เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายกาญจนมาโนชญ์ ขุนกอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม. เขต39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายกฤษฎา พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต39 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายอมร อ่อนสี ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนายการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายยงค์ยุทธ รุ่งเเจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ผู้อำนวยการโรงเรยีนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายนคเรศ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ ผู้อำนวยการดรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 ว่าที่่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 ว่าที่ร.ต.ประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางพัชราภรณ์ วรบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวสุกัญญา เเดงเรือง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายชวฤทธิ์ พันธุ์เหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 นางวรรณวิภา จรรยาศรี ครู โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
23 นางสาวพรพิมล เลิศปรีชากมล ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
24 ว่าที่่ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
25 นางสาวเบญจมาศ สิงห์คำ ครู โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
26 นางสาวพัชรี เกิดดี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
27 นายเสกสันต์ ทองม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นางลำใย อุดชาชน ครู โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายพินิจ วัฒนบุตร ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นางสาววิไล อ่อนตานา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นางปาริชาติ เเสนสมบัติ ครู โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นางวีณา ชิรวงค์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นายนคเรศ นิลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
34 นายอภิเชษฐ วรบุตร ครู โรงเรียนหนองพระพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
35 นางชมนาด โฆษิตคณิน ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาเเละวัฒนธรรม
36 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
37 นางสาวเพียงขวัญ บัววังโป่ง ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
38 ว่าที่ร.ต.สมพล ศรีผึ้ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์
39 นายธำรงค์ จั่นฤทธิ์ ผู้ัอำนวยการ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
40 นายดลพฤกษ์ ทันเจริญ ครู โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
41 นายพิเชฐ พรมอ้าย ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
42 นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
43 นายวสุพล คำเหล็ก ครู โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
44 นางมัณฑนา นาคยิ้ม ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์
45 นายวันชัย อยู่ตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
46 นางสาวสุกัญญา บางปา ครู โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
47 นายจิรวัฒน์ บุญโปร่ง ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทคโนโลยี
48 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
49 นางพีรภาว์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
50 นายพรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์
51 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์
52 นางพีรภาว์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์
53 นายศักดิ์ศรี กลัดปรี ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กิจกรรมหุ่นยนต์
54 นายยงค์ยุทธ รุ่งเเจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
55 นางสาวจันทร์เพ็ญ หนองทราย ครู โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
56 นางลักษณา เหล่าอินทร์ ครู โรงเรียนวังทองพิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดเเข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]