รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2
ณ โรงเรียนวังทองพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 26 - 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ต่างใจ
 
1. นางพัชรพร  พันธ์ุุเหล็ก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาววราภรณ์  มูลสวัสดิ์
 
1. นางอมรพรรณ  สุภาวะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมุกมณี  สามะเถื่อน
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอัจฉราภรณ์   กันเกียน
 
1. นางสาวเพียงไพลิน  โพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวพรธีรา  บุญปราบ
 
1. นางพิมลรัตน์  อ่ำอยู่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวอรัญตา  พินทอง
 
1. นางนิตยา  ทองทา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงมุนีพร  จันทร์อักศร
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวอารียา  ปรางทับทิม
 
1. นางสาวประคอง  อุมะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัฐดา   ถาวรวงค์
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ทองสว่าง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวช่อทิพย์  มาสีกุก
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  ทองสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงเกสรา  ชาติแพงตา
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หมื่นศิลา
 
1. นางสาวจตุรพร  เครือฟัก
2. นางสาวเสาวคนธ์  ดารา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายกิติณัฏฐ์  ลำตาล
2. นางสาวชุติกาญจน์  จงท่องกลาง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายปรเมศร์  มากะนัตย์
2. เด็กชายอนุชา  เกษวงษ์
 
1. นางพัชราภรณ์  วรบุตร
2. นางสาววาสินี  รอดสัมฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิมพ์ปรางค์  แก้วโง
 
1. นางจินดาภา  คล้ายบุญมี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. เด็กหญิงปวริศา  ธรรมพเวช
 
1. นายนายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 1. นางสาวเพ็ญยุพา  ยอดพันธ์
 
1. นายสมพงค์  แก้วเข้ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายณัฐฏ์ธร  ธิติธนวัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ยืนทน
3. เด็กหญิงปนัดดา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวภาสิริ  คุณคำ
2. นางวนิดา  เมฆี
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจันทราทิพย์  กาฬภักดี
2. นางสาวลักษิกา  พรหมมา
3. นางสาวเกศริน  ทิพย์โสตร
 
1. นายเทียนชัย  กันมา
2. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงญานิศา  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพัณณภรณ์  แอดแฮด
3. เด็กหญิงวิภา  ทองงามขำ
 
1. นายวัลลภ  มานักฆ้อง
2. นางสาวธราภรณ์  ศิริ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  ทิมขาว
2. นางสาวจันทร์จิรา  หิวคง
3. นางสาวเกศวรินทร์  โอภาศะนันท์
 
1. นายเทียนชัย  กันมา
2. นางสาวแสงดาว  เพ็ชรนารถ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายบุลากร  มากทรัพย์
2. เด็กชายรพีภัทร  ฟองน้ำ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นางสาวพัชรินทร์  หล่อแหลม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพันธกานต์  พาริตา
2. นายสุรชัย  ทรัพย์สิน
 
1. นายนิรวิทธ์  นกพึ่ง
2. นางสาวสายสุนีย์  บัวแก้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิน  วังคีรี
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวเพียรพร  สีฟอง
 
1. นางสาวพัชรี  เกิดดี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายคมกริบ  เหมลา
2. เด็กหญิงธีรดา  เหง้าสา
 
1. นายธนลภย์  วงเดช
2. นายนิรวิทธ์  นกพึ่ง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  รักงาม
 
1. นางสาวประภาวัลย์  มั่นใหญ่ชัยโชค
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสนะจำนงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวศลิษา  กำปงชัน
 
1. นายกิตติพงษ์  เพชรทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  แก่นโงน
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  เทพสุวรรณ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิดา  กาญจนศิริ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  พรพินิจเจริญ
3. เด็กหญิงนัคนันทินี  เณติวงค์
 
1. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์
2. นางมัณฑนา  ศรีคำภา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  พรพินิจเจริญ
2. นางสาวสุธาทิพย์  ดวงจิต
3. นางสาวสุรัณญา  เรืองโรจนฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ตันมิ่ง
2. นายชุติพนธ์  ไชยเวช
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุมน  สิงคะนอง
2. เด็กหญิงอินทิพร  โตเมฆ
3. เด็กหญิงไปรยา  จันทร์สนอง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  จูชาวนา
2. นางสาวบุษบา  เพ็งผ่อง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวฐิดาพร  วงษ์แก้ว
2. นางสาวปุณณาภา  พารารักษ์
3. นางสาววราภรณ์  ป้อมสาหร่าย
 
1. นายจักรกฤษณ์  ยากิ้ว
2. นายอานนท์  ชูจีน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  มาทอง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  สีด้วง
3. เด็กหญิงเมธิณี  เนินหว่าง
 
1. นางนิภาพร  หนูภา
2. นายสายัณ  ไทยทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายชัยวุฒิ  สุจริต
2. นายธีรพัฒน์  เปี่ยมงาม
3. นางสาวอรณัส  กลิ่นหอม
 
1. นายนพดล  วรรณารุณ
2. นายธันว์  อุดมผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  มากะนัตย์
2. เด็กชายดุลยวัต  ขำน้ำคู้
3. เด็กหญิงนัชชา  เมืองน้อย
 
1. นางสาวสมพร  กุลนานันท์
2. นางสาวนิภาพร  เพียงจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวจันทรา  ทับทิม
2. นางสาวชวัลนุช  ตุ้มสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์  อ่ำเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  กล่ินบุญ
2. นางสาวฉัตรปนััดดา  เจริญสุข
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  คล้ายสอน
2. นายภูวนาท  บรรลือทรัพย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร  คำแดง
2. เด็กชายทิวากร  แจ่มชาวนา
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
2. นายกฤษณะ  บัวขาว
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กชายวันชัย  ชื่นใจชม
2. เด็กชายอาทิตย์  ถาวรกุล
 
1. นางรำธาร  สิงหะ
2. นายกฤษณะ  บัวขาว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงธรรมกิจกุล
2. เด็กหญิงณภัทร  วงศ์คำมา
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองดอนคำ
4. เด็กหญิงศรินภัทร  พรมนิล
5. เด็กหญิงสุกัลยา  บุญยัง
 
1. นายสุขสรรค์  ทัดทอง
2. นางสาวสุกัญญา  แดงเรือง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจิตตรา  ขาวเอี่ยม
2. นายถามวัต  โสขุนทด
3. นางสาวนรินทรา  ศรทอง
4. นายพัสกร  ยศปัญญา
5. นายวัชระเกียรติ  ทราพงษ์
 
1. นางถนอมศรี  มหา
2. นางสาวสมสุวรรณ  เผือกสกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  อินทร์โพธิ์
2. เด็กหญิงดวงกมล  สุขสมบัติ
3. เด็กชายภัทรพล  สาหัส
4. เด็กหญิงอารยา  ถึงสุข
5. เด็กชายไพสณฑ์  ธูปชาวนา
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนิภาดา  ฤทธิ์ทอง
2. นางสาวผไทมาศ  น้อยจันทร์
3. นางสาวพรกรัณย์  ปลาสร้อย
4. นางสาวศุวรรณรัตน์  พลเคน
5. นางสาวหยาดพิรุณ  เยาวเรศ
 
1. นางสาวสมสุวรรณ  เผือกสกุล
2. นางสาวจิราพักตร์  ช้างเนียม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  กุลอินทร์
2. เด็กชายปฏิโรจน์  คำแหยม
3. เด็กหญิงพิชชาภา  สิงห์ป้อง
4. เด็กหญิงพิยดา  พรหมอยู่
5. เด็กชายวัชรา  ปรีชา
 
1. นายวชิรพันธุ์  เสียมภักดี
2. นางสาวกรณิการ์  สุขบัว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธนกฤต  สมบัติ
2. นางสาวปิยะธิดา  สองขุนทด
3. นายภาณุพงษ์  แย้มกลิ่น
4. นางสาวสิรินันท์  เต็มวงษ์
5. นายเสกสรรค์  ศรีประมวล
 
1. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์
2. นายก้องเกียรติ  กล่อมแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ธงศิริ
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมหิตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. นางสาวอนันตยา  เพ็งภาค
 
1. นางสาวนันทนี  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร   ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงอรณิชา   นาคกุญชร
 
1. นางทองดี   โรจวัฒนา
2. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  กมลคร
2. นายสรวิศ  สารมะโน
 
1. นางสาวอัจฉรา  มงคลทอง
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไตรรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รสโฉม
2. เด็กหญิงธารษา  ลองพิชัย
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  กลมยา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายทอง
5. เด็กหญิงนลิตา  มานบุรี
6. เด็กหญิงปนิดดา  บุญเจือ
7. เด็กหญิงมั่นฤทัย  ใจคง
8. เด็กหญิงมาริสา  วิชัย
9. เด็กหญิงลลิตา  เสดแสง
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  คำแร่
 
1. นางสาวขชล  บัวศรี
2. นางสาวศุภนิดา  สมฤทธิ์
3. นายสุชาติ  วังคีรี
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  จันสา
2. เด็กชายณัฐวุฒ  เลื่อนฟ้า
3. เด็กหญิงทยิดา  โลหะจรูญ
4. เด็กหญิงนฤภร  ไชยแสง
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อุ่นจันทร์
6. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
7. เด็กหญิงรชนิศ  สีบุญ
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟักปัญญา
9. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
10. เด็กชายอัฒทณี  อ่ำบัว
 
1. นายพิสันต์  สายโรจน์
2. นางจันทิรา  รื่นราตรี
3. นางสาวนฤมล  มะลิเทิน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  อานี
2. นายกฤษฎา  สุพรม
3. นายกฤษดา  เครือมี
4. นายทินภัทร  แก้วบุญเรือง
5. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง
6. นายพิทักษ์พงษ์  ศรีจันทร์
7. นายวัชระพงศ์  กรีรส
8. นายสุธิพงษ์  ปานเกิด
9. นายอนุรักษ์  เนื้อนุ้ย
10. นายเจษฎากร  ภูมะลา
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายพินิจ  วัฒนบุตร
3. นายพรอนันต์  ธนธรรมพิทักษ์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัสยา  บุญสง่า
2. เด็กหญิงพัชดาภา  ตันเยี่ยน
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุดสงวน
2. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  สิงห์ลอ
2. นายอัครพล  อรรคบาล
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นายพินิจ  วัฒนบุตร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บัวทอง
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายพัทธพล  นรสิงห์
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา   อุปนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก  บุญอาจ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปาริฉัตร  ชายเพ็ชร
 
1. นายจำนงษ์  ปิตะละโต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิดา   โพธิ์เตี้ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก  บุญอาจ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  อิวชาวนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนากร  คนคล่อง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก  บุญอาจ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวอารยา  วงษ์วาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  น้อยช่างเหล็ก
2. เด็กหญิงเอวิตา  อยู่ช้าง
 
1. นางอารยา  มีทอง
2. นางสาวนันทนี  พิทักษ์ภควิวัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อเพชร  หอมจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอนุชา  โพธิ์เนียม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แข็งสาริกิจ
2. เด็กชายกันติทัต  เดชาโมรกุล
3. เด็กชายธเนศพล   โนนพะยอม
 
1. นายสรายุทธ  ชัยชราแสง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศกนก  บุญอาจ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายณัฐพล  คำชู
2. นายปกรณ์เกียรติ  ยะสาร
3. นายภาณุพงศ์  ดวงอุปะ
 
1. นางพรชนก  รักษาพันธ์
2. นายมนต์  ราชคม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขำตั้ง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกิดจันทึก
3. นางสาวธัญวรัตน์  ดาบกลาง
4. นายบุญญฤทธิ์  มากบางแก้ว
5. นายสมพงษ์  ฤทธิ์กระโทก
6. เด็กชายสุวิชญ์  ไกรศักดิ์
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
2. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
3. นายจักรี  ใจขันต์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฐพล  หนุนหนองถ้ำ
2. นายธนวัตน์  เผือกชาวนา
3. นายปกรณ์  เรืองโคเวียง
4. นายพรภิรมย์  เหล่าจันทร์
5. นายวิศวกร  ไข่สอน
6. นายวีรภัทร  คุปต์ธนเศรษฐ์
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
2. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
3. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  สีมะนาว
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นายนฤเบศ  แสนพรม
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงอนันต์ชิตา   ชมมิ
 
1. นางสาวอธิปภา   ธนูสนธิ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  ที่บ้านบ่อ
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  ศรีสุข
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายจิรโชติ  ดีมี
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงวันวิษา  โพธิ์ดง
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปียากร  ปิ่นสกุล
 
1. นายพิเชฐ  พรมอ้าย
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนนสุวรรณ์
 
1. นางสาวคุณัญญา  วินาลัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธีรภัทร  ปู่เกิด
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลชาติ
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวพิไลวรรณ  ดำดิน
 
1. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ปานทอง
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายนที  เพชรกลัด
 
1. นางจันทิรา   รื่นราตรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แสงจันทร์
 
1. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวรัตนากร  ทองอยู่
 
1. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  พรมอ่อน
2. นางสาวกะรัตเพชร   เงินกลั่น
3. นางสาวจารุวรรณ   ดอนจันเยี่ยม
4. นางสาวจิราพร   อันชาวนา
5. นางสาวชมพูนุช   ถาวรวงศ์
6. นางสาวชลิตา   อู่ไทย
7. นางสาวดุสิตา   แสงเดือน
8. นางสาวธนพร   สมภักดี
9. นายธนภัทร   อินทนู
10. นางสาวนงนภัส   นอพันธ์
11. นางสาวนัทสรี  แสงหิรัญ
12. นางสาวปริณดา   แจ้งชาวนา
13. นางสาวพรธิตา   ใจกล้า
14. นางสาวพรธิพา   บิดร
15. นางสาวพรรณพัชร   สินเพ็ง
16. นางสาวภคพร   บัววังโปร่ง
17. นางสาววรรณนภา   กี่เอี่ยน
18. นางสาวศศิวรรณ  บัววังโปร่ง
19. นางสาวสมทรง   พันธ์มณี
20. นางสาวสุกานดา   แย้มยิ้ม
21. นางสาวสุนิษา   คล้อยแก้ว
22. นางสาวสุภาภรณ์   จันทร์ปัญญา
23. นางสาวอทิตยา   พิชัยพานิช
24. นางสาวอภัสรา   สีวันดี
25. นางสาวอารัญญา  โปรยเงิน
26. นางสาวเบญจวรรณ   ตะวงษ์
27. นางสาวเมธิณี  สุวรรณโฉม
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
2. นายวงศ์บดินทร์  ชัยสิทธิ์
3. นายจักรี  ใจขันต์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิวชา
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายมนัส  เตียวตระกูล
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายชยุตเทพ  สุภาวะ
 
1. นายกิตติพล   มั่นชาวนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
 
1. นายกิตติพล   มั่นชาวนา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายอัศวิน  พรหมสนธิ์
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พานทอง
 
1. นายประทิน  ทองโตนด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงเพชรพลอย  สีทับขำ
 
1. นายกิตติพล   มั่นชาวนา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  กรีรส
 
1. นายยศวริศ  มานักฆ้อง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายอัครชัย  ทาคำ
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายกิตติพล   มั่นชาวนา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวขวัญสุดา  ทองสุข
2. เด็กชายชยุตเทพ  สุภาวะ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ผิวชา
4. เด็กชายมนัส  เตียวตระกูล
5. เด็กชายรพีภัทร  ยกเลี้ยน
6. เด็กชายรวิศวร์  สุวโรจน์รุ่งเรืองกิจ
7. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้วบุตรดี
8. นายอัครชัย  ทาคำ
9. นายอัครพล  ทาคำ
10. เด็กชายอัศวิน   พรหมสนธิ์
11. นายเจษฎา  จันทร์พุฒิ
12. นายเจษฎาภรณ์  ศรีสม
 
1. นายชิษณุ  ดุริยรัตน์
2. นางลำใย  อุดชาชน
3. นายเสกสันต์  ทองม่วง
4. นายกิตติพล   มั่นชาวนา
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  สีหาอวน
2. นายณัฐพล  สารคำดี
3. นางสาวณัฐวิภา  สีหาอวน
4. นายทศกร  คันสร
5. นายรชานนท์  พุทธวงค์
6. นางสาววรัญญา  แสงสุวรรณ์
7. นายวรัตน์  พิมพ์ทอง
8. นางสาววิมลณัฐ  รามโพธิ์
9. นายศรัณยู  สืบสวง
10. นางสาวสุกัญญา  วังกระแส
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
3. นางสาวโชติฬส  ไขยงาม
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   รัตนมณี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ป้วนก้อม
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีท่าโพธิ์
4. เด็กหญิงฐิติมา  แก้วนวล
5. เด็กหญิงณัฐชา  ชนะชัยศึก
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ไกรกรุง
7. เด็กหญิงบุณยวีร์  อินทร์งาม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  บำรุงไทย
 
1. นางสาวกัลยาณี  เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ  ชัยชรายุทธ
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  เกตุชนะ
2. นางสาวชัญญานุช  ศรีวิเศษ
3. นางสาวฐานิตา  จันบ้านคลอง
4. นางสาวธีรารัตน์  วัดแจ้ง
5. นางสาวนฤมล  เลือดสุคัน
6. นางสาวภรณ์ลดา  กล่อมแก้วเจริญ
7. นางสาวสุภาพร  อุ่นเกตุ
8. นางสาวสุภาภรณ์  ยั่วจิตร
 
1. นางสาวกัลยาณี  เจ็กท่านา
2. นายสรายุทธ  ชัยชรายุทธ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  หารวันนา
2. เด็กหญิงกานธิดา  มากลั่น
3. เด็กหญิงชลลดา  สีอินคำ
4. เด็กหญิงธัญชนก  คำเสียง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมใจ
6. เด็กหญิงนัฐฑริกา  ทองขวิด
7. เด็กหญิงพรรษา  คงประชา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ด่อนดี
 
1. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
2. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
3. นางพรชนก  รักษาพันธ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  คำเขียว
2. นางสาวลลิตา  ดวงต้น
3. นางสาววรรณา  สำลี
4. นางสาวอนันตญา  หามา
5. นางสาวอภิญญา  ประสม
6. นางสาวเอมมิกา  จันทร์เขม่า
 
1. นางสาวชินานาง  วงศ์หิรัญ
2. นางพรชนก  รักษาพันธ์
3. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวกุลิสรา  จันทะราช
2. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์ศักดิ์
3. นางสาวชนิดา  บุญอาจ
4. นางสาวชลธิชา  งิ้วเกตุ
5. นางสาวณัฎฐนิชดา  นันตีภา
6. นางสาวทิพย์วรรณ  แสงสุวรรณ์
7. นางสาวปณิตา  วงปิง
8. นางสาวพัชรีพร  แสงวงศ์
9. นางสาวมุทิตา  ศรีมูล
10. นางสาวลลิดา  เจริญดี
11. นางสาวศิญารัตน์  วุทธา
12. นายศิวกร  ฤทธิ์ศักดิ์
13. นายสุธินันท์  ดอนไพรพรม
14. นางสาวสุนันทา  คำเครือคง
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
2. นายสยาม  สารมะโน
3. นางสาวโชติฬส  ไชยงาม
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  หนองทราย
5. นายศุภชัย  ยงค์เจาะ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาวจินดา  แซ่ซง
2. นางสาวรัตน์ชนก  ขาวอาราม
3. นางสาวสุพัตรา   ผัดผล
4. เด็กชายอุเทน  จันทะรัง
 
1. นางสุปัญญา  มงคล
2. นายนพดล  สายอรุณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  บุญจันทร์
 
1. นายเอกชัย  สุริเย
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นภา  มุละสีวะ
 
1. นายเอกชัย  สุริเย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กชายธนกร  พัชราลัย
 
1. นางสาวศรีวิไล  ทองเพ็ชร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รองแก้ว
 
1. นางศรีประภา  นุ่นโฉม
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เอี่ยมเมี้ยน
2. เด็กหญิงดวงกมล  สังข์ศรี
3. เด็กหญิงปัญชิกา  เพชรนิล
4. เด็กหญิงลิลณี  เพิ้งจันทร์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  แตงอ่อน
 
1. นางลักษณา  เหล่าอินทร์
2. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัฎฐกิตติ์  ดีธรรมมะ
2. นางสาวพรนภา  เหล็กน้ำคบ
3. นางสาวพัฒน์ศลา  คุ้มภัย
4. นางสาวเนตรนภา  ปลัดยศ
5. นายเอกคณิต  โอชะ
 
1. นางเสาวนีย์  ปรีชานนท์
2. นายนนทวัฒน์  ทองคำมา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายรัตภูมิ  บุษดาจันทร์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ปราบชมภู
 
1. นางสาวศุภนิดา  ดวงประสิทธิ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวอิสสริยา  บุญเศษ
 
1. นางสาวกัญญานุช  นาคเอี่ยม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์กระจ่าง  จาบดอน
2. เด็กหญิงธิติมา  สุขเจริญ
 
1. นางรติการ  การะเกตุ
2. MissBai  Xurong
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ชาญไชยเวช
2. นางสาวปนัดดา  เพ็งพันธ์
 
1. นางรติการ  การะเกตุ
2. MissBai  Xurong
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวณัฐวรรณ  ไกรสอน
2. นางสาวสิริยากร  พรหมเอาะ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายจิรภัทร  แขวกระทุ่ม
2. นางสาวฐนิตดา  พรมจันทึก
 
1. นางสาวจิตราพัชญ์  คงสวัสดิ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธารวิมล  ขวัญทอง
2. นางสาวศิรินันท์  ดาวเรือง
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นายวันชัย  อยู่ตรง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เชื้อคำ
2. นายคมกริช  ศรีคำขลิบ
3. นางสาวธิดารัตน์  มุ่นเชย
4. นายภาณุวัฒน์  พวงกุหลาบ
5. นายสุธาภัทร  ชาตินุช
 
1. นางรติการ  การะเกตุ
2. MissBai  Xurong
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธนัชพร  แสนประสิทธิ์
2. นายนันทวัฒิ  บุญชู
3. นางสาววนัญญา  ประสงค์
4. นายวรากร  เกิดเที้ยง
5. นายสุชาติ  พุทธกิจ
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
2. นางสาวรักษ์สุดา  คำสุทธิ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนภา  พูลทวี
 
1. นางรติการ  การะเกตุ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปภาดา  อนุสิทธิ์
 
1. นายจักรี  ไชยชนะ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาต  มีอุดร
2. เด็กชายภูวดล  แก้วมณี
3. เด็กชายยสินทร  ชูมณี
4. เด็กชายศุภกร  มุณณี
5. เด็กชายสันติ  วงค์ฉัตรแก้ว
6. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กล่ำสี
7. เด็กหญิงสุวรรณา  ตู้ทอง
8. เด็กหญิงอธิตยา  พรมมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอรส  นันทเมธีธิปพงษ์
2. นายเพียร  บุญมี
3. นายสัณห์ชัย  ทรงเจริญ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  ทองเชื้อ
2. นายชานน  ค่าม่วง
3. นายธนวัฒน์  ครแหยม
4. นางสาวภาณุมาศ  ขุนทอง
5. นางสาววนิพาดา  ทรัพย์แหยม
6. นางสาวสายสวรรค์  พุ่มเกตุ
7. นางสาวสุจิตรา  ฟักทอง
8. นายสุทธิพงษ์  ปานเกิด
9. นางสาวหฤทัย  พรมมาต้น
10. นายอาทิตย์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายอาทิตย์  ตันติวงศ์
2. นายสุขสรรค์  ทัดทอง
3. นายศักดิ์ชัย  ศิริวรรณ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ทับสกุล
2. เด็กหญิงกุลนารี  เลิกนอก
3. เด็กหญิงคริษฐา  น้ำน้อย
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. นางสาวเกษฎา  โยธิน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวธัญมน  จันทะเสน
2. นางสาวปาริฉัตร  จันทะคูณ
3. นางสาวสุธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นายจำนงษ์  ปิตะละโต
2. นางสาววิมลรัตน์  พูลหน่าย
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สีสุธรรม
2. เด็กชายสรรพาวุฒิ  พวงจินดา
3. เด็กหญิงอัญญาณี  บุญอาจ
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
2. นางสำราญ  ฤทธิสวัสดิโสภณ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายก้องภพ  ด่อนดี
2. นายฐิติศักดิ์  นิ่มสังข์
 
1. นายศิริวัฒน์  มีเคน
2. นางสาวนิตยา  ถาวร
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทา
2. นายรณกฤต  ปิ๊บกลาง
 
1. นายนราธิป  กระจง
2. นางสาวสุวรีย์  แย้มจอหอ
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   อินทร์ทรง
2. เด็กหญิงวิภาพร   ทับเอม
3. เด็กหญิงสุภสุตา  พรมมา
 
1. นายมาโนช   พรามพิทักษ์
2. นางสาวพรพรรณ   จันทร์วงค์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาคริส  วิภาสพงศ์
2. นางสาวรักษณาลี  เงินมณี
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นายปรีชา  ยืนยาว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญราชแขวง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เหมยต่อม
 
1. นายชลธี  แสวงทอง
2. นายมาโนช  พราหมพิทักษ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายติณห์  วงศ์วนารัตน์
2. เด็กชายสุทธิชัย  พิมใจ
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายศิริวัฒน์  มีเคน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายปณิธาน  จันทร์สว่าง
2. เด็กชายภูธนินทร์  พูลทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ถาวร
2. นายศิริวัฒน์  มีเคน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธวานนท์  ลีวัง
2. นางสาวสโรชา  ม่วงวัง
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายธนธรณ์  สนธิเทศ
2. เด็กชายธนัยนันท์  ชื่นเกษร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นาเคน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพัชนก  พรมมา
2. นางสาวเนตรนารี  ทับนิล
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
2. นายเมธชนัน  ครุธเกตุ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  มีศักดิ์
2. นางสาวปรายฟ้า  สอนใจ
 
1. นายนราธิป  กระจง
2. นางสาวสุวรีย์  แย้มจอหอ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เร่ในไพร
2. เด็กหญิงวิรันดา  กลิ่นแย้ม
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นายชลธี  แสวงทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิรญา  ผกามาลยาเทพ
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ศรีม่วง
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
2. นางสาวเพียงขวัญ  บัววังโป่ง
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายตรีเพชร  กลับใจ
2. เด็กชายทรงพล  เปนุจา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  จงจอหอ
 
1. นายจิรวัฒน์  บุญโปร่ง
2. นายเสนาะ  แก้วคุ้ม
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นายชัยวัตน์   นวลงาม
2. นายธีรเทพ   สาธิยามาศ
3. นายสราวุฒิ   พลเยี่ยม
 
1. นายอภิเชษฐ   วรบุตร
2. นางสาวสุธาสินี  ปงเทพ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายทศภาค  สีบุตรา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พุกอูด
3. เด็กชายเปรมปรีชา  กิ่งสะแกราช
 
1. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายกิตติธัช  กิ่งจำปา
2. นายชยังกูร  ทองอินทร์
3. นายณัฐกร  ขันติมิตร
 
1. นายจำนงค์  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
2. นางสำราญ  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เวียงเหล็ก
2. เด็กหญิงชาลิสา  แสนโคตร
3. เด็กชายวัชรพร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
2. นายธนวัฒน์  กองแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพรทิพา  พรมพาน
2. นางสาวอาภัสรา  กลางจันทรา
3. นางสาวอาริสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จำปางาม
2. เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์มา
3. เด็กหญิงชลดา  ทองสุก
4. เด็กหญิงวิไลภรณ์  คุณแพง
5. เด็กหญิงศุภัสสร  เขียวแก้ว
6. เด็กหญิงอาทิตยา  สนธิเทศ
 
1. นางทิพาพร  ศรีสุธรรม
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำปาน
3. นางลำใย  อุดชาชน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  โมลา
2. นางสาวณิชารีย์  จันทะคูณ
3. นางสาวน้ำทิพย์  พัดสีคิ้ว
4. นายประกานต์  แดงจันทร์
5. นางสาวพิยดา  ศรีนาเมือง
6. นางสาววิภาดา  ขันติมิตร
 
1. นายสุวรรณโณ  ชาญอาวุธ
2. นางอำพรรัตน์  ชาญอาวุธ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนิชาภา  จันทะไพร
2. เด็กหญิงพรฐิตา  ปัทมวิภาต
3. เด็กชายเอกภพ  เสือใหญ่
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นายเนาวรัตน์  กิ่งเนตร
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวณัฐมน  หอมเจริญ
2. นายรพีภัทร  ป่าเขียว
3. นางสาวอิศราภรณ์  สุวรรณอำไพ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางชนัดดา  มูลเจริญ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  มั่งขันหมาก
2. เด็กชายรัชพล  ยิ้มเกิด
3. เด็กหญิงรัตน์ศิรินทร์  พานิชพันธุ์
 
1. นายปรีชา  ยืนยาว
2. นางสาวศรีทีต  ภู่นิยม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นายจักรพรรณ   แสงคำ
2. นายตันติกร   สิทธิยศ
3. นายวทัญญู   แสงสุวรรณ์
 
1. นายวราพงษ์   ช่างเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา   คงหนองลาน
 
153 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กชายชุติวัต  รักคง
2. เด็กหญิงฐานิสร์  อ่ำเจ๊ก
3. เด็กหญิงฑิตยา  เจียมอยู่
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
2. นางพรทิพย์  สารผล
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวทิพวรรณ  เกตุนุช
2. นางสาวพัชราพา  สีหะวงษ์
3. นางสาวอภิชญา  ศรีนาเมือง
 
1. นางสาวอัมรา  ศรีคำขลิบ
2. นางสาวโชติกา  สงคราม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทองสุก
2. เด็กชายสิทธิกร  เนตรสว่าง
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  หลำพริ้ง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  คชรินทร์
2. นางสาวนันทนัช  ชื่นอารมฎ์
3. นางสาวปาริฉัตร  คำสุข
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  มงคล
2. เด็กหญิงมลสินี  บุญวังทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  คชภักดี
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองฉาย
2. นางสาวกนิษฐา  สิงห์ลอ
3. นางสาวเปรมฤดี  น้อยเพ็ง
 
1. นางลออ  เตียวตระกูล
2. นางอุทัยวรรณ  ภู่ประดิษฐ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ไพรเพ็ชร
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิลาพันธ์
3. เด็กชายสุพิชฌาย์  ภู่เทศ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แจ้งชะไว
2. นางสาวสุดารัตน์  นพคุณ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  ทองราช
2. นางสาวบุญยอด  เนตรแสงสี
3. นางสาวพัชรพร  สีคำ
 
1. นางสาวชวนชม  สีหะวงษ์
2. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายกษาปณ์  ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายธัชกรณ์  ศรีบุญ
2. เด็กชายปองคุณ  สังวาล
3. เด็กชายวันชัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุจารี  มีแดนไผ่
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายจารุวิทย์  กรมเวช
2. นางสาวพรชิตา  สุนสุข
3. นางสาววิมพ์วิภา  ดอกบัว
 
1. นางลำใย  อุดชาชน
2. นางวราลักษณ์  เกษมสุข
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพิพัฒพงศ์  ยกเลี้ยน
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะ  ประคำศรี
 
1. นายถวิล  สิงห์รัก
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กชายพรวิสิทธิ์  หลักหลวง
2. นายเมธา  โสมสุพิน
 
1. นายเกียรติศักดิ์  นาเคน
2. นางสาวภาสิริ  คุณคำ