รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 กลุ่ม 1
ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพชรววณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวรุ้งตะวัน  โพธิสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวกฤษณา  นำยศ
 
1. นายชัชวภัทร  ศึกษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายยอดขวัญ  แก้วดู
 
1. นางสาวสุมลรัตน์  ต่ายตะเวน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาววิภาดา  เครือสุข
 
1. นางพิกุล  ไพจิตรโยธี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงภัทรกันย์  ปัญญาดี
 
1. นางสาวรจนา  บุญราชแขวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเบญญภา  ชัชวาลานนท์
 
1. นางสาวพุฒิระพี  เรือนทองดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาวี  ขันคำ
 
1. นางอมรรัตน์  สิทธิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศศิประภา  แพงศรี
 
1. นางนาตยา  รัศมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
 
1. นางประภาพร  นาคสกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  ดีทุ่ง
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แพระบำ
 
1. นางสุชญา  ธรรมรักษ์
2. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวรัตนาพร  จำปางาม
2. นายสุทธิราช  อินทร์บุญ
 
1. นายธีรพงษ์  มั่นศรี
2. นางสาวภัทราณี  เวียงนาค
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรกัญญา  มาบุรี
2. เด็กหญิงภัทราพร  แก้วช้าง
 
1. นางทัศนีย์  พันทา
2. นางสงการย์  ดำชม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอรจิราภัสร์  แซ่เหลี่ยง
 
1. นายณัฏฐพล  จักทอน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปริษา  อ่อนปาน
 
1. นางชนิดาภา  พรประสงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายดนย์  บัวมา
 
1. นายสันติ  สังข์ทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิษณุพงศ์  กิ่งไทร
2. เด็กหญิงสุรัมภา   ขานพรหม
3. เด็กชายอภิภู  เจษฎาวรางกูล
 
1. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
2. นางสาวนงค์ลักษณ์  ร้อยเซียงจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวทยากร  คุ่ยต่วน
2. นางสาวธนพร  สงวนวงศ์
3. นางสาวธัญชนก  เมืองมาลย์
 
1. นางพรทิพา  ธูปมงคล
2. นางสาวผกาพันธุ์  เพ็งพุฒ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันติชา  บุตรศิริ
2. เด็กหญิงเอสราพร  บัวช้อย
3. เด็กหญิงแพรวา  นาคเกลี้ยง
 
1. นายณพิชญา  ตาสาาย
2. นายนิรันดร์  รามศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรชนก  ยิ้มศิริวัฒนะ
2. นางสาวดรุณี  เด็ดแก้ว
3. นางสาวเพชรลดา  หอมสิงห์ทอง
 
1. นางสาวสการะ  ธรรมมัง
2. นายวันชัย  อินทรผล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  เกยูรพันธ์
2. เด็กหญิงศวิตา  นาคนายม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ว่างทุกข์
2. นางสาวณภัทรกาญจน์  ก่อกำลัง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายปราบดา  บุญปาน
2. นายมณธวรรษ  สาวะรักษ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
2. นายสมจิตร  พรมทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ครุฑนาค
 
1. นางสาวพรพิลาศ  ธรรมสถิตย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนภสร  คำพิฑูรย์
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพงศนาถ  นากลาง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  วุฒิจิรัฐิติกาล
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
2. นางธนัญรัตน์  ทองคำสุก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกรวิชญ์  แสงจันทร์
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
 
1. นางสาวพัชรา  ตะเอกา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนารากร  วรกุล
 
1. นางสาวสถาปนา  บุญมาก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปพิชญา  สีทำมา
 
1. นางประนอม  บัวแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุริยาวงษ์
2. เด็กหญิงชนกสุดา  มหาชานนท์
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ถุงคำ
 
1. นางสาวภัทราพร  บุตรา
2. นายอนุพงษ์  ทิมอุบล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายฉัตรณรงค์  พงษา
2. นายพงศ์ภรณ์  ภารไสว
3. นางสาวอภิสรา  ร้อยทอง
 
1. นางเฉลี่ย  หาญเชิงชัย
2. นายทรงพล  นวลพุ่ม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   บุญสวน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไหวพรม
3. นายพิชานนท์  ธูปหอม
 
1. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
2. นางสาวพิมพ์ประกาย  บุญสะอาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปริยากร  จันทร์ไทสกุล
2. นายศุภากร  เจียรพงศ์ไพศาล
3. นายเสกสรร  จันทร์แซ
 
1. นางสาววรรณี  วรรณพักตร์
2. นางสาวรสนภา  ราสุ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายคณาธิป  การกิ่งไพร
2. เด็กหญิงธนัชญา  นงพา
3. เด็กหญิงธราพัชร์  ทิพย์พิทักษ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  สวัสดิ์รักษ์
2. นางสาววจี  จันทร์หอม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  โพธิบัติ
2. นางสาววาสนา  ยอดเกตุ
3. นางสาววีรยา  เคารพ
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติรพี  จิตรณรงค์
2. เด็กหญิงป.สกุลษ์แก้ว  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงป.แก้วสกุลษ์  บัวแก้ว
 
1. นางอ้อมทิวา  บุญโชติ
2. นางมนัชนันท์  นามวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกลินทร์  สวานซิเกอร์
2. นางสาวทักษพร  ขวัญวงค์
3. นางสาวอารียา  สงวน
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  ชูไพรศิริกุล
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชัยรัตนศักดิ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไชยสุ้ย
2. เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
 
1. นายจักรพงษ์  ไชยสุ้ย
2. นายธีรพงศ์  จุลสายพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายธนเสฏฐ์  ภัทรพิศิษฐ์
2. นายเดโชชัย  เรืองวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  ม่วงดี
2. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชัยวงค์ฝัน
2. เด็กหญิงวรีลักษณ์  แก้วกิ่งจันทร์
 
1. นายสมควร  ศรีจันทร์
2. นายอนุพงษ์  จอมเพ็ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กชายวีระพงษ์  วรรณษา
2. เด็กหญิงโสภิตา  ถิรายุรุ่งเรือง
 
1. นายสมควร  ศรีจันทร์
2. นายอนุพงษ์  จอมเพ็ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจักราวุธ  ฉ่ำเพียร
2. นายจีระภัทร  ประเสริฐสิน
3. นายธนภัทร  ศรีจันทร์
 
1. นางกฤตติกา  จันดาหงษ์
2. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  คงเมือง
2. เด็กหญิงปทิตตา  ทศพิมพ์
3. เด็กหญิงสุชานาถ  คูณแก้ว
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บรรจงฤทธิ์
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ทะสวัสดิ์
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางกชกร  ซอนจำปา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาพัฒน์  พจนพันธุ์
2. นางสาวฐิติกมล  วัชราชารชน
3. นางสาวพิชญ์ชาดา  จงเจริญโภคา
4. นางสาวพิมพกานต์  น้อยมหาพรหม
5. นางสาวอารัญญา  แสงทอง
 
1. นายเชน  โพธิ์ศรี
2. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  แบกบุญ
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ท้วมพันธุ์พงษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  กากแก้ว
4. เด็กหญิงศุศิวิฏาภาร์  ศรีพุฒ
5. เด็กหญิงสุวัฒจนี  จันทร์พั่ว
 
1. นางพัชรี  ขวัญมุข
2. นายขวัญ  ขวัญมุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  แก้วพวง
2. นางสาวถึงฝัน  ศรีจำเริญ
3. นางสาวภูษณิตา  ศรีสอาด
4. นางสาวอภิชา  กะกุลพิมพ์
5. นางสาวอมรรัตน์  ขวัญสิน
 
1. นางเรียมศิริ  สำเภา
2. นางวนาพร  ศรีจันทร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธร  กองแกน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มากแก้ว
3. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมี
4. เด็กชายบัลลังก์ทอง  พรมมาท้าว
5. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา
2. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  แก้วมั่น
2. นางสาวทักษพร  อาบทอง
3. นายธีรศักดิ์  สุกรรณ
4. นายนรา  อินวงษ์
5. นางสาวพิมพ์อัปสร  แสนศิริพันธุ์
 
1. นายสุชาติ  อ่ำโนนไพร
2. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวจารุมน  พรมสา
2. เด็กหญิงจินตนา  สมคำ
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดนตรีรส
4. เด็กหญิงญาตารี  คุ้มภัย
5. นางสาวณิชา  ยศปัญญา
6. เด็กชายธนภัทร  ฉิมพุฒ
7. เด็กหญิงธนัชชา  เกษแก้ว
8. นางสาวนภัส  รักษา
9. นายนภัส  แสงมณี
10. เด็กหญิงปกฉัตร  มากทอง
11. นางสาวพรรณิภา  พุ่มจันทร์
12. เด็กชายภูษิต  มาลา
13. เด็กหญิงรติกร  ตื้อยา
14. เด็กชายรุ่งระวิน  เพชรปุณิน
15. เด็กหญิงวรพรรณ  ทองย่น
16. เด็กชายวัชรากรณ์  ชมภูนุช
17. เด็กหญิงวานิศา  ศรีบัว
18. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์ฉาย
19. เด็กหญิงศิริรักษ์  อ้นยะ
20. นางสาวโชติกา  สิตวงษ์
 
1. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
2. นางสาวนฤมล  เภาหว่าง
3. นางสาวดวงพร  วงษ์มณี
4. นายสุพิชัย  บุญเทียน
5. นางนภาพิศ  แว่นแก้ว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   อิ่มเขียว
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวปุนรดา  เปรื่องค้า
 
1. นายสุชาติ  อ่ำโนนไพร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายศุภกิจ  จอกแก้ว
2. เด็กหญิงอรทัย  ยงเกตุ
 
1. นางสาวมลเทียน  บุตรเบ้า
2. นางบังอร  แก้วใส
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า  โนนสุวรรณ
2. นายภัทรพล  สีหะวงศ์
 
1. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
2. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลาคลี
3. นางสาวนลินี  ศรีวงษา
4. เด็กหญิงนัชชา  จันทร์ลอย
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  นนทรีย์
6. เด็กหญิงสุวนันท์  เปงยศ
7. นางสาวอภิชญา  นนทโคตร
8. นางสาวอริสา  สังขกุล
9. นางสาวอารียา  ขำเผือก
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พันธ์ใหม่
 
1. นางชวนพิศ  สายจันยูร
2. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย
3. นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  คล้ายทองดี
2. นางสาวกิตติวราภรณ์  พรมโสภา
3. เด็กหญิงจิรวลี  บุญสุข
4. นางสาวชนิลทอน  สามารถ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  คุ้มภัย
6. เด็กหญิงปรียาภัทร  กันธุ
7. นางสาววริศรา  แก่นสา
8. เด็กหญิงวารุดา  หอมหวล
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ประเสริฐ
10. นางสาวอริสรา  ด้วงพรม
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นางกันหา  หะนิลนี
3. นางสาวฐานิดา  พุกชื่น
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกาญจนศักดิ์  เพ็งพุฒ
2. นายคณิศร  จันทร์จิตร
3. นายณัฐพล  เรื่อศรีจันทร์
4. นายตฤณโชติ  แก้วก้อ
5. นางสาวนิรชา  พันผง
6. นายปริพัฒน์  แสงณรงค์
7. เด็กหญิงพัชรีพร  คำจำนงค์
8. เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ
9. เด็กหญิงเพราพิลาศ  ครองตะเคียน
10. นายไชยนิวัตร  พงศ์กาญจนโกมล
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายสุวัฒน์  แก้วใจปลา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายธรรมนูญ  ธรรมประกอบ
3. เด็กชายนิติพล  แสงจำปา
4. เด็กชายบวรวิทย์  หาญรักษ์
5. เด็กชายภานุวัฒน์  ใจบาน
6. เด็กชายวีรยุทธ  นาทองคำ
7. เด็กชายวุฒิชัย  ทาทอง
8. เด็กชายศิริชัย  ขวัญเจริญ
9. เด็กชายอัษฏาวุฒิ  แก้วภิรมย์
10. เด็กชายเกริกฤทธิ์  ต้นธราพรฤกษ์
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายจักรพงษ์  สีพาแก้ว
3. นายทักษิณ  ผลประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภักดีกิจรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ศรภิรมย์
 
1. นางพรพิมล  ทิพนนท์
2. นายอวิรุทธ์  ผ่านผิว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกวิเชษฐ์  ปานพันธุ์โพธิ์
2. นางสาวธนพร  พิมพ์เสนา
 
1. นางถนอม  สีนาค
2. นายสุรชัย  พันธุ์นายม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริตา  ศรีอนันต์
 
1. นางสาวเจนจิรา  รอดนิล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. นายธนวันต์  บัวระพา
 
1. นางสาวเจนจิรา  รอดนิล
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  ใจเย็น
 
1. นายเศรษฐศิลป์  แสนมนตรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายรัฐนันท์  รังสิกรรพุม
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงรินฤดี  เขียนแก้ว
 
1. นายชัยยุทธ  กันทะยะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาววรรณิศา  มีสิงห์
 
1. นายสลัก   สุขไพโรจน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แสงสีดา
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายจตุรพัฒน์  พุ่มห่าน
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรา  เสน่ห์ราชกิจ
2. เด็กหญิงอังคนา  บุญนะ
 
1. นางสาวสมหมาย  ศิลาแรง
2. นางสาวสุปราณี  ตราศร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงอาธินันท์  ทองแย้ม
 
1. นายธวัช  นาดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายธราดล  อูปคำ
 
1. นายสลัก   สุขไพโรจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายณัฐพล  พรหมลัทธิ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  คุ้มวัตร
3. นายวชิรวิทย์  อ่อนมาดี
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
2. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นายกฤษฎา  คีรีวัฒนากุล
2. นายกิตติกานต์  สุกแดง
3. เด็กชายภานุ  แซ่เถา
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายเศรษฐศิลป์  แสนมนตรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายชยพล  วงศ์ษา
2. เด็กหญิงญาดา  ขาวผ่อง
3. เด็กหญิงดวงกมล  นันทวงค์
4. เด็กชายธนวัฒน์  กาศโอสถ
5. เด็กหญิงนริสรา  ชินบุตร
6. เด็กชายไชยพัฒน์  เนตรนิล
 
1. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน
2. นายกำธร  ชาติอุดม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจิณณวัตร   เจริญศิลป์
2. นายชุติพงษ์   นาคสกุล
3. นางสาวพลอยชมพู   ภาระวงค์
4. นายพุฒิกานต์   พิทักษ์วินัย
5. นายภัทรพล   สงสี
 
1. นายประสาร  สุดทำนอง
2. นายนาวี  บุญทัน
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  ยิวคิม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลกานต์  ยาพาน
2. เด็กหญิงกัญพัชร  บุญเกิด
3. นายกิตติธัช   การกิ่งไพร
4. นางสาวจารุมน  พรมสา
5. เด็กชายจีรวัฒน์   ทองสุข
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ดนตรีรส
7. เด็กชายฐากูร  แหยมแก้ว
8. เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์
9. เด็กหญิงณัชชา  เพชรงาม
10. นางสาวณิชา  ยศปัญญา
11. เด็กชายธนพล   กันจร
12. เด็กชายธนวันต์   ปิติเหมินทร์
13. เด็กหญิงธิติญา  พูนชะโก
14. นายนภัส  แสงมณี
15. นางสาวนภัส  รักษา
16. นายปฏิภาณ   เขาแก้ว
17. เด็กชายปรัชญา   ปราบปกป้อง
18. นางสาวพรรณิภา  พุ่มจันทร์
19. เด็กหญิงพัชชยานันท์  สงค์คำพัน
20. นางสาวพัดชา  ฤาชัย
21. เด็กชายภัทธินันท์   สีเสือ
22. นางสาวภัทราภรณ์  รักษา
23. นายภาณุวัฒน์  ทองย่น
24. เด็กชายภูษิต  มาลา
25. เด็กชายรณภพ   กรงเงิน
26. เด็กชายรุ่งระวิน  เพชระบูรณิน
27. นายวรธน  จันทร์แสง
28. นายวรพล   ครองผา
29. เด็กชายวันอังคาร   นุชขำ
30. เด็กหญิงศรุตยา  วันทองสุข
31. เด็กชายศิวกร   ฉัตรแก้ว
32. นายศุภวัฒน์  นนทะโคตร์
33. เด็กหญิงสิริกัลยา  แก้วมณี
34. เด็กหญิงสุชานาฎ  หมื่นหาญ
35. เด็กหญิงอนันตพร  ทัศนไพบูลย์
36. นายอรรถพร   อ่อนวัน
37. นายเดชา   พาอินทร์
38. เด็กหญิงเนติธร  สีอ่อน
39. นางสาวเมลดา   รัตนวิภากุล
40. นางสาวโชติกา  สิตวงษ์
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
2. นางสงการย์  ดำชม
3. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
4. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
5. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
6. นายภาคภูมิ  พิมเงิน
7. นายขวัญแก้ว  มาราช
8. นายวีรยุทธ  จันทร์แก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายกฤษณพงศ์  จิตรคง
2. นายกอบชัย  จารย์คำมา
3. เด็กชายจักริน  จันสมดี
4. เด็กหญิงจีรนัน  รุ่งเรืองวิทย์
5. เด็กหญิงชนินทร์  ชาบา
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  กรมกอง
7. เด็กหญิงชลธิชา  น้อยลา
8. นางสาวชไมพร  คำสอง
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจคำ
10. นายณัฐพงศ์  ทองปลิว
11. นางสาวณัฐริกา  กันยาประสิทธิ์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมบุญ
13. นายธนกร  นนตะสี
14. นางสาวนิชมน  สีขำ
15. เด็กชายนิรวัฒน์  แสงสุข
16. เด็กชายปฏิภาณ  รุกขะวัฒน์
17. นางสาวปณิตา  นุชขำ
18. นายประชา  จารย์คำมา
19. เด็กหญิงปรียานันท์  แววดอน
20. เด็กหญิงพรสวรรค์  แสนดี
21. เด็กชายพารุเวช  วงษ์ไชยา
22. เด็กชายพิชิตพงษ์  กองผ่าน
23. นางสาวภาวิณี  น้อยลา
24. นางสาววรรณศิริ  แป้นแก้ว
25. นางสาววรรณ์เพ็ญ  พุทธสิงห์
26. เด็กชายศิรวิชญ์  คงมีผล
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  นามศิริ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  กุมภะวา
29. เด็กหญิงสุภัสสรา  หินทอง
30. นายอภิวิชญ์  พันธตา
31. นางสาวเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
2. นายธานินทร์  ทองคำสุก
3. นางสมฤดี  แสงมณี
4. นายบัญชา  อเนกะเวียง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติพร  สนเทียนวัด
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายพิพัฒร์พงศ์  ส่วยมา
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเนตร  รอดนิล
 
1. นายนำชัย  บุญแท่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกชกร  อ้นนารี
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายอดิศร  แซ่ตัน
 
1. นางสงการย์  ดำชม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  เพ็ชรดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กหญิงพรชนก  นิ่มนาม
 
1. นางสาวกนกวรรณชนก  ศรีสังข์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกชกร  อ้นนารี
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธนภัทร  เลือดทหาร
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนวัฒน์  วรรณสม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวิณี  สีหนู
 
1. นายธนพล  พรมมี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวสิริสกุล  สีวัน
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพล  เหมือนศรีชัย
 
1. นายณัฐดนัย  จันทร์ดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นางสุพัตรา  เพ็ชรดี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเนตร  รอดนิล
 
1. นายณัฐพล  สวนแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  น่าชม
 
1. นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกรปฐม  แก้วน้ำเชื้อ
2. เด็กชายชนแดน  ศรีโรจน์ฤทธิ์
3. เด็กชายฐตพงศ์  จันแจ
4. นางสาวณัฐพร  เถื่อนสันเทียะ
5. นายธนพล  กัลยา
6. เด็กชายปองคุณ  จันทา
7. เด็กหญิงปุญญิศา  ยางชัยภูมิ
8. เด็กหญิงลานนา  จันทร์อินทร์
9. เด็กหญิงลานนา   จันทร์อินทร์
10. เด็กชายวัชรดุล  โกฏิกุล
11. เด็กหญิงศศิธร  พรหมมา
12. เด็กชายสิรภพ  แก้วชูแสง
13. นายอิทธิพล  ประสมกล้า
 
1. นายนาวี  บุญทัน
2. นายภานุพงศ์  เพ็งเรือง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นางสาวกชกร  แก้วใหญ่
2. นางสาวณัชชา  หมื่นราม
3. นายปรเมศ  ทองปฐพี
4. นายภัทรกร  จำนงค์ศรี
5. นางสาวสุรัสวดี  สาระวัน
6. นายอนุวัต  จันทร์พั่ว
7. นายอภิสิทธิ์  เขียวขำ
8. นายอรรถชัย  ปรีเอี่ยม
 
1. นางอัธยา  วิจิตรศิลป์
2. นายเต็มสิทธิ์  ลิ้มศุภรัตน์
3. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
4. นายติณณภพ  ตรีสอน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายพงศ์ภีระ  นุชเนื่อง
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เครือทอง
 
1. นายสมนึก  ศรีปิ่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายเสกข์   เกตุแก้ว
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาปนี  พิลาตัน
 
1. นายสมนึก  ศรีปิ่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นางสาวจันจิรา  โม้เอม
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนกร  รอดมา
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายชนะชัย  รอดจิตร
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะวันหะ
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวปัณฑิตา  วันเสี่ยน
 
1. นางสาวรวีวรรณ  ซ่งสกุลไพศาล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 1. นายชนะชัย  รอดจิตร
2. เด็กหญิงณกัญญา  ศรีสนิท
3. เด็กหญิงณัฐกมล  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพชรมั่ง
5. นายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
6. เด็กชายธนโชติ  เมืองเดช
7. เด็กชายธีรเดช  บุญตั้ง
8. นางสาวพิมลวรรณ  ผลบุญเรือง
9. นางสาวพีระภัทร  รอดเอี่ยม
10. นายมนัสชัย  โนรักหมื่น
11. เด็กชายวรโชติ  เขียวรี
12. นางสาวสุภาภรณ์  ปิ่นเมือง
 
1. นายวรฉัตร  นาคะรัตนกุล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สนม
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  ศรีษะใบ
3. เด็กหญิงกันยาวีร์  อนันท์รอดแสน
4. เด็กหญิงกิติธาร  สุวรรณดี
5. เด็กชายจิรโชติ  พรหมพงษ์
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ธรรมจักร์
7. เด็กหญิงชรีรัตน์  มาดี
8. เด็กชายณัฐดนัย  แก้วใบ
9. เด็กหญิงธาษตรี  ฮาตะสุ้ย
10. เด็กหญิงนัชชา  ยมจันทร์
11. นางสาวพัชราภรณ์  ใจมายอด
12. นางสาวพันธิตรา  ศรีสอาด
13. เด็กชายภูริภัทร  ปักธงชัย
14. เด็กหญิงมาริษา  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงยุพา  แก้วจีน
16. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
17. เด็กหญิงศศิธร  จีปน
18. เด็กหญิงสุกฤตา   อยู่ดี
19. เด็กหญิงอัจฉรา   สุขคำ
20. เด็กชายเจษฎากร  มูลจันทร์
21. เด็กหญิงไหมแก้ว  บุญพิมพ์
 
1. นางกฤตยวรรณ  ต่อวาส
2. นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพัทธ์
3. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกวินท์  ขวัญจอม
2. เด็กหญิงชนาภา  กองสี
3. เด็กชายธนวัฒน์  รักก้อน
4. เด็กชายนพคุณ  ทิพวันต์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  ขลิบเงิน
6. เด็กหญิงภาวินี  มีชัยโย
7. เด็กชายรณกร  สินจุ้ย
8. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
9. เด็กชายเจนณรงค์  บำรุงลาน
10. เด็กหญิงเพชรลดา  นาคแก้ว
 
1. นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจารุกิตติ์  สีทา
2. นางสาวณัฐชญา  คงเจริญ
3. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้นทอง
4. นายนนทพัทธ์  บูรณทอง
5. นางสาวปรียาภรณ์  ห่อทอง
6. นายรภัสสิทธิ์  อยู่พืช
7. นายราชภูมิ  รัตนภักดี
8. นางสาวสาวิตตรี  หุมแพง
9. นายอนุชา  นิลเหล็กเพชร
10. นางสาวอภิศญาภรณ์  บัวบาน
 
1. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
2. นางสาวชลืดา  ศุภสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีเทพพิทักษ์  ยิวคิม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  คงยนตร์
2. เด็กหญิงจริยา  ภิรมศรี
3. เด็กหญิงชนัญญา  แตงอ่อน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แอบสมตัว
5. เด็กหญิงปวีณา  ดีพูล
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  นาคอินทร์
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
2. นางชนม์กานต์  อิ่มทรัพย์
3. นายสลัก   สุขไพโรจน์
4. นางอัญชลี   คงเมือง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เฮ้าปั้ง
2. นางสาวกัณทิมา  อ่อนชื่น
3. นายตฤณ  จงทัน
4. นางสาวศรัณยา  พรมคำ
5. นางสาวอชิรญา  คงเนียม
6. นายอดิศร  ศรีขน
 
1. นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
3. นางสุพรณ์  นวลเชย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จีนคง
2. เด็กหญิงจิราพร  สุนทรชัย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โสดาพรม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงพิชชากร  นามา
6. เด็กหญิงยศวดี  สุขแจ่ม
7. เด็กหญิงศุภาดา  นนทโคตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา  วังคิรี
 
1. นางสาวณธิดา  ภาชะนัยกุลพัทธ์
2. นางสาวปวันรัตน์  ตระหนี่
3. นางสาวสุภาวดี  ประสิทธิพร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวชนาพร   ลีลาพัฒนกิจ
2. นางสาวชลดา   อุดมรัตน์
3. นางสาวธาวินี   แซ่หลอ
4. นางสาวนันท์นพินท์   ศักดิ์เจริญชัยกุล
5. นางสาวภัทรธิดา   พงษ์แก้ว
6. นางสาวรัตนาพร   การุญบริรักษ์
7. นางสาววราวรรณ  แซ่ว้า
8. นางสาวอัญชลี  แซ่หว้า
 
1. นางสาวภูสุดา   บุญธรรม
2. นางสุรางค์   ธนาฟู
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกมลกานต์  ยาพาน
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  ทุโน
3. เด็กหญิงกัญพัชร  บุญเกิด
4. เด็กชายฐานนันท์  เหมือนสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยปุ่น
6. เด็กหญิงปกฉัตร  มากทอง
7. เด็กชายปิยังกูร  ไตรทิพย์
8. เด็กหญิงพัชชยานันท์  สงค์คำพัน
9. เด็กหญิงพัชรีพร  ลี้สุกล
10. เด็กชายรุ่งระวิน  เพชระบูรณิน
11. เด็กหญิงวรัฏฐา  สุวรรณวารี
12. เด็กหญิงศรุตยา  วันทองสุข
13. เด็กหญิงสิริกัลยา  แก้วมณี
14. เด็กหญิงเจนจิรา  พักพิง
15. เด็กชายเจษฎา  คำดี
16. เด็กหญิงเนติธร  สีอ่อน
 
1. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
4. นายภาคภูมิ  พิมเงิน
5. นางสาวขวัญแก้ว  มาราช
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  คำเย็น
2. นางสาวจันยาภรณ์  ศรีภักดี
3. นายชวนากร  ปั้นเทศ
4. นางสาวธิดารัตน์  เหลี่ยมศร
5. นางสาวนิสา  ขาวเรือง
6. นายมาวิน  ช่างทองคำ
7. นางสาวมุขมณี  ประเสริฐดี
8. นางสาวยลดา  สิทธิโภชน์
9. นางสาวรุ่งฟ้า  เฌรแก้ว
10. นางสาวศิริภัค  ศรีพรม
11. นางสาวเกสร  หิรัญรัตน์
12. นางสาวเพชรรัตน์  ถาพันธุ์
 
1. นางสาวนิตญา  คงศรี
2. นางสายสุณี  พรมอวบ
3. นางกรณิการ์   มีสิงห์
4. นายธีรพงษ์  มั่นศรี
5. นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายฐิติวุฒิ  วงศา
2. นายนพณา  ทาคำ
3. นายสิทธิชาติ  อยู่ตาล
4. เด็กชายอชิตพล  ตุลพงษ์
5. เด็กชายอนุชา  ชาติบุตร
 
1. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
2. นายประมวล  เทพพิทักษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานันต์  อาสมาน
 
1. นางสาวสุพรรษา  ศรประเสริฐ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปาริชาติ  เพชระบูรณิน
 
1. MissHazel May  Ancao Ritardo
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกรณ์ภัสสร  ตรัยรัตนเมธี
 
1. นางสาววริชา  ประทีปวัชรวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวรัญชนา  มาจาก
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยมี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงการ  จิตรละมัย
2. เด็กหญิงณพิชญา  ช่วยบำรุง
3. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทรศัพท์
4. เด็กหญิงเนรัญชรา  ศรีจินดา
5. เด็กหญิงเปมิกา  บางใบ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. MissHolly Anne  Browne
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธนภรณ์  มาเทียน
2. นางสาวธัญวลัย  พงศ์ภาวีธนยา
3. นางสาวปรายฟ้า  ยศเคลื่อน
4. นางสาวปุณยภา  วุฒิสินอักษรา
5. นางสาวโสภิตนภา  สัทขะกิจ
 
1. นางอมรทิพย์  มาเทียน
2. นางสาวอัจฉรา  จั่นครุฑ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปวริศา  บัวบาน
2. เด็กหญิงปาณิศา  ยศเคลื่อน
 
1. นางสาวพชรพรรณ  เชื้อตระกูล
2. Mr.Fabrizio  Pereno
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศุภสุดา  อ่าวสมบัติกุล
 
1. นางดวงฤทัย  สีวัน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ส่องแสง
2. เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขุ่นคำ
2. MissZhe  Menglin
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวบุญญวาส  ศรีจริยา
2. นางสาวมนัสญาพร  พันทวี
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ขุ่นคำ
2. MissZhe  Menglin
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกีรติศักดิ์  สาไพรวัณ
2. เด็กชายนนท์  ทิพนนท์
 
1. นายพัทธพล  ทองเกิด
2. MissYuri  Narimatsu
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายปวเรศ  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวพัชรพร  จีนประเพชร
 
1. นางสาวชาวิณี  ดวงเกิด
2. MissYuri  Narimatsu
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  โลหะเวช
2. นางสาวนิภาพรรณ  สังข์ประไพ
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
2. นางอภิรดี  เข็มเหล็ก
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวนิศากร  แสวงสิน
2. นางสาวศิรินภา  ด้วยสาร
 
1. นางสาวสมิตา  ภักดี
2. MissPei  Yuting
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวณัฐพัชร์  พลายคง
2. นางสาวพันธกานต์  สวนผล
 
1. นางสาวนันทิรา  บริคุต
2. MissYuri  Narimatsu
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ขวัญคง
2. นางสาวธนัชชา  ยะตัน
3. นางสาวประภัสสร  ชนะแก้ว
4. นางสาวศิริรัตน  ศุภตระกูล
5. นางสาวอรัชพร  อุ่นละม้าย
 
1. นางสาวจิตประสงค์  ประคุณนุสิทธิ์
2. MissPei  Yuting
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกิตติศักดิ์  เย็นขัน
2. เด็กหญิงจินดาภา  สังขปานันท์
3. นายนพนนท์  เพชรแสง
4. นางสาวบัวชมพู  ปะทะม่วง
5. เด็กหญิงศรีลักษณ์  อำพันขาว
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวอนุธิดา  จีนคง
 
1. นางสาวสมิตา  ภักดี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวพัชลัดดา  วรรณบุตร
 
1. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายกิตติกร  จูนารก
2. เด็กชายชัยภัทร  พุ่มพฤกษ์
3. เด็กชายณรงค์กร  ชูเชิด
4. เด็กชายธนากร  ทาอ้น
5. เด็กชายปราเมศ  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายปัญญา  เเวงวรรณ
7. เด็กชายเอกมงคล  แหยมนุช
8. เด็กชายไกรวี  ฉายรัศมี
 
1. นายมารุต  ศิริภัคดี
2. นายดิเรก  ทิพวัน
3. นางสาวละอองดาว  ภูนัสสูง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายณัฐภัทร  สนิท
2. นายธนชิต  ประเสริฐสุข
3. นายธนพงศ์  แสงโทน
4. นายนพกาญจน์  เอี่ยมป้อ
5. นายอดิศักดิ์  เทียนเเซ้
6. นายไชยวัฒน์  คำเกษ
 
1. นายมนัส  ศรีศักดิ์
2. นายทรงศักดิ์  น้อยมี
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นางสาวกิตยาภรณ์  มาแก้ว
2. นางสาวนภัสกร  แก้วบุญเรือง
3. นายพีรพัฒน์  เทพลิบ
4. นางสาวรดา  ยอดคำ
5. นางสาววรรณิสา  ประสงค์ผล
6. นางสาวสุภาณี  วงเสนา
7. นางสาวสุรัตดา  ทองใส
8. นางสาวอภิสรา  ไกรราช
9. นางสาวอรอนงค์  พรมสงค์
10. นางสาวอริษา  ทองทับ
 
1. นายฐกฤต  ยศมาภัทรชัย
2. นางสาวศศิมาภรณ์  รังวรรณา
3. นางวิไลวรรณ  บุญเรือง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อุบลเขียว
2. เด็กหญิงจิณตภิญญา  รักสนาม
3. เด็กหญิงนภัสกร  เขียวงาม
4. เด็กหญิงปัญญารัตน์  นาคยิ้ม
5. เด็กชายเพิ่มทรัพย์  ใจดี
 
1. นางสาวนฤมล  จันทิมา
2. นายประมวล  เทพพิทักษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกชมน  สายแวว
2. นางสาวกัลยกรณ์  วัฒนศัพท์
3. นางสาวรััตมณี  นาคเกตุ
4. นางสาวลวิตรา  เตชะโคบุตร
5. นายเอกพล  พวงอ่อน
 
1. นายประมวล  เทพพิทักษ์
2. นางสาวนฤมล  จันทิมา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิประภา  ดวงบุบผา
2. เด็กหญิงปราณปรียา   คำภูมิ
3. เด็กหญิงฟารีดา  กลมกลิ้ง
 
1. นางจารุวรรณ  สุดทำนอง
2. นางสมปอง  บัวกองท้าว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวนัยนิตย์  ธงสันเทียะ
2. นางสาวภูสุดา  มหาชานนท์
3. นางสาวรมย์ธีรา  พรมวงษ์
 
1. นางสาวกมลเนตร   ใจคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สมสร้อย
2. เด็กหญิงชินานันท์  กรรณลา
3. เด็กหญิงนันท์ภัส   โพธิ์อุบล
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์ทอง
2. นางสาวศิริพร  บุญประเสริฐ
3. นางสาวอิสยาห์  สายจันทร์
 
1. นางจริยาภรณ์  พรมมี
2. นางกชมนพรรณ  บุญก่อน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายสุรเดช  น้อยมี
2. นายเจษวิทย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  บุญช่วย
2. นายนรเศรษฐ์  แก้วขาว
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจิตฤดี  ดวงดี
2. นายภานรินทร์  ชุมช่วย
 
1. นายจงจัด  ดวงจันทร์
2. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภพ  สุวรรณกูฏ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทุมไพร
3. เด็กหญิงพิชญาภา  ยศมา
 
1. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
2. นายจงจัด  ดวงจันทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายกันตพัฒน์  มณีขัติย์
2. นายณัฐกานต์  ทองแตม
3. นายสราวุฒิ  มีพร้อม
 
1. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม
2. นายกันต์ธีร์  จันทร์ตา
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกีรติกร  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวศุภาวรรณ   โปร่งฟ้า
 
1. นายอรรถวิทย์   พินิจนัย
2. นางสาวศศิกานต์   ปิ่นสุข
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงมณนภา  สายบุญเคียง
2. เด็กหญิงวัชรากร  เชื้อตระกูล
 
1. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
2. นางกัญญาธร  ยมยิ่ง
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรหมบุญ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มุ่งมาตร์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกวิสรา  โสมาศรี
2. เด็กหญิงสุจีพร  มาจาก
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายนนท์ธนา  สามี
2. นางสาวพัชราภา  ยิ้มบุญ
 
1. นางอมรรัตน์  วรรณา
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกรเอก  พีรปัญญกุล
2. เด็กหญิงธราพร  เนตรลาวัณย์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชุติกาญจน์  คำเสม
2. นางสาวธารารัตน์  สมพจน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกฤตพล  มีศิลป์
2. นางสาวสุทธดา  กาฬะสิน
 
1. นางสาวศศิกานต์  ปิ่นสุข
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงธัญยพร  สมบัติหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ครองผา
 
1. นางสาวธีราพร  ศรีนุช
2. นางสาวประภาศรี  แสงอนุศาสน์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปิตตุลา
2. เด็กชายวันเฉลิม  สมพงษ์
 
1. นายวิวัฒน์  การมงคล
2. นางสุกัญญา  การมงคล
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เณรเจียม
2. เด็กหญิงดลฤทัย  อินทรา
3. เด็กชายศุภกฤต  แซ่อั้ง
 
1. นางเกศินี  แย้มนิล
2. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  กะสายทอง
2. นายนัฐพล  สีผง
3. นายเจตดิลก  จันขำ
 
1. นางเกศินี  แย้มนิล
2. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทรา
2. เด็กชายภัทรภูมิ  สุมะนะนันท์
3. เด็กชายอัฑฒกร  ขัดเกลา
 
1. นางเกศินี  แย้มนิล
2. นางสาวจิรัชญา  อิ่มอินทร์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นายกิติกร  ขันธะเสน
2. นายณัฐวีร์  นริศชาติ
3. นายพงศ์ภัค  ขยันการ
 
1. นายวรพจน์   อภิรติโกศล
2. นางสาวลัทธพรรณ   แท่นงาม
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายชนากร  พละมา
2. เด็กชายอิทธิกร  ดาวัลย์
3. เด็กชายเจษฎา  วงค์แก้ว
 
1. นางสาวจิรัชญา  อิ่มอินทร์
2. นางเกศินี  แย้มนิล
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  บุญมาเวียง
2. นางสาวภัณฑิลา  พรพระรักษา
3. นายศิริวัฒน์  เสริมกระโทก
 
1. นายกฤษฎา  อินทับทิม
2. นางสาวมยุรี  เหลี่ยมศร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กชายชยณัฐ  สนหอม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริพันธ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แร่แพ่ง
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
2. นางชฏารัตน์  คำวิเศษ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. นายฤทธิไกร  พูลเพิ่ม
2. นายวุฒิชัย  คำเสียง
3. นายเลอลัด  ถิ่นสมอ
 
1. นายพิทักษ์ชัย  คำสนิท
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  สีทะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วฤทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรไพลิน  พลหลาย
 
1. นายวิมล  จิตหมั่น
2. นางณัฐธยาน์   มั่นหมาย
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นางสาวชลทิชา  มาสอน
2. นางสาวศิลักษณา  คงช่วย
3. นางสาวเพชรลัดดา  พลหลาย
 
1. นายวิมล  จิตหมั่น
2. นางณัฐธยาน์   มั่นหมาย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณี  โกศรีวงค์
2. เด็กหญิงฉัตรดาว  มาแก้ว
3. เด็กหญิงฉันทิสา  กันทะวงค์
4. เด็กหญิงภัทราพร  นินบุญเรือง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วระกา
6. เด็กหญิงสุธิดา  วิระขันคำ
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
2. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายกฤษฎา  ศรีลาจันทร์
2. นางสาวจันทร์ธสุฎา  พวงมาลี
3. นายทวีศักดิ์  จันทร์ด้วง
4. นางสาวธนพร  ดวงมาลา
5. นางสาววิภาวรรณ   หมอแพทย์
6. นางสาวไอริณธ์  ขวัญพรม
 
1. ดร.นันท์นภัส  บุญยอด
2. นายวัชรวิทย์  เทียนป้อม
3. นางวรนุช  กระทู้
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐพร   จิตรวงค์
2. เด็กหญิงธนัชญา   สำรองพันธ์
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ช้างคำ
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจุฑามาศ   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวปิยธิดา   จันทรา
3. นายสนธยา   จันอุส่าห์
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันเขียน
2. เด็กหญิงพิชญา  พับพุ
3. เด็กหญิงพิยดา  อาวรณ์
 
1. นายเรียง  ตันยศ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกชกร  อวนไธสง
2. นายอภิสิทธิ์  วงค์ศิริ
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ขัตติยะ
 
1. นายเรียง  ตันยศ
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คำเลิศ
2. นางสาวชิดชนก  สร้อยสวาท
3. นางสาวธิดารัตน์  ภิญโญยิ่ง
 
1. นายปฐมพงษ์  รินศรี
2. นางชาณัฐธนพร  สงวนสุข
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยจำรัส
2. เด็กหญิงนุสรา  โสภา
3. เด็กหญิงอุบล   พลทะยาน
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสุรีรัตน์  อิ่มจันทร์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวพิชชาอร  แซ่คำ
2. นายสราวุฒิ   สุริยะ
3. นางสาวสวรส  ดอกเกษ
 
1. นางสาวปราวีณา  ยอดเพ็ชร
2. นางสาวนิภา  ทวียศสกุล
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจี  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงศ์วิริยชาติ
3. เด็กหญิงศุลีพร  แซ่หลอ
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิตราพัชร  กงทอง
2. นางสาวรัตติการณ์  ดีแก้ว
3. นางสาวสลิลทิพย์  กองจันทึก
 
1. นางสาวโสภี  เปี้ยจันทึก
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงฟาติมา   นาการ์
2. เด็กหญิงวรรณวิภา    โตไพร
3. เด็กหญิงวันทนา   ทูลตา
 
1. นางมุกดา  จีรัตน์
2. นางกมลวัทน์  โตเทศ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวทิพาภรณ์  ผองคำ
2. นายธีรพงษ์  ศรีบัวรินทร์
3. นางสาวพรรณวสา  ยอดแสง
 
1. นางสาวนฤมล  พรหมลัทธิ์
2. นางสกุล  วันเย็น
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษี  สิทธิเสนา
 
1. นางพจนี  คำแท่ง
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงรุจราพร  แซ่หยาง
2. เด็กหญิงวันสา  แซ่ว่าง
3. เด็กหญิงอารยา  แซ่เถา
 
1. นางแสงจันทร์  กางถิ่น
2. นางพลอยพัทรี  อัครพงศ์ธิติ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงระวี  เต่าถมตา
 
1. นางปณิตตรา  มะโนสา
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ตาลอิ่ม
 
1. นายจุมพล  ชาอุ่น
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณณี  เพื่อนพิมาย
 
1. นางแสงจันทร์  กางถิ่น
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์อมร  ทีแสงแดง
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพิไลพร  ทองดาษ
 
1. นางพลอยพัทรี  อัครพงศ์ธิติ
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัชรพิทยาคม 1. นายศุภกิตติ์  พรมมะสิงห์
 
1. นายเริงนรินทร์  สมนึก
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวอังคณา  ชินบุตร
 
1. นางปณิตตรา  มะโนสา
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิต  อยู่คำ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  เทศนวน
 
1. นางเบญญาสิริ  เหล่านภาพร
2. นางพจนี  คำแท่ง
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  เขียวสวาท
2. เด็กชายศิรายุ  หมื่นวิชา
 
1. นางเกศินี  แย้มนิล
2. นายพงศ์ธร  ฟักฟูม