที่ปรึกษา
25 นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการที่ปรึกษา
26 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
27 นางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
28 นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
29 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการที่ปรึกษา
30 นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
31 นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
32 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการที่ปรึกษา
33 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์บ้านคล้อง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการที่ปรึกษา
34 นางสาวสุรัญชณา พึ่งพัก รองนายกเทศมนตรี ตำบลลานหอย พิธีกร
35 นายอนุสรณ์ มีบุญ สารวัตรกำนัน ตำบลวังตะคร้อ พิธีกร
36 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายโรจนะ กฤษเจริญ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายกมล ศิริบรรณ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นายปัญญา แก้วกียูร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายไพศาล ปทุมชาติ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสุกัญญา งามบรรจง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางนิรมล ตู้จินดา ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
44 นายแสงไทย มีสุนทร ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นายเกรียงศักดิ์ สังข์ชัย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางสาววัลลา เรือนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
49 นายพนัส บุญวัฒนสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางนภา พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียนสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางสาวอรอนงค์ อุทารเวสารัช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
53 นางสาวกุลธิดา อ่วมอิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
54 นางสุภาวรรณ ผุดมาก สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายชาญณรงค์ ศรีจันทร์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
57 นางสาววารุณี วออ่วม สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
58 นางสาวกานต์ภิชชา ธรรมกุล สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายเทพพนม ลีประโคน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
60 นางสาวอมรรัตน์ มณีวงษ์ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายฐาปนา อิ่มเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางเยาวเรศ รอดม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางจิรโรจน์ จิระเจริญวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางรัชนีกร งามนิกุลชลิน ผู้อำนวยการลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นายศิริศักดิ์ เพ็ชรผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางวริศรา ณีศะนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นางฤทัยกัญญา ชูทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางสาวนิรวรรณ เลื่อนชิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางอภิรัชฎ์ มหาปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ คณะกรรมการอำนวยการ
74 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์บ้านคลอง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 คณะกรรมการอำนวยการ
75 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางบุษราภรณ์ สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายชาตรี รูปสง่า ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
78 นางสุขสันต์ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
79 นางส่องหล้า หุ่นสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายสุเทพ ตากัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายชูรัตน์ จันทร์สุพัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายพงษ์ศักดิ์ สังเกตุใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
83 นายวชิรภัทร ศรีอุดวงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางจิณณรัตน์ อัครรังสีธนกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
87 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางจุฑาพร วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
90 ว่าที่ร้อยตรี มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
91 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
92 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
93 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
94 นายถาวร ปรากฎวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
95 นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
96 นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
97 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
98 นางกาญจนา มณีวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
99 นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
100 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
101 นางวันเพ็ญ ยิ้มประดิษฐ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
102 นางสกุลทิพย์ ผกาวิสุทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
103 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
104 นางเพลินจิตร ชำนาญผา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
105 นางธนารัตน์ เทพวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
106 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
107 นางสาวปริศนา มณีวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
108 นางกมลทิพย์ ไฝ่ทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
109 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
110 นายณรรตธร คงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
111 นางคำมี ชัยรักษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
112 นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
113 นายสุนัย ศรีม่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
114 นางวันทนีย์ สุขเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
115 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
116 นายสว่าง จันทร์เจาะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
117 นางสาววิจิตรา สุริยวงศ์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
118 นางกรนันท์ เอี่ยมภูเขียว ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
119 นางณัฏฐชา อำพร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
120 นางสาวเกื้อกูล เรืองฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
121 นางสาวปาริชาต ผาสุข ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
122 นางสาวมริษา สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
123 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
124 นายสมพงษ์ อัคจร ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
125 นายนเรศ หนูป่า ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
126 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ
127 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
128 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
129 นางสาวดารารัตน์ เทพมาศ ศึกษานิเทศก์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
130 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
131 นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
132 นางเจียม ระวังภัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
133 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
134 นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อำนาวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
135 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนาวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
136 นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
137 นางสาวนิภาพร เมืองมา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
138 นางมณฑา สุวานิช ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
139 นางสาวนฤมล สุขแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
140 นางสาวจีระนุช สงพูล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
141 นางอัญชลี ศิริจรรยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
142 นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
143 นายสำราญ สีแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
144 นางวชิราภรณ์ พรมณี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
145 นางสาวฐิติมา พูลเกษม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
146 นางสาววันวิสา สวัสดี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
147 นายพรพล อ่ำทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
148 นางวิลาวรรณ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
149 สิบเอกจรัญ เจสัญเทียะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
150 นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
151 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
152 นายดุริยะ จองป้อ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
153 นายภูธเรศ ศรีเนตร ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
154 นางจุฑาพร วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
155 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการ
156 นางนิตยา มั่งมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการ
157 นายอรุณ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบความปลอดภัยและงานจราจร
158 นางสาวไฉน อรุณเกล้า ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบความปลอดภัยและงานจราจร
159 นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความสงบความปลอดภัยและงานจราจร
160 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ขอสุข ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความสงบความปลอดภัยและงานจราจร
161 นายคมกริช แหงมปาน ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความสงบความปลอดภัยและงานจราจร
162 นางเจียม ระวังภัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
163 นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
164 นางนภสร รมณียกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
165 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
166 นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
167 นายศราวุฒิ เนียมหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
168 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
169 นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
170 นางนิตยา มั่งมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
171 นายมานพ จันทร์หอม ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขัน
172 นางพวงเพชร แก้วเกต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางกัณฐ์ลดา แสงศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางสาวสุภาพร ปัญญา ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
177 นายประพนธ์ อ่อนพรม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
178 นางสาวรัตมณี อุ่มโอราญ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
179 นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
180 นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
181 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
182 นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
183 นายวสันต์ งามดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
184 นายธวัช ฉุยฉาย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
185 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
186 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
187 นายเอกวัตร แนมมณี ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
188 นายอำนาจ ปาละหงษา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
189 นายมานพ จันทร์หอม ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
190 นายเอกลักษณ์ พลเลิศ พนักงานราชการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
191 นายจิรกิตต์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
192 นางศุทธวีร์ เกิดผล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
193 นายวันโชค ขวัญเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
194 นางสาวรัตน์ นพเก้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
195 นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
196 นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
197 นางวืไลพร ฝั้นสกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
198 นางสาวธนิตา ทานศรีชาติ พนักงานราชการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาลและสาธารณสุข
199 นายธีราวุธ จูเปีย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
200 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
201 นางสุพัตรา จั่นจีน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
202 นางสาวสโรชินทร์ ประสมศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
203 นางรุ่งฤดี ทองแซม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
204 นางกฤตยา จ้อยสูงเนิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
205 นางสาวมินตรา คู่นพคุณ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
206 นางรวีวรรณ เกื้อกูล เจ้าหน้าที่โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
207 นางสาวเกศรินทร์ พลเลิศ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
208 นางสาวจารุพร สวนปลิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน
209 นางเจียม ระวังภัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
210 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
211 นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
212 นายสมบัติ ประจุ ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
213 นางสาวหยาดพิรุณ กากะทิง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
214 นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
215 นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
216 นายเอกรัฐ ตรองบุญมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
217 นางสาวพิชญา จันตะมา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
218 นายธีรพันธ์ เอี่ยมวชิรากุล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
219 นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
220 นางสาวกรรณิการ์ หมูปิน ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
221 นายศราวุฒิ เนียมหอม ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
222 นางสาวนฤมล สุดเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
223 นางสาวศรัณยา กลีบธง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานการดำเนินกิจกรรม
224 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการอำนวยการ
225 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
226 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
227 นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
228 นายอรุณ หอมชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการอำนวยการ
229 นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
230 นายศราวุฒิ เนียมหอม ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
231 นางสาวภัทธิชา นนทธิ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
232 นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
233 นางชุติมา สวนปลิก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
234 นางชมัยพร วงศ์จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
235 นางวรวรรณ พิมพ์แสง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
236 นางสาวศรัณยา กลีบธง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
237 นางประภาวดี ทองเวียง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
238 นางพิชชากร มูลปานันท์ ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
239 นางอภิรมย์ฤดี อบเชย ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
240 นางสาวเบญจวรรณ ขยา ครูอัตราจ้างโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
241 นางสาวเรวดี เพ็ญศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
242 นางสาวบุษราภรณ์ โพธิ์ทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
243 นางสาวพัทธนันท์ สวัสดี ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
244 นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
245 นางสาวกนต์รพี เพิ่มพูล ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
246 นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ช ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
247 นางสาวปนัดดา ธรรมปรีชา พนักงานราชการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
248 นางสาวภัทธิชา นนทธิ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
249 นางนิตยา มั่งมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
250 นายเอกรัฐ ตรองบุญมี ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
251 นางสาวสุภาพร ปัญญา ครู โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
252 นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสื่อสารและรับรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
253 นางสาวจันทนา แก่นแก้ว ครูชำนาญการโรงเรียนเมืองเชลียง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
254 นางสาวสมสมร ทีภูเวียง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
255 นางสาวนิตยา นภากาศ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
256 นางสาวดริยาพร จิตรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
257 นางจิดาภา เข็มพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
258 นางสาวนิภาวรรณ รื่นรมย์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
259 นางสาวสุดารัตน์ บุญเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
260 นางมารศรี ลิ้นจี่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
261 นางสาวธนาภรณ์ คำแอ่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
262 นางรวีวรรณ สุขรอด ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
263 นางประภาศรี จันโททัย ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน ครูขั้นวิกฤต โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
264 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
265 นางสาวมธุริน ตุนีย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
266 นายฐาปกรณ์ รอดทัพ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
267 นายปณิจักษณ์ เชยชม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
268 นางสาวนลินี โพธิ์ลา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
269 นายศิรวิชญ์ เจือจาน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
270 นายอนุชิต ดวงดาว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
271 นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
272 นางบุญนิสา กรองใจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
273 นางวรีพร ขำเกิด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
274 นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
275 นายอานัติ ปะวาระณะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
276 นายสุเมธ ลิมปะพันธุ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
277 นายวิทยา ศิลายศ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
278 นายธีระศักดิ์ พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
279 นายนิยม ดีมากมี บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
280 นายโกเมฆ ธรรมราช บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
281 นายสุพจน์ ขันมูล บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
282 นางทวี กระจง บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
283 นางบุญเรียม นิวาเก้า บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
284 นายสุรินทร์ พยุงวงษ์ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
285 นายบุญยืน มั่นคำ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
286 นางรจนา มั่นคำ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
287 นางประภาวดี พูลล้น บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
288 นางสาวบุญนำ บัวงาม บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
289 นางหนูแตง ขมิ้นแก้ว บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
290 นายสายัน มั่นคำ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
291 นางสุนิสา อินขาว บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
292 นายทิวานนท์ พลวิชัย บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
293 นายนิธิพัฒน์ เชิดชู บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
294 นายไพรัช นักรบ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
295 นายประสิทธิ์ ขันแก้ว บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
296 นายสด มอญกอดแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
297 นายจรัญ วิไลเกียรติ บุคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
298 นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
299 นายอัครเดช อภัยศรี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่
300 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาที่พัก
301 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ
302 นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ
303 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ
304 นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์ บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ
305 นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายธุรการ การเงินและงบประมาณ
306 นายสิทธิเชษฐ์ คนประสพ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
307 นายธนพล ทับก๋า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
308 นางสาวพรปวีณ์ วงกฎ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
309 นายสิรภพ เดียวสกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
310 นายอริญชัย เงินคำ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
311 นางสาวอรวรรณ ปิจวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
312 นายกฤษฎา เจี๊ยะทา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
313 นายชัยวัฒน์ แขกเมือง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
314 นายพงศกร สุริยา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
315 นายวีรพันธุ์ บุญพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
316 นายณัฐวุฒิ จันตาวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
317 นางสาวชลพินทุ์ อุตสาหพรมมินทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
318 นางสาวชาลิสา อ่อนจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
319 นางสาวณัฏฐิตา โพธิคำพันธ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
320 นางสาวพรยมล มณีพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
321 นางสาวพรยมล มณีพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
322 นางสาวพรรณกร มณีพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
323 นางสาวจุฑามาศ งามสง่า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
324 นางสาวพบพร รุ่งสถาพร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
325 นางสาวอัจฉฎาภรณ์ จินะวุฒิ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
326 นางสาวพิชญาภา ต้นทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
327 นางสาวฉัตรกมล หอมบุบผา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
328 นางสาววีร์สุดา ดานาดแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
329 นายชลธี ชูแจ่ม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
330 นายศุภณัฐ ผันผาย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
331 นายธนวัฒน์ คำน้อย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
332 นายเนติพงษ์ เคารพ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
333 นายณัฐสิทธิ์ ธรรมเสนา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
334 นายพงศกร สารยศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
335 นางสาววิภาดา เถาวัล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
336 นางสาวกันธิชา สืบอ้าย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
337 นางสาวพิชชา สิงห์เพชร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
338 นางสาวอรปริยา คำเชียร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
339 นางสาวมนทกานต์ คำบุญเรือง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
340 นางสาวศุภิสรา ฝั้นคำสอน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
341 นางสาวอภิสรา ฝั้นคำสอน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
342 นางสาวรัตติยาภรณ์ เมนขุนทด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
343 นายวรปรัชญ์ สัตบุษ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
344 นางสาววรรณพร สมนึก นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
345 นายวิวัฒน์ แจ่มศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
346 นางสาวนันทิชา กาวี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
347 นางสาวเกศรินทร์ รื่นรส นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
348 นางสาวชลธิชา ติ๊บปาละวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
349 นางสาวปภาดา อุ่นยังกาศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
350 นางสาวอรพิมล ไทยสมัคร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
351 นางสาวกนิษฐนารถ ศรรักษ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
352 นางสาวจุฑามาศ อ่อนทะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
353 นายขจรศักดิ์ สิทธิวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
354 นายพิชาชาญ ศรีวิไล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
355 นายกฤตพรต มูลตา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
356 นายภูตะวัน แซ่เจี่ย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
357 นายสมเดช เพชรเดิม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
358 นายสุรศาสตร์ ทานสละ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
359 นายอิทธิพัทธ์ พันรัมย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
360 นางสาวพิชชาภา คำซาววงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
361 นางสาวพิมพ์ประภา คำเสน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
362 นางสาวลักษณ พรอินทร์แก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
363 นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์นิฤทัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
364 นายณัฐวุฒิ เนียมกำเนิด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
365 นางสาววรรณิชา คำพอก นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
366 นางสาวสุนิศา มณฑาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
367 นางสาวชณาทิพย์ สินทร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
368 นางสาวชลธิชา สุรินดา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
369 นางสาวอรพินท์ วิจิตรกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
370 เด็กชายก้องรัฐ ถูระวรณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
371 ด.ญ.กรกช เจริญรักษ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
372 ด.ญ.ฐิติชญา จันทร์อิฐ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
373 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ประสานเชื้อ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
374 ด.ญ.พลอยวรินทร์ นุชเทศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
375 ด.ญ. มรกต คีรีรัตน์สกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
376 ด.ช. พีรพัฒน์ มหายศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
377 ด.ญ. พรชนก อิงวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
378 ด.ช.ณัฐวัตร ขัดสาย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
379 ด.ญ. สิริวิมณ ท้าวพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
380 ด.ญ. ศิปรางค์ สาระยาน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
381 ด.ญ. พิมลณัฏฐ์ ธัญพรบุญอนันต์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
382 ด.ญ. สาวิกา ตั๋นแดง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
383 ด.ญ. ฐิติพร นุชเทศ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
384 ด.ญ. พรรนิดา คำภูษา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
385 ด.ช. สถาพร จองป้อ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
386 ด.ช. รัฐภูมิ นุ่มรอด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
387 ด.ญ. ธวัลรัตน์ วิชาราช นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
388 ด.ช. ธนัตถยุส ภู่ตระกูล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
389 ด.ญ. พิมชนก สุริยะตา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
390 ด.ญ. นินา เลารา กรืนไฮด์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
391 นาย จักรพงศ์ อิทธินิยพันณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
392 นางสาวไอรดา ไชยลังการ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
393 นาย พงศภัค เนียนเฮียน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
394 นางสาวปิยะดา เดชห้วยไผ่ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
395 นายพีระพัฒน์ รอดเส็ง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
396 นาย ชัยนันท์ แสนสีวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
397 นางสาวธัญญเรศ ศรีวิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
398 นาย ทัตพงศ์ เขียวบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
399 นาย ปวริศ นันตาบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
400 นาย สิทธิพงษ์ ท้าวพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
401 นายสุรเชษฐ์ ชิณบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
402 ด.ช.กฤตนัย สุภา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
403 ด.ช.วีรเดช เครือชัยแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
404 นายนราเชษฐ์ รอดเมือง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
405 นายปรเมศ เสือสีนาค นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
406 นายนฤนาท พัฒนกลม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
407 นายไพบูลย์ คำเครือ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
408 น.ส.ฐิตาพร กระทง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
409 น.ส.รุ่งนภา ทรงศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
410 ด.ช.ธีธัช อินทะจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
411 ด.ช.รัฐศาสตร์ คุณเศษ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
412 นายพงศธร ลีลา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
413 ด.ช.ภานุวัฒน์ แก้วหานาค นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
414 ด.ช.ณัฐพงศ์ มั่นคง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
415 ด.ช.ธีรภัทร ศรีวิชัยลำพันธ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
416 ด.ญ.เบญจมาศ อินยา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
417 ด.ช.ฐณะวัฒน์ กิติพัฒน์โกศล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
418 ด.ช.รพีพงศ์ สุริยะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
419 นายกันทรกร ไชยแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
420 นายอชิรวิทย์ กันทิยะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
421 นายหรรษา ยิ้มใย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
422 นายฉัตรมงคล อุดบัววงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
423 นายชนสรณ์ สายเขียว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
424 นายณัฐภูมิ เนียมหนองตูม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
425 นายสุเมธ ทะนันชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
426 นายสุรชัช วงค์ถาติ๊บ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
427 นายอภิศักดิ์ ตาวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
428 นายภควัต อินก๋า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
429 นายเจตนิพัทธ์ ใจกาวิน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
430 นายพัชรพล จอมดวง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
431 นายคุณากร แซ่ลี้ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
432 นายพีรพงษ์ ศรีปา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
433 นายธีรภัทร อินทรีสังวรณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
434 นายพีรพัฒน์ เย็นสำราญ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
435 นายธนัชชา พุ่มทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
436 นายภูวดล กาเฟยวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
437 นางสาวพิมพ์ชนก ยอดฝัน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
438 นางสาวธนพรพรรณ สืบสมุทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
439 นางสาวธนิษฐา ลาวจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
440 นางสาวนันทิมา ไชยวุฒิ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
441 นางสาวปวีณา สายสุรินทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
442 นางสาวพชรดล ศรีวิชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
443 นางสาวมัณฑิตา โสวาทวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
444 นางสาวศิรินภา บุญจูบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
445 นางสาวอภิญญา วิสาสังข์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
446 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ปิง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
447 นางสาวภัณฑิลา เจริญชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
448 นางสาวเมขลา เมืองเหมอะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
449 นางสาวทยิดา แสงทุน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
450 นางสาวธิดารัตน์ อ่อมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
451 นางสาวรัชพร เรือนแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
452 นางสาววนิดา ปินญา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
453 นายวรัญญู หมื่นจินะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
454 นายศุภกิตติ์ ทาสะอาด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
455 นายพงศกร เพชรรุ่งนภา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
456 นายธีรยุทธ บุตรดี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
457 นายประวิทย์ มะลิวัลย์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
458 นายอริญชัย เขินคำ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
459 น.ส.พรปวีณ์ วงกฏ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
460 นายสิรภพ เดียวสกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
461 นายธนพนธ์ ทับก๋า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
462 นางสาวอรวรรณ ปิจวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
463 ด.ญ.ปิฏฐยาภรณ์ ไชยแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
464 นายคมสัน อยู่พ่วง นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
465 นางสาวรสรินทร์ อินเขียว นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
466 นางสาวเกศินี กันชาติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
467 นางสาวพริ้มภัค ธรรมสอน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
468 นายเฉลิมชัย ไกลทุกข์ ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
469 นางสาวณัฐธยา รังสิยานนท์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
470 นางสาวดวงสมร ศรีวิใจลำพัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
471 นายณรงค์พันธุ์ สายพันธุ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
472 นายนิรุตติ์ อินมา พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
473 นายเมธิส ธรรมสอน ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
474 นายไกรสร ขุนหลัด ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
475 นายไกรจักร คำบุญเรือง ครูโรงเรียนพิไกรวิทยา ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
476 นายนิทัศน์ ชูเชิด ครูโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
477 นายสมชาติ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
478 นายสมศักดิ์ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมการแสดงพิธีเปิดการแข่งขัน
479 นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
480 นายชัยรัตน์ สังข์สีแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
481 นางสุพิชฌาย์ นวรัตนารมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
482 นางสาววัชรียา จันทร์เกษร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
483 นายดนัย ปานศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
484 นายสุชีพ ทองมาก ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
485 นายสุจิน จุ้ยคลัง ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
486 นายธนพงศ์ ทิพย์ธานี ครูผู้ช่วย โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
487 นายรณวรรธน์ ทรัพย์ประเสริฐ ครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
488 นายอาทิตย์ อาจกล้า พนักงานราชการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
489 นางสาวสุธา มั่นคำ พนักงานราชการ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
490 นายฉลวย ลิ้นจี่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
491 นายเฉลิมพล ทองจุ้ย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38 รักษาความปลอดภัย
492 นายนราวุธ สำราญ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
493 นายชาญชัย นองขมวด นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
494 นายถิรวัตน์ อุตบัววงศ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
495 นายภาพชนก เกิดทวี นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
496 นายรัชชานนท์ สิทธิสุนทร นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
497 นายรัชต บุญญฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
498 นายพรภวิษย์ มธุพจน์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
499 นายรัชภูมิ รัชบุตร นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
500 นายศรุต น้อมเศียร นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
501 นายนวพล หาญวัฒนาศิริ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
502 นายสุธี ชิดเชื้อ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
503 ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์ ชูแผ้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
504 นายณรงค์ ปัญญาวงศ์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
505 นายรุ่ง พ่วงรอด พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
506 นายมังกร ค้อมทอง พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
507 นายธงชัย นามวงษ์ พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
508 นายสมพงษ์ ม่วงพิน พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
509 นายแดง มายะ พนังงานขับรถ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
510 นายพจน์ จันทะพันธ์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
511 นางวิไล นิลทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
512 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
513 นายวีรพล ปานดำ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
514 นางสาวสุภาพร สีนวล พนักงานราชการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
515 นายพัชรพงศ์ ทิพย์ธานี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
516 นายวันชัย วงศ์เทพนิมิต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
517 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
518 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
519 นายกนกพล โพธิ์รี นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
520 นายจิรกิตติ์ อ่วมปิ่น นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
521 นายธนกร วจนะถาวร นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
522 นายปรเมศร์ เจนใจ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
523 นายพิชญตม์ พึ่งจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
524 นายกล้าณรงค์ ชลฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
525 นายชญานนท์ ศรีเจริญ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
526 นายพงพัฒน์ บุญเม่น นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
527 นายรุ่งรดิศ ทานะมัน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
528 นายจักรพงษ์ ลาป้อม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
529 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
530 นายบุญชู กันเกตุ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
531 นายทรงเกียรติ จันทร์หอม ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
532 นายพงษ์ศรี แก้วรัตนศรีโพธิ์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
533 ว่าที่ร้อยเอกบัณฑิต สุขภัฏ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
534 นายดวงจันทร์ บุญล้ำ ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
535 นายจามร หนูเมือง ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
536 นายปรีดา หอมชื่น วิทยากร วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
537 นายวันชัย ขวัญเขียว ยามฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
538 นายมลตรี เลี่ยมทอง ยามฯ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
539 นายกันต์ไชย คำญาติ นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
540 นายเกริกไกร ธุรี นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
541 นายปฏิภาณ เจริญสุข นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
542 นายณัฎกิตต์ เรืองขำ นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
543 นายสรรเพชญ มารศรี นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
544 นายสิทธิชัย อยู่พันธ์ นักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
545 นายอัศวิน โลหะการก ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
546 นายพัชรชัย สิทธิโชค ครู วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รักษาความปลอดภัย
547 นางสาวปวิตรา โพชะนี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
548 นางสาวสุจารี สำอางค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
549 นายสถาพร เกิดเกตุ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
550 นายธีรยุทธ ราหุระ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
551 นายโรจนัสถ์ อรุณวิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
552 นางนุจรินทร์ เรืองเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
553 นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
554 ว่าที่ร้อยตรีพิชิต อินอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
555 นางนิภา โคตรผาย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
556 นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
557 นางวิไลวรรณ วิวัฒนานนท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รักษาความปลอดภัย
558 นางสาวธัญทิวา เย็นใจดี ครูชำนาญการ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รักษาความปลอดภัย
559 นางสาวธนาภรณ์ คชแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ รักษาความปลอดภัย
560 นายอธิราช จันแสนตอ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
561 นายสุริยา ตาลรัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
562 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
563 นายนริศ ขำมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
564 นางสาวจีรภา ตันเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
565 นางสาวนิดวดี พิมลี ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
566 นายธีรศักดิ์ ทัพไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา รักษาความปลอดภัย
567 นายชลอ ทิพวัน ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
568 นางสุภาวดี นวลจีน ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
569 นายจีระศักดิ์ พวงขจร ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
570 นางสายทอง หลากจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
571 นางมะลิวัลย์ ทองอิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
572 นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
573 นายเฉลิมพงศ์ ศรีม่วง ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
574 นายจตุพล เป็งทา ครูผู้ช่วย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
575 นายจารึก ใบกุ ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
576 นายติณณภัทร์ นาคม พนักงานราชการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
577 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
578 นายพนม พุฒลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
579 นางวิไล นิลทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
580 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
581 นายวีรพล ปานดำ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
582 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
583 สิบตำรวจตรีหญิงภัทร์วดี มูลดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
584 นายภัคพล หล่ำทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
585 นายวิทยา อินอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
586 นายวันชัย วงศ์เทพนิวัต ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
587 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
588 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
589 นายเสกสรร เทียนทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
590 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
591 นายคำรณ อินทร์พ่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
592 นายเสน่ห์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
593 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
594 นายจักกฤษณ์ สุขรอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
595 นางสาวสิรินุช เข็มคง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
596 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
597 นายฐิตินันท์ เหรียญทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
598 นายณรรตธร คงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
599 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
600 นายพนม พุฒลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
601 นางวิไล นิลทวี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
602 นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
603 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
604 สิบตำรวจตรีหญิงภัทรวดี มูลดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
605 นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
606 นายคำรณ อินทร์พ่วง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
607 นายเสน่ห์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
608 นายจักกฤษณ์ สุขรอด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
609 นายวีรพล ปานดำ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
610 นายภัคพล หล่ำทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
611 นายวิทยา อินอยู่ ครูชำนาญการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
612 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
613 นายเสกสรร เทียนทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
614 นายราชันย์ ปิยะสิริเชาวน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
615 นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
616 นางสาวสิรินุช เข็มคง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
617 นางสาวสุภาพร สีนวล พนักงานราชการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
618 นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
619 นายพฤทธิ์ อ่ำอุ่น นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
620 นายพิทักษ์พงศ์ บุญสิงห์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
621 นายพิษณุ สีบุตรา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
622 นายพีระกานต์ ปิ่นเพชร นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
623 นายสิทธิณัฐ ทุมมาวัฒน์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
624 นายรุจ งามอุดมศิล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
625 นายวัตน์ชัย จันทร์เขียว นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
626 นายวิชยุตม์ เครือแก้ว นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
627 นายจิรายุ ทองคำดี นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
628 นายสุวิทัส ทองพู นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
629 นายฤทธิเกียรติ เชิดนาม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
630 นายเสฏฐวุฒิ ฟูวงศ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
631 นายอนุชา เลิศโสภณ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
632 นายอนุชา ทิศกระโทก นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
633 นายอนุวัฒน์ สุริยกิจ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
634 นายอารักษ์ มาเสียน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
635 นายเอกสิทธิ์ พลเมืองดี นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
636 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
637 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
638 นายวีระศักดิ์ หมอกมืด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
639 นายจรัส สุริโย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
640 นายจิตรกร โพธิ์งาม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
641 นายพีรวัส สอนทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
642 นางสาวนิจวรีย์ น้อยคำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
643 นายภาวัต สังตะโม้ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
644 นายณภัทร เล็กทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
645 นายเขมชาติ เกิดปั้น นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
646 นายนนทพัทธ์ ทองเผือก นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
647 นายวิริทธิ์พล คำมาโย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
648 นายชายชาญ บุญจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
649 นายชุมพร เดียวสกุล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
650 นายฆรวรรณ วงค์หล้า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
651 นางสาวศุภสุตา เดชวงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
652 นายพชรภูมิ หวังดีกลาง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
653 นายธนุพงษ์ หล้าคำปา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
654 นางสาวรุ่งนภา ชาวเวียงจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
655 นายณัฐกร สุโขยะชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
656 นายสิทธิพงษ์ ปันอินวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
657 นายปฎิภาณ สายจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
658 นายภูธเนศ ณิชาชัยนิธิ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
659 นายกรวิชญ์ พันธากูล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
660 นายคณิต ปาต๊ะอุด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
661 นายพงศกร โพธาเมือง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
662 นายชวภณ ญาณินธารณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
663 นายศุภวัทน์ ติ๊บประวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
664 นายชัชพงศ์ สมวงศ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
665 นายคณพรณ์ ไชยแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
666 นายธนวินท์ คำผัด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
667 นายพีรพัฒน์ อินทะพรรณ์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
668 นายเตชินท์ ปัญญาเสน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
669 นายธีรพงศ์ เอื้อประเสริฐศิริ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
670 นายพิเชษฐ์ คำสอน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
671 นายทวีศักดิ์ ล้วนศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
672 นายธนกร เต็มตันนา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
673 นายอานนท์ สาวงค์ตุ้ย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
674 นายนฤวร ศิริตา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
675 นายเมธาสิทธิ์ โพธิ์เทพ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
676 นายอนันต์ วงศ์ดี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
677 นางสาวสุดารัตน์ ป้อมเขตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
678 นายปฏิพล วงศ์ศรี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
679 นายพัชรพล สายเขียว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
680 นายนิรวิทย์ นุ่มพรม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
681 นายทรงพล อินทรสูต นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
682 นายเอกรินทร์ วรพัฒนะดำรง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
683 นางสาวฐิติพร ทุมชะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
684 นายธีรภัทร์ เอื้อประเสริฐศิริ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
685 นายรัฐธรรมนูญ ชูกำลัง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
686 นายพัสกร ฝั้นสาย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
687 นายพัสกร ฝั้นสาย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
688 นายวายุ เทวะ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
689 นางสาวชนาภา แสงชัย นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
690 นายอนุชา บ่อน้ำใจ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
691 นางสาวพิทยาภรณ์ กุลบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
692 นายรัฐจักร อินทะจันทร์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
693 นายทักษิณ อินพรม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
694 นายธนนันท์ บรรจบ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
695 นายปฏิวัติ จันนวล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
696 นายวรเมธ สีมี่ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ รักษาความปลอดภัย
697 นางภัสติ์พา ยนต์นิยม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
698 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
699 นางทวีรัตน์ เหรียญทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
700 สิบตำรวจตรีหญิงภิทร์วดี มูลดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
701 นายภคพล หล่ำทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
702 นายวิทยา อินอยู่ ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
703 นายเสกสรร เทียนทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
704 ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ หมอกมืด ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
705 นายพนม พุฒลา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
706 นายสมชาย ดวงเนตร ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม รักษาความปลอดภัย
707 นายอนิวัตติ์ เสือแหวว นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
708 นายสุทิวัส อู่ตุ้ม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
709 นายสืบศักดิ์ ชำนาญเสือๆ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
710 นายฉัตรทพงศ์ เผือกทอง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
711 นายกันต์ศักดิ์ แสนสุโข นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
712 นายธนวัฒน์ เตทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
713 นายสุริยา มั่งมี นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
714 นายธนวัฒน์ ถึงทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
715 นายกริษณุ เจาะจง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
716 นายศรัญญู บุญหลง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
717 นายสหฤทธิ์ นิ่มคำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
718 นายคุณากร ยิ้มช้าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
719 นายธนพนธ์ อักช้าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
720 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
721 นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รักษาความปลอดภัย
722 นางสาวชลกาล แก้วทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา รักษาความปลอดภัย
723 นายสุรดิษฐ์ เป้วัด นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
724 นายกิติธัช ทองสว่าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
725 นายอภิสิทธิ์ อิ่มบู่ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
726 นายสุรเชษฐ์ เฉิน นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
727 นายเฉลิมพันธ์ อินมี นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
728 นายสืบศักดิ์ ชำนาญเสือ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
729 นายนันท์ณภัทร เม้าทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
730 นางสาวสุชาดา จันทร์หอม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
731 นางสาวชนากานต์ ยาวะโนภาส นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
732 นางสาวธมลวรรณ ภักดีโต นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
733 นางสาวเสาวภาคย์ คำมูล นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
734 นางสาวขรินทร์ทิพย์ บุญเหมาะ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
735 นางสาวลภัสลดา กรรณิการ์ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
736 นางสาวอังคนาภรณ์ ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
737 นายพัทธพล มาฉ่ำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
738 นายธีรภัทร์ โพธิ์ขวัญ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
739 นายภูเบศ ยิ้มทิม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
740 นายธนวัฒน์ อินเลิศ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
741 นายเมธี ผ่องด้วง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
742 นางสาวณิชนันท์ ไชยเสน นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
743 นางสาวรัตนากร แก้วแสง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
744 นางสาวลลิตา เงินนา นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
745 นางสาวชลิดา พุ่มพวง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
746 นางสาวแสงตะวัน โตอ่วม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
747 นายศุภสิน หารประทุม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
748 นางสาวพรนภา ถึงเป้ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม รักษาความปลอดภัย
749 นายนิธิกรณ์ ปิติชาญ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
750 นายภควรรธ ดีเพียร นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
751 นายจารุวัฒน์ เกตุโชติ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
752 นายกิติพงษ์ กระเซ็น นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
753 นายจิตรทิวัส บัวพิมพ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
754 นางสาวพิชชากร กลั่นสมจิตต์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
755 นายสรณ ทัศนา นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
756 นายภูชิต น้ำใจมั่น นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
757 นายชวลิต แสงเขียว นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
758 นายธีรภัทร สว่างเกล้า นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
759 นายรัตน์ธิพงษ์ สำราญสุข นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
760 นายคณินณชพงศ์ ทัศนาธนวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
761 นายภานุพงษ์ เจียรนัย นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
762 นายสิรภัทร พร้อมวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
763 นายพีรพงศ์ ดิษพงษา นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
764 นายธีรโชติ ไก่แก้ว นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
765 นายอภิธาร มณฑา นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
766 นายชัยมงคล เสาหล่อน นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
767 นายชัยศิริ ไกยสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
768 นายณัฐวุฒิ วิรัชลาภ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
769 นายฉัตรดนัย อินทรมาศ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
770 นายนันทวัฒน์ เครือทราย นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
771 นายพัฒนพงษ์ แผลงฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
772 นายสหพล คิมหันต์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
773 นายอนุรัตน์ ขำจันทร์ โรงเรียนอุดมดรุณี การจราจร
774 นายนริศ ขำมั่น โรงเรียนอุดมดรุณี การจราจร
775 นางสาวสุภาวดี โตจริง โรงเรียนอุดมดรุณี การจราจร
776 นางสาวจิดาภา จันเดช นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
777 นางสาวนัฐพร อินทร์ลับ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
778 นางสาววัสรา กัมปนาท นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
779 นางสาวไพลิน รุ่งสวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
780 นางสาวนิราวรรณ พุฒลา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
781 นายภานุพงศ์ ขาวแจ่ม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
782 นายรัชชานนท์ จิณาเกตุ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
783 นายศรรตวัฒน์ ชูเที่ยง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
784 นายกฤษกร คุณทะวงษ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
785 นายจุลจักร จันทร์โบ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
786 นายจักรพรรณ์ รอดสิน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
787 นายกิตติภพ อิ่มเขียว นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
788 นายปรัชญา อิ่มบุญ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
789 นายพิพัฒน์พงษ์ คำพวง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
790 นายชัยยา พร้อมมูล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
791 นายหฤษฏภูมิ คงมา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
792 นายวัศพล คงรักษา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
793 นางสาวอภิชญา สุวรรณเจริญ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
794 นายจักรี แสนทนะ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
795 นายปกรชัยณ์ หมวกสังข์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
796 นายภูเบศ รอดมา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
797 นายณัฐพัฒน์ พึ่งสกุล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
798 นายศุภวิชร์ ต๊ะโพธิ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
799 นายธนากร กองบุญมา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
800 นายณัฐกานต์ โสอุดร นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
801 นายศุภกร บุญเรือง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
802 นายพัสสน ยิ้มประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
803 นายภูริชย์ ค้อมทอง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
804 นายธนกร วนิชพิสิฐพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
805 นายวิทูร กิทำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
806 นายกฤษฎิ์ ยาน้อย นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
807 นายชยังกูร แก้วทุ่ง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
808 นายนิพล ผดุงญาติ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
809 นายอณุชา กันทะวงศ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม การจราจร
810 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
811 นายพรพล อ่ำทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
812 สิบเอกจรัญ เจสันเทียะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
813 นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
814 นายประทีป ไชโยธา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
815 นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
816 นายประสิทธิ์ ขันแก้ว บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
817 นายไพรัช นักรบ บุคคลากรโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
818 นายวรรลพ เกิดผล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา การจราจร
819 นางสาวณัฐธิดา สินพิชัย นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
820 นายจิตรกร โพธิ์งาม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
821 นายพีรวัส สอนทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
822 นางสาวนิจวรีย์ น้อยคำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
823 นายภาวัต สังตะโม้ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
824 นายณภัทร เล็กทุ่ง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
825 นายเขมชาติ เกิดปั้น นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
826 นายนนทพัทธ์ ทองเผือก นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
827 นายกิติธัช ทองสว่าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
828 นายเฉลิมพันธ์ อินมี นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
829 นายนันท์ณภัทร เม้าทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
830 นายสุรเชษฐ์ เฉิน นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
831 นายสุรดิษฐ์ เป้วัด นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
832 นายอภิสิทธิ์ อิ่มบู่ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
833 นาย จิรวัฒน์ วงศ์หล้า นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
834 นายพรหมธาดา ทรัพย์ถาวร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
835 นายเพชรายุธ ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
836 นายธนกฤต ปานะพน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
837 นายปฏิหาริย์ การดื่ม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
838 นายวิวิธชัย ทมจันผา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
839 นายศราวุฒิ บุตรปรีดา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
840 นายจินดา ทิงาเครือ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
841 นายภาณุพงศ์ วงศ์คำมา นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
842 นายวิชาญฤทธิ์ ต่ายมี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
843 นายนันทกร วังคะฮาด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
844 นายอนุรักษ์ สระแพง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
845 นายชัชชัย เกตุทอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
846 นายอธิวัฒน์ คำราม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
847 นายภาณุวัฒน์ ทัศมี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
848 นายภูริภัทร เข็มคง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
849 นายวันชัย เพิ่มประโยชน์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
850 นายอัครพล โพธิอุโมงค์ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
851 นายจักรินทร์ แก้วจาเครือ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
852 นายพิชิตชัย ไทยบุตร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
853 นายธวัชชัย สิทธิสงคราม นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
854 นายธีจุฑา แจ่มผล นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
855 นายพรหมธาดา ทรัพย์ถาวร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
856 นายนิภัทร์ มั่นจอง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
857 นายเพชรายุธ ชูแก้ว นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
858 นายธนกฤต ปานะพน นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
859 นายพชรพล มณีสาร นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
860 นายพุฒิพงศ์ มูลคำ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
861 นายจินดา ทิงาเครือ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
862 นายวิชาญฤทธิ์ ต่ายมี นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
863 นายณัฐชนน ชำนิ นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
864 นายศุภวิชญ์ กันทะปิง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
865 นายอนุรักษ์ สระแพง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
866 นายรัฐธรรมนูญ วงศ์กรด นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
867 นายภูริภัทร เข็มคง นักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ การจราจร
868 นางสาวสุชาดา จันทร์หอม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
869 นางสาวชนากานต์ ยาวะโนภาส นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
870 นางสาวธมลวรรณ ภักดีโต นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
871 นางสาวเสาวภาคย์ คำมูล นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
872 นางสาวนิจวรีย์ น้อยคำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
873 นางสาวขรินทร์ทิพย์ บุญเหมาะ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
874 นางสาวลภัสลดา กรรณิการ์ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
875 นางสาวอังคนาภรณ์ ณ พัทลุง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
876 นายธนวัฒน์ อินเลิศ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
877 นายภูเบศ ยิ้มทิม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
878 นายเมธี ผ่องด้วง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
879 นางสาวรัตนากร แก้วแสง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
880 นางสาวลลิตา เงินนา นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
881 นางสาวณิชนันท์ ไชยเสน นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
882 นางสาวชลิดา พุ่มพวง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
883 นางสาวแสงตะวัน โตอ่วม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
884 นางสาวพรนภา ถึงเป้ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
885 นายพัทธพล มาฉ่ำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
886 นายธีรภัทร์ โพธิ์ขวัญ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
887 นายศุภสิน หารประทุม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
888 นายศรัญญู บุญหลง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
889 นายสหฤทธิ์ นิ่มคำ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
890 นายคุณากร ยิ้มช้าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
891 นายธนพนธ์ อักช้าง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
892 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
893 นายอนิวัตติ์ เสือแหวว นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
894 นายสุทิวัส อู่ตุ้ม นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
895 นายสืบศักดิ์ ชำนาญเสือ นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
896 นายฉัตรทพงศ์ เผือกทอง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
897 นายกันต์ศักดิ์ แสนสุโข นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
898 นายธนวัฒน์ เตทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
899 นายสุริยา มั่งมี นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
900 นายธนวัฒน์ ถึงทุ่ง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
901 นายกริษณุ เจาะจง นักเรียนโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม การจราจร
902 นางมัญชุสา ศรีวิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
903 นางสาวชนิดา อินผ่อง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
904 นางสาวนวลลออ ศรีตระกูล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
905 นางสาวกฤติมา ตันสุวรรณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
906 นายปัทพงษ์ นักธรรม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ผู้ประสานงาน
907 นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
908 นางสาวพวงพลอย พรกระแส โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
909 นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
910 นางสาวนิดวดี พิมลี โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ผู้ประสานงาน
911 นางวิภา ปรางทอง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
912 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ผู้ประสานงาน
913 นายจีระศักดิ์ กรงไกรจักร์ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม ผู้ประสานงาน
914 นางสาวสุภาวดี โตจริง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
915 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
916 นางสาวกัลยรัตน์ ธรรมรัตนพงษ์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ผู้ประสานงาน
917 นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
918 นายภาณุพงษ์ แก่นอากาศ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ผู้ประสานงาน
919 นางกัญชลิกา มายเบิร์ก โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
920 นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
921 นายกนกศักดิ์ สอนเพียร โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
922 นางรุจรดา ทาเครือ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
923 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
924 นางสาวปวีณา สาธา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
925 นายลิขิต สอนเทียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
926 นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์ โรงเรียนเมืองเชลียง ผู้ประสานงาน
927 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
928 นางสาวปวีณา สาธา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
929 นางสาวจินตวีร์ กัดฟัก โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
930 นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูล โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
931 นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
932 นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
933 นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
934 นางสาวธนัชพร สุขลาภ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
935 นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
936 นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
937 นางสาวอนงค์นาฎ ปานด้วง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
938 นางสาวอาทิตยา ติวุตานนท์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
939 นางลดาวัลย์ นาคอ่อง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
940 นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
941 นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
942 นางอรสา ศรีนรา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
943 นายจีรเทพ ศิริปัญญา โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ผู้ประสานงาน
944 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
945 นางสาวปวีณา สาธา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
946 นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
947 นางสาวสุลีวัลย์ เกิดผล โรงเรียนเมืองเชลียง ผู้ประสานงาน
948 นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
949 นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
950 นายพิษณุ สิงห์โสด โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ผู้ประสานงาน
951 นางสาวสุปราณี บุญมาก โรงเรียนศรีนคร ผู้ประสานงาน
952 นางสาวเมทินี ใจซื่อ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
953 นางกมลชนก แก้วแดง โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ผู้ประสานงาน
954 นางสาวสุมลทิพย์ อินทโชติ โรงเรียนศรีนคร ผู้ประสานงาน
955 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
956 นางสาวปวีณา สาธา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
957 นางสาวบุญมา ไทยรี่ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม ผู้ประสานงาน
958 นางสาวปณณภา วรชนานันท์ โรงเรียนท่าชัยวิทยา ผู้ประสานงาน
959 นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
960 นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
961 นางสาววรัญชญา เสือแฟง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
962 นางสาวกิตติยาภรณ์ รุ่งรัตน์ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ผู้ประสานงาน
963 นางปทุมพร ชมชัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
964 นางสาวสุภาวิณี รอดฉ่ำ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
965 นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
966 นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ประสานงาน
967 นางสาวศิริวรรณ พานตะสี โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ผู้ประสานงาน
968 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
969 นางสาวปวีณา สาธา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
970 นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ โรงเรียนลิไทพิทยาคม ผู้ประสานงาน
971 นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
972 นางสาวดาราพร ซ้อนแดง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
973 นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ โรงเรียนผดุงปัญญา ผู้ประสานงาน
974 นายวันเฉลิม นะน่าน โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ผู้ประสานงาน
975 นายวศิน คงมั่น โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ผู้ประสานงาน
976 นางทศพร พัฒนเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
977 นางกาญจนาภรณ์ กล่อมคุ้ม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
978 นางสาววิจิตรา ฉลวย โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
979 นางสิริภา ภุมรา โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
980 นางสาวประพาพร ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ผู้ประสานงาน
981 นางสาวพรรณภัทร เกษประสิทธิ์ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ผู้ประสานงาน
982 นางพัชรี กิ่งก้าน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
983 นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
984 นายเอกภาค ธัญกุลวรการ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
985 นางสาวพรภินันท์ จันทร โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
986 นางจันทนา กองเกียรติเจริญ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
987 นางสาวกิติยา ต้นกลั่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
988 นางสาวสุทธิณี โชติมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
989 นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
990 นางสาวกนกวรรณ ศักดิ์ภูเขียว หนองปลาหมอวิทยาคม ผู้ประสานงาน
991 นางสาวเมทินี ใจซื่อ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
992 นางสาวจารวี นิ่มสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ผู้ประสานงาน
993 นางสาวธัญพัฒน์ ขาวทุ่ง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงาน
994 นายวรุต สอนมาลา โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ผู้ประสานงาน
995 นายณนทกร พรยิ้มทิม โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) ผู้ประสานงาน
996 นางสาวกิตติยา ต้นกลั่น โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
997 นางสาวสุทธิณี โชติมน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
998 นางสาวสิริธร ปรีชาธรรมรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
999 นางสาวชัชชญาภา วงศ์กองแก้ว โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ผู้ประสานงาน
1000 นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
1001 นางสาวปภาณิน ธรรมลังกา โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
1002 นางสาวนภาภรณ์ เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
1003 นางวิภา พรมเปียง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1004 นายเอกภาค ธัญกุลวรการ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1005 นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ ครูชำนาญการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
1006 นายเอกนรินทร์ คำอั้น ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ผู้ประสานงาน
1007 นางสาวอรวรรณ ขวัญเมือง โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1008 นางสาวรัตนาพร รอดทุ่ง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
1009 นางสาวสุดารัตน์ บุญเหมือน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้ประสานงาน
1010 นายศิระวิชญ์ เจริญศิลป์ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1011 นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1012 นางสาวทักษิณา ฤทธิ์สน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1013 นางสาวนฤมล แมลงภู่ โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1014 นางสาวกรรณ์นิภา สุทธิเจริญ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ผู้ประสานงาน
1015 Mrs. Kaori Janphum โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้ประสานงาน
1016 นายจิรโรจน์ เลิศล้ำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1017 นางสาวบัณฑิตา จันเขียว นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1018 นางสาวชนิสา เมฆเจริญ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1019 นางสาวเบญญาภา ธิเสนา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1020 นายณัฐวีร์ จรวุฒิพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1021 นางสาวนภสร ศรีม่วง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1022 นางสาวชฎาพร สอนโต นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1023 นายสุรพัศ มะลิซ้อน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1024 นายเกริกฤทธิ์ ลบขำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1025 นายธนัช คำปาน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1026 นางสาววาเลนท์ อุ้ยทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1027 นางสาวหทัยชนก สายนวล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1028 นางสาววิมลสิริ แดงเรือง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1029 นางสาวพิชชาพร อารีเอื้อ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1030 นายทองพิทักษ์ บุญชู นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1031 นายพุฒิพงศ์ แสนสุขทวีทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1032 นายรพีภัทร โพธิ์เรือง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1033 นางสาววิลาสินี เอื้อจำนงค์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1034 นายกรณัท วรากรเจริญ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1035 นายสุธนัย วงษ์สาริกิจ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1036 นายก้องภพ พรรณคง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1037 นางสาวศุภาพิมพ์ ศรีรัตนานนท์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1038 นายกองพล จ่ายหนู นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1039 นางสาวตวงรัตน์ จันทร์พรม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1040 นายรุ่งโรจน์ สุดใจ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1041 นายณัฏฐภัทร สังข์ทอง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1042 นายศุภินันท์ จันทร์ศรี นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1043 นายสุกฤษฎิ์ บัวเกตุ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1044 นางสาวกัญญาณัฐ สุขใส นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1045 นางสาวเณชารีย์ พุ่มไม้ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1046 นางสาวชนาพร สุขสว่าง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1047 นางสาวกชณิกา แก้วทันคำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1048 นางสาวชณัญชิดา มาน้อย นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1049 นางสาววันธนา เฝือยา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1050 นางสาวนภัสสร ชุ่มชุมภู นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1051 นางสาวจันทิรา วิวัฒนผล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1052 นายสรศักดิ์ คุ้มสา นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1053 นางสาวณัฐธนันธ์ ทัดปรอย นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1054 นายธนะโชติ ถวิลบูลย์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1055 นายกิตติกร สิงโต นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1056 นายนิพิฐพนธ์ อู่ตุ้ม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1057 นายภูรีทัต ศรีเมือง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1058 นายณัฏชนน ยอดกุศล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1059 นายพีรพัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1060 นายสิรภพ กิตติธงโสภณ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1061 นายศุภกร ไกรกิจราษฎร์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1062 นายก้องภพ พรรณคง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1063 นายศุภวิชญ์ ศรีโอสถ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1064 นายเขมชาติ ภัทร์ประศาสน์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1065 นายเขตไทย บุญจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1066 นายสหพัทธ์ ภูมิประพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1067 นายอนพัทย์ อินสด นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1068 นายเพ็ญชาติ พวงเงิน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1069 นางสาวพีรดา นวมเอี่ยม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1070 นายปวริศ กิ่งก้าน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1071 นางสาวสุดาวัลย์ รุ่งเรือง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1072 นางสาวกมลธิดา สุขไสย นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1073 นายพีรันธร จิโน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1074 นายภานุวัฒน์ คล่ำคง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1075 นางสาวญารินดา วนิชศิริ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1076 นางสาวกฤติกา เรืองคำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1077 นางสาวภัทรีรัตน์ อ้นน่วม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1078 นางสาวผกามาศ แก้วจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1079 นางสาวปิ่นหทัย ปิ่นดี นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1080 นางสาวสลิลทิพย์ ออมสิน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1081 นางสาวณัฐช์ณิชา อุดมรัตนโยธิน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1082 นางสาวเสาวนีย์ พันธุ์วิไล นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1083 นางสาวชลธิชา ตุนก่อ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1084 นางสาวนิศาชล ฉิ่มสว่าง นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1085 นางสาวอพัทชญา วงค์เขียวจันทร์ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1086 นางสาวณัฐธิชา ดีรอด นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1087 นายลัทธพล เกตุเอี่ยม นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1088 นายธัชชานนท์ ตาลสอน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1089 นายรัชชานนท์ คำปาน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1090 นายธนัช คำปาน นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1091 นายเกริกฤทธิ์ ลบขำ นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม บริการ
1092 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1093 นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปภัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1094 นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1095 นายประสพ แก้วบังเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1096 นายสุจิน จุ้ยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1097 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1098 นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1099 นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1100 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1101 นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1102 นางสิริวรรณ ทัพไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1103 นายโรจนัสถ์ อรุณวิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1104 นางดารณี ทันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1105 นางดวงใจ ภิรมย์ไกรภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1106 นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1107 นางสาวภุมรินทร์ ยาเภา ศึกษานิเทศก์ ชำนวญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
1108 นายธีราวุธ จูเปีย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1109 นางรุ่งฤดี ทองแซม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1110 นายฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1111 นายอนุวัฒน์ วงศ์จันทรมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1112 นางอรนุช จูเปีย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1113 นางนภสร รมณียกุล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1114 นางสาวจันทนา แก่นแก้ว ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1115 นางสาวไฉน อรุณเกล้า ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1116 นายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1117 นางพิชชากร มูลปานันท์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1118 นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการอำนวยการ
1119 นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1120 นายประวิท วิริยะพงษ์ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1121 นางปราณี จันทราราชัย โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1122 นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1123 นายสุพจน์ ถึงอัมพร โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1124 นางลดาวัลย์ นาคอ่อง โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1125 นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1126 นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1127 นายวิชัย สายคำอิน โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1128 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1129 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1130 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฏร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1131 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการอำนวยการ
1132 นายชัชวาล อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1133 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1134 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1135 นางปภัชญา บรรเทาทุกข์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1136 นางสาวกาญจนา มณีวัลย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1137 นายณรรตธร คงเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1138 นางพีรานุช รุ่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการอำนวยการ
1139 นางพนอ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการอำนวยการ
1140 นางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1141 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1142 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการอำนวยการ
1143 นายวิชา นวลนุช รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการอำนวยการ
1144 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฉัตรดา ยิ้มแย้ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการอำนวยการ
1145 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร เอมโอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย กรรมการอำนวยการ
1146 นางสาวอริสา ปานดำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1147 นายธนวัฒน์ มากบุญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1148 นางสาวศิริพร เขจร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1149 นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1150 นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1151 นางสมใจ สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนกวางตง กรรมการอำนวยการ
1152 นายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1153 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร กรรมการอำนวยการ
1154 นางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1155 นายสุทน ทับจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1156 นางสาวปวิตรา โพชะนี ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1157 นางสาวสุจารี สำอางค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1158 นายสถาพร เกิดเกตุ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1159 นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1160 นายธีรยุทธ ราหุระ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1161 นายประสาน โชติมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1162 นายสังวาลย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1163 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1164 นายโรจนัสถ์ อรุณวิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1165 นางสุภาภรณ์ รอดเที่ยง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1166 นางนุจรินทร์ เรืองเดช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1167 นางสาวกษมาพร ใจทนง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1168 นายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการ
1169 นางสาวจุฑามาศ วงษ์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1170 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1171 นายสมบูรณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการอำนวยการ
1172 นางอัมพวัน สายใหม รักษาการผู้อำนวยการโรเงรียนเทศลาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
1173 นางสาวขนิษฐา สีสมุดคำ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
1174 นางสุรารีวรรณ มั่นยวน รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
1175 นายเกรียงศักดิ์ ลิ้มพิพัฒน์ชัย รักษาการรองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์) กรรมการอำนวยการ
1176 นายพิพัฒน์ ศรีสม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1177 นายสุระพงษ์ โพธิ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1178 นางสาวอัจฉราพร สุวรรณศิลป์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1179 นางนิภา โคตรผาย ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1180 นายกฤษณ์กวี สวัสดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1181 นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องแผ้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1182 นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1183 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1184 นายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการอำนวยการ
1185 นายสุทน ทับจาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1186 นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร กรรมการอำนวยการ
1187 นายสมบรูณ์ นนท์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการอำนวยการ
1188 นางปราณี จันทราราชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1189 นางสิริวรรณ ทัพไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1190 นายธีรศักดิ์ ทัพไทย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1191 นางสาวจีรภา ตันเจริญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1192 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการอำนวยการ
1193 นางสาวนิดวดี พิมลี ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการอำนวยการ
1194 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1195 นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1196 นายวัชรินทร์ ม่วงเขียว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1197 นางสายทอง หลากจิตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1198 นายชลอ ทิพวัน ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1199 นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1200 นางนิภาวรรณ เกตุสาคร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1201 นายจีระศักดิ์ พวงขจร ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1202 นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1203 นายสุติ คงเผื่อน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1204 นางสาวอมรรัตน์ ขัดสาย ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการอำนวยการ
1205 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1206 นายกฤษณะธรรม ถาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1207 นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ รองอำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1208 นายปราช เชื้อประดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1209 นายสุรพล อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1210 นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1211 นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1212 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1213 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1214 นายศราวุฒ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1215 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฏร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลับวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1216 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการอำนวยการ
1217 นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1218 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้นวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1219 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1220 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
1221 นางชนกานต์ กฤติธัญกช ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ
1222 นายสมชาย ดวงงเนตร ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1223 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์ ครู โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1224 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
1225 นางสาวอัมพวัน ด่วนเดิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1226 นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1227 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการอำนวยการ
1228 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1229 นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1230 นายประสพ แก้วบังเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1231 นางประดับพร บุตรสุวรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1232 นางศลิษา ชำนาญช่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1233 นางนันทิรัตน์ พวงเงิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1234 นายนิตสรร พิมพ์ศรี ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1235 นางสาววราภรณ์ อำพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1236 นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1237 นางแพรวนภา เมฆตานี ครูชำนาญการ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1238 นางสาวราตรี ทองอ่อน ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองตูมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1239 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1240 นางเยาวรัตน์ จุ้ยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1241 นายสุจิน จุ้ยคลัง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1242 นางสาวน้ำผึ้ง สงสัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1243 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1244 นางเพ็ญศรี โพธิ์นาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1245 นางดารณี ทันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1246 นายณัฐพงศ์ บุญจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1247 นายภัคพล หล่ำทุ่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1248 นางโชษิตา หล่ำทุ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1249 นางสาววันทนีย์ ทัศนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1250 นางชนิตา มากเมือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1251 นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1252 นายนริศ ขำมั่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1253 นายสิทธิพันธ์ กันธิยะ ครู โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1254 นายศศิน คมขำ ครู โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1255 นางสาวจิรสุดา พยอม ครูชำนาญการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1256 นายสุรพงษ์ ประศาสตร์ศิลป์ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1257 นายชยาพล แป้นจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1258 นางสาวศิกพร จินดาประชา ครู โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1259 นางสาวอรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพร ครูผู้ช่วย โรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1260 นางสาวฉัตราพร ธรรมสิทธิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1261 นายธรรมรัตน์ เขาเหิน ครูชำนาญการ โรงเรียนศรีสำโรงชนูถัมป์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1262 นางสาวกฤษณ์พร อุตมะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1263 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1264 นางสาวรัตนาภรณ์ คำยวง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1265 นางสาวสรอุษา สุนทอง ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1266 นายพงศ์สิริ น้อยอำมาตย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1267 นายปณิจักษณ์ เชยชม ครู โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1268 นายวสันต์ งามดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1269 นายภาณุพงศ์ ข้างจะงาม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1270 ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ผาเพียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1271 นายณัฐกิตต์ กันทะชมภู ครู โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1272 นายชินพัฒก์ ตุ้มศรี ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1273 นางเฉลิมศรี ปานสุขสาร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1274 นางสาวนุชนาท ด่างพล้อย ครูชำนาญการ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1275 นายสิทธิชัย วงศ์มณี ครู โรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1276 นายกฤษณ์กวี สวัสดี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1277 นางสาวสโรชา กวาวภิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1278 นางสาวสโรชา กวาวภิวงค์ ครู โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1279 นายวัฒิพงศ์ ปกรณ์จำรูญ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1280 นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1281 นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1282 นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1283 นางสุนทรีรัตน์ มหาปัญญาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1284 นางสาวศุภรดา ไพรสนธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1285 นางจุฑารัตน์ ขอสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1286 นางศุทธวีร์ เกิดผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1287 นายวรดิฐ เกิดผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1288 นางสาวศรัณยา กลีบธง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1289 นางสาวรำพู ช่างไชย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1290 นางอรนุช จูเปีย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1291 นางประภาวดี ทองเวียง ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1292 นางสาวสุมนมานต์ อมรมุนีพงศ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1293 นายภูมิภัทร ภูมิศิริรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1294 นางสาวภัทธิชา นนทธิ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1295 นางสาวนิรมล แจ่มรัตนโสภิณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1296 นายเอกรัฐ ตรองบุญมี ครูผู้ช่วย โรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1297 นางสาววันวิสา สวัสดี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1298 นางมณฑา สุวานิช ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1299 นางวิภาวรรณ ทะนะแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1300 นางสาวมริสา มะโนแก้ว นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1301 นางสาวจิณณพัต ซาห์เนอร์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1302 นายธีรภัทร พรหมฤทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1303 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1304 นายพรพล อ่ำทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1305 นางสาวจิราพร พันสาย นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1306 นางสาวศศิวรกานต์ พุฒิวงศ์กวิน นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1307 นางสาวธนัชชา ศรณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1308 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1309 นายพงษ์พิษณุ นนทประสาท ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1310 นางจุฑาพร วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1311 นางสาวเพชรลดา เพ็ชรจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1312 นางสาวนัทธมน เสนชัย นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1313 นายมินธาดา แจ้งสวะ นักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
1314