รายชื่อทีมชนะ อันดับที่ 1-3 ระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ (สพม.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร  โพธิ์มูล
 
1. นางสุทิศา  พะวา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงเกศินี  คำแสง
 
1. นางสาวปราญชลี  สุดตา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงเปมิกา  หมอกขุนทศ
 
1. นางพจณา  ชูช่วย
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาววธิดา  อินวัน
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพิชชาภา   ธานะ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปรินทร  อินทโฉม
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงรวิพร  เฉิน
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ดังก้อง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงศิริณัฐ  ศิรินวล
 
1. นางแสงเดือน   แจ่มทุ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์
 
1. นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวมินตรา  เต๋จะปิก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวชลลดา  ประเสริฐมาก
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นางสาวชนัญชิดา  ประทุม
 
1. นายวิเชษฐ์  ปัญญา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วมณี
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อินทร์เพ็ญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขโขสวัสดิ์
 
1. นางรัตติกาล  ม่วงมิตร
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  เพ็งเปรม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  พันทะยัก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายยศธร  อุ่นนารี
 
1. นายทศพล  เหรียญเจริญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายปฏิพน  วันดี
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวชลกร  ไชยโย
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำปัน
 
1. นางสาวพัชรี  เตปิน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวพิชญ์ญาดา  จันทร์คำ
 
1. นายสันติ  ชุมภู
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สังเกตุ
 
1. นางสุภาพรรณ์  วิริยะรัตนกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชัยสิทธิ์
 
1. นางศิริพรรณ  ดวงพิลา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวฐิติชญาณ์   กวางเดินดง
 
1. นางดรุณวรรณ   แก้วมี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายณัฐพล  ทะลือ
 
1. นางสาวภรปริญญา  เพชรสุภา
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายอภิปรัชญา  คงดี
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ   ผ่านพบ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
 
1. นางประภาพร  นาคสกุล
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายเมฆา  จุฑาเศวต
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มั่งมี
 
1. นางอรุณี  บุญแก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  บดีรัฐ
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปุณณสิริ  พ่วงเนียม
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ดีทุ่ง
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. เด็กหญิงพัฒน์ธวัณย์  ลำภูเพ็ชร
2. เด็กหญิงพีรดา  น้ำนวล
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  สิทธิการ
2. นางสาวมณีวรรณ  จิตร์สมนึก
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยางกุล  รุ่นเเรก
2. เด็กหญิงอรณิชา  อุประวรรณา
 
1. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
2. นางสาวมาริสา  เหมันต์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงปนัทตา  สุขชวลิต
2. เด็กหญิงสุชาดา  จิตต์ชื้น
 
1. นายสมภพ  วัดพาน
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 1. นางสาวหมวย   สามลอ
2. นางสาวอารีย์รักษ์   ตุ้ยหล้า
 
1. นางนิตยา   หงส์ศุภางค์พันธ์
2. นายเกรียงไกร   สิงห์แก้ว
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธีรยา  จันทร์พุฒ
2. นางสาวเบญญาภา  ทาดวงตา
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาพร  จำปางาม
2. นายสุทธิราช  อินทร์บุญ
 
1. นายธีรพงษ์  มั่นศรี
2. นางสาวภัทราณี  เวียงนาค
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  เพชรพิทักษ์คีรี
2. นางสาวอิษยา   เวียงรักษ์สกุล
 
1. นางสาวนิติกร  คงกล่อม
2. นางสาวกิ่งแก้ว  เชี่ยวชาญ
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศากานต์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงเปรมมิกา  ขันโท
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  พลนรัตน์
2. นางลีลา  จำมะเทวี
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  คำมีถา
2. เด็กหญิงนัทธมน  ทองปิน
 
1. นายสรศักดิ์  บุญทารมณ์
2. นางสาวปัทมา  เวียงทอง
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวประภารัตน์  พอใจ
 
1. นางมนัสยา  แก้วใหม่
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 1. นางสาวพุชนา  หงษา
 
1. นางสาวกาญจนา   ใจมั่น
 
0 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสกาวเดือน  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวรัตนา   ทองนอ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางอัชรี  อุ่นมาก
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายณัช  กอตระกูลสิน
 
1. นางลอองพรรณ  เกษรสุวรรณ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายรวิภาส  ภาณุเจต
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนัช  พงษ์เลาหพันธ์ุ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ใจเรือน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายอัยยะภัทร  ขอบเขต
 
1. นางสุพรรณิการ์  ธนาบูรณศักดิ์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองใบ
2. เด็กหญิงนาขวัญ  โมเรือง
3. เด็กหญิงพกาวรรณ  พลายกุมพล
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางสาววรัญญา  ม่วงวัดท่า
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกมล  สมอออน
2. นางสาวณิชาภัทร  ฝั้นสุข
3. นางสาวธัญญาวรัตน์  แก้วย้อย
 
1. นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช
2. นางสาวชรินรัตน์  ด้วงธรรม
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์  ไชยวงศ์ผาบ
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ใจคำ
3. เด็กหญิงเจตปรียา  จี้สละ
 
1. นางสาวจันทร์ประภา  เตจาคำ
2. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวตะวันวาด  บุญเกิน
2. นางสาวธารินี  พวงทอง
3. นายศิรชัช  ชมบริสุทธิ์
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นายณัฏฐปิญชาน์  พิชญาชมชื่น
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐวีร์  ศิริ
2. นายชนะกริช  บุญปลอด
3. นายพีรวิชญ์  สุริยะ
 
1. นายศรายุทธ  วิริยะคุณานันท์
2. นางสาวเกศแก้ว  ชื่นใจ
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวปริยาภัทร  ชุมภูอาด
2. นางสาวพิภูษณะ  พิงคะสัน
3. นายภาณุวิชญ์  บัวอิ่น
 
1. นางสาวเชิญขวัญ  ปิงใจ
2. นายสิริพันธ์ุ  จันทราศรี
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัฒนาภา  คำหนู
2. เด็กชายวายุ  โยวะ
3. เด็กหญิงศุจีภรณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายทรงยศ  สกุลยา
2. นางจริยา  ฟักเงิน
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พละวุฒิโท
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  คนทน
3. เด็กหญิงวรณุช  เปลื้องนุช
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวาท
2. เด็กหญิงปลายฝน  อยู่พุ่ม
3. เด็กหญิงปัณณภัทร  สิทธิทูล
 
1. นางสายธาร  จีรดิษฐ
2. นางสาวญาณินี  สอาด
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ยอดคำ
2. นางสาววรรณศิริ  กิติสาร
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  วงค์สาย
 
1. นางสาวเยาวพา  มหานันต์
2. นายวัฒนศักดิ์  อัศจรรย์
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชนาพร  ดีใจ
2. นายธีรพัฒน์  คำเหลือง
3. นางสาวภูริชญา  รังสิภาพรกุล
 
1. นางต้องจิตต์  ทัศนแจ่มสุข
2. นางสาวภัทราวดี  เพิ่มประยูร
 
0 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวธนัชพร  บุญแข็ง
2. นายพนธกร  มันเชษฐ
3. นายสมิทธัตถ์  แก้วมาคูณ
 
1. นายเจด  ทานะมัย
2. นายบดินทร์  เกษร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. นายนนทกร  ขวัญหอม
2. นายวีรภัทร  ขาวสอาด
 
1. นายผดุงชาติ  พาหา
2. นางสาวศรีไพร  สีเกาะ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คุ้มทวี
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ไผ่วุฒิพันธ์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบยา
2. เด็กชายอธิภัทร  บุญนาค
 
1. นางกัญจณ์นภา  สุขล้อม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวธัชพรรณ  ธนะขว้าง
2. นางสาวปานฤทัย  ทะนิต๊ะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายสหรัตน์  เหมือนแสง
2. นายอานุพงษ์  พันธ์เตี้ยวงศ์
 
1. นางหฤทัย  เทพปัน
2. นายสิทธิโชค  กองแกน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤติธี  บุญนะ
2. นางสาวณิชนันทน์  ทนดี
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวพิราวรรณ  โพธิเลิศ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรญา  สิงใจ
 
1. นางสาวกัลยา  พริบไหว
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  สอนภักดี
 
1. นางสาวชนิดา  เจ๊กพ่วง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปณชัย  อุตยะราช
 
1. นางชัชฏาภรณ์  ใจจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายรณชัช   เนียมเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชาวดี   พิมหานาม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายภูริภัทร  ปาสะบุตร
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณัฐสิทธิ์  สุขเดช
 
1. นายอิศเรศ  แก้วคง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายปรีชานนท์   คุ้มทัศ
2. เด็กชายสุทธีกานต์   ทองห่วง
 
1. นางวาสนา  ปราบุตร
2. นางสาวจุฑามาส   สุขเจริญ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำเมือง
2. เด็กหญิงถิรมน  อุ่นใจ
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญชม
2. เด็กชายธนุศักดิ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวชวินนา  สว่างงาม
2. นางมุกดา  ใจรักษา
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  อุดมสุข
 
1. นางกชกร  แก่นจันทร์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกรวิชญ์  แสงจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายไกรฤกษ์   สกุลพุฒินาท
 
1. นายธรรมนูญ  แจ่มอยู่
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มาไว
 
1. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายพีรพงษ์  เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
 
1. นางวชิรภานันท์  ขันคำต๊ะนันท์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายชินวัตร  แห้วเพ็ชร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เครืออ่อน
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวธีรกานต์  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวอรณัส  มีรอด
 
1. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ทิพยาวงศ์
 
1. นางวาสนา  ปราบุตร
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงหฤทกานต์   พนมสัย
 
1. นางสาวกนกพรรณ   ลอยสงเคราะห์
 
0 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายภูริณัฐ  กิวัฒนา
 
1. นางยุวนันท์  เชียงหนุ้น
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ดีจักรวาล
2. เด็กหญิงสรัลชนา  คมวัชรพงศ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภลักษณ์
 
1. นางอุษา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.05 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. เด็กหญิงจิณณะ  วัยวัฒนะ
2. เด็กชายวิริทธิ์  เอกอนันต์กุล
3. เด็กชายเธียรขวัญ  สุธรรมวรโรจน์
 
1. นายเฉลิมชาติ  เทพอาจ
2. นางสาวชนาธิป  อาราธนกุล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายชนกกานต์  ตั้งศรีวงศ์
2. นายชุติพนธ์  บุญนำมา
3. นายณัฐนภัส  คำชมภู
 
1. นายนนทวัฒน์  ศรีชัยวรรณ
2. นางนันทิยา  กาชัย
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายปารินทร์  คงอินทร์
2. นายวงศธร  สุนทรสุริยวงศ์
3. นางสาวแพรวาว  ทัศนีย์ประภากร
 
1. นางสาวศรัญญา  เกษชนก
2. นางสำฤทธิ์  ศุภวิฑิตพัฒนา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ปัญญาอิ่นแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์   เมธีสิทธิกุล
3. เด็กชายวรากร   ธรรมวงค์
 
1. นายกีรติ     ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ยาวิราช
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปันโปธา
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  อินต๊ะอ้าย
 
1. นายสุธิพงษ์  ใจแก้ว
2. นางสาวนาถยา  อุตมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร    ขจีไพรสกุล
2. นางสาวธนารักษ์    สง่าเพียรสิริ
3. เด็กหญิงอาทิตยา    หยกแสงเรืองมุก
 
1. นางสร้อยฟ้า   ขยันงาน
2. นางสาวดรุณี   เชวงกิจไพศาล
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายกฤตยชญ์   ไชยวงค์
2. นายธีรวัฒน์  ไชยศรีมา
3. นางสาวระติรส  มหาทรัพย์ไพบูลย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  อินราษฎร
2. นางนาฏอนงค์  ทู้ไพเราะ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณิชากร  ไชยวุฒิ
2. นายรัตติเทพ  จินา
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เพชรทอง
2. นางสาวจันทร์จิรา  กาไชย
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภากร  ผัสวี
2. นางสาวเพ็ญนภา  แซ่หลี
 
1. นายกีรติ  ทะเย็น
2. นางสาววรางค์จนา  เนตรธิยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนาภา  สดุดี
2. เด็กหญิงฐิติภรณ์  พูลทอง
3. เด็กชายรพิพงศ์  วงค์ปิ่นแก้ว
 
1. นางสุรีย์  จันทร์เปีย
2. นายสามารถ  สุขเกษม
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงกิติมา  บุญมี
2. เด็กหญิงธนัชชา  เผือกอ่อน
3. เด็กหญิงธนัญญา  เลิศนิบุนะ
 
1. นางถนัดศรี  ทัดเที่ยง
2. นางชลณัฐขวัญ  เดชธนาหิรัญวัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  อภิวงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงอัณชิษปารย์  ภาณุดิถีกุล
3. เด็กชายเทพบดินทร์  ใจอินสม
 
1. นางสาววราภรณ์  เป้ามณี
2. นายชนพัฒน์  นาคยา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายกฤติน  ลีวณิชย์
2. นายวีรวิทย์  สามุนิตร
3. นายศุภกร  ปัญญา
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นางสาวนารินทร์  อินทะจักร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวรัฎศมล  น่วมนวล
2. นางสาวเธียรธีรา  พุ่มพวง
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางกาเหว่า  พรมชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวดวงฤดี  มั่นคง
2. นายธีรภัทร  ปัจฉิม
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  อยู่สิงห์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางสาวปิยะพร  พิมพ์พิพัฒน์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  คุ้มคูณ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีแจ่ม
3. เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์
 
1. นายพัชรพงษ์  เพ็งผจญ
2. นายคณิศร์  ฤทธิรักษ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
2. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โททรัพย์
2. เด็กชายปณชัย  บ้านกล้วย
3. เด็กชายภูผา  รีกงราด
 
1. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์
2. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชลิตา  จันทร์รัตน์
2. นางสาวธมลวรรณ  เงินฉลาด
3. นางสาวอนุตตรีย์  เขตจัตุรัส
 
1. นายทรงศักดิ์  คงสมศรี
2. นางสาวถิรนันท์  อะสุพล
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายศุภชัย  วัดเมือง
2. นางสาวอรณิชา  แก้วทองดี
3. นายเมธาสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นายคณิศร์  ฤทธิรักษ์
2. นายพัชรพงษ์  เพ็งผจญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายนวัช  อ่อนนา
2. นางสาวพรรณกาญจน์  เหมี้ยงหอม
3. นายอรรถชัย  ศิลายศ
 
1. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
2. นางสาวขจีรัตน์  ไชยวิโน
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกฤติมา  พุ่มชม
2. เด็กหญิงโยษิตา  ลักษณะวิเชียร
 
1. นางมยุรี  เซนักค้า
2. นางอรดี  มานักฆ้อง
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายธนอรรถ  ซาบุตร
2. เด็กชายธีรนัย  วัสสา
 
1. นางสาวโสภิตา  เสนาะจิต
2. นางสาวสุภาภรณ์  ถาวร
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายมาวิน  สอนคำเฟือย
2. เด็กชายรัฐธนัทพล  วัฒนแจ่มศรี
 
1. นางสาวสุขสวัสดิ์  ปรียาโชติ
2. นางสาววลัยภรณ์  คงเจริญ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายณัฐพล  สว่างวงษ์
2. นายสมศักดิ์  แซ่ฟุ้ง
 
1. นายเสน่ห์  ชุมแสน
2. นายดุสิต  กันทะมา
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. นางสาวจุฑาเพชร  รุ่งชื่น
2. นางสาวชญาดา  กาทำมา
 
1. นางณัฐภัสสร  เหล่าเนตร์
2. นางกาเหว่า  พรมชาติ
 
0 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา 1. นายพงศกร   วิภาสพาณิชกุล
2. นายวรวัฒน์   นายวัน
 
1. นางสาวฐิตินันท์   ดำรงธรรม
2. นายณรงฤทธิ์   ปินตาบูรณ์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายจีรพัฒน์   สายบัวคำ
2. เด็กชายพรเทพ  มุ่งโป่งกลาง
 
1. นายต่อลาภ   สำเภา
2. นางสาวนิลุบล   สาระ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 97.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายชินกฤต   ดวงสุภา
2. เด็กชายศตายุ   คำใหม่
 
1. นายประเทือง  ภูเขียว
2. นางแววดาว  เมืองใจ
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายณัฐลัส  ควรการ
2. เด็กชายวรเมฆ  กาญจนะชาติ
 
1. นางรัชนี  ศรีเอี้ยง
2. นางสาวอรชพร  สุขีโมกข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายธนภัทร  ทะวะดี
2. เด็กชายพฤกษ์  รัศมีจันทร์
 
1. นายชัยวุฒิ  มาเมืองกล
2. นายอัครเดช  เมฆสุรินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายชัยยะ  กางถิ่น
2. เด็กชายศิวกร  ทัดช่อม่วง
 
1. นางสาวอริศรา  คงยัง
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัชต์  นิ่มกลิ่น
2. เด็กชายธนกร  ขะวงษ์
 
1. นายชาญเดช  วิทยานนท์
2. นางจิตราภรณ์  วิทยานนท์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ผาอิ่น
2. นายมกรธวัช  กุลพงษ์
3. นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม
 
1. นายวศิน  มังคลาด
2. นางสาววนิดา  ศิริเขียว
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นายชาตรี  วราคมเดชา
2. นายพรพิพัฒน์  พันธ์ปัญญา
3. นายมนเทียน  สุขประเสริฐ
 
1. นายมานพ  ตัญติกตัญญุ
2. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ปานเกิด
2. นายชาญวิทย์  แพงทอง
3. นายทนงศักด์  แก้วเกิด
 
1. นางสาววัชราภรณ์  โทนแก้ว
2. นางรัชณงค์  หนูเวียง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์   คำเที่ยง
2. เด็กหญิงรชดา   มาริตแตง
3. เด็กหญิงรชมล   ด่านศรีชาญชัย
4. เด็กหญิงวรัญญา   สุภาพรรณ
5. เด็กหญิงอาทิมา   บุญเรือง
 
1. นายนทีบดี   ชูรัสมี
2. นางสมลักษณ์   บุญโห้
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  กุลพัฒน์เศรษฐ
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ติ๊บบุญเรือง
3. เด็กหญิงตรีชฎา  ใสสม
4. เด็กหญิงวรรณรดา  อนุมาวัฒนากุล
5. เด็กหญิงเรณุกา  อ่องคำ
 
1. นางมาริษา  สิงห์กา
2. นางสาวรุจิรา  กาจินา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วมนู
2. เด็กหญิงพรหมพร  ถ้วยทอง
3. เด็กชายราชัน  คำดี
4. เด็กหญิงสราลี  วัดไพร
5. เด็กชายเจนณรงค์  มะเอียง
 
1. นางสาวรัลชพัฒน์  นนภิภัทรพนต์
2. นางสาวรจนกร  เอกวัตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  วงศ์สรรคกร
2. นางสาวธัญเรศ  เงินเย็น
3. นางสาวพรวิมล  ไชยวุฒิ
4. นายพลพล  จันทร์ทัน
5. นางสาวพิมพิไล  ใจคำ
 
1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
2. นายณฉัตรมงคล  มูลศรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิติพร   ปราบปราม
2. นางสาวภิญญดา   บุญเป็ง
3. นางสาววิไลวรรณ   สถิตย์
4. นางสาวศิรประภา   งามทรง
5. นางสาวสุชัญญา   ไชยลังกา
 
1. นางกชกร  ระลาธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาริสา   ข่มอาวุธ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิรัชญา  ปาพันธ์
2. นางสาวนริสรา  เทวัญ
3. นางสาวรุจิษยา  เอกฉันท์
4. นางสาวสิรีธร  ยะจินะ
5. นางสาวอารียา  ปัญโญ
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
2. นางสาวเมธาพร  สงกานต์ทิพ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เสนีวงค์ ณ อยุธยา
2. เด็กชายคุณภัทร  สุริยา
3. เด็กหญิงลลิตา  แจ่มจันทร์
4. เด็กหญิงวรัชญา  ภวภูตญาณชัย
5. เด็กหญิงศรีสกุล  เดชชิด
 
1. นายคุณอนันต์  ปิยะชวนันท์
2. นางสาวณัฐพร  จันธิดา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มิโน
2. เด็กหญิงณิชากุญ  จันโย
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์ตา
4. เด็กหญิงศิริภัสสร  หมอกใหม่
5. เด็กชายอภิวิชญ์  พรมแจ้
 
1. นายวัศพล  พรมตัน
2. นางสาวมัลลิกา  คูสีวิน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชาลิสา  กอบกำ
2. นายธนพัฒน์  เสนากูล
3. นางสาวปริชญา  หล้าคำมี
4. นางสาวภัทรจิตรา  สมฤทธิ์
5. นายภูษิต  ยะปะนันท์
 
1. นางอรอนงค์  พลสวัสดิ์
2. นายศรัณย์  จันทร์ตรี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ทารัตน์
2. เด็กหญิงฐานิตา  มีเกิดมูล
3. เด็กหญิงธัญพิชา  อาญาพิทักษ์
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  พิริยะอนันต์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญานวล
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจารุกรณ์  นาฏภักดี
2. นางสาวปานณิศรา  วงษ์มาก
3. นางสาวพรชนก  ศรีสด
4. นายวสันต์  วารีลัดพนม
5. นางสาวไอซา  ฮาซิม
 
1. นางสุวรรณีย์  ทองเกตุ
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำลือ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนาภา  บุตรสุวรรณ
2. นางสาวธนาภา  พรมรักษา
3. นางสาวพรลดา  อุ่นเมือง
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเลิศ
5. นางสาวไพลิน  ไตต่อผล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายฐิติพงษ์  หาญสุวรรณชัย
2. นางสาวนันท์นภัส  ภูใบ
3. นายพงศกร  ชาติวงษ์
4. นางสาวสุจินดา  สุบาลงาม
5. นางสาวเกวรินทร์  ประกอบศรี
 
1. นางพิชยา  วีระพงษ์
2. นางศิริกาญจนา  ไกรอ่ำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  คำวัง
2. เด็กชายธรรมรัตน์  แซ่ผ่าน
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  อุ่นใจ
4. เด็กหญิงภัคธีมา  แซ่ล้อ
5. เด็กหญิงสุธาศินี  ไชยเทพ
 
1. นายอัศวิน  กลับมา
2. นางนริศรา  กิติวงค์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกัลยกร  กองมงคล
2. เด็กหญิงธัญรดา  จ่าเขียว
3. เด็กหญิงนฤพร  สวนจันทร์
4. เด็กหญิงวันศิริ  วิละขันคำ
5. เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์แสง
 
1. นางสาวจารุนันท์  อินทะรังษี
2. นางสาวภรณ์ชนก  สุทธหลวง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมมะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปั้นสำลี
3. เด็กชายปริพัฒน์  ติ๊บนา
4. เด็กชายสิทธิเดช  ชีพนุรัตน์
5. เด็กหญิงสิวพร  ยิ้มปิ่น
 
1. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี
2. นางสาววีรวรรณ  สิทธิแสง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธณัชชา  คงห้วยรอบ
2. นางสาวพรทิพย์  พลปัญกาศ
3. นางสาวยุพารัตน์  มัชฌิมา
4. นางสาวรุ่งทิวา  คล้อยนาม
5. นางสาวรุ่งอรุณ  คล้อยนาม
 
1. นางสาวกุสุมาลย์  สอนจีน
2. นางสาวนฤมล  บัวเหมือน
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายขวัญชัย   แตงดี
2. นายบุญฤทธิ์  ยังเหม็น
3. นางสาวอรญา   สอนไผ่
4. นางสาวอารีรัตน์   เล็กยิ้ม
5. นางสาวแพรศรีทอง   ดีเกษม
 
1. นางชนากานต์  สกุลหงษ์
2. นายวัชรากร   เปรมประสิทธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายชิณณวรรธณ์  ไชยโย
2. นางสาวณัฐริกา  อินชูใจ
3. นายทชานพ  พรมตา
4. นายทินภัทร  ตามัย
5. นางสาวนภัทรธิชา  ท้าวคาม
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกฤตเมธ   พันโสดา
2. นายกัลยกร   นามเชื้อ
3. นายชลชาติ  สาแม
4. นางสาวชื่นนภา  แต่งเมือง
5. นายฐิติพงศ์   ขาวกลางดอน
6. นางสาวธนาภรณ์   เตรียมชนะ
7. นางสาวธนาภา   เปไธสง
8. นางสาวปารย์ฐานิดา   แปรโคกทัน
9. นางสาวพิยดา   สุขถนอม
10. เด็กชายพีรพัฒน์   สร้อยศรีพรม
11. นายภูริทัต  มัจฉาเมฆ
12. นางสาวรัตนาพร   มากพูน
13. นางสาววิชุดา   สลุงอยู่
14. นางสาวศิริวิภา   แดงด้วง
15. นางสาวสุกัญญา   คำซื่อตรง
16. นางสาวสุวรรณมาลา   แก้วอนันต์
17. นายอนุชิต   สารีวัด
18. นายอภิวัฒน์   พันสมตน
19. นางสาวอมรรัตน์   กำพุทธา
20. นางสาวเขมจิรา   แสงรีย์
 
1. นายธมกร   ยาหลง
2. นางสาวทิพวรรณ   เพชรกันหา
3. นายสุรัตน์   แซงศรีนวล
4. นายชาญณรงค์   บุญจิตร
5. นางนิรามัย   โยชุ่ม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายคชาธร  ไชยยาสุข
2. นายชนน  อินทนนรังษี
3. นางสาวณวสา  จันทวงค์
4. นางสาวทัตพิชา  ถาอิ่นแก้ว
5. นางสาวนันทิยา  สังสดี
6. นายประวิทย์  วังทองเหลือง
7. เด็กชายฟ้าประทาน  จันทร์แก้ว
8. นางสาวภูษิดา  อินต๊ะ
9. นางสาวศิริลักษณ์  กาบใบ
10. นางสาวศุภาพิชญ์  ผลงาม
11. นายสมชัย  สิริจารุรัตน์
12. นายสมพล  สิริจารุรัตน์
13. นางสาวสไบทอง  สิงห์คำ
14. นายอชิรวิทย์  สังข์วรรณะ
15. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แซ่เฉิง
16. นางสาวเขมัสศิริ  ปัญโญแสง
 
1. นายณัฐวุฒิ  กำปั่นทอง
2. นางนันทมาศ  เจริญชัยชนะ
3. นายธนวรรธน์  ชัยยา
4. นายเอนก  อินัง
5. นายพิสุทธิ์  แก้วสำโรง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  หาญคำ
2. นายคณิศร  บุญโส
3. เด็กหญิงณัฐกาญน์  ปิติหิรัญวัตติ
4. เด็กหญิงณิชนันทร์  นนทจิตร
5. นางสาวถิรพร  คำโสม
6. นายธีรภัทร  ลีลา
7. นายปฏิภาน  มณีแก้ว
8. นายปัณณวัฒ์  พิมพา
9. นางสาวปิ่นสุดา  เอี่ยมอินเจริญ
10. เด็กหญิงปุญญิสา  จันทรสุกรี
11. นายพงศพฒน์  แก้วกองแสง
12. นางสาวพรทิพย์  สร้อยมี
13. นางสาวพลอยชมภู  ลาสาน
14. นายวัชรินทร์  ผิวอ่อน
15. นายวัลลภ  สิงห์ภา
16. นายวีระพล  สายทอง
17. เด็กหญิงศรัณยา  ปันมา
18. นายอัษฎากร  ยิ่งยง
19. นางสาวเกวลิน  รอดแสน
20. นายเมธาสิทธิ์  ปองอินทร์
 
1. นางสาวโสรญา  วันเสน
2. นายวีรภัทร  พั้วเบ้า
3. นายไพฑูรย์  มั่นคง
4. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
5. นายสยาม  สนิมค้ำ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกฤษกร   วรรณโณ
2. นางสาวกัลยากร   บุญยี่
3. นางสาวกานดา   ไทยใหญ่
4. นางสาวชนิตา  โกเสนตอ
5. นางสาวทิพย์ภาวรรณ  พลอยเพชร
6. นางสาวนงนุช   อ้ายจ้อย
7. นายพชรพล   ดวงเพ็ชร
8. นางสาวพรทิพย์  นามวงศ์
9. นายภาคภูมิ   แซ่หลี
10. นายภานุ   นามปั๋น
11. นายมานพ  มหาวัณท์
12. นายวรางค์กูล  กันทา
13. นายสายฟ้า  ปิ่นเดช
14. นายสุรศักดิ์  สุเพ็ญพร
15. นางสาวหอม    อารีวงค์
16. นางสาวหอม  คำใส
17. นายอดิศักดิ์   นามคำ
18. นายอรรถพร  คำเฮง
19. นางสาวอ่อนนุช   หงส์คำ
20. นางสาวแสงนภา   แสงทอง
 
1. นายคมเพชร   ราชคม
2. นายศุภกิจ   สมศรี
3. นายอภิวัฒน์   ดวงแก้วปัน
4. นางสาวณัฏยา   ราชคมน์
5. นางสุภาพร   แก้วจันทร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ้อยฉิมพลี
2. นายจีรชัย  คำดำ
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  สูงรุ้ง
4. นายธนพนธ์  ศรีสมุทร
5. นางสาวธนัชพร  คีรีเรือง
6. เด็กชายปรเมศ  คะระนันท์
7. นางสาวผกามาศ  บัวเข็ม
8. นายภาคภูมิ  ผิวเกลี้ยง
9. นายวันชัย  พันคง
10. เด็กชายวิทยากร  กระเสตวิทย์
11. นายวิวัฒน์วงศ์วรรณ  ธนูศร
12. นายวีรภัทร  สีทำมา
13. นางสาวสริตา  อินทร์สวาท
14. นายสิรภัทร  กันหามี
15. นางสาวหฤทัย  เบ็ญจา
16. นางสาวอริสา  สำนักบ้านโคก
17. นายเทวินทร์  แดงสิงหฺ์
18. นายเสกสรรค์  ทองเสม
19. เด็กชายเอราวัณ  กันชัยภูมิ
20. นายโชติ  แต่งงาม
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
2. นางอุไรวรรณ  อุดมสุข
3. นางสาวเอื้อมเดือน  คุ้มแสง
4. นางสาวทิพวรรณ  พึ่งชู
5. นางสาวมรกต  ทับโพธิ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายกิตติคุณ  แหลมแก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร  พรมพินิจ
3. นายฉัตริน  สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายชยานันต์  ถูกต้อง
5. นางสาวฐิติรัตน์  กุลชนก
6. เด็กชายณธัน  จารุบุตร
7. เด็กชายนวพล  ขำเสน
8. เด็กชายนิธิพล  ทิพย์มณี
9. นางสาวปณิดา  กรุงเกตุ
10. นายพัชระพล  จันทร์ภู่
11. เด็กชายภควัต  พันธโรจน์
12. เด็กชายภัทรพล  ปานทิพย์
13. นายลัทธพล  รอดมี
14. นายวรินทร  สิงหวัฒนานุรักษ์
15. นางสาววาสนา  ใจแสง
16. นายสามารถ  ละออเภา
17. นายอาทิตย์  คอบัว
18. นางสาวอารียา  ปานสกุล
19. เด็กชายเจษฎา  จูอาภรณ์
20. นางสาวเบญญา  เจริญสุข
 
1. นายนภัสกรณ์  จิตรเกษม
2. นายวิจิตร  จินตนา
3. นางสาวกมลทิพย์  สถิตย์พงษ์
4. นางสาวชัญญา  จันทพาท
5. นายสุนัย  อุบลจร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายณัฐณิชานนท์   วังพลับ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  พานทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  อินเรือง
 
1. นางสุจิตรา  ศรีเครือมา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรญาณี  พรพิชยวศิน
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายบุญฤทธิ์  พุกทอง
 
1. นายพีรพล  แสงทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นายภูเบศ  ภาถีร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวสิรินทิพย์  สมศรี
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก   สีโอ
2. เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ
 
1. นางสมคิด   ทองม่วง
2. นางสุพิชญา  พุ่มไสว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวธนัชชา  อินภิบาล
2. นายวีระพงศ์   ชื่นสมบัติ
 
1. นางสุวิมล  พิพิธจันทร์
2. นายวีรพล  สมภาร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เปล่งใส
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อวดห้าว
 
1. นางกานต์รวี  คำพันธ์
2. นางสาคร  ขัดสี
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  หอมดวง
2. นางสาวมาริษา  แก้วจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางกุศลิน  วัชรสรณ์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธันย์ชนก  แสนทวีสุข
2. นายวงศพัทธ์  นิโรจน์
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางธนพร  ยมรัตน์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  บุญยืน
2. นางสาวอภิภาวดี  นำนอก
 
1. นางสาวอำพา  ไชยภาพ
2. นางวิวา  ไชยลังกา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกศิมาพร  นาละกา
2. เด็กหญิงจรรยา  อุณทนารัตน์
3. นางสาวณัฐจิรา  วาเล็กบุตร
4. เด็กหญิงปารณีย์  บุญเกื้อ
5. นางสาวพรชิตา  อุดสาย
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงศ์จันทร์
7. นางสาวภานุมาศ  พุทธิมา
8. เด็กหญิงรวิกานต์  โยธา
9. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ธิดา
10. เด็กหญิงเต็มสิริ  เต็มสมุทร
 
1. นางลลิตา  ประชุมฉลาด
2. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
3. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ใยเย็น
2. นางสาวญาดา  บัวเทศ
3. เด็กหญิงบุณยพร   เอี่ยมปฐม
4. เด็กหญิงปานวาด   พานิชศุภผล
5. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์   พุทธรัตน์
6. นางสาวภูตาวัน  วงษ์หงษ์
7. เด็กหญิงวิมลิน   ปั้นนาค
8. นางสาววิยะดาวรรณ  กล้ากสิกิจ
9. เด็กหญิงสายทองแท้   เรืองทรัพย์
10. เด็กหญิงอจลญา  จิระศิริโชติ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
3. นางสาววราภรณ์   คงหอม
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิง ชัญญานุช  ไหมเกิด
2. นางสาวขนิษฐา  พฤกษ์ประเสริฐ
3. เด็กชายคิมหันต์  ปัญญาชัย
4. เด็กชายจารุพงศ์  กูลต๊ะ
5. นายธนวัฒน์  บุญปัญญา
6. นายธวัชชัย  เป็งโก
7. เด็กหญิงประกายวรรณ  หมื่นปัญญา
8. เด็กชายมหาราช  เทพสิงห์แก้ว
9. เด็กหญิงศรุตยา  ปูอุตรี
10. นางสาวสุพรรณิกา  ไหมเกิด
 
1. นาย สายัณห์  จันทร์ตาลบ
2. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
3. นางนฤมล  คณารีย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายฐานันดร  พะโยม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แก้วทุ่ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงมุกข์
4. เด็กชายธราเทพ  แสนยศ
5. เด็กชายปัญจพล  อินคีรี
6. เด็กชายพรชัย  วิชาเงิน
7. เด็กชายศรายุธ  บัวป้อม
8. เด็กชายอธิราช  จันทโพธิ์
9. เด็กชายอภิชาติ  พรมงาม
10. เด็กชายเยาวราช  หว่างเชนทร์
 
1. นายสุรเชษฐ์  ชูเตชะ
2. นางสาววิภาดา  สุขเกตุ
3. นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤตพร   เมืองแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาณี  คำทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญแก้ว
4. เด็กหญิงทับทิม  คำจันทร์
5. เด็กหญิงรวีพรรณ  มองการณ์ไกล
6. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
7. เด็กหญิงศรัญญ่า  คำแก้ว
8. เด็กหญิงศรีพลอย  วงศ์ชัย
9. เด็กหญิงเกรซ  ศรัญญา บาร์ฟอร์ด
10. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ตะกูลมั่งมีดี
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวณธษา  เจริญดี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชัญญา  แพรบุตร
2. นางสาวฐิตาภา  บุบผาชาติ
3. นางสาวณัฐหทัย  ศิรพรวุฒิพัชร
4. นางสาวนันทิกานต์  บุญเรือง
5. นางสาวปริศนา  เสือนุ่ม
6. นางสาวฤทัยรัตน์  ฉัตรทินวัฒน์
7. นางสาววนิศา  ทั่งถิ่น
8. นางสาวสุภัสสรา  จิตราวัลย์
9. นางสาวอมรรัตน์  แสงรัตนะกุล
10. นางสาวอลิศา  เสือนุ่ม
 
1. นางสุณีรัตน์  โฉมยงค์
2. นางสาวสุพัตรา  จันทร์น้อย
3. นางกษมาวดี  กวางแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  สิงห์สม
2. เด็กชายกรวิทย์  แจ้งถิ่นป่า
3. เด็กชายกิตติธัช  เรืองรอง
4. เด็กชายจิรายุ  พงษ์กสิกิจ
5. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
6. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
7. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
8. เด็กชายรัตนชัย  ชลิตพิรัตร
9. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
10. เด็กชายอัครวินท์  หู้โลหะ
 
1. นายธนกฤต  รงค์ทอง
2. นายกฤษฎา  หันสันเทียะ
3. นายธีระศักดิ์  เพ็งกระจ่าง
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันสา
2. เด็กชายณัฐวุฒ  เลื่อนฟ้า
3. เด็กหญิงทยิดา  โลหะจรูญ
4. เด็กหญิงนฤภร  ไชยแสง
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อุ่นจันทร์
6. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
7. เด็กหญิงรชนิศ  สีบุญ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟักปัญญา
9. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
10. เด็กชายอัฒทณี  อ่ำบัว
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางจันทิรา  รื่นราตรี
3. นางสาวนฤมล  มะลิเทิน
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายจิรทิปต์  สาตุ่น
2. นายณัฐวัตร  พุกเลี้ยง
3. เด็กชายธนธรณ์  กันเดิน
4. นายนพรัตน์  สั่งสอน
5. นางสาวนวิปรียา  ศรีบุญ
6. เด็กหญิงวราพร  กันดก
7. เด็กชายวีระภาพ  แก้วบุญเรือง
8. นางสาวศศิวิมล  พิมมะเส็ง
9. เด็กหญิงอภิญญา  อิ่มขาว
10. เด็กหญิงอภิญญา  คัณทักษ์
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นายสหราช  จันดา
3. นายทศพล  ชาญเวช
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  โลเกตุ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายธวัชชัย  นรสิงห์
4. นางสาวธัญญเรศ  ชงกด
5. นางสาวนภัสสร  ทองคำดี
6. เด็กชายวีระชัย  วงศ์หอม
7. นางสาวศิรประภา  กาฬภักดี
8. เด็กชายอภิรักษ์  อ้อยฉิมพลี
9. นางสาวอรุศญา  สุขสารี
10. เด็กชายโชคทวี  ราชบุตรศรี
 
1. นายสุพจน์  ยาดี
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
3. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แสงสง่า
2. เด็กชายจาตุรนต์  ขาวป้อม
3. เด็กชายดีพร้อม  เสาวภา
4. เด็กชายธัชชัย  โกมลบูรณ์
5. เด็กชายพิพัฒน์พล  ดวงชื่น
6. เด็กชายภูเบศ  หวังดีกลาง
7. เด็กชายวิทวัส  คุ้มสี
8. เด็กชายศุภากร  อ่อนอาสัญ
9. เด็กชายสุวิจักขณ์  หอมฟุ้ง
10. เด็กชายอรรถพล  เม้ยทับ
 
1. นายสมชาย  จินะ
2. นายโอฬาร  จอกทอง
3. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคิมหันต์  กันทา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขม้น
3. นายปฏิพัทธ์  ตองกลิ่น
4. เด็กหญิงมิทร์ฐิตา  หิรัณยธนาธิป
5. เด็กหญิงวารินทร  เชื้อนาค
6. นายวีระพงษ์  รอดพระ
7. เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมทอง
8. เด็กหญิงสุกฤตา  เขียวพุฒ
9. เด็กหญิงสุรารักษ์  ปานบุญ
10. เด็กชายอภิรักษ์  อิ่มชา
 
1. นายชวลิต  รำขวัญ
2. นายศุภกร  ฟักโต
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิดา  หนักแน่น
2. เด็กหญิงชฎาพร  บังขุนทด
3. เด็กหญิงชลรดา  เสพรัมย์
4. เด็กหญิงนภัสสร  มาดี
5. เด็กหญิงปัทมาพร  ภู่ท้วม
6. เด็กหญิงพีรดา  กระทู้
7. เด็กหญิงลีลาวดี  บุญช่วย
8. เด็กชายวรเมธ  สูงเนิน
9. เด็กหญิงวลัญญา  เอี่ยมทองแดง
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ปิ่นดอกไม้
 
1. นายพิเชษฐ  ขุนวังกรด
2. นายปิยะ   พันธุรัตน์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายชลชาติ  มั่นอ่วม
2. นายชลธาร  อินธิเดช
3. นายณัฐวัฒ  ตุ้มบุตร
4. นายทองพิทักษ์  ปรีชา
5. เด็กชายธนโชติ  สังข์วงค์
6. นายนาวา  จันทร์โท
7. นายวรภพ  ปั้นสำลี
8. นางสาววิยดา  พิณแก้ว
9. นางสาวอรทัย  พานแก้ว
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายชวลิต  รำขวัญ
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
3. นางชุลี  ครุธแก้ว
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วบัวดี
2. นายจุฬามณี  ศรีเรืองแท้
3. นางสาวณัฏฐธิดา  สวัสดิ์นที
4. นางสาวธัญญเรศ  ชงกด
5. นางสาวนภัสสร  ทองคำดี
6. นายพรชัย  ดีบ้านคลอง
7. นางสาวศิรประภา  กาฬภักดี
8. นายสราวุฒิ  สมน้อย
9. นางสาวอรุศญา  สุขสารี
10. นายเกียรติศักดิ์  แหล่งสนาม
 
1. นายสุพจน์  ยาดี
2. นางสาวสมฤดี  ศรีระวัตร
3. นางสาวศศินันท์  ประมูล
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  เทศชาลี
2. นางสาวกัญญารัตน์  บดีรัฐ
3. นางสาวชมพูนุช  เพ็งแก้ว
4. นางสาวณิศรา  พลแก้ว
5. นางสาวทับทิมทอง  อะทะถ้ำ
6. นางสาวธิชากร  ศรีมูล
7. นางสาวมัญชุพร  บุตรชัย
8. นางสาวสินิทรา  ถมทอง
9. นางสาวสุชานาถ  พวงวิไลย์
10. นางสาวแพรวานิต  ตะพานไกร
 
1. นายสมบัติ  แป้นตระกูล
2. นายอัครัช  นิจโกรทม
3. นางสาวสุภาภรณ์  ดีธรรมมา
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกรวลัย  แสงท้าว
2. นางสาวกานดา  สว่างธนานันท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นายปราโมท  นึกหมาย
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์   ด้วงกระยอม
2. เด็กหญิงสารินธิดา   เรือนแก้ว
 
1. นางสาวพพรรธน์  มณีรัตน์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โง้วประดิษฐ
2. เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
 
1. นายทรงศักดิ์  ศรีภักดี
2. นายสุวรรณ  กันแพงศรี
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ตาดเพ็ชร
2. นางสาววาสนา  จะอื่อ
 
1. นายจำเริญ  ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายอมรเทพ  บุญฤทธิ์
2. นางสาวอริยาภรณ์  สุวิทชาญวรกุล
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สาคร
2. นายวัชระ  สุขสำราญ
 
0 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุท  ศิริไกรวัฒนาวงศ์
2. นางสาวณัฐพิชญ์  เชื้อสุวรรณ์
 
1. นางนิตยา  อ่่อนจันทร์
2. นางสาวพิยดา  มีบุญ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  ผาอินทร์
 
1. นายณัฐพล  นันโท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชญา  อินต๊ะแก้ว
 
1. นายกฤษฎา  นันปัญญา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัชชา  คงเกาะ
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวดารินทร์  โทหนองตอ
 
1. นายสมโภชน์  พูลเขตกิจ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวพัสภรณ์  สิทธิ
 
1. นายปริญญา  เฉลิมสุข
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกฤติธีร์  เพ็ชร์สุกใส
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงพัชรีพร  ธิเนตร
 
1. นางเกษร  เจริญยิ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไพรสืบชาติ
 
1. นายสมบัติ  กาญจนพุฒิโสภณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศิลป์ศุภา  ตันคำ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายเจษฎา  แก่นสงสัย
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นางสาวเพชรดา  คนสูง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายทิชานนท์  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพียงรวี  เทพเสาร์
 
1. นายวีระพงษ์  จิโนปง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มากดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอิทธิชัย  สมรอด
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายณัฐวัฒน์  บุญอาจ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชา  หมูแก้ว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. นางสาวพิชญา   ใหม่น้อย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสีดา
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพัชรพล  เกษร
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  โชคชัย
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพิศวัสต์  วรรณฟู
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วสีงาม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณะพงศ์  มั่นอิน
 
1. นายภัคพล  หล่ำทุ่ง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นางสาวดวงฤทัย  แซ่ย่าง
 
1. นายคณณัฏฐ์  นิธิณัฐนนท์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญยัง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  พรมอ่อน
 
1. นางกิตติรัตน์  เกตุนวม
2. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สุขกล้า
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาคจีน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  รื่นรวย
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีสุพัฒนะกุล
 
1. นางน้ำเพชร  บัวสำลี
2. นางเสาวนีย์  เอกสินเสริม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรหลุจอ  วงษ์อนุพงษ์
 
1. พระอาณา  ปญญาวรสุธี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพรไพลิน  สิงหราช
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณภัทร์  รูปเอี่ยม
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวปิยะธิดา  สุวาปี
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรชูพงษ์  รินลี้สวัสดิ์
 
1. พระอาณา  ปญญาวรสุธี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนฤมล  วิชาพร
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายจีรภัทร์  เยี่ยงวิญญู
2. เด็กชายปรเมศวร์  กิ่งเกษ
3. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วทิพย์
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายธนากร   พรมวะราภรณ์
2. เด็กชายพิสิฐชัย    สุขขวัญ
3. เด็กชายโชติกุล    โพธิ์สะอาด
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
2. นางพราหมณ์พันธ์   ชาติสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายกรวิทย์  ไชยทิพย์
2. เด็กหญิงจันทภา  ฟองแก้ว
3. เด็กชายพีรพัฒน์  เตชนันต์
 
1. นายจระกฤตย์ฺ  โพธิ์ระหงส์
2. นายธนาวุธ  ยาวิปา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกฤชติญา  หมวกทอง
2. นายธวัชชัย  อ้ายฝอย
3. นางสาวนิศารัตน์  บุญเกิด
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนทฤษ์   ศรรุ่ง
2. นายธัชพล   สิทธิ
3. นายเนติพงษ์   สิทธิวงษา
 
1. นายณพลพงศ์   ด้วงกลัด
2. นายอิสระ  วีระน้อย
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยานันท์   กันปลา
2. นายนนธศิกร   เเก้วมะโน
3. นายศุภมิต   เเก้วหน่อ
 
1. นายชยพงศ์  ถาวร
2. นายกฤตาคม   เปมกิตติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจักริน   ศรีบุญมา
2. เด็กหญิงณภัทร   ผาติยาวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทิมินกุล
4. เด็กหญิงศราสินีย์  สถิตเจริญกุล
5. เด็กหญิงสุวนา   สกุลมุกดา
6. เด็กหญิงอริตา    สุวิมลทราทิพย์
 
1. นายทินกร  สถิคเจริญกุล
2. นายณัฐพงษ์  ชำนาญตา
3. นางสาวชัชว์รวี  พรมพิทักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุขคนธ์
2. เด็กชายธนดล  สกุลมี
3. เด็กชายนนทวิชญ์  วรวีกิจการณ์
4. เด็กหญิงรัฐชฎาพร  โภชนา
5. เด็กชายเชษฐา  กรมบัว
6. เด็กชายเมธา  โอภาษี
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
2. นายวีรชน  พูลพันธ์
3. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชนกันต์  สุขสำราญ
2. เด็กชายชาญณรงค์  ยิ้มยัง
3. เด็กชายณัฐวรา  มิคะนุช
4. เด็กชายวิษณุกรณ์  อินนะปุสะ
5. เด็กหญิงอชิรญา  แผ่นสุวรรณ์
6. เด็กชายเจษฎา  เต็มศิริรัตน์
 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
2. นายสงกรานต์  พลประถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยปราการ 1. นายกฤษณ์พีรัช  กุลนา
2. นายชโนทัย  พวงมาลา
3. นายธนดล  ธะสุข
4. นายธีรภัทร์  ฟองอินทร์
5. นายรักชาติ  ลุงซู่
6. นายรัฐติพงษ์  ยี่ลังกา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมคำแดง
2. นายจีรวัฒน์  ปันใย
3. นายธิติธรณ์  เที่ยงทอง
4. นายบรรพต  กุตัน
5. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาสี
 
1. นางสาวดารุณี  คำนวล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายณัฐนนท์  เรืองน้อย
2. นายทรัพยากร  สุนันตา
3. นายธนวันต์  แซ่โอ้ว
4. นายนัฐปาล  นับพรอันเลิศ
5. นายพิริยากร  ศิริวัฒน์
6. นายเกริกพล  อ้นอยู่
 
1. นายฉัตรดนัย  เรือนใจดี
2. นายอิสราพงศ์  ต๊ะพรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกรวิทย์  ขันตี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ขันแก้ว
3. นางสาวจันทรวิมล  มาซิว
4. เด็กหญิงจิรภิชชา  ดวงบาล
5. เด็กชายจิรวัฒน์  กันธะ
6. นายจ๋ามเมือง  นายโทะ
7. นายชญานนท์  สิงหธนากร
8. เด็กหญิงชลณธร  คำวงค์
9. นางสาวฐิติพร  บุญมาแก้ว
10. นายณภัทร  ณ ลำปาง
11. เด็กชายณัฐธี  คำฟู
12. นายณัฐพล  ซ้อนฝั้น
13. นายณัฐวัฒน์  สามคำ
14. เด็กชายตุลญวัต  ศรีภา
15. เด็กชายธนกร  จำรัสศรี
16. นางสาวธนพร  ชัยชาญ
17. นางสาวธนภรณ์  จาปัญญะ
18. เด็กชายธนวัชร  ปิงวัง
19. เด็กหญิงธนัชภัค  ตันสุภายน
20. นางสาวธมลสร  เกษมศรี
21. เด็กชายธัญญวัฒน์  อินต๊ะยศ
22. นายธีรพัฒน์  ธิบดี
23. เด็กชายนัฐวรรธ  กองพล
24. เด็กชายปวเรศร์  วิรัช
25. เด็กชายพร้อมรัก  ยี่เมา
26. นายพศิน  นันสว่าง
27. เด็กหญิงพอเพียง  จองปุ๊ก
28. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  สิทธิเดช
29. เด็กหญิงภิรดา  บริสุทธิ์
30. นายภูชิต  รัตนประดิษฐ์
31. นางสาวรินรดา  สมยง
32. เด็กหญิงศรีสุภางค์  ปิงวัง
33. นายศุภสัณห์  ชัยยอด
34. นางสาวสิริวิมล  คำสี
35. นางสาวสุพิชฌาย์  ธนะสิทธิพงศ์
36. นายสุภกิจ  ประทุม
37. นางสาวอนินทิตา  เขื่อนแก้ว
38. นายอริยะภพ  มุนิกานนท์
39. นายเตชภัทร์  ทายะ
40. นางสาวเบ็ธทานี  ซาร่า เลเวลล์
 
1. นางเสาวนีย์  พงษ์ปิณฑะดิษ
2. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
3. นางสาวนพมาศ  ไชยชมภู
4. นายเศวต  รัตนเจริญมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ศรีอยู่รอด
2. เด็กหญิงกุลจิรา  รื่นเริง
3. เด็กชายจรีโชค  อารีย์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  เสนะจำนงค์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  พุกทอง
6. เด็กหญิงชัญญานุช  หมากสุข
7. นายชากร  วรรณนาค
8. เด็กหญิงฐิติมา  ท้วมนิ่ม
9. เด็กชายฐิติศักดิ์  บุญมี
10. เด็กชายณภัทร  ยิ้มเจริญ
11. เด็กหญิงณัฐนิชา  เกิดผล
12. เด็กชายต้นตระการ  ดิษสาคร
13. นายทัศนชัย  คำศรี
14. นายธนพล  พลบำรุง
15. เด็กชายนนท์ตระการ  ดิษสาคร
16. เด็กหญิงนิลภัทร  สว่างแจ้ง
17. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  กุลเสือ
18. เด็กหญิงปภาวดี  เอี่ยมทิพย์
19. เด็กชายประชา  คล่องแคล่ว
20. นายปะกาศิต  วิเวกวรรณ์
21. เด็กหญิงปาริตา  ปิ่นทอง
22. เด็กหญิงภัทรธิดา  รอดเนียม
23. นางสาวภัทรวรรณ  ทองแท้
24. นายภานุพงศ์   จันทร์แย้ม
25. เด็กชายภูชิต  สนหอม
26. เด็กชายภูบดินทร์  เหล่าจั่น
27. เด็กหญิงมัทติการ  เกตุหาร
28. เด็กหญิงยุวธิดา  โพธิ์พิณ
29. เด็กหญิงลักษณ์ศิริ  กลิ่นชื่น
30. เด็กชายวรากร  เกษรมาลี
31. นายวีรภัทร  เพ็ญภู่
32. นายศิวกร  สุขขวัญ
33. นายศุภกิจขัย  ยิ้มเจริญ
34. เด็กชายสิรวิชญ์  บุญมี
35. เด็กชายอดิศร  จันทวงษ์
36. นายอติคุณ  บัวสาย
37. นายอนุชา  ยิ้มละมัย
38. เด็กชายอภิรักษ์  นิ่มอยู่
39. เด็กชายอินทรพล  ยิ้มเจริญ
40. นายเจษฎา  มิ่งขวัญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
2. นายมงคลชัย  ไวกสิกรรม
3. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
4. นางสาวยุวภา  หัดคำหมื่น
5. นางณัชฐ์พร  แก้วแดง
6. นายพิสิฐ  ฤทธิ์เทพ
7. นางสาวนาตยา  อิ่มมาก
8. ดร.สมบูรณ์  นนท์สกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ขัติฤกษ์
2. นายกันต์ธร  จะฟะ
3. นายกิติพงษ์  คุณจิตร
4. เด็กหญิงจิรันธนิน  สุขจี่
5. นางสาวชญาดา  ใจเที่ยง
6. นางสาวชนิกานต์  ตั้งมานะกิจ
7. เด็กชายฐิติพงค์  กาวิชัย
8. นางสาวณัฐชยา  เย็นตา
9. นางสาวณัฐฑริกา  อินทะวรรณ
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญเพิ่ม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีแสงจันทร์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดกันทา
13. นางสาวณิฐฌา  วงศ์แดง
14. นางสาวดาว  ทองพูล
15. นางสาวธัญชนิต  ไชยวงศ์
16. เด็กหญิงนานามิ  คอนนิชิ ศรีจันทร์ต๊ะ
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  กรวัตร
18. นางสาวปายปรียา  โปธิตา
19. นางสาวผ่องใส  กาวี
20. นางสาวพัชรียา  บุญทา
21. นางสาวพิชชาภา  เทวิน
22. นายมินทร์ธาดา  รินใจ
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ลำดวล
24. นางสาวลัคณา  สายสิงห์
25. เด็กหญิงวริศรา  อนุหวัน
26. นายวุฒิภัทร  เขียวคำสุข
27. นายศิลาแลง  ปูลิง
28. นางสาวสิรภัทร  อินดิบ
29. เด็กหญิงสิริพรรณวดี  นาคสินธุ์
30. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีบุญทา
31. นางสาวสุภนิชา  มหาวัน
32. นางสาวสุภัสสรา  มุกดาหาร
33. นางสาวอรชร  ปินตา
34. นายอรรถพล  จันทร์แก้ว
35. เด็กหญิงอารีรัตน์  รินยงค์
36. นายอ้ายหนุ่ม  -
37. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ษาวรรณ์
38. นายเจษฎาภรณ์  แก่นจันทร์
39. นางสาวเปรมฤทัย  ตานุ
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
2. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกตัญชลี  แก้วแกมแข
2. นางสาวกรกมล  พิมพ์โคตร์
3. นางสาวกริสรา  อาสนะ
4. นางสาวกัญญาณัฐ  สงฆ์จันทร์
5. เด็กหญิงกานต์ชนก  ใจบุญ
6. นางสาวกิตติพิชญ์  ยุปานันท์
7. นางสาวจันจิรา  อินทร์แตง
8. นายจิรพัฒน์  แวงวรรณ
9. นางสาวชนัญชิดา  ทรัพย์สิน
10. เด็กชายชนันนัทธ์  อินทรประคอง
11. เด็กชายชานนท์  อินตะมะ
12. เด็กชายชารัญ  ทองคำ
13. นายณัฐวุฒิ  ทาเกลี้ยง
14. เด็กหญิงดลวรรณ  อำมะระ
15. เด็กหญิงทัตพร   ทัดเที่ยง
16. นางสาวปวีณ์ลดา  นวลสูงเนิน
17. นายพงศกร  วรรณสุข
18. นายพลกฤต  พรมสง่า
19. เด็กหญิงฟารีดา  มินทกรณ์
20. นายภัคพงษ์  ธรรมชาติ
21. นางสาวภัศรา  จุลพันธ์
22. นางสาวมุฑิตา  จรัญรัตนศรี
23. นางสาวรวิสรา  กล่อมรักษา
24. นางสาวรัตนาภรณ์  จุลกะ
25. นางสาวลออง  สุนทรชัย
26. นายวรพล  วิงพัฒน์
27. เด็กหญิงวรรณษา  เรืองน้อย
28. นายวรากร  ทองมี
29. นางสาววริศรา  ศรีพระจันทร์
30. นางสาวศรัณย์ภัทร  เกิดสว่าง
31. นายศักดิ์วัฒน์  บุญญราศรี
32. นายศุภวิชญ์  เพ็ชรนารถ
33. เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนละมูล
34. นางสาวสุพิชฌาย์  อินเกิด
35. นายอนวรรษ  ใจชื้น
36. เด็กหญิงอริศา  การิศา
37. เด็กหญิงอัญชิสา  ภูมินทอง
38. นายโยธิน  หย่ำวิลัย
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
2. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
3. นางสาวจามจุรี  ทองคำ
4. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
5. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
6. นายคมกฤช  คำสุกดี
7. นายชัยธวัช  อินเมฆ
8. ว่าที่ร้อยตรีเตชภณพัฒน์  อัฏฐกรธนานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่กือ
2. นางสาวกรพิณพ์   แซ่สง
3. นางสาวกัลยรัตน์   แซ่ยั้ง
4. นายกิติพงศ์  แซ่กือ
5. เด็กหญิงณัฐนรี   สินไพบูลย์เลิศ
6. นางสาวตรีรัตน์  แซ่ม้า
7. เด็กชายทัศน์พล  พันธ์รัตนชาติ
8. นายธงชัย  มังกรอัศว
9. นายธีรัตน์   แซ่ว้าน
10. นายนิพัทธ์  ลีพิพัฒนกุล
11. เด็กชายปาฏิหาริย์  ยิ่งพิบูลคุณานันท์
12. เด็กหญิงฝนลดา  ชนิดาพงศ์พันธุ์
13. นางสาวพรอนงค์  แซ่เฮ่อ
14. เด็กชายพัชรพล  แก้วศรี
15. นางสาวพิมพ์วิไล  แซ่เล่า
16. นายภูธเนศ  แซ่พ่าน
17. นางสาวรวีวรรณ  แซ่ย้าง
18. นางสาวรัชนีกร  วิชิตชัยเจริญกุล
19. นางสาวรุ่งอรุณ  แซ่โซ้ง
20. นายลิขิต  วัฒนายั่งยืน
21. นายวรชาติ  แซ่จาง
22. นางสาววศินี   ศรัญย์กุล
23. นายวัชระชัย  เมืองมา
24. นางสาววันเพ็ญ  เจริญผลิตผล
25. นายวีระณัฐ  ปัญญา
26. นายศักดิ์พล  แซ่หมี่
27. นางสาวษัณมาส  ชัยกิจกุล
28. นางสาวสาวิตรี  คำเต้อ
29. นายสุรพัศ  แซ่เท้า
30. นางสาวหอมจันทร์  กมลปราณี
31. เด็กชายอนันต์  แซ่ม้า
32. เด็กชายอรรถวิท  กามาด
33. นายอริญชัย  แซ่ยั้ง
34. นางสาวอังคณา  ท้าวเจริญธรรม
35. นายเดชา  ชัยภูมิเสรี
36. นายไตรภพ  แซ่ท้าว
 
1. นายพรเทพ  สว่างแก้ว
2. นางสาวภานุมาศ  เคหะลุน
3. นางสาวสุชาดา  เสือกลิ่น
4. นางสาววิลาวัณย์  โต๊ะถม
5. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
6. นายฤทธิไกร  วีระ
7. นางสาวรัชนี  เครือวงค์
8. นายวิธวินท์   นาศฤงคาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤชณัฐ   เต็มปลื้ม
2. เด็กชายกฤษดา  แร่ดี
3. เด็กหญิงกัญญาภัค   การภักดี
4. นายกันตพงศ์   ธัญญเจริญ
5. เด็กชายกิจเกษม   ประกอบผล
6. เด็กชายกิตติพงษ์   เถื่อนสุข
7. นางสาวกุลธิดา   ปั้นตระกูล
8. นายจารุวัฒน์   จันทร์ศรี
9. นายชยาทิต   อเนกอนันต์
10. นางสาวณัฐชา   นุสเส
11. นายณัฐพล   ทองลิ่ม
12. เด็กชายทศพร  สุจจะชารี
13. นายธนะภัทร   วิเศษกุล
14. นายธนากร   ผิวผ่องจันทร์
15. เด็กหญิงนฤภร   ขุนแก้ว
16. นายบุญพาชัย   แจ้งอิ่ม
17. นางสาวปรางค์ทิพย์   กลิ่นหอม
18. นางสาวปานตะวัน   กันถาด
19. นายพลรบ   บุษย์ศรี
20. นางสาวพัณณกานต์  ทองสมัย
21. เด็กชายพัสกร   มาตรอง
22. เด็กหญิงพิมพิพัฒ   ทองคำ
23. นางสาวพิมพ์มาดา   ตาลน้อย
24. นายพีรพัฒน์   พรรษา
25. นายภัทรพล  มาน้อย
26. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์อามาส
27. เด็กหญิงมาริศา   รักใคร่
28. เด็กชายรพีภัทร   สวินขุนชัย
29. นางสาวลัดดาวัลย์   อุตะมะ
30. นางสาวศุภลักขณา  มีผล
31. เด็กชายสิงห์หา   โพธิ์บุญ
32. เด็กหญิงสุทธิดา   โพธิ์ทอง
33. นางสาวสุธิดา   จิตอามาตย์
34. นางสาวสุธิมา   สุขอิ่ม
35. เด็กชายอนุสรณ์   สิงห์ษา
36. นางสาวอรอนงค์   เส็งสุขสุวรรณ์
37. นางสาวอรัญญา   วงศ์บุญมา
38. นางสาวอัญชิสา   พึ่งดี
39. เด็กชายอัฑฒ์อธิศ   ปานดำ
40. นายเอกลักษณ์  เขาอิน
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นายเลอพงศ์  กัณหา
3. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
4. นายภานุพงศ์  ก้อนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ชอบจิตร
2. นายกนกพล  ขยันขาย
3. นางสาวกนกภรณ์  พรหมเผ่า
4. เด็กหญิงกมลชนก  เรือนคำ
5. เด็กชายกัณตภณ  แก้วจันทร์
6. นางสาวจณิสตา  ตั้งกระจ่างจิตร
7. นายจักรพงษ์  วงศ์ปัญญา
8. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำเชื้อ
9. เด็กชายชวณภัทร  อินต๊ะสาร
10. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีปาน
11. นางสาวณฐมน  แสนใส
12. เด็กชายณัฐกร  มาฟู
13. เด็กหญิงณัฐชนน  หวังสันติธรรม
14. นางสาวณัฐนีกรณ์  กุมารแก้ว
15. เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ
16. นางสาวทับทิมทอง  อ้อยบำรุง
17. นายนภสินธุ์   วงศ์ภูริวัฒน์
18. นางสาวนริศรา  ปิติยาภิรมย์
19. นายนันทพัฒน์   บุญยะกมล
20. นางสาวประภัสสร  ทัตธนประเสริฐ
21. นางสาวปราณี  ไชยวงศ์
22. นางสาวปรียาภรณ์  กองลี
23. นายปิยวัฒน์  นามจิต
24. นางสาวปิยะณัฐ  สุทาคำ
25. นายพิชญา  ปัญญาสิทธิ์
26. เด็กชายภานุวัฒน์  อำขำ
27. เด็กชายภูมินรินทร์  บุญแรง
28. นายภูมิรพี  สมหล่อ
29. เด็กหญิงศตพร  บัวเขียว
30. นางสาวศิริฌานี  นวลไชยดี
31. เด็กชายศิวกร  รุ่งเรือง
32. นายศิวดล  แก้วยา
33. นางสาวสิริมา  ขัตนา
34. เด็กหญิงสุธาสิณี  ชาญสาร
35. นางสาวสโรชา  เครือคำ
36. เด็กหญิงอรวรรณ  คบทองหลาง
37. นายอัษฎายุธ  ทุนกุล
38. นางสาวเจนนภา  ทวีอภิรดีบุญตา
39. นางสาวเพียงขวัญ  อิ่มใจ
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เกษมเศรษฐพัฒน์
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
3. นายพงศธร  โพธิแก้ว
4. นางสาววชิราภรณ์  มหามิตร
5. นางสาวนัฐกานต์  ศิริอาภรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นายสมพร  ตรีสงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายปรมินทร์  ไชยเรือน
 
1. นางสาวภัทธิรา   กุลณาวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายสิรวิชญ์   ดวนสิงห์
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  ศรีคงยศ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทาสุวรรณ
 
1. นายวุฒิพงษ์  สีสุก
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์  ยาวะระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายณัฐวัฒน์  สามคำ
 
1. นางสาวจันทร์พร  ปินตาเปี้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมชนะ
 
1. นางสาวอาภร  บุญลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ์
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายปิยะ  บุญสุวรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศริมน  ภักดีวัน
 
1. นายอโนชา  จิ๋วจู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงผกามาศ   จันทรโอ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพิมพ์ชนก  สุรวัฒน์มนตรี
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกนกรัชต์  รุณสูงเนิน
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายลิทู  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  สังข์แก้ว
 
1. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายสืบพงศ์  หลงเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะพานหิน 1. นายณัฐพงษ์  คุ้มม่วง
 
1. นายพรรษา  รื่นรวย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายคารม  คันทวี
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายกัณญ์นิภัทร  นันทะโกมล
 
1. นางพจนีย์  เลอบุญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมชนะ
 
1. นางสาวธนศิริ  พงษ์ประดิษฐ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  วายะบรรณ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวรัญชนา  ปานทอง
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นายณัฐพล  น้อยเลิศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปภพ  ปันมงคล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางกิตติพร  พุฒแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายอาจอย  จริงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กัลยาไสย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 1. นายชัยณรงค์  เจริญผล
 
1. นายปิยะ  คณะธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายภูวริศ  ทองปิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยเอกวีระพงษ์  ยาวะระ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังษี
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  เป็งจา
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร  มูลน้ำเที่ยง
 
1. นายพิชิต  พลหาญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาววรนุช   แว่วสอน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กัลยาไสย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชนากานต์  สังข์โชติ
 
1. นายสุมนต์  เถินบุรินทร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวเกศแก้ว  คงคล้าย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางอภิญญา  สิงห์อยู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวธุวดารา  มีแดนไผ่
 
1. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอรรถกร  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นายสืบพงศ์  หลงเวช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายปภพ  ปันมงคล
 
1. นางสาวพรอุมา  วงษ์สวรรค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายสมชาย  สร้อยทอง
 
1. นายรังสรรค์  ฝ่ายสมบัติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  เพ็ชรดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายกนกพล  เริงจักร์
 
1. นายกรณ์  อินเรือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  สุธรรม
 
1. นายอิทธิชาย   ณ ลำปาง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นายจาตุรันต์  วัฒนากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงอรอุมา  แก้ววงศ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ทะวะดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมชนะ
 
1. นางสาวอาภร  บุญลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจันทร์สิริ  สุวีร์กุล
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นางสาวกัลยารัตน์   เชื้อเมืองพาน
 
1. นายสุเทพ  มโนสมุทร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชาลีฎา  เคนเหลื่อม
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  หวลอ่อน
2. เด็กหญิงจิตธนา  รัตนเเจ่ม
3. นายฐาปนพงศ์  เทพเสน
4. เด็กชายธนาธิปกรณ์  นาปันจักร์
5. เด็กชายนิติภูมิ   บุญทา
6. เด็กหญิงบุณยานุช  ยอดจักร์
7. เด็กชายภูมิรพี  กันเเจ่ม
8. เด็กชายวธัญญู  อิสระภาพ
9. เด็กหญิงศุภสุตา  วรรณารักษ์
10. นางสาวศุภักจิรา  สมบูรณ์ชัย
11. เด็กหญิงสุตาภัทร  ยะถา
12. เด็กชายเอกปฏิภาณพัฒน์  อุ่นธง
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นางสาววรางคณา  มณีจักร
3. นายจักรพันธ์   สุวรรณซาว
4. นายประวิทย์  วิเชียรพจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายคุณภัทร  ศาตรทอง
2. เด็กหญิงจินตภา  นามกร
3. เด็กชายชนาธิป  คำยอด
4. เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยสาลี
5. เด็กหญิงณัฐหทัย  กันต๊ะ
6. เด็กชายถิรวัฒน์  เกียรติปรีดากุล
7. เด็กชายธนกร  สายบัว
8. เด็กชายนนทกานต์  วณีสอน
9. เด็กชายภคพล  ใจยะ
10. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองคุณ
11. เด็กชายอนุภัทร  ลานจิตร
12. เด็กชายเหมราช  จันวิลัย
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   สีแดง
2. นางสาวสุธินี  ศรีทรงผล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  เขียวแก้ว
2. เด็กชายทรงภพ  บุญประสิทธิ์
3. เด็กชายปัณวรรธน์  สิทธิเศรษฐ
4. เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธิชาติ
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ยิ้มแย้ม
6. เด็กชายภาณุวิชญ์  จุ้ยพ่วง
7. เด็กชายภาโณตม์  มาลาพานิช
8. เด็กชายวุฒิภัทร  กลัดสำเนียง
9. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อยู่แย้ม
 
1. นายจิระเมศร์   อัครรังสีธนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นางสาวกนกอร  สุทธกุล
2. นางสาวชนิสรา  จองหม่อง
3. นายณัฐพล  นิ่มงามศรี
4. นายธนเดช  แก้วแสนเมือง
5. นายนครินทร์  พรหมพีระ
6. นายประชาธิปไตย  ชนะชัย
7. นายภูวกร  อุโมงค์โน
8. นายวรากร  สุขกล่อม
9. นางสาวสิริยากร  ใจลังกา
10. นางสาวเพียงขวัญ  พิริยากัญจน์
 
1. นายวสันต์  วีระโพธิ์
2. นายจักรพันธ์  สุวรรณซาว
3. นายประวิทย์  วิเชียรพจน์
4. นางสาววรางคณา  มณีจักร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แซ่ฉั่ว
2. นายคุณานนต์  ใจขัติ
3. นายดุริยางค์  ขันด้วง
4. นายปวเรศ  ขันใจ
5. นางสาวพิมพ์ธิชา  อินทร์ศรี
6. นางสาววชิรญาณ์  อ่องคำ
7. นางสาววิชญาดา  ปิ่นพรหม
8. นายวีรชน  คำภีระ
9. นายศุภณัฐ  ชุนหสุวรรณ
10. นางสาวอัญธิกา  จันทร์ชมภู
11. นางสาวเบญญาภา  ไชยศร
12. นางสาวเพชรดารินทร์  ธนดาวพิจารณ์
 
1. นายมงคล  ศิลป์สุพรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
2. นายณัฐดนัย  ผิวขำ
3. นางสาวมนัสนันท์  แซ่ย่าง
4. นางสาววรารัตน์  สังฆะมณี
5. นางสาววริยา  เจียมประสิทธิ์
6. นายวีรภัทธ  พิมพ์สีทอง
7. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
8. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
9. นายอภิสร  อ่อนหอม
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายศราวุฒิ  คำมุ้ย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  กุลพัฒน์เศรษฐ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ฟูแสง
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  โกมลจรัญพัฒน์
4. เด็กหญิงจุฑามาศ   อุตจันทร์
5. เด็กชายชยภัสสร์  คำปินไชย
6. เด็กหญิงชลทิพย์  คำปัน
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุ๋มปี๋
8. เด็กชายณัฐพล  ราชเนตร
9. เด็กหญิงณัฐรินีย์  รักษาสัตย์
10. เด็กชายธนชา  วงค์ขัติย์
11. นายธนากร  ชัยศึก
12. เด็กชายธรรมนิตย์  แน่ประโคน
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใจยา
14. เด็กหญิงนลินนิภา  ยะท่าตุ้ม
15. เด็กชายนวพล  ใจหลัก
16. เด็กชายบดินทร์  ปัญสุวรรณ
17. เด็กชายบุญนิธิ  ไชยอุด
18. เด็กชายปภังกร  ศรีวิชัย
19. เด็กหญิงปรียาภัทร  พิทักษ์รัตนพงศ์
20. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
21. เด็กหญิงผุสราคา  กาวิชา
22. เด็กชายพนาสิทธิ์  กองแก้ว
23. เด็กชายพิชญุตม์  อุดเอ้ย
24. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไชยอุด
25. เด็กหญิงพิมพกานต์  กล้าหาญ
26. เด็กชายพีรภาส  ขันคำ
27. เด็กชายภูธเดช  ค้าเจริญ
28. เด็กชายมรุพงศ์  เป็งงามเมือง
29. เด็กชายรฐนนท์  จำนงภักดิ์
30. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลภัสศุภอนันต์
31. เด็กชายรัชพล  ศรีคำตัน
32. เด็กชายวชิราวุฒิ  สุทธิตานนท์
33. เด็กหญิงศศิธร  จารี
34. เด็กหญิงศุภิสรา  ระวังทรัพย์
35. เด็กหญิงสุพิสชานันท์  กิ่งก้าน
36. เด็กหญิงอภิษฏา  มงคลรักษ์
37. เด็กชายอรรถพร  สวยอยู่
38. เด็กชายเจนณรงค์  วิสุทธินันท์
39. นางสาวเพลงผ้า  ฮี้เกษม
 
1. นายพงศธร  โพธิแก้ว
2. นายกวี  บุญกว้าง
3. นางอเนรี  ใจวงศ์
4. นายอุดม  ชัยวุฒิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 1. เด็กหญิงกชกร  ปินตาวะนา
2. เด็กชายคุณาสิน  สุขศรี
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิระวัฒนโสภณ์
4. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  ทองเป้า
5. เด็กหญิงชนิกานต์  กาวิละ
6. นายชวลิต  บุญยืน
7. เด็กหญิงญานิศา  อิ่นคำ
8. เด็กหญิงณวิภา  ปัทมโรจน์
9. เด็กชายณัฐกรณ์  ปวนสุวรรณ
10. เด็กหญิงณัฐชญากร  ยะคร
11. เด็กชายณัฐวัตร  พูษาคำ
12. เด็กชายตรัยภัทร  เลาลี
13. เด็กหญิงถักทอรุ้ง  ผุดแจ่มใส
14. นายธนวัฒน์  ดิบเตจ๊ะ
15. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ธนะราช
16. เด็กหญิงนวิยา  วงค์ขันคำ
17. เด็กชายนิติศักด์  โนกูล
18. เด็กหญิงปณิดา  ใจยาว
19. เด็กหญิงปทิตตา  ศิริขันธ์
20. เด็กหญิงปิยธิดา  ภูสุวรรค์
21. เด็กหญิงปิ่นจุฑา  ปิ่นชูทอง
22. เด็กหญิงพิณแคนซอ  จั่นภู่
23. เด็กหญิงพิมพ์พัดชา  โฉมอัมฤทธิ์
24. เด็กหญิงฟ้าใส  เปลี่ยนปลูกสัตย์
25. เด็กชายภูริคุณ  สิงห์โทราช
26. เด็กชายมาโยห์ เดอ  เวชาวเวอร์
27. เด็กหญิงลลยา  เดชทิศ
28. เด็กหญิงวรวลัญช์  ไชยกิตติพัฒน์
29. เด็กชายศราวุฒิ  พฤกษา
30. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญทอง
31. เด็กหญิงสุกรรณิการ์  ตันปะมา
32. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ลุงออ
33. เด็กหญิงอวัศยา  นาคสนธิ์
34. นายอัศจรรย์  บัญชาสวรรค์
35. เด็กชายเจษฎา  โจนส์
36. เด็กหญิงเหมวรรณ  พันธ์วร
37. เด็กหญิงไมโกะ  ฮานาโอกา
38. เด็กหญิงไอย์ลีน  บัวขำ
 
1. นายสิทธิชัย  วันควร
2. นายวรวุฒิ  พิภพผล
3. นางสาวปิยะนุช  พูลศิริ
4. นางนิลวรรณ  ไตรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกณิศา  จัดการค้า
2. เด็กหญิงกรกช  เลามาเยี่ย
3. เด็กหญิงกัญญา  ลุงจื่น
4. เด็กหญิงขวัญจินา  วิวัฒน์พนากุล
5. เด็กหญิงขวัญศิริ  พลศรี
6. เด็กหญิงชนาพร  แซ่ว้าง
7. เด็กหญิงชุติมา  เจริญเจ้าสกุล
8. เด็กหญิงญาณภา  แซ่ลี
9. เด็กหญิงณิชากร  ลี่รือ
10. เด็กหญิงทิพย์มณี  แซ่วะ
11. เด็กหญิงนนท์  ลุงขุน
12. เด็กหญิงนฤมล  แซ่ท่อ
13. เด็กหญิงนลิน  แซ่เฮ่อ
14. เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ลี
15. เด็กหญิงนิตา  ลุงจาย
16. เด็กหญิงนุสรินทร์  ลุงซู
17. เด็กหญิงปภัชญา  นะทีทอง
18. เด็กหญิงปริชาติ  หมื่นอ่อน
19. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์ชยางกูร
20. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ลี
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พิทักษ์ไพร
22. เด็กหญิงพิณกวี  พนากิจไพวัลย์
23. เด็กหญิงพิมพกานต์  โชคสิริชัยกุล
24. เด็กหญิงมล  นายอ่อน
25. เด็กหญิงมะลิพร  แซ่วะ
26. เด็กหญิงรินทร์ระวี  แก้วตุ้ย
27. เด็กหญิงฤทัย  ปัญญาเจริญรัตนะ
28. เด็กหญิงลลิดา  บุญวงค์
29. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สุนันต๊ะ
30. เด็กหญิงลีลาวดี  อาณาอนันต์กิจ
31. เด็กหญิงสิรินทรา  แซ่ลี
32. เด็กหญิงสิรินภา  เลามาเยี่ย
33. เด็กหญิงสุจิตรา  ยอดมณีสกุล
34. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ลี
35. เด็กหญิงอชิรญา  ธรรมชาติสถิต
 
1. นายสรรเสริญ  ธรรมคุณ
2. นางสาวณิชชานันท์  วุฒิ
3. นางสาวธนัญญา  กันทะสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นางสาวกมลลักษณ์  จันรุณ
2. นางสาวกมลลักษณ์  น้อยนาง
3. นางสาวกรพิญ  นาคสิงห์
4. นายกฤษฎา  นิลเลิศ
5. นายกฤษฤกษ์  อ๊อดเอก
6. นางสาวจันทร์ประกาย  ไท่กลาง
7. นางสาวชนัญญา  มีสุวรรณ์
8. นางสาวณัฐชยา  ปงลังสี
9. นายณัฐดนัย  ผิวขำ
10. นายณัฐดนัย  ปราบอินทร์
11. นางสาวณัฐนรี  แทนนิกร
12. นางสาวพนารัตน์  บางสาลี
13. นายพศิน  หมั่นมี
14. นางสาวพิชญ์สินี  ดีคำ
15. นางสาวพิมพ์พิศา  มั่นฤทธิ์
16. นางสาวมนัสนันท์  แซ่ย่าง
17. นางสาววรารัตน์  สังฆะมณี
18. นายวีรภัทธ  พิมพ์สีทอง
19. นางสาวศศิธร  สว่างวงศ์
20. นางสาวศิรัญญา  มหาวงค์
21. นายสรวิชญ์  อุลปาทร
22. นางสาวสุจิตรา  ดูสมศักดิ์
23. นางสาวสุภาพร  เพชรทิม
24. นางสาวสุวรญา  ภู่เชย
25. นายอชิตะ  สมเพราะ
26. นางสาวอติพร  ยุตติธรรม
27. นางสาวอธิชา  ไกรมนตรี
28. นายอภิสร  อ่อนหอม
29. นายเตชิต  พลอยระย้า
30. นางสาวเยาวลักษณ์  ขุมทอง
31. นายโตโยโนริ  ฮับบาล
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
3. นายศราวุฒิ  คำมุ้ย
4. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
5. นายวีระชัย  จันทะเสน
6. นางสาวมิ่งกมล  เคียงข้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวกันติชา  ปาลี
2. นายกิตติชัย  ภูมิอธรรม
3. นายชนะพัฒน์  รัตนเจียมรังษี
4. นางสาวชนากานต์  มูลสาร
5. นางสาวชนิภรณ์  เต็มศาล
6. นางสาวชลญา  กาบมาลา
7. นางสาวณัฐชา  ลั่นทมทอง
8. นางสาวณัฐณิชา  ทำรงยุทธ
9. นายธนกฤต  จันทร์อินทร์
10. นายธนภัทร  ใหลตระกูล
11. นางสาวธัญชนก  กะระโสภณ
12. นางสาวธัญลักษณ์  ทาเกิด
13. นายธารณ์ธาริต  สุดเอี่ยม
14. นายธีรุตม์  ธนปาลัตถ์
15. นางสาวนพรัตน์  พุ่มศิริ
16. นางสาวนวินดา  ทานะแจ่ม
17. นายนิธิวัฒน์  นันตา
18. นางสาวนิรดา  พิเชฐกุลบดี
19. นางสาวประภัสศิริษร  ดวงแก้ว
20. นางสาวปริยากร  จันทร์กระจ่าง
21. นางสาวพลอยแพรพรรณ   เสถียรภากร
22. นางสาวพิมพ์ณภัทร  คำมี
23. นายภูวิสษฎ์  สมคิด
24. นางสาวภูษณิศา  อิโนอุเอะ
25. นายมณฑล  พุทรราช
26. นางสาวรวิสุดา  กองทอง
27. นายวรวัฒน์  จินะทอง
28. นายวรเมธ  เรือนคำ
29. นางสาววาสนา  สุวรรณศรี
30. นายศิรวิทย์  พันเลิศศฤคาร
31. นางสาวสรินทิพย์  โกมาส
32. นายสิโลม  มาธุสาสวรรค์
33. นางสาวอรัญญา  บารมีมหาศาล
34. นางสาวอัญชิษฐา  ยังแสง
35. นายเฉลิมเกียรติ  บุญทันสา
36. นางสาวแพรวากรณ์  ไชยซาววงค์
 
1. นางคีตกานต์   โยธามาศ
2. นายเอกรินทร์   อักกพันธานนท์
3. นายอนุศิษฐ์   เกตหอม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  วงษา
2. นางสาวกัญญาวีร์  ธุวะวรณ์
3. นางสาวกุลนิภา  คำยานะ
4. นางสาวจินตนา  อุทุมภา
5. นายชนาธิป  ดะราศิริ
6. นายชยากร  ธรรมศิริ
7. นายชวพงศ์  ใจมิภักดิ์
8. นายชิษณุพงศ์  แก้วตั้ง
9. นางสาวณัฐภัทรา  ยาสุวรรณ์
10. นายธนพล  เขื่อนแปด
11. นายธรรมชาติ  ธรรมจักร์
12. นางสาวธัญชนก  โนจา
13. นางสาวธันยพร  เตียวสถาพร
14. นายธีรภาพ  คัมภีร์สัจจะ
15. นางสาวนิยตา  โพธิ์กระจ่าง
16. นางสาวประภัสสร  ร่วมชาติ
17. นางสาวปริยากร  ท้าวแก่นสาร
18. นางสาวปานทิพย์  อิ่นแก้ว
19. นางสาวปิยธิดา  คำงาม
20. นางสาวพนิดา  ต๊ะน้อย
21. นางสาวพัชรี  มหาวงค์วรรณ์
22. นางสาวพิราอร  เยอต๊ะ
23. นางสาวมยุรฉัตร  เพิ่มสุข
24. นางสาวรังสิมา  ปินตาวงค์
25. นางสาววราพร  ฟองสมุทร
26. นางสาววิชญาพร  สุขเกษม
27. นางสาววิไลลักษณ์  แซ่ย่าง
28. นายศรศิลป์  ใจมูลมั่ง
29. นางสาวศรุตา  สมยาราช
30. นางสาวศศิธร   แซ่ย่าง
31. นางสาวศิรินภา  อุดกลิ้ง
32. นายศุภณัฎฐ์  พลเยี่ยม
33. นางสาวสุมิตรา  อุปนันท์
34. นายสุริยัน  เชื้อสุวรรณ
35. นายหัตถโกวิทย์  หัตถกอง
36. นายอลงกรณ์  จันทร์อุดร
37. นายอัครวิชช์  เตจ๊ะวันดี
38. นางสาวอาแตะ  วุ่ยเค่อ
39. นางสาวโยธิกา  ตาฟาก
40. นางสาวโสภิดา  โตพัญญะ
 
1. นางสาวอังคณา  ละออ
2. นางสาวทัศนีย์  พูลเจริญ
3. นายกฤษฎา  รักษาศิลป์
4. นายพิชิตศิลป์  ปิ่นคำ
5. นายคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย์
6. นายจักรกฤษณ์  หมั่นหมาย
7. นายนพนนท์  เตจ๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายนิติพล  ม่วงเปีย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จำนวน
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายพศิน  วาดพันธ์
 
1. นายสมเกียรติ์  พิมพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายคมกริช  ทันลา
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ 1. นายอัศวเมธ  เอี่ยมน้อย
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนัช  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นายกำพล  เนตรเชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายเมธาชัย  อย่ามีภัย
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรากร  สุขพัฒน์
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายวิทวัส  ศรีพุทธ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพิมพกานต์  งานดี
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายธัชชัย  หมายมั่น
 
1. นายนที  พึงไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิน
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนกานต์  พบความดี
 
1. นายพรชัย  ไผ่ปาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัด  รัติโชติ
 
1. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายสุทิวัส  กลิ่นเผ่น
 
1. นายลิขิต  แก้วคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติวัฒน์  แผ่นผา
 
1. นายรักชาติ  นาครัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเวที
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายบัญชา  วงศ์ซื่อ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาน้อย 1. นายพงศ์เทพ  อุปละ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ญดา  วงศ์สิทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายธงชัยชนะ  กันธิรา
 
1. นายกิตติกรณ์   อาคะโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นายภูดิน  ประอินทร์
 
1. นายสมบุญ  ไชยวงค์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กชายศุภกฤษฎิ์  ดิษสาย
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคามิน  ทำว่อง
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวิรัลยา  ยอดทองดี
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชร์ชิสา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
1. นายเศวต  รัตนเจริญมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
2. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกุลนรี  ผักกาด
 
1. นายเศวต  รัตนเจริญมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสุรัสวดี  มุทิตา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุพัชรลักษณ์  กฤชบัวสวรรค์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรชัย  พิณชัยแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายนพรัตน์  มะทะ
 
1. นางสาวเหมวรรณ  ตันพรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พนาพิหาร
 
1. นายอานนท์  แซ่เตียว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายชนะชัย  รอดจิตร
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร์
 
1. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
 
1. นายอนุชา  วิทยารัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงตรีสิริ  ศรีวุฒิ
2. นายธราดล  พรวิเศษศิริกุล
3. เด็กหญิงบุญญิศา  วานิชกุล
4. เด็กชายพิรศุษม์  จินะปัน
5. เด็กชายภูวเดช  เขื่อนแก้ว
6. เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
7. เด็กชายวศิน  น้อยท่าช้าง
8. นายวัสสา  ชาวคำเขต
9. เด็กชายสหทรัพย์  นากแสง
 
1. นางสาวจารี  สุขบุญสังข์
2. นางสาวอมรา  สุขบุญสังข์
3. นายพงศกร  สุขบุญสังข์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
2. นายณัฐภัทร  แสงเทียน
3. นายณัฐวัตร  กฤษณะพันธ์ุ
4. นายณัฐวุฒิ  เนื่องกันทา
5. นางสาวธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงเทียน
7. นายมงคล  อินทร์สวน
8. นายวิรุจน์  ทองอินทร์
9. นายอิทธิพัทธ์  ดวงสมร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฎ  บุญญา
3. นางสาววิไลลักษณ์   ศิริประโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชญานนท์  บุญดล
2. เด็กหญิงณิชกานต์  โลหะเวช
3. นางสาวนภัสสร  แก้วแสง
4. เด็กชายภัทรดนัย  อู่อินทร์
5. เด็กชายภูริทัต  ทองอยู่สุข
6. นางสาววรรณษา  มาลัยกุล
7. นายศราวุธ  คชลี
8. นางสาวสุชยา  ศรีเมฆ
9. เด็กหญิงไอรดา  สกุลมา
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
2. นายณัฐฐกิตติ์  โผผิน
3. นายณัฐภัทร  แสงเทียน
4. นายณัฐวัตร  กฤษณะพันธ์ุ
5. นายธันวา  แจ้งจำรัส
6. นางสาวธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
7. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงเทียน
8. นายภควัต  คาร
9. นายมงคล  อินทร์สวน
10. เด็กชายรัชชานนท์  คำแก้ว
11. เด็กชายรัชพล  ศรีสงคราม
12. นายวิรุจน์  ทองอินทร์
13. นายวีรวิชญ์  บุญจันทร์
14. นายอิทธิพัทธ์  ดวงสมร
15. นายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นายพิเชฎ  บุญญา
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
3. นางสาวน้ำเพชร  กอไม้
4. นางสาววิไลลักษณ์   ศิริประโชติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ประสาทกิจ
2. เด็กชายณัฐชนน  สมพงษ์
3. นางสาวนันท์นภัส  เกิดศรี
4. เด็กหญิงนันท์นภา  จุดมี
5. นายปธานิน  จันทร์นาค
6. เด็กหญิงปวริสา  พลพัฒน์
7. เด็กชายพลวัฒน์  แก้วกก
8. เด็กชายภานุพงษ์  จุ้ยดอนกลอย
9. เด็กชายภูรี  กิ่งสกล
10. นายมานะ  เอี่ยมเวช
11. เด็กชายศิวกร  สันติธาดา
12. นางสาวสุนิษา  ปาระมี
13. นางสาวสุรัสวดี  มุทิตา
14. นายอัษฎา  วันดี
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เพ็ชรกล่อง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายอนุชา  วิทยารัตน์
3. นางสาวอิศราภรณ์  รู้รอบดี
4. นางสาวธฤติรัตน์  ทรัพย์สุริต
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายคามิน  ทำว่อง
2. เด็กชายจิราวัฒน์  ปวงญานะ
3. เด็กชายฉลองราช  ศักดิ์แสน
4. เด็กหญิงชญาดา  โคตรสมบัติ
5. เด็กชายณัฐภัทร  อินลังกา
6. นายณัฐวุฒิ  ทองยิ่งเจริญสุข
7. นายนาคนรินทร์  ทรายคำ
8. นายปฐมพงศ์  พงศธรเจริญศรี
9. เด็กชายพัฒนพงษ์  พรมมา
10. นายภารดา  ทิพย์วรรณ
11. เด็กชายวสิษฐ์พล  พันธวาวงษ์
12. เด็กชายวัชรพล  มีบุญสูง
13. นางสาวสร้อยเพชร  ตันชุ่ม
14. เด็กหญิงสุจิตรา  มายรรยงค์
15. เด็กชายอภิเดช  รวีวรรณ์
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
2. นางอัญชญา  ต๊ะนา
3. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. เด็กชายกันตพล  โพธิ์ศรีเรือง
2. นายคมกริช  ทันลา
3. เด็กหญิงจิรฐิพรรณ   ตองกลิ่น
4. นายชัยพร  ช่วงสูงเนิน
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ไชยศิลป์
6. นายณัฐเดช  อ่อนสุวรรณ
7. นายพงศกร  วงศ์แสง
8. เด็กชายวัลลภ  รอดแล้ว
9. เด็กชายสิทธิรัตน์  ดนุชนินทร์
10. เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
11. เด็กชายสุธนา  ชำนาญจุ้ย
12. นายออมสิน  แย้มแขนง
 
1. นายธนากร  ศิริสุข
2. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
3. นางสาวเชฏฐินี  จุ้ยวงษ์
4. นางสาวรติชา  ธนรงค์สรธัญ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายกานต์ดนัย  สุธรรม
2. นายคณาธิป  อินสองใจ
3. นางสาวชมพูนุช  กิจพานิชวิเศษ
4. เด็กชายณัฐวัฒน์  อนันตผล
5. เด็กชายดนัยเทพ  กระแหน่
6. เด็กชายพีรพล  แสงเพชร
7. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทร์พุฒน์
8. นายภัทรดนัย  เลิศเจริญธรรม
9. นายภูมินทร์  ศรีวัตรปาน
10. เด็กชายรณชัย  ฉิมภู่
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินทโฉม
12. นางสาวอาภัสรา  สิญจวัตร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นางสาววรนุช  ประดิษฐพงษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  เลิศชนะวงษ์
2. นางสาวชมมณี  นิลแก้ว
3. นางสาวญาณัจฉรา  กันทา
4. เด็กชายนันท์ณภัทร  ดิสกุล
5. เด็กชายปิยวัฒน์  จำนวน
6. นางสาวพันทิพย์  บุตรวงศ์
7. นายภครภูมิ  สุขแก้ว
8. เด็กชายภานุวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
9. นายศรัณย์ภัทร  มีหมื่น
10. นายศุพณัฐ  สุวรรณวงษ์
11. นางสาวสุนิษา  เรืองศรี
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นางสายใจ  พวกดี
2. นางปวีณา  นามคง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกีรติกา  สว่างรุ่ง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  สงมา
3. นายจักรภัทร  ชูสกุลพัฒนา
4. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วกล่ำ
5. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุตรนคร
6. เด็กหญิงณิชนันท์  เมธาธีระนันท์
7. เด็กหญิงณิชมน  บุญช่วยสุข
8. เด็กหญิงณิศา  ประสงคราม
9. เด็กหญิงดวงพร  สมัครเขตกิจ
10. เด็กหญิงธนพร  จ่ายรัมย์
11. เด็กหญิงธนพร  เอี่ยมวชิรากุล
12. เด็กหญิงธนัญญา  อมรวิริยะ
13. เด็กหญิงนัฐนันท์  ฉิมดี
14. เด็กหญิงบัญฑิตา  ตินะมาตร
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์  โคกปรางค์
16. เด็กหญิงปิยนัดดา  บุศยศักดิ์
17. เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วไพทูลย์
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมกล่ำนุ่ม
19. นายราเชน  เอี่ยมบริสุทธิ์
20. เด็กหญิงวรพิชชา  กุลพ่วง
21. เด็กหญิงสุพิชชา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
2. นางสาวศิริรัตน์  เจษฎาวุฒิ
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
4. นางสาวอรพรรณ  จันทนามล
5. นายสมบัติ  วัฒนากุล
6. นางสาวนันทกานต์  ก้อนทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาริสา  แก้วเรือง
2. นางสาวฐนิษฐา  จุนสำโรง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
5. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูเชิงงาม
6. นายธนาธิป  สารคาม
7. เด็กหญิงธันยพร  ไทยอาสา
8. เด็กชายธีรภัทร  คุ้มสุด
9. เด็กชายพชรพล  สิงห์สม
10. เด็กชายพิชญุตห์  ทิพย์สิงห์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน
12. เด็กชายภูสิทธิ์  เย็นวัฒนา
13. เด็กชายยศกร  แดงศรี
14. นางสาวฤทัยชนก   อุณทะวงษ์
15. นายศุภวิทย์  แผ่นทอง
16. นายสุธิมนต์  ครคง
17. เด็กหญิงสุรีย์มาศ  พันโต
18. เด็กชายอุเทน  ยวงเก่า
19. เด็กชายเฉลิมพล  พันแตง
20. เด็กหญิงเมธาวี  สุขรี่
 
1. นายรัตนชัย  เกตุยา
2. นายพีระ  ปัญโญ
3. นางจารึก  แสนพรม
4. นายกิตติกร  จ๋าวะนา
5. สิบเอกพงศกร  กวีวุฒิพันธุ์
6. นางสุจิตรา  นวนแดง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายชนะโชค  แจ้งสุข
2. เด็กชายณัฐนันท์  คุ้มเขตร์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  เสือเจริญ
4. เด็กหญิงดวงกมล  บุรานันท์
5. นายธนธรณ์  พาสุทธิ์
6. เด็กหญิงธนัญญา  ม่วงศรี
7. นายธีรภัทร  พลายเพชร
8. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
9. นายบรรเจิด  วงษ์สวัสดิ์
10. เด็กชายพัชรพล  เคยเหล่า
11. เด็กชายมิตรภาพ  ปานศิลา
12. นายรัชชานนท์  ศรีคูณ
13. นายวรากร  สัมปชัญยะสถิตย์
14. นายวิเชษฐ์  เมืองสวรรค์
15. เด็กชายสงกรานต์  อาจวง
16. เด็กหญิงสิรินดา  พวงสมบัติ
17. เด็กชายสุรชัย  สนธิกุล
18. นางสาวสุริวิภา  พงกลาง
19. เด็กชายอนุวัฒน์  อ่อนกระโทก
20. นายอิทธิพล  พันธุรัตน์
21. เด็กชายเขษมศักดิ์  เดชนุช
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายกัญญา  พิลาวุธ
3. นายสุรินทร์  เลขะโฆษ
4. นายบัญชา  วงศ์ซื่อ
5. นายธงชัย  จันทร์กระจ่าง
6. นางสาวรัชธิรส  หาทรัพย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แก้วโต
2. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
3. เด็กชายธนภัทร  เชิดโฉม
4. เด็กชายปรเมษฐ์  อ้นแดง
5. เด็กหญิงพรนภา  สีขี
6. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
7. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศิริ
8. เด็กชายอภิชาติ  ปานพุ่ม
9. เด็กชายอาทิตย์  แสนหาญ
10. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาสาโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  มะเริงสิทธิ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นัยวิจารณ์
3. เด็กชายณัฐดนัย  เลี่ยมปรีชา
4. เด็กชายณัฐทฤกษ์  หาทรัพย์
5. เด็กชายณัฐบดินทร์  โกนขุนทด
6. เด็กหญิงณิชนันทน์  ทับจันทร์
7. เด็กชายธนกฤต  กฤติยา
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ขุนสนิท
9. เด็กหญิงวรัทยา  กามินี
10. เด็กหญิงสุปรียา  ห้อยมาลา
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวช่อเอื้อง  คุณยศยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกวินท์  ขวัญจอม
2. เด็กหญิงชนาภา  กองสี
3. เด็กชายธนวัฒน์  รักก้อน
4. เด็กชายนพคุณ  ทิพวันต์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  ขลิบเงิน
6. เด็กหญิงภาวินี  มีชัยโย
7. เด็กชายรณกร  สินจุ้ย
8. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
9. เด็กชายเจนณรงค์  บำรุงลาน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  สีทา
2. นางสาวณัฐชญา  คงเจริญ
3. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
4. นายนนทพัทธ์  บูรณทอง
5. นางสาวปรียาภรณ์  ห่อทอง
6. นายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
7. นายราชภูมิ  รัตนภักดี
8. นางสาวสาวิตตรี  หุมแพง
9. นายอนุชา  นิลเหล็กเพชร
10. นางสาวอภิศญาภรณ์  บัวบาน
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลืดา  ศุภสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  ยิวคิม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. นายคุณภัทร  เทพสุทธิ
3. นางสาวจุฑามาศ  ธิริ
4. นายธีรพงษ์  ซ่อนกลิ่น
5. นายนพดล  ครุฑพันธ์
6. นางสาววาสนา  ช้อยบัวงาม
7. นางสาวอริศรา  ไชยคำมิ่ง
8. นางสาวเกตน์นิภา  คำแพ่ง
9. นางสาวเดือน  ศิริโยธา
10. นายเศรษฐพงษ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายกรณ์ดนัย  คุณนา
2. นางสาวกัลยรัตน์  เจริญศิลป์
3. นางสาวจารุวรรณ  ดาบแก้ว
4. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์อิ่ม
5. นายณัฐวุฒิ  จิตรทอง
6. นางสาวทิวาพร  แก่นยิ่ง
7. นางสาวธมนวรรณ  พูลสน
8. นายนำกมล  ทวีร่าง
9. นายบัญญัติ  ศรีสวัสดิ์
10. นายภาคภูม  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวช่อเอื้อง  คุณยศยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร
2. เด็กหญิงณัฐฌานันท์  มกราพันธ์ุ
3. เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีพุฒตาล
4. เด็กหญิงธนัญญา  ชูศรี
5. เด็กหญิงปัทมา  ทัพทวี
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงนภา
7. เด็กหญิงลลิตา  สุปิยะพาณิชย์
8. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกรรม
9. เด็กหญิงสรัญญา   สาระไกร
10. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  บุญธรรม
11. เด็กหญิงเกวลิน  อินทร์ชู
12. เด็กหญิงแพรวา  พรมแตง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิภา  พรรณมาตร์
2. นางสาวชนิษฐา  กันตุ่ม
3. เด็กหญิงทักษพร  วรรณศรี
4. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีพันธ์บุญ
5. เด็กหญิงปัญญารัตน์  คล้อยสวาท
6. เด็กหญิงพัชราพร  ภูคลัง
7. เด็กหญิงวรดา  คำสุข
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  เพชรมณี
 
1. นางอัจฉรา  พานทอง
2. นางสาวฐิตินันท์  แป้นทอง
3. นางสาวภัทราภรณ์  สุขสุวรรณ
4. นางสาวจิรากรณ์  แก้วขาว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชาลิสา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงญาณิน  ก่อวุฒิพงศ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ม่วงทอง
4. เด็กหญิงนุชวรา  คงภู
5. เด็กหญิงพัฒฐรีวรรณ์  พัดพรม
6. เด็กหญิงพิชญณัฐฏ์  ปัทมะเสวี
7. เด็กหญิงพิชยะญา  กุฎีแดง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์
 
1. นางสาวโสภิดา  แดงเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมพิษณุวงษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวจุฑามาส  วงษ์วิทยา
2. นางสาวณัฐนันท์  ยะโสภณ
3. นางสาวบัวชมพู  สนองคล้าย
4. นางสาวอริศรา  ไชยคำมิ่ง
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำแพ่ง
6. นางสาวเกศกนก  พะนาน
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิทธนพงษ์
3. นายเขมกร  ช้อยบัวงาม
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
2. นางสาวกุลริศา  บุญเสาร์
3. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
4. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
5. นายธนกฤต  แปงแก้ว
6. นางสาวเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
7. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นางดารากรณ์  ขุนมิน
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  คงวิริยะกิจ
2. นางสาวพรนภา  สุภาษิต
3. นางสาวศศิกาญน์  สีลา
4. นางสาวศุภานัน  เอี่ยมพรม
5. นางสาวอารี  เนาแสง
6. นางสาวเพ็ญนภา  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสมฤทัย  เขียวขำ
2. นางสาวช่อเอื้อง  คุณยศยิ่ง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แก้วโต
2. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
3. เด็กหญิงญาณภา  โพธิพิทักษ์
4. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
5. เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธแก้ว
6. เด็กหญิงพรนภา  สีขี
7. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน
8. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
9. เด็กหญิงศศิประภา  พรหมศิริ
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิทธนพงษ์
3. นายเชิงกล  งามปลอด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขอยู่
2. เด็กหญิงธมนันท์  ปานนุ่น
3. เด็กหญิงปนัดดา  เนื่องนัยนา
4. เด็กหญิงปนิตา  เนื่องนัยนา
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เอกวิไล
6. เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน
7. เด็กหญิงวีระดา  พ่วงพันธ์
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  มั่นกสิวิช
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
3. นางสาวกมลทิพย์  นารี
4. นางสาวพัชรียา  ขยันกิจ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โชติกคาม
2. เด็กหญิงกิตติวรา  ตวงกระสินธุ์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีทอง
4. เด็กหญิงณัฐลดา  มูลชาติ
5. เด็กหญิงนฤภร  คำศรี
6. เด็กหญิงปานพร  กรวยศิริวงศ์
7. เด็กหญิงปานวาด  กรวยศิริวงศ์
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรเรือง
9. เด็กหญิงรินรดา  อินทรานนท์
10. เด็กหญิงรินรดี  อินทรานนท์
11. เด็กหญิงลลิตา  บุญผ่อง
12. เด็กหญิงอาภัสรา  จันทร์ศิริ
 
1. นางเบญจวรรณ  โหมดชัง
2. นายณัฐวรรธน์  ชุติภัทร์ดำรงกุล
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณัฐธยาน์  สุภาผล
2. นางสาวณัฐธิดา  อินทรวิเศษ
3. นางสาวบุญพา  ชัยชาญ
4. นางสาวประภาสิริ  ประสาททอง
5. นางสาวฝนทิพย์  เขียวพุฒ
6. นางสาววรรณนิสา  น้อยสังวาลย์
7. นางสาววันวิสา  พึ่งนุสนธิ์
8. นางสาวสุจิรา  แก้วมา
9. นางสาวอารีรัตน์  กันเกตุ
 
1. นางสาวปิยาพัชร  มัณฑการ
2. นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา
3. นางสาวพัชรียา  ขยันกิจ
4. นางสาวกมลทิพย์  นารี
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  วันอ้น
2. นางสาวจิณห์จุฑา  นิลประดับ
3. นางสาวชนิดา   ศิริโภคา
4. นางสาวชุติมา  ตันกาบ
5. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
6. นางสาวสิตาพร  ใบบัว
7. นางสาวสุพิชญา  นพวงศ์
8. นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
2. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกษิติ  ตั้งกมลศรี
2. นายฉัตรมงคล  จาสุทัศน์
3. นายชลธาร  มิ่งแก้ว
4. นายธีรพงษ์  ซ่อนกลิ่น
5. นายนพดล  ครุธพันธ์
6. นายพงศธร  จบศรี
7. นายรัฐธนนท์กฤช  โคตรคำ
8. นายเศรษฐพงษ์  นิโรจน์
 
1. นางสาวนวลรัตน์  ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิทธนพงษ์
3. นายสุพิเชฐ  ศรีโสภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  สุปินะ
2. นางสาวฐานิตา  ใหม่คำ
3. นางสาวฐิตาพร  ใหม่คำ
4. นางสาวนันท์นภัส  ลำน้อย
5. นางสาวปิยธิดา  รอดสาตรา
6. นางสาวลักษมี  โสล้อมค้อ
7. นางสาววรนุช  ธรรมศิริ
8. นางสาววริศรา  สุปินะ
9. นางสาวอารยา  จิณะกับ
10. นางสาวเปรมมนัสญา  สุริพล
11. นางสาวแจ่มจรัส  ม่วงเรือง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวสุทัตตา  ราชสาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  แสงท้าว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  เลาว่าง
3. เด็กชายจิรพัส  หทัยอาสา
4. เด็กหญิงชนากานต์  ยืนยงคีรีมาศ
5. เด็กชายชาญวิทย์  รักสันติภาพกุล
6. เด็กหญิงณิชกมล  สะติบือ
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ยืนยงคีรีมาศ
8. เด็กชายธีรเดช  อำพรธารา
9. เด็กชายนฤเทพ  สายชลอำพร
10. เด็กหญิงบงกช  คงอาภาพร
11. เด็กหญิงพระประธาน  แซ่ลี
12. เด็กหญิงพัชรพร  เลาหาง
13. เด็กชายพัชรพล  สง่าพจนกุล
14. เด็กหญิงพิชชาภา  เลาหาง
15. เด็กชายสราวุธ  กรรณิกา
16. เด็กหญิงอรทัย  เลาว่าง
 
1. นายกัณฐสิทธิ์  โนต๊ะ
2. นางสาวพจนีย์  กิตติกมลพันธ์ุ
3. นางอรพินท์  วงค์เทเวช
4. นางวิสุตรา  สืบแสน
5. นางสาวกรรณิกา   อัมพรคีรีมาศ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กหญิงกมลพร   แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทรงศิริชัย
3. เด็กหญิงทยิดา   แซ่เฮ้อ
4. เด็กหญิงทิพย์ญาพร  แซ่ว้าง
5. เด็กหญิงน้อง   แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   คณิตสากล
7. เด็กหญิงภัทรินทร์  ชรินทร์ภรณ์
8. เด็กหญิงลีลาวดี   ทรงเจริญกุล
9. เด็กหญิงสนิฏา   บุญวัน
10. เด็กหญิงสราวลี   แซ่กือ
11. เด็กหญิงสุรีย์พร   แซ่ซ้ง
12. เด็กหญิงอิชยา   ยอดออน
13. เด็กหญิงเปมิกา   นิธิโชติยานันท์
14. เด็กหญิงเมธาวดี  อินปา
15. เด็กหญิงโกลัญญา   อาชาธนกุล
16. เด็กหญิงใจอารี   แซ่ย่าง
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
3. นางพัทธ์ธีรา  อายุพัฒน์
4. นางกัณฐมณี  สมมุติ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงกนกรดา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกันติศา  ยอดเจริญอาชา
3. เด็กชายก้องภพ  หมื่นราช
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  เรือนแฮ่ม
5. เด็กชายธนภัทร  รัตนวิการณ์
6. เด็กชายธีรวัจน์  แซ่ลี
7. เด็กหญิงนิราภร  ท้าวสุวรรณกุล
8. เด็กหญิงปิณิดา  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงพนิตพร  ศักดิ์ทวีเดช
10. เด็กหญิงพัชรพร  ขจรธัญญาภรณ์
11. เด็กหญิงภักจีรา  แซ่โซ้ง
12. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  แซ่โซ้ง
13. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  มิตรภาพทรงศรี
14. เด็กหญิงสรัลนุช  ศักดิ์ทวีเดช
15. เด็กหญิงสิริปรียา  แสนเฮ้อ
16. เด็กชายสุชาติ  ศุภสันต์สกุล
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
3. นางเบญจพร  สักลอ
4. นางสุภางค์  สารเถื่อนแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวกุลธิดา  อินอิ่น
3. นางสาวกุลริศา  บุญเสาร์
4. นายชโนดม  จันทอน
5. นางสาวณัฐชลีพร  บุญถา
6. นางสาวณัฐธิดา  ขันทะชา
7. นายธนกฤต  แปงแก้ว
8. นายธิติวุฒิ  พรมมูล
9. นายปิยพันธ์  นัยนานนท์
10. นางสาวพิจิตรา  ถูกจิต
11. นายภูริณัฐ  เขียนทอง
12. นายศตวรรษ  ฟักแก้ว
13. นายอชิร  โฉมเฉลา
14. นายอนุชิต  จารี
15. นางสาวเพชรน้ำค้าง  ทังสนิมิตสกุล
16. นางสาวแพรวา  ภมรมานพ
 
1. นายมงคล  ครุฑนาค
2. นายอริน  พูลเกษม
3. นางกรรณิกา  คำถิน
4. นางดารากรณ์  ขุนมิน
5. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  โพธาเมือง
2. นางสาวจารุวรรณ  สืบปาละ
3. นางสาวจิรัญรัตน์  รัตนวงค์
4. นางสาวชนากานต์  แบนน้อย
5. นางสาวณัฐชยา  ชัยตา
6. นายณัฐภูมิ  ประจันศรี
7. นางสาวณิชกานต์  วงค์เปี้ยจันทร์
8. นายตะวัน  วงศ์เครือ
9. นางสาวปานไพลิน  จาวงศ์
10. นางสาวพันธนันท์  กาศโอสถ
11. นางสาวภัทรกันย์  เนื่องอุตม์
12. นางสาวภัทราพร  โพธา
13. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีสม
14. นางสาวศศิวิมล  สิงห์เนตร
15. นายอานันทเดช  สุริยะมณี
16. นางสาวเนตรนภา  คชศักดิ์ศิริ
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ตามัน
3. นายนิคม  กาญจนคงคา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. นายกรกฤต  นันทะก๋า
2. นางสาวกุลธิดา  เกษมวัฒน์
3. นางสาวทิพปภา  สารทอง
4. นางสาวทิพรดา  สารทอง
5. นายธนวัฒน์  ศรีวิชัย
6. นางสาวนิล  แซ่ย่าง
7. นางสาวบัณฑิตา  ศักดิ์ทวีเดช
8. นายพลวัต  วัฒนาตระกูลวงค์
9. นางสาวพิมพ์วดี  คะนองมาก
10. นางสาวมณีรัตน์  จันทะเลิง
11. นางสาววรรณณิสา  กลิ่นจันทร์
12. นายวัชรพงษ์  พรมชาติ
13. นางสาววุฒิพร  แซ่ว่าง
14. นายสงกรานต์  บุญตัน
15. นางสาวอารีย์  เกษมวัฒน์
16. นายเอกนรินทร์  ภูมลา
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายตะวัน  สุทธวิจิตร
3. นางเบญจพร  สักลอ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพัส  เงินแจ้ง
2. นายนิติพงษ์   วงษ์ภักดี
3. นายภัทรพล   ศรีนิ่ม
4. เด็กชายภานุวัฒน์   พุ่มพันฆ้อง
5. นายหัสดี  ภิรมพันธุ์
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นายณัฐพล  ดีคำ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายณฐกร  พงษ์สาริกิจ
2. นายทัตพล  ผุดผึ้ง
3. นายพงศกร  ม่งทา
4. นายพันกร  มีแก้ว
5. นายศุภชัย  นิลเกษม
 
1. นายประพัฒน์พงษ์  แก้วอาสา
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  ชาญตะบะ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์พุ่ม
2. นายกิตติยศ  การะภักดี
3. นายวรธน   หล้าหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ตาลน้อย
5. นายอานนท์  เพียรไธสง
 
1. นางสาวสุรรัตน์  บุญประสิทธิ์
2. นายจักรพงษ์  สุขสบาย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. นายณัฐพล  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงณัฐเกล้า  คงรักช้าง
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  มณีฉาย
2. นางสาวจุฑามาศ  มังคลาด
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายศุภโชค  แข็งการเขตร์
2. นายอรรถพล  เสริมสวัสดิ์
 
1. นายเชิงกล  งามปลอด
2. นายธนาคาร  พิลาบ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายดอย  คำทอน
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ลุงละ
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 1. เด็กหญิงพรรณพร  ตรงนิติธรรม
2. เด็กชายภูมินทร์  ริพล
 
1. นางจุฑาทิพย์  จิตกำเหนิด
2. นางวิไลลักษณ์  คำทา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงลิปภา  มิลินทสูต
 
1. นางสาวกัญญารัตน์   หรดี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย
 
1. นางเตือน  พิมพ์จันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร   เกิดสุวรรณ์
 
1. นายยุทธนา   ต๊ะบุญเรือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  บุรพพงษานนท์
 
1. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวซอนย่า ลีอาร์  เดลี่
 
1. นางสาวปัทมาพร  จันทร์หลวง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธญานี  วัดแดง
 
1. นางสาวกาญจณี  โชติสุข
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายทริสเตน   จอร์จเอเวอรี่
 
1. Mr.Lorenzo  MoloCaballes, Jr.
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ลือชา
 
1. นางกาญจนา  หิรัณยะมาน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวทิพนาถ  เพลิดเพลิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายไอยรา   วัฒนพงศ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นางสาวปนัดดา  ทรัพย์อรัญ
 
1. Mr.Kim Patrick  Abe
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นายนคร  พงษ์ประติยานนท์
 
1. นางสาววัลลภา   ตัลพัฒน์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกรัณย์กร  พูลเกิด
 
1. นายอนันต์  ดอกหอม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนมน  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีเดช
3. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
4. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด
5. เด็กชายพิสิฐ  ภู่วิทยพันธุ์
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
2. MissMendoza Hazel  Jean
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
2. เด็กชายพุทธิวัฒน์  โยปัง
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  สู่ผ่าน
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  นิลกำแหง
5. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
2. Mr.Bryan  Mangahas
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ทรัพย์ทิม
2. เด็กหญิงญาณิติมา  สุขเกษ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ตั้งสำฤทธิ์
4. เด็กหญิงภัทรียา   หล้าแหล่ง
5. เด็กหญิงสิรภัทร  เอี้ยวสกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
2. Ms.Shareen  Barlomento
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชนกนันท์   ไตรสีห์
2. นายชยพล   วิชาศิลป์
3. นางสาวณัฏฐา   ศิริวัฒนไพศาล
4. นางสาวศุภิสรา   ไวทยกุล
5. นายสองเมือง    เม็งเกตุ
 
1. Mr.Lorenzo  MoloCaballes, Jr.
2. Ms.Mary Joy   Benliro
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกิตติพจน์  รูปสวย
2. นางสาวณัฐชนก  เสือกลิ่น
3. นางสาวนิศาชล  เพิ่มสัตย์
4. นายวศิน  กันทะชุมภู
5. นางสาวอภิญาดา  นิลกำแหง
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิราลัย 1. นายณัฐวัฒน์   อุปทะ
2. นางสาวธัญชนก   ยาโน
3. นางสาวพีรยา   เพชรใส
4. นางสาวภัทรกัณย์   ฉัตรกาญจนรักษ์
5. นางสาววรงค์รัตน์   คิดเลิศล้ำ
 
1. นายอรรถพล   มาดุลเวช
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  แสงสอน
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มากมี
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
2. Mr.Kristhian  Claveria Camo
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก้านบัวแย่ง
2. เด็กชายสิริเกษม  พนมชัยชยวัฒน์
 
1. นางพิมลสิริ เถาว์แล  เอี่ยมละออ
2. นางสาววันทกาญจน์  เล็กกระจ่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มะโนธรรม
2. เด็กหญิงอัญชุลีกร  หงษ์นัน
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ด้วงคำจันทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 96.04 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นายภูมิรพี  ทัพวงศ์
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญกลาง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 93.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. นายศุภณัฐ  สนเพ็ง
 
1. นางสุรัส  จูคส์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 91.02 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจิระวัฒน์  โพธิรัง
 
1. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไชยนอก
2. เด็กหญิงอภิษนา  แสนว่าสกุลทอง
 
1. นางสาวพนิตพรรณ  ทองวิวัฒน์ธนา
2. MissDing  Muli
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ส่องแสง
2. เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขุ่นคำ
2. MissZhe  Menglin
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  พรสมานพันธ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มณีบงกช
 
1. นางสาวละมัย   กิติ
2. นางสุริยาวดี  มะโนวงศ์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 1. นางสาวรินรดา  วิภาสรุ่งรวี
2. นางสาวสิราวรรณ  ฤทธิ์นรกานต์
 
1. นางสาวหลิน  หวง
2. นางสาวสิริรัตน์  เตโชกูล
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวณัฐิดา  แซ่เล็ก
2. นางสาวธัญกร  ชัยดี
 
1. นายณัฐพล  มีเงิน
2. MissDong  Xiaona
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 1. นางสาวบัวสวรรค์    แซ่ลี
2. นางสาวอัญชิษฐา   ขันแก้ว
 
1. MissWEI   CONGYING
2. นายภัทรดนัย   หวลศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เย็นคต
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กชายวายุ   ศรีปัญญา
2. เด็กหญิงเกวลิน   แซ่หลิน
 
1. นางสาวภัทราวรรณ   ปริมิตร
2. Mr.Daisuke   Kobayashi
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงพรหม
2. เด็กหญิงสุพนิดา   สิงห์โฉม
 
1. นางสุรีวัลย์  สงวนให้
2. นายบุญเสริม   จันทร์คุ้ม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชพร  แก้วหลวง
2. นางสาววรินยุพา  อนุจร
 
1. นางพรลภัส  อ่ำหงษ์
2. Mr.Hiroyuki  Uno
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณัฐกานต์   วงศ์ปัญญา
2. นางสาวทานตะวัน  วังแสง
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ณ ราช
2. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ต๊ะต้องใจ
2. นางสาวจุฬารัตน์  ปิตินานนท์
 
1. นางสาวกฤติกา  สร้างใบศรี
2. นางสาววรวรรณ  ดวงเทศ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวกนิษฐา  ยักขะลา
2. นางสาวธัญชนก  สุรินโต
 
1. MissJung Yeol  lee
2. นางสาวศศิธร  ศักดิ์ธนานนท์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 1. นางสาวช่อผกา  คำลือ
2. นางสาวอภิรดา  หมื่นพัวะ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  เตชะคฤหะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  บัวพัฒน์
2. นางสาววรธันยา  กาบแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา  อินทวิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายศิริภูมิ   คำดี
2. นางสาวสิริภัทร  สิทธิสงคราม
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นางสาวพรวรรณเพ็ญ  พรหมสีดา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายทศวรรษ  ปันคำมูล
2. นางสาวปริยาภัทร  สมพงษ์
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐณิชา  คุ้มสนิท
2. นางสาวศิรดา   รักพินิจ
 
1. นางสาวรัตนา  สุขาวห
2. นางสาวสุภาวดี   สุขกมลธรรม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวพิญญานิศร์  วงศ์ศรีใส
2. นางสาวพิมพ์น่าน  อริยะวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  เกษรศรี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวกุลจิรา  ขวัญอาชากุล
2. นางสาวตติยา  เสรีชัย
 
1. Mrs.Mao  Xueli
2. MissLiu  Yichun
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายทยากร  แซ่โจว
2. นางสาวสกาว  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
2. Mrs.Wang  Yi Li
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายดำรงวิทย์  กาศโอสถ
2. นางสาวสรชา  อัมพุช
 
1. นางสาวอังคณา  ฮั่นตระกูล
2. นายอนุชา  ชาญช่าง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกรกช   อุ่นยานโกวิท
2. นางสาวสุรัมภา   ตาให้
 
1. นางสาวปาริฉัตร   วงค์สม
2. MissKinasa  Ono
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ชมภู
2. นางสาวนวนันท์  ทองศิริ
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวศรุติญา  วิมุกตาคม
2. นายอภินันท์  กองกันทะ
 
1. นางนงเยาว์  เนียมแสง
2. นางสาวศรัญญา  รัตนทวีชัยพร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจิณห์นิภา  แพงดวง
2. นางสาวจิณห์วรา  แพงดวง
 
1. นางสาวศรัญญา  อินทวิชัย
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นางสาวนงนภัส  สุรินทร์
2. นางสาวษมาพร  จิตเกษม
 
1. นายชีวัน  สันธิ
2. นายนิติพงษ์   สกุณา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายชนเมธ  แดนเดือนเพ็ญ
2. นายนิธิคร  สุจิตรวรรณกุล
3. นางสาวอภิสรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
4. นายอัครเดช  แสงทอง
5. นายแทนไท  รัตติกรวรสกุล
 
1. MissZhou  Hui
2. MissXie  Xingjing
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวจิตพิมพร  วัจนะรัตน์
2. นางสาวนริศรา  วงค์คม
3. นางสาวพันธ์ทิพย์  พิชัยพลภัทร
4. นางสาวภานุชนารถ  เรือนโนวา
5. นางสาววรปรียา  ภักดี
 
1. Mrs.Xiao Yi  Li
2. นางสาวชุลีกร  การแข็ง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  บุญลาภัง
2. นายชยานันท์  จักร์จุ่ม
3. นางสาวรัชฎาพร  ฟองคำ
4. นางสาวรัชนี  สมศรี
5. นางสาวอาทิตยา  ใจวรณ์
 
1. นายพัฒนา  ฟ้าแลบ
2. MissFan  Xue
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายกษิดิศ  ด้วงทอง
2. นางสาวชญานิศ  ทะนะชัยชานน
3. นางสาวสุชิราภรณ์  ผ่อนจรุง
4. นายห้างทอง   ดีน้อย
5. นายเดชาธร   สมศักดิ์
 
1. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
2. นายจองพล   ถุงเงิน
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวดารินทร์  อิ่มหนำ
2. นางสาวพกาวรรณ  พรมมี
3. นางสาวพนิตสุภา   แก้วเนย
4. นางสาวพรทิพย์   นาคโดด
5. นางสาวรินรดี   ดีรอด
 
1. นางสาวมรรยุตา   วงษ์พูล
2. Mrs.Kaori  Janpoom
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวธนิดา  ปั้นงาม
2. นางสาวบุณยาพร  สิงหาวรณ์
3. นางสาววันวิสาข์   วิยาสิงห์
4. นางสาวสุวดี   สุพบุตร
5. นางสาวแพรวา   กลายสุข
 
1. นางอานันฑิตา   สแปร์โรว์
2. MissํYukino  Matsuda
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 1. นายก้องภพ  มณีโชติ
2. นายปภังกร  วรรณรังษี
3. นางสาวภัทรกมล  ศรีมา
4. นางสาวศรัณย์ลักษณ์  สิงห์เพชร
5. นางสาวอานาอลิซเบส  ทอสแตนสัน
 
1. นางสาวกอแก้ว  ทวิชศรี
2. นางสาวพลอยพิม  อำพันธ์สี
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชลสิทธิ์  เกตชนก
2. นางสาวญาดา  ทับโต
3. นายณัฐนันท์  สุขสำราญ
4. นางสาวพัชรฎา  เทศนีย์
5. นางสาวอนัญญา  อุกฤษต์
 
1. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฐกฤตา   สุทธิแสน
2. นางสาวถิรดา  หาญเหี้ยม
3. นางสาวพรนัชชา   อ่อนจันทร์
4. นางสาวพรไพลิน  งามนิล
5. นางสาวสโรชา   ทิมโต
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุขกมลธรรม
2. นายภาณุพงศ์   ศรีสมบัติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวขวัญจิรา  ทองเมือง
2. นางสาวณัฐกานต์  ไชยพล
3. นางสาวปนัดดา  แป้นมั่น
4. นางสาวอรนลิน  สิยะธง
5. นางสาวอรพิชญ์  ผ่องพันธ์
 
1. นางสาวจรรยาพร  ชัยวงค์
2. MissJung Yeol  lee
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณภัทร  ตั้งเมธากุล
2. นางสาวณัฐนรี  พุ่มพร
3. นางสาวปภาวรินท์  แป้งเงิน
4. นางสาวพิมพ์วลัญช์  จันสา
5. นางสาวสุวัจนี  มากมี
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวพัทธิดา  เสนาะ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายกันตพัฒน์  วิจารณ์จิตร
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ขัดนันตา
3. นางสาวภัณฑิรา  ทองน้อย
4. นางสาวสิริภาภร  เทียมแสน
5. นางสาวอภิษฎา  คนชม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม
2. นางสาวปริมประภา  โหราศาสตร์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสิริรัตน์  เอมกฤษ
 
1. นางสาวปวีณา  สาธา
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นางสาวกษิณัฏฐ์  นนพัชรพงศ์
 
1. นางสาวบานเย็น  ฤทธิไตรภพ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นางสาวฐิติยา  แซ่เหลาะ
 
1. MissGao  Yifan
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวเกษกมล   บุณยสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุวิชาดา  วงศ์วิริยชาติ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนวพรรษ  นาวีพัฒนา
 
1. นางสาวพรรณทิวา  เนตรทิพย์
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญานนท์
 
1. นางเพ็ญพรรณ  มาลอม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมราชศึกษา 1. นายคเชนทร์  วงค์วิลาน
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แพ่งเมือง
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววรกมล  ปาละ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  ไชยยม
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุจรินทร์  จันทร์สอน
 
1. นางสาวทักษพร  ภู่วิเศษ
 
0 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัจตินันท์  อินทอน
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายจิรกิตต์   ทิวานันท์
2. เด็กชายชาติชาย   แซ่โซ้ง
3. นายธนพล   กิตติเลิศ
4. เด็กชายธีรภัทร   แซ่ท้าว
5. เด็กชายบุลกิต   โชคธัญญ
6. เด็กชายปฏิพล   แซ่ม้า
7. นายอภิวัฒน์   มาลีศรีไสว
8. เด็กชายโชว์โชค   คติวรพจน์
 
1. นายปักธรชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กชายจนัสธร  พึ่งสุข
2. เด็กชายชาคริต  เหมือนรอดดี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สนแก้ว
4. เด็กชายธนดล  สวัสดิวงค์
5. เด็กชายนที  ซื่อตรงพานิช
6. เด็กชายนนทวัฒน์  เพิ่มพูล
7. เด็กชายศุภกร  เนียมแท่น
8. เด็กชายสุรพัศ  เมฆแจ้ง
 
1. นายสุริยา  ตาลรัตน์
2. นายอธิราช  จันแสนตอ
3. นางสาวพัชรินทร์  โสภิณ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรายุ  ซ้อนเขียว
2. เด็กหญิงฐิญาดา  ประมงค์
3. เด็กชายนราธร  พรมสงฆ์
4. เด็กชายบังเอิญ  สิงห์โต
5. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปลื้มบำเรอ
6. เด็กชายมงคล  กลัดแก้ว
7. เด็กชายสิงหา  เสริมสุข
8. เด็กชายอภิบาล  หมีนาค
 
1. นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ
2. นายนิมิตร  คัชมาตย์
3. นางสาวจันทร์จิรา  สกุล ณ มรรคา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายนราธร  ชมาลัย
2. นายนิมิต  ภู่เกตุ
3. นายรัฐธรรมนูญ  ธรรมศักดิ์
4. นายวรินทร์  เอี่ยมสะอาด
5. นายสุทธิพงษ์  สว่างชัยวิวัฒน์
6. นายไชยา  คำภูผา
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายสุรชาติ  ชะมังชัย
3. นางสาวธนภรณ์  เตจ๊ะ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายคมสันต์  ดาทา
2. นายชัยวัฒน์  พิลึก
3. นายณัฐวุฒิ  คนธรรม
4. นายศุภกฤต  กาจหาญ
5. นายศุภวิชญ์  วันศรี
6. นายอนุชา  จุทะบาล
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายปุณณวิช  แก้วปัน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายคณนาถ  ใจเถิน
2. นายจิลลาภัทร  มูลคำปลิว
3. นายพลวัต  สุขเนตร
4. นายภูริวัฒน์  ทาริยะวงศ์
5. นายวัชรพงษ์  กาวิลเครือ
6. นายวัชระ  เฉยเกิด
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อบหอม
2. นายวสันต์  แสนตา
3. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวธนวรรณ  มงคลจีระอุทัย
2. นายธนวัฒน์  ธรรมใจ
3. นางสาวธนาภรณ์  สิงคะปะ
4. นางสาวนาฏญาณี  ปัญญา
5. นายนิธิศ  ทรงวิผล
6. นายภาคิน  ราจา
7. นางสาววรรัตน์  รังษี
8. นางสาววันดี  แสงมา
9. นางสาวอังคณา  กาเหว่า
10. นางสาวแนน  คำหลู่
 
1. นายสุรพล  ยะคำป้อ
2. นายภาริทธิ์  อมรรัตนปัญญา
3. นางสาวชุติมันต์  ชัยบาล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  เงินทอง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  คงสุข
3. นางสาวทนวรรณ  นิลพัด
4. นางสาวธาริสา  ชัยรัตน์
5. นางสาวปิยะนันท์  มะหึมา
6. นางสาวภาวิณี  ถินทอง
7. นางสาววราภรณ์  แผ่ทอง
8. นายอภิลักษณ์  โพธิ์ไกร
9. นางสาวอลิสา  พลาพล
10. นายเมธี  ถาวร
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
3. นางสาวนิยมรัตน์  คล้ายปาน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  กำพล
2. นายทวีชัย  กลับแสง
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นางสาวนภาวรรณ  พูนเกษร
5. นางสาวนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์
6. นางสาวภริดา  กันทะเขียว
7. นางสาววัชรา  อยู่เชื้อ
8. นางสาวศิริวิมล  คล่องแคล่ว
9. นางสาวศุภกานต์  นวรัตนารมย์
10. นางสาวศุภาพิชญ์  อ่วมแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  กันเพชร
2. นางสาวสิริอมร  หวลหอม
3. นางสาวฐิตินาฏ  ปันโงน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์มา
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  ราชิวงค์
3. นางสาวยลรดี  นามกร
4. เด็กหญิงลัดดา  แสวงลาภ
5. เด็กหญิงวิชญาดา  ป้อมอ่อน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พลฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายจุลจักร  เจริญพุทธมงคล
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรหมนิ่ม
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมท้าว
4. เด็กหญิงศิลาพรรณ  จงสมบูรณ์โภคา
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  มหบุญพาชัย
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎานัน  ใจเชยชม
2. เด็กหญิงชนันธร  รุ่งไพบูลย์กิจ
3. เด็กหญิงพิมพิชชา  เผ่าทะไชย
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  พึ่งศรี
5. เด็กหญิงอภิสรา  นิติพงษ์พานิช
 
1. นางสาวบงกชวรรณ  มีลือกิจ
2. นางสาวปวีณา  จาโรง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวฐิติพร  ยิ้มทรัพย์
2. นายธนกฤต  น้อยคูณ
3. นายภัทรพล  มีปราง
4. นางสาวรินทิรา  สุขอิ่ม
5. นางสาวสุชานุช  จันทร์รอด
 
1. นางสาวสุนันทา  คชเถื่อน
2. นางสาวทิพวรรณ  อยู่พุ่ม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ลิ่มสกุล
2. นางสาวชลธิชา  มะโนสีลา
3. นางสาวฐิตินันท์  มณีวรรณ
4. นางสาวปวีณา  เรืองโรจน์
5. นายศุภกิจ  ยาวยวน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พลฤทธิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ละน้อย
2. นางสาวธันย์ชนก  เกษอุดมทรัพย์
3. นางสาวนันทิพร  คุ้มสุวรรณ์
4. นางสาววรลักษณ์  วิเชียรโชติ
5. นางสาวอรพิชญา  ประสารศรี
 
1. นางเพลินใจ  ประสารศรี
2. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงดลนภา   ตาเบ้า
2. เด็กหญิงพรรษชล   พรมเส็น
3. เด็กหญิงอารียา   ค้าไป
 
1. นางอุษณีย์  จันทร์สุริยา
2. นางสาวปาริฉัตร์  คันธิสา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฮาดคันทุง
2. เด็กหญิงญาดาวดี  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กชายจิรวัฒน์   เผ่าคำ
2. เด็กหญิงจูลมณี   ภูอ่อน
3. เด็กหญิงศศิธร  แซ่เล่า
 
1. นางจันทรวัทน์  พรมผอง
2. นางสาวอัชรา  ราชคม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวจินดารัตน์  พรหมเกิด
3. นางสาวชนิกา  พุ่มชะบา
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวทิพยาภรณ์  แก้วนิ่ม
2. นางสาวธนัญญา  คงสมบัติ
3. นางสาวบุญรักษา  บุญวัดหงษ์
 
1. นายชยุตพันธุ์  แจ่มโภคนิษฐ์
2. นางกุลิสรา  ครุฑหลวง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรกช  คุ้มแก้ว
2. นางสาวกัลยณัฐ  แสงแก้ว
3. นางสาววรินทร์  ผิวอ่อน
 
1. นางนฤมล  นพเก้า
2. นางสาววชิราภรณ์  รังคเสนี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  เขียวขำ
2. เด็กหญิงวริศรา  แซ่วื่อ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงคำกุล
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวศิริวรรณ  คงเวิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาระ
2. เด็กหญิงสุชานุช  สติดี
3. เด็กหญิงเบญจรัศม์  มโนรถวิทยา
 
1. นางพจนีย์  อำนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์ฝอย
2. เด็กหญิงนิสาชล  แก้วเฝือ
3. เด็กหญิงสายพิณ  ทิมุมหิ
 
1. นางสกาวรัตน์  พินิจการ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวชุลิตา  แซ่วื่อ
2. นางสาวปรียานุช  แสงคำกุล
3. นางสาวอรนุช  พุฒิพร
 
1. นางสาววชิราภรณ์  ชูมาก
2. นางสาวจันทิมา  หลำใจซื่อ
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ขันเกตุ
2. นางสาวบุณยาพร  สายสร้อย
3. นางสาวเทียนทอง  แสนจิว
 
1. นางพจนีย์  อำนา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพัชรพร  จันต๊ะกูล
2. นางสาวพิมพ์ชมพู  ไชยยาด
3. นางสาวเบญญาภา  ต๊ะพรหม
 
1. นางสาวปาณิตา  ตาต๊ะคำ
2. นางอุดมลักษณ์  ปันอินทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณิวัฒน์ชัย  หวังตระกูลดี
2. นายพลณัฐธนา  โมรา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐนภนต์  บำรุงศรี
2. นายปรัชญา  พยุหพรรค์
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีกำจร  แสงงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกฤต  ทองหล่อ
2. นายสหชัย  แผลงฤทธิ์
 
1. นายวสันต์  กันชาติ
2. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายกันตพงศ์  เดชาเกียรติไกร
2. นายณัทภูมิ  บุญมี
 
1. นางพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐลดา  นิตยะประภา
2. เด็กหญิงนฤดี  สมใจ
3. เด็กหญิงสวรส  เมืองเปรม
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางอุรวี  สอนสุภาพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  บางพาน
2. เด็กหญิงถิรดา  ถมนาม
3. เด็กหญิงสิริกร  ชาญชาครสวัสดิ์
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
 
1. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
2. นายจงจัด  ดวงจันทร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิรัชยา  ปันต๊ะ
2. นางสาวภัทรภรณ์  ศรียา
3. นายไกรวิชญ์  บุญทา
 
1. นายเอกพงษ์  แก่นจันทร์
2. นายไพบูลย์  ภิญโญ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณปวร  ทองสั้น
2. นายณัฐนนท์  ตั้งจินตวิวัฒน์
3. นางสาวมณธวรรณ  อาภัย
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นางอุรวี  สอนสุภาพ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. นายกษิณภัทร   เกตุโฉม
2. นายชยพล   มหัทธนชัย
3. นางสาววรินทร   สมฟอง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายปณวรรต  เล้าคำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาคริส  วิภาสพงศ์
2. นางสาวรักษณาลี  เงินมณี
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นายปรีชา  ยืนยาว
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  คำน้อย
2. นายวุฒิชัย  ลาภไธสง
 
1. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
2. นายชัยวัฒน์  บุญคง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายพงษ์ฐกร  บุญล้อม
2. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัชนีกร   ชูบุบผา
2. เด็กหญิงสุทธิดา   ปรางเลิศ
 
1. นางสาวปนัดดา   กองมนต์
2. นายชัชวานนท์   สงคราม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงมณฤทัย   คงพระจันทร์
2. เด็กชายสุริยันต์   ราชา
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางดารารัตน์  มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงงาม
2. เด็กหญิงศุภมาส  อ้ายบุญเรือง
 
1. นายปฏิเวธ  อินทร์โต
2. นางสาวสุกัญญา  วงค์ชัย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวพัชราภา   ปาณะดิษ
2. นายวรพล   ปานเขียว
 
1. นางเกตุสุริยงค์   คงเจริญ
2. นายสิรวิชญ์  สีงาม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 1. เด็กหญิงกฤตมโนรถ  โปราหา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กันทะฟอง
 
1. นางสาวกนกพร  จำปา
2. นางสาวบุณฑริกา  สุขหทัยธรรม
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายวัชรชัย   เลิศสุริยกาญจน์
2. เด็กชายโภคิน   บุญเรือง
 
1. นายธัญพิสิษฐ์   คุณยศยิ่ง
2. นายอนุสิทธิ์   ปิตุรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  ปินตา
2. เด็กชายศักรนันท์  หินเพชร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ปราสาททอง
2. นางสาวปวรรัตน์  สถาวรวิจิตร
 
1. นายอนุวัฒน์  วานิชกูล
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณัฐธยาน์  คัชรีรัตน์
2. นางสาวธัญญุตา  กมลรัตนกุล
 
1. นางฤทัยรัตน์  เกษการณ์
2. นางสาวทิพมาศ  กลทิพย์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นายธนาธร  พิรุนสุนทร
2. นายเฉลิมพล  โพธิราแสง
 
1. นายโสภณ  ท้วมโชติ
2. นายชฎายุ  วงษ์ทำมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐดนัย  อิ่มชม
2. นายพีรณัฐ  กำพร้า
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายจักรินทร์   ก่อสร้าง
2. นายชัชกรินทร์   พงษ์ธนานุวัฒน์
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  พวงบุบผา
2. เด็กชายอภิวัตร์  อ่ำบัว
 
1. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
2. นายพิภพ  ยอดอ้อย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงพลอยทราย  บุตรทองอยู่
2. นายภัทรพล  เทพเสรีย์
 
1. นางสุพัตรา  ถมยา
2. นางบงกช  บุญเลิศ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ล่มสน
2. เด็กหญิงไพลินพลอย  จันทร์ชารี
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นางสาวพรชนก  จันทร์เดช
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาน้อย 1. นายชวาลวุฒิ  อินถา
2. นางสาวพัชรวรรณ  รัตน้ำหิน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
2. นายธวัช  พรมี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายจิตตพล  จันทร์คำ
2. นางสาวพรพิมล  ดีใจ
 
1. นายยศ  กันทายวง
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายปาณัสม์   แย้มชุติ
2. นายปิติภัทร   กิจสวน
 
1. นายธีรพงษ์   นวลด่อน
2. นางดารารัตน์  มะอิ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกฤตพล  มีศิลป์
2. นางสาวสุทธดา  กาฬะสิน
 
1. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  โทอ่อน
2. นายศุภลาภ  รักษาสถิตร์
 
1. นางศิริภรณ์  จุลฬา
2. นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 1. นายพิทักษ์พงศ์  ศรีจุมปา
2. นายภานุวิชญ์  ดวงสนิท
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  สมจักร
2. นางกวีวรรณ  เดชปักษ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชุติภาส  แสงงาม
2. เด็กชายธนภัทร  ดิฐษา
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อุดสุข
2. เด็กชายสุภเวช  คำใหม่
 
1. นางสาวธมลวรรณ  ใจคำวัง
2. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิญาดา   คำพลอย
2. เด็กหญิงเดือนกันยา   อุทธิยา
 
1. นางเกวลิน  วุฒิสาร
2. นางวิไลลักษณ์  กรงจักร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวัชร   กรรณิกา
2. เด็กชายชิษพงศ์   พรมมี
 
1. นางอำพร   เขียวแก้ว
2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายจิรพัส  ทองสอน
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ศรีคำ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรษวรรณ  สุทธนะ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ลาดปะละ
 
1. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
2. นางสกุณี  นิยม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กลิ่นถือศิล
2. เด็กหญิงรัชฏาพร  งามชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤตนัย  สหะชาติ
2. เด็กชายจิตรเทพ  มณีธรรม
3. เด็กชายพงศกร  ศรีลาวงษ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นายมาโนชญ์  สุขสุม
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายธนพล  จารย์ยุ้ย
2. เด็กชายธีรไนย  พลอยบำรุง
3. เด็กชายวีรภัทร  สุขเกษม
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพงษ์  วังสูงเนิน
2. นายนพดล   คมขำ
3. นายอภิชัย  ทิมภินันท์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายณัฐวัตร  เพียรการ
2. นายธนานันท์  พลชัยมาตร
3. นายภูมิธรรม  เหลืองอภิชาต
 
1. นายเพิ่มพูน  เพิ่มพรม
2. นายฐานันดร์  แย้มนิล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายปกรณ์  ลอนลับ
2. นายภูวนาถ  สท้านวัตร
3. นายยศพล  เสียงเพราะ
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชัยนอก
2. นายอนุรักษ์  เพชรไทย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. เด็กชายกฤษกร  อุดมวัฒนาวรกุล
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ภักดิ์พิบูลย์
3. นางสาวอิสสราพร  กะการดี
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายจิระณัฐฏ์  สุปน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายคุณธรรม   เมฆไตรรัตน์
2. เด็กชายฌามา   วจนชัย
3. เด็กชายนิลพัฒน์   แจ่มจันทร์
 
1. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
2. นายธนาทร   สุรวัฒนพงษ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 99.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายนครินทร์  คีรีคุปต์ปกรณ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปัญญาทอง
3. เด็กชายเศรฐวุฒิ  ศรีจันทร์กลัด
 
1. นายสหพล  อ่อนหลวง
2. นางสาวศุภพร  วันโน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายจักรพงศ์  รณหงษา
2. นายนายพลภัทร  บุตรสิงห์
3. นายอัครพล  อินทยศ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวรวัฒ  กองสิงห์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายจิรภัทร   พิลึก
2. นางสาวฐิติพร   อุนการุณวงษ์
3. นายรัชภาค   วัตสุข
 
1. นางสาววันทนีย์   แก้วทอง
2. นายชูศิลป  ศรีสุข
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชิษณุชา   อ่อนฤทธิ์
2. นายธีรภัทร   จันทพงศ์สวัสดิ์
3. นายปัณณทัต   เถื่อนกูล
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นางธัญชนก  มีพยุง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคมวุฒิร์   จำปาทอง
2. เด็กชายณัฐฏดนัย  ศรีสาคร
3. เด็กชายโชติวัฒน์  เทพไทย
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. เด็กชายชวนากร   เจนกิจ
2. เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล
3. เด็กชายภูตะวัน   ณะอ๋อ
 
1. นางชลภิรัตน์   แก้วมูล
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายวีระ  คุ้มเกรง
2. เด็กชายอิสระ  เอี่ยมงาม
3. เด็กหญิงเพชรลดา  เทียนงาม
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นายมานพ  ภมรพิบูลย์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ทองสว่าง
2. นายบริวัตร  แซ่หมี
3. นายวิภพ  ก้องกู่ดัง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
2. นายปองพล  เมืองมาหล้า
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  อัตตะชีวะ
2. นายอนุวัฒน์  วงษ์วรรณ
3. นายไผ่  พามา
 
1. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
2. นายภักดี  เจริญรส
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายกมนศักดิ์  กลีบโต
2. นายเจนวิทย์  พูลพันธ์
3. นายเตมีย์  จีนจรรยา
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวธัญชนก  พร้อมสุข
2. นางสาวพุทธชาติ  เทียมทอง
3. นางสาวสโรชา  มณีฤทธิ์
 
1. นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  เกิดแพร
2. เด็กชายธนโชติ  เพาะผล
3. เด็กชายภาคิน  คงคา
4. เด็กชายยศกร  โท้ทอง
 
1. นายกิตติพันธ์  บุญปัน
2. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายธนายุต  วีรเดชะ
2. เด็กชายพงศกร  ม่วงคำ
3. เด็กชายพัชรพล  พ่วงนาค
4. เด็กชายเอกรินทร์  อินทร์ศักดิ์
 
1. นายพิษณุ  ป้อมเสมา
2. นางสาวมรรยาท  ปรีชาชาญ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายธนกร  เมืองแดง
2. เด็กชายธนทัต  วินโด้
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ทิวงศ์ษา
4. เด็กชายรัฐภูมิ  ธาดาสุขเจริญ
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวประนอม  ดอนแก้ว
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายปัณณฑัต  ชิดเครือ
2. นางสาวยุพารัตน์  เพ็งอุ่น
3. นายวราวุฒิ  กระจ่าง
4. นางสาวเทพอักษร  ย้อนเพชร
 
1. นายกริชติศักดิ์  เซียมตะคุ
2. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 99.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกษิดิศ   โปสพันธุ์
2. นายธนวัตน์  เนียมหอม
3. นายปริวรรต  ชลธิชาชลาลักษณ์
4. นายศุภสัณห์  ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายจรูญ   เถื่อนกูล
2. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นายธนทรัพย์  แสงส่อง
2. นางสาวปิยธิดา  สายคำอ้าย
3. นายอัดคเดช  สีน้ำเงิน
4. นายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นางชวัลลักษณ์  ซื่อสัตย์
2. นายณรงค์ชัย  วรรณมณี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธนพล  กำพล
2. เด็กชายบัญญพนต์  ว่องเกษกิจ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  แสงวิชัย
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายสุชาติ  โพธิื์มูล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กชายประวุฒิ  รอดอนุ
2. เด็กชายอนนท์  จีนใจเย็น
3. เด็กหญิงแพรวา  เครืออินทร์
 
1. นางสาวนภารัตน์  เวียงนิล
2. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแก่นวิทยา 1. สามเณรหนุ่ม  คำขัน
2. สามเณรหลาวคำ  นามแสง
3. สามเณรหลาวเครือ  แสงแก้ว
 
1. พระครูสังฆรักษ์อภิณัฐ สุภทฺโท  แก้วบุญเรือง
2. นายศิริพงษ์  อินตา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายจักรภัทร  เกษรมาลา
2. นายธิชัย  ศิลประเสริฐ
3. นายเทพทัต  วงษ์วิทยา
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายพงศ์พล  วงศ์พูนพิริยา
2. นายภูริณัฐ  คะเชนมาตย์
3. นายอภิรักษ์  สารธิ
 
1. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
2. นายณัฐพล   มุณีนันทวัฒน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จีนาวุฒิ
2. นายพิทักษ์พงศ์  เดชาชัย
3. นายศุภกรณ์  บังเพ็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัทณเอก  กาวิน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยวรรณ์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  ป่าธนู
 
1. นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เฟื่องพันธ์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  เพ็ชรประดับ
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นางจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เวียงเหล็ก
2. เด็กหญิงชาลิสา  แสนโคตร
3. เด็กชายวัชรพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
2. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายภูวนาท  กุนกรม
2. นางสาววลักษณ์กมล  สิ้วอินทร์
3. นายสุทธิพงษ์  ทองปิ่น
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรวิวรรณ  คชรอด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพรทิพา  พรมพาน
2. นางสาวอาภัสรา  กลางจันทรา
3. นางสาวอาริสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายณัฐพัชร์  ฉัตรเกียรติคุณ
2. นางสาวปรางพิชญ์  วงศ์วชิระนนท์
3. นางสาวปัทมาภรณ์  สีขาว
 
1. นางณัฐชานันท์  ฉัตรเกียรติคุณ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีกลุ่ม
3. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งกิจ
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  โอภาส
5. เด็กหญิงศิริภัทร  ชายกลั่น
6. เด็กหญิงสุมิตรา  นุชปาน
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ
3. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   ชัยชื่น
2. เด็กชายธนบรรณ   ใจมั้น
3. เด็กหญิงปิยนุช   หนานอ้าย
4. เด็กหญิงรติมา   ธรรมสาร
5. เด็กชายวัน   คำแก้ว
6. เด็กหญิงแสง   อินหงส์
 
1. นายนัทพงศ์    ยะถา
2. นางสาวิตรี   เทพวิชิต
3. นางสาวเขมินทรา   ชุมมัธยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาจักร์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
5. เด็กหญิงภริตา  วงศ์ชมภู
6. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
2. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
3. นางสาวพจนารถ   ปัญญาไว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิติศักดิ์  นกเพ็ชร์
2. นางสาวภาวินี  บุญมั่น
3. นางสาววันทนา  เดือนแด่น
4. นางสาวศิริอนงค์  คงเวทย์
5. นางสาวเนตรนารี  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวเสาวภาคย์  เตจะ
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
3. นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกรพิณ  แซ่เต็น
2. นายณัฐวัฒน์  เนตรทิพย์
3. นางสาวปาริดา  รางแดง
4. นายพงศ์วรินทร์  สาระไชย
5. นางสาวสุธีมา  ทรงอภิวัฒน์กุล
6. นายเนติพงษ์  ขระสุ
 
1. นางสาวอารี  เสาศิริ
2. นายภาสกร  เนตรทิพย์
3. พระพงษ์พัฒน์  ใจปิง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกมลทิพย์  กองปัน
2. นายณัฐวัตร  โยริยะ
3. นางสาวสุนารี  นันทะเสน
4. นายอดิศร  มาเสน
5. นางสาวเท็น  แสงเจริญ
6. นายโยธิน  สร้อยฟ้า
 
1. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
3. นางนิตยา  ดวงติ๊บ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  สอนเจริญ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ทรัพย์โชคดี
3. นางสาวเขมิสรา  กองมงคล
 
1. นายครรชิต  ละอองทอง
2. นางปวีณา  ละอองทอง
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎารินทร์  ลางแขก
2. เด็กหญิงศนิชา  อัศวาภรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สอาดล้วน
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
2. นายพลอธิป  เอี่ยมบู่
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐพร   จิตรวงค์
2. เด็กหญิงธนัชญา   สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ช้างคำ
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  เยียะเปียง
2. นายรังสรรค์  ขันทะ
3. นางสาวอารียา  กาเหล็ก
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
2. นางสาวเจนจิรา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. นางสาวปานชีวา  รัตนศิริเลิศ
2. นางสาวยุพดี  ไพรพัฒนาจิต
3. นางสาวสาธิกา  วงศ์เขมกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมภพ  เตชาติ
2. นายวรวัฒน์  ไชยเสน
 
0 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวนวพร  มาลีศรีไสว
2. นางสาวพรวิภา  แซ่ย้าง
3. นายวิชวัทย์  แซ่เกอ
 
1. นางพรนัชชา  เพ็ชรอ้อม
2. นางวราภรณ์  แสนเมือง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. เด็กชายจายน้อง  คำแดง
2. เด็กชายธนพล  จีนเพชร
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สมบูรณ์ชัย
 
1. นายทศปธน  พุทธิมา
2. นางวิมล  มานะแซม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายกิตติภพ  บัวทอง
2. นายพุทธิพงศ์  ใจกล่ำ
3. เด็กชายเจษฏา  สายแวว
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงกชกร  นุเงิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินมา
3. เด็กหญิงสิริวนาภรณ์  วงค์ฝั้น
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ทองทวี
2. นางสาวภัทรา  เกิดธรรม
3. นางสาววรรณวิศา  นันดา
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
2. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวธันย์ชนก  สมจิตร์
2. นางสาวปิยะธิดา  จอมดี
3. นางสาวอัญชลี  หอมใจ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรไกร  ทับสุวรรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1. นางสาวกัลยากร  คำปัน
2. นางสาวณัฐกานต์  คำดี
3. นางสาวพิมพ์ขวัญ  ลือสัก
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ตันอุตม์
2. นายกฤษณะ  แก้วดำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. เด็กหญิงกัญญา  ตรีประดับกุล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เพียรบำรุงไพร
3. เด็กหญิงอารีย์  วนาระเบียบ
 
1. นางศิริรัตน์  กันเมืองเวียง
2. นายอาเขต  แซ่ภู่
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คงประหัส
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาสุข
3. เด็กหญิงปภาวรินท์  คนชาญ
 
1. นางสาวจิรนันทน์  ดารารัตนเสรี
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์  เทียนลำ
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาชนก  กองปิน
2. เด็กหญิงภัคคีมา  มานะศิริมันต์
3. เด็กหญิงภัทรพร  วาดเขียน
 
1. นางสรัญญา  เรือนคำ
2. นางจรรยา  พุทธา
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เอกธวัชชัย
2. นางสาวจินดาพร  โตทรัพย์
3. นางสาวอลิษา  ภูทองแน่น
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
2. นางศิริลักษณ์  บูเกอลิงค์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา  ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
0 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นางสาวฑาริกา  คีรีประณีต
2. นางสาวรติมา  ไพรวันบริสุทธิ์
3. นางสาวเชอร์รี่  คีรีประณีต
 
1. นางสาวจารุพร  จะนะ
2. นางสาวนภัทร  ลังกาวงค์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กชายอภิชาติ   เจริญทั้งสุขสิริ
2. เด็กหญิงอี้   ทองคำ
3. เด็กหญิงเอ้ย   ละออกุล
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กชายตะวัน  ลุงคำ
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  จู่เตาะ
3. เด็กชายอัครพล  สัมมาอรรถ
 
1. นางสาวรัชนิภา  ธาตุอินจันทร์
2. นางอัจฉราพร  สุนทรนันท
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ผะอบเหล็ก
2. เด็กหญิงวิยุภา  เพียนทอง
3. เด็กหญิงสุชานุช  งามอ่อน
 
1. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
2. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาววิชญาพร  ตันตุลา
2. นางสาวศศิญาดา  ทองติด
3. นางสาวอรอนงค์  นวลน้อม
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นางรวิภา  แก้วดวงดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าววิทยาคม 1. นายคุณัชย์  เลาซัง
2. นางสาวจิรัชญา  พรหมจักร์
3. นางสาวศรุตา  ขุนนา
 
1. นางวิมล  นาวะระ
2. นางสอางศรี  มณียะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวนันท์ทิพร  พิมพ์ประกาย
2. นางสาววราพร  ลุงต๊ะ
3. นางสาวเย่น  อ่องคำ
 
1. นางสาวบุษบา  กูเชอ
2. นายกันตพงษ์  สอนทุ่ง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงชยุดา  ชีวินเกียรติขจร
2. เด็กหญิงสุภัฏธกานต์   ทองอินทร์
3. เด็กชายอิคิว  แซ่หลี่
 
1. นายสุรินทร์   คันธวังอินทร์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายดิลแลน ชนกันต์  เปเรรา
2. เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์  แก้วสีงาม
3. เด็กหญิงสุวรรณีย์  ปั้นกาญจนโต
 
1. นางจิลาวัล  มหามิตร
2. นางสาวกวินนาฎ  เชียงโญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินณ์นิภา  เดชคุณมาก
2. เด็กหญิงจิรนันท์  เชื้อเมืองพาน
3. เด็กหญิงธัญชนก  ฟักก่าเขียว
 
1. นางปุณญาภรณ์  เเสงจันทร์
2. นางปรัชณา  ยาวิชัย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 1. นางสาวกัญญากร  ธรรมรักษา
2. นางสาววรพิชชา  วรวงค์
3. นางสาวอินทิรา  หมื่นดวง
 
1. นายพิสุทธิ์  ราญรอน
2. นางสาวกนิษฐา  ฟองจำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายคมสันต์  ฉายาวรรณ
2. นายจารุกิตติ์  นะคำ
3. นายดนุพร  อริยะกษาปณ์
 
1. นายพงศกร  บุญมา
2. นางณัฐธิญาน์  เลิศชัยกาญจน์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  เรือนคำ
2. นายสรวิศ  สุขใส
3. นางสาวเต็มศิริ  แปงคำมูล
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
2. นางสาวมุทิตา  กาปวน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  ปรียาจิตร์
 
1. นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
2. นางน้ำฝน  บุญตา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภูสิทธ์   สุดหอม
2. เด็กหญิงอาริษา   ศรีเครือ
3. เด็กหญิงแพรวาพรรณธ์   นันทพันธ์
 
1. นางวลีรัตน์   วงศ์สุทธิ์
2. นางเพ็ญพิชชา   เพียรหาศิลป์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิศิษฏ์โสทร
2. เด็กชายธนรัชต์  ศรีรอดรัตน์
3. เด็กชายเกรียงไกร  กาบุญยม
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายชลอ  สระทอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 1. นางสาวกนกกานต์   เกิดศร
2. นายปรีชา   ยอดเงิน
3. นายยุทธวัฒน์   คำฟู
 
1. นายนัทพงศ์   ยะถา
2. นางสาวเขมินทรา    ชุมมัธยา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายณรงค์ชัย  พลเสนา
3. นายนาถวัฒน์  คำดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
2. นางฉัตราภรณ์  มิตรละม่อม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1. นายธัญลักษณ์  ผุสดี
2. นางสาวธีราภรณ์  พุดทะสี
3. นายศุภโชค  เทพมาลัย
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
2. นายทันฤทธิ์  อินทรีย์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางวิไล  มังจักร์
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภคพร  กวางแก้ว
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงปพิชญา  ปงลังกา
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายรัชทาน   แซ่ลี
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสินจัย  วงศ์ไชย
 
1. นางอ้อมใจ  จันทรกิเสน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  หงษ์ทวี
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. เด็กชายพรศักดิ์ดา  หน่อแก้ว
 
1. นางภัชรา  ธิสอน
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงสโรชิณี  สีใส
 
1. นางภิรมยา  เกิดศรี
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ดอกบานเย็น
 
1. นางปาริฉัตร์  ปกคุ้ม
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายพิจักษ์  อินปั๋น
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 1. นางสาวมณฑิตา  ยีมอ
 
1. นางศิริพร  ดอนชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  กันแก้ว
 
1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญสิริ
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมณฑ์  จิตประสงค์พานิช
 
1. นายเอนกพงศ์  ป้องนอก
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายชัยพล  ขาเหล็ก
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นถิ่น
3. เด็กชายเขมวันต์  พรมทิพย์
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางสาวอังคณา  ศรีบุญเรือง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงผุสชา   อ่อนสด
2. เด็กหญิงมาลี   วิมานวนาลัย
3. เด็กหญิงรณิพร  งานรัตนอำไพ
 
1. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
2. นายตันติกร  พิทักษ์พิจิตรแสง
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพญาเม็งราย 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ติ๊บพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  หล้าปา
3. เด็กหญิงวศินี  เหมจันเพชร
 
1. นางสังวาล  วะลัยสุข
2. นางสาวปทิตตา  ทะนันชัย
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวรสิกา   รุจิธีรเดช
2. นางสาวศรีสุดา   จันทร์วงศ์
3. นางสาวอริสา   วิมานวนาลัย
 
1. นายตันติกร  พิทักษ์พิจิตรแสง
2. นางกนกลักษณ์  แปงมูล
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชุติมน  เหินคำลา
2. นางสาวพรทิพา  เรียงตอง
3. นางสาวอชลญา  คู
 
1. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
2. นางสาวบงกชกร  เปียงอ้น
 
0 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. นางสาวพรธิตา  มณีชัย
2. นางสาวรุจิษยา  ผัดค้า
3. นายสราวุฒิ  กาพุฒ
 
1. นางสาวณัฐท์ลิดา  ลาบุตรดี
2. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. นายตะวัน  ศุภากรสกุล
 
1. นางดาริกา  ธงทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ยกเลี้ยน
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายปุณณพัฒน์  กองบุญ
 
1. นายศักดา  สีทา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงสายสวรรค์  กิตติวิริยะสกุล
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงระวี  เต่าถมตา
 
1. นางปณิตตรา  มะโนสา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายสิทธิพล   พนะสันต์
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อุปนันต์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  ตาใส
 
1. นางประไพ  สุวรรณโสภณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงโชติรัตน์  กองจันทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้ววันดี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  ต้อนไล่
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  อางิ
 
1. นางจุฑามาศ  ฝอยทอง
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว(ขยายโอกาส) 1. นายธีรพล  เจริญสุขสมบัติ
 
1. นายรวีโรจน์  ศิลป์จิรัฏฐ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กชายกรรชัย  แก้วเทพ
 
1. นางสาววัชราภรณ์  อะทะจา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  วังเสวย
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญพรม
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐกร  แซ่หว้า
 
1. นางกิ่งสุคนธ์  ทองมหา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวารุณี  ไร่ดี
 
1. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนพล  ปานทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญเงิน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 1. นายนันทภพ  อินสด
 
1. นางสาวขวัญชนก  ไทยสุวรรณ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงภาสินีย์  คนธพฤกษ์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปกิตตา  นนทจันทร์
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลำเจียก
 
1. นางสาวมาลัย  สุขเกษม
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิทธิสอน
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงปรียานุช  ใจวงค์ยะ
 
1. นางธนภร  จิตธำรงสุนทร
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   อินนันชัย
 
1. นางสุมล  หลักคำ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ใจเอม
 
1. นายสมภพ  สิทธิเขตกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  วิชาดี
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางสุภัทร์  ภิญโญ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายธนวิทย์  สุขศรี
 
1. นางสาวสุวพิชญ์  จันทร์สุริยะ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ประโลหิต
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวมาริสา  ทะนันชัย
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทิงวิทยาคม 1. นายปริตร  โคตแสง
 
1. นางจอมขวัญ  โสภา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  ชินบุตร
 
1. นางปณิตตรา  มะโนสา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานพิทยาคม 1. นายรวีโรจน์  เตจ๊ะน้อย
 
1. นางสาวมยุรี  ธิป้อ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา   เลิศนิมิตร
 
1. นางกนกพร   เนตรอนงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวรุ่งวิถี  พลศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  ประไพมาลี
 
1. นางวิลาวัลย์  ท้าวมณี
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 1. นายกุลชน   พรมมินทร์
 
1. นายมาโนช   อรัญญะวงค์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เตจา
 
1. นางกิ่งสุคนธ์  ทองมหา
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายวีรพงศ์  นามศิริ
 
1. นางวิไล  พรหมขัติแก้ว
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  เซ็นนันท์
 
1. นางธนภรณ์  จันต๊ะวงศ์
 
0 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 1. นางสาวธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 1. เด็กหญิงณิชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่เฮ้อ
 
1. นางภิรญา  สอนศิริ
2. นางสาวสุนิตา  ไชยชนะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวปาลิตา  แสงสว่าง
2. นางสาวสมรัก  วิทยา
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นางสาวณัฐกฤตา  ขำขาว
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นางสาวกรุณา   แซ่ท้าว
2. นางสาววุฒิพร   นิธิโชติยานันท์
 
1. นางกัลยา   พรมสาส์น
2. นางสาวกุณฑล   อินปา
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจิตสุภา  สิงห์
2. เด็กชายสันติภาพ  เครือฟ้า
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายธนกฤษ  คำผัด
2. เด็กชายนันทยศ  ศรีสุนทร
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
2. นางเจียมใจ  จันทร์ศรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 1. นายพงศกร  สารุณา
2. เด็กชายวศิน  ลุงคำ
 
1. นายวรชาติ  ภู่ทอง
2. นางสาวนิชาภา  อินทรี
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นายช่วงวิทย์  สำเภา
2. เด็กชายณัฐพล  กวางทอง
 
1. นางสาวธนวรรณ  พรหมมา
2. นายภาณุพงศ์  รอดเคลือ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 1. นายกายสิทธิ์  ปัจฉิมานนท์
2. นายนธี  สัญญา
 
1. นางพรพรรณ  สัมฤทธิตานนท์
2. นางสาวจันทกานต์  สมณะ
 
0 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายจักริน  ทะลิ
2. เด็กชายอำพล  สังข์ทอง
 
1. นางนพรัตน์  ปราศรัย
2. นางสาวชรินทร์ทร  ไหมคำ