งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 23:54 น.
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 15:06 น.
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 14:36 น.
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13:33 น.

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็นวันที่ 17 กันยายน 2562 รายงานตัวเวลา 08.30 น. 13 ก.ย. 62
   
เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ทุกประเภท ทุกระดับ  
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น ห้อง 5307 13 ก.ย. 62
 
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็น วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 9 ก.ย. 62
 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  ม.1-ม.3
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น ห้อง 4102 13 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็น วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 9 ก.ย. 62
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1 - ม.3
เปลี่ยนสถานที่การแข่งขันเป็น ห้อง 2103 11 ก.ย. 62
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นหอประชุมอำเภอหนองไผ่ (หลังที่ว่าการอำเภอหนองไผ่) 11 ก.ย. 62
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นหอประชุมอำเภอหนองไผ่ (หลังที่ว่าการอำเภอหนองไผ่) 11 ก.ย. 62
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นหอประชุมอำเภอหนองไผ่ (หลังที่ว่าการอำเภอหนองไผ่) 11 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3  
เปลี่ยนเวลาการแข่งขันเป็น เวลา 09.00-16.00 น. 11 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการงานอาชีพ
  การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นข้างสนามฟุตซอล เต็นท์ 9 เวลา 09.00 - 13.00 น. 11 ก.ย. 62
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นข้างสนามฟุตซอล เต็นท์ 9 เวลา 09.00 - 13.00 น. 11 ก.ย. 62
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นโรงฝึกงาน หัตถา1 เวลา 09.00 - 12.00 น. 11 ก.ย. 62
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขันเป็นโรงฝึกงาน หัตถา1 เวลา 09.00 - 12.00 น. 11 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
  การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็นวันที่ 16 กันยายน 2562 11 ก.ย. 62
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็นวันที่ 17 กันยายน 2562 11 ก.ย. 62
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
เปลี่ยนวันแข่งขันเป็นวันที่ 17 กันยายน 2562 11 ก.ย. 62
 
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 19:08 น.

 
การแข่งขันกิจกรรมเรียนรวม
  ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวพร้อมนำเอกสารหลักฐานมายื่นเพื่อตรวจสอบ 
ก่อนการแข่งขัน 30 นาที 14 ก.ย. 62   
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-3 และ ม.4-ม.6   10 ก.ย. 62    
 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3   10 ก.ย. 62
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3   10 ก.ย. 62
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6   10 ก.ย. 62
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  ประกาศแจ้งเพิ่มเติม 9 กิจกรรม   10 ก.ย. 62    
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3   9 ก.ย. 62
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  10 ก.ย. 62
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 10 ก.ย. 62
การแข่งขันการสร้าง Web Application ม.4-ม.6 11 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 Crossword , Impromptu Speech ม.1-3 และ ม.4-6  9 ก.ย. 62
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 10 ก.ย. 62
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  10 ก.ย. 62
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6  11 ก.ย. 62
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6  12 ก.ย. 62

 
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 17:05 น.
 
  การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
คลิกดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (Docx) | (PDF)
มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 16:50 น.
วันจันทร์ ที่ 09 กันยายน 2562 เวลา 11:29 น.
หมายเลขโทรศัพท์หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองไผ่
เป็นผู้ประสานงานในแต่ละกลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
ภาษาไทย นางปรารถนา  แจ่มอ่วม 0850543769
คณิตศาสตร์ นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า 0897035022
วิทยาศาสตร์ นางอรวรรณ  อานพรหม 0806872547
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางดาวรุ่ง  พรหมอินทร์ 0968181635
ภาษาต่างประเทศ นางสาววิรัตน์  คำเขียน 0817274155
ศิลปะ นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา 0997583578
สุขศึกษาและพลศึกษา นางพัชรินทร์  จันทพยัคฆ์ 0834865317
การงานอาชีพและเทคโนโลยี นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ 0912941329
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร 0882725412
หมายเลขโทรศัพท์ร้านอาหาร
 ร้านขายข้าว - ปั๊มน้ำมัน  056-781-244
 ร้านขายข้าว - ป้าเฉลา  081-674-4038 , 082-400-8771
 ร้านขายข้าว - บัติผัดไทย  056-781-764
 ร้านขายข้าว - ป้ารอด ส้มตำ  087-209-7508
 ร้านขายข้าว - สเต็กบ้านสวน  056-782365
 ร้านขายข้าว - ป้ายัง  084-400-8771
 ร้านขายข้าว - ฉวีวรรณ  056-781-055
 ร้านคาเฟ่ เดอ เบียร์  089-960-1661
 ร้านขายข้าว - เจ๊เบี้ยว  056-781-664
 ร้านขายข้าว - ผู้ใหญ่เพิก (ก๋วยเตี๋ยวไก่)  087-736-9057 , 085-876-2525
 ร้านขายข้าว - นานาตำแหลก (เบียร์)  093-464-2659
 ร้านขายข้าว นะโมตำแซบ  064-785-4044
วันพฤหัสบดี ที่ 05 กันยายน 2562 เวลา 18:14 น.
 
---------------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21 ส.ค. - 6 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  6 ก.ย. 2562  เวลา 16.30 น.
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 7-9 ก.ย. 2562  เวลา 16.30 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  10 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ 14-15 ก.ย. 2562  
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 16-17 ก.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป
---------------------------ระดับชาติ (ภาคเหนือ)----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
วันพุธ ที่ 04 กันยายน 2562 เวลา 23:33 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,515
จำนวนนักเรียน 3,115
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,228
จำนวนกรรมการ 1,926
ครู+นักเรียน 5,343
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,269
ประกาศผลแล้ว 195/195 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 15
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 53
สัปดาห์ที่แล้ว 66
เดือนนี้ 104
เดือนที่แล้ว 30
ปีนี้ 1,648
ทั้งหมด 202,675