รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก กลุ่ม 3)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจารวี  แก้วกองทรัพย์
 
1. นายธนาธิป  อุบลอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวรสริน  แตงน้อย
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายสืบสกุล  สุวรรณฤทธิ์
 
1. นางภควรรณ   นาคสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  โทจำปา
 
1. นายณัฐชา  ดวงอุปะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงอัญชลีพร  สุขโขสวัสดิ์
 
1. นางรัตติกาล  ม่วงมิตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวพัฃราภรณ์  เงินแจ้ง
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายมิ่งขวัญ  ทองมีมา
 
1. นางทัศน์มิรา  จักกภูมิ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสโรชา  เนียมศรี
 
1. นางทัศน์มิรา  จักกภูมิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อินแย้ม
 
1. นางภควรรณ   นาคสิงห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  มาสอน
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เวียงวิเศษ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์ปัญญา
 
1. นายสานิตย์  ทองจันทร์
2. นางสาวเกตุวดี  จุลกร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวภัทรพรรณ  สุวรรณเกิด
2. นางสาวเกษริน  สีหะวง
 
1. นายกวินพงษ์  สว่างเกล้า
2. นางสาวธิดารัตน์  เพียภูเขียว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์ส่ง
2. เด็กชายอธิจิตร  วรรณพฤติ
 
1. นางอำไพ  ชาติพจน์
2. นางพัชรินทร์  สุขขวัญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวโสมสิริ  ภูสถาน
 
1. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงสีบาง
 
1. นางประไพ  ช้างอินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวนงนภัส  แก้วจินดาคำ
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงนภัส   เสนชัย
2. เด็กหญิงพศิกา  สันเพาะ
3. เด็กชายวรายุทธ   แสงนาค
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวทิพย์สุดา  พรมรักษา
2. นางสาวพัชชา  จันทร์บ่อโพธิ์
3. นางสาวศศิภา  รอดแก้ว
 
1. นางสาวธารีรัตน์  สุวรรณ
2. นางสาวพัชรัตน์  วุฒิญาณ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายณัฐนนท์  เงินคง
2. เด็กชายพชรดนัย  สุภาสัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  กำพูชาติ
 
1. นางใกล้รุ่ง  ยะทา
2. นางประไพ  ช้างอินทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกชกร  ทองม่วง
2. นางสาวสุพรรษา  จันทร์บุญ
3. นายอรรถชัย  ยิ้มคง
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  พินิจผล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา  ทองเรือง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชวัญจิรา  สุขสีทา
2. เด็กหญิงพีรกานต์  สวัสดิ์ล้น
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 97.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาววรณิการ์  อินปัน
2. นางสาววรลักษณ์  มั่นดี
 
1. นางสาวสุรีธวารี  เพ็ชรรัตน์
2. นางสุรางค์รัตน์  ธนะวงศ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายรชตะ  คงสิน
 
1. นายสมชาย  วัชรสุนทรกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวกษมา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวศศิธร  จันทร์โท
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายวชิรพงศ์  สุทธิ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  นัยวัฒน์
 
1. นางสาวพรพิชชา  สุนทะวงศ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวณัฐชริกานต์  จันทราช
 
1. นางสาวไพรินทร์  อ่อนศรี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  แม้นพรหม
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นางสาวศวรรยา  มีพูล
 
1. นางสาวฐิตารีย์  สำรี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  วงษา
 
1. นางเจริญรัตน์  วงษา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เฉียบแหลม
2. เด็กชายติวานนท์  คุ้มสอน
3. เด็กชายศิวกร  ปิกรอด
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐพงษ์  บุญคำกุล
2. นายปิยบุตร  แววสุวรรณ
3. นางสาวเมธาวดี  หมีดง
 
1. นางฉวีวรรณ  อินจิว
2. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ยิ้มเครือทอง
2. เด็กหญิงนภัสสร  มอนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ชมมี
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางนงนุช  กันแย้ม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายชนวีร์  จันทะคุณ
2. นางสาวนริศรา  ดวงอุประ
3. นางสาวศรัญญา  พุทธวงค์
 
1. นายศุภกร  กลิ่นประทุม
2. นางเรณู  ฤทธิ์รอด
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทร์หน่อ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสริตา  อุ่นพรม
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางสาวกรกช  เลื่อมใส
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกิตติพันธุ์  กล่ำเงิน
2. นางสาวนิลนภา  อุ่นจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา  อ่อนกำมา
 
1. นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
2. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   มีห่วง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   คงเถื่อน
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   อินทนิล
 
1. นางสาวน้ำฝน  รุ่งโรจน์
2. นางสาวสิริญญา   เทศนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจิตรานุช    บุญทั่ง
2. นางสาวศศิพิมพ์  เพ็งเพชร
3. นางสาวศิริกาญดา  รักขันทอง
 
1. นางศิริพร  ม่วงมี
2. นางสาวปาริฉัตร  สัตรัตน์วัฒนา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงดอกรัก  แซ่หลอ
2. เด็กหญิงทวีพร   มงคลคีรีโรจน์
 
1. นายเอกราช  ปุริเส
2. นายวัจน์กร  แสงสว่าง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาวกิจรดา  พันโสดา
2. นางสาวมุทิตา  สึบุญ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ทองบุญนุ่ม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายรุ่งภพ  กิมเซีย
2. เด็กชายอนุศิษฎ์  บุญจันทร์
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ
2. เด็กชายเมธา  แซ่ลี
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายนพรัตน์  คงเจริญ
2. นายนพเก้า  อินทร์ปาน
3. นายเกียรติณรงค์  ถอสูงเนิน
 
1. นายธวัช  สอนใจมั่น
2. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนดี
2. เด็กหญิงนริศรา  สนิทนวล
3. เด็กหญิงพิชญนาฏ  จันทร์ตัน
4. เด็กหญิงศิริประภา  บ่าพิมาย
5. เด็กหญิงเจียระไน  หมวกคำ
 
1. นายนคร  พูลโห้
2. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  เขียนสุข
2. นางสาวชญานิศ  ดีธงทอง
3. นางสาวนฤนันท์  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวนิภารัตน์  บุญคำกุล
5. นางสาวศิรินภา  เกจันทร์
 
1. นายชินพันธ์  ไชยฉัตรโรจน์
2. นางสาวธนาภรณ์  การะแบก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ฉิมคง
2. เด็กชายจิรโรจน์  โรจน์ทรรศนีย์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เขียนงาม
4. เด็กหญิงสุชาดา  บุญธรรม
5. เด็กหญิงอริสา  นันทา
 
1. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
2. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เงินคง
2. นางสาวขนิษฐา  แซ่โล่
3. นางสาวณัฐทิชา  จันมีเทศ
4. นางสาวรัตนไพบูลย์  โสภาวาง
5. นางสาววิมลวรรณ  หุมห้อง
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  โทจำปา
2. เด็กหญิงนิติณัฐดา  โทจำปา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีอุไรพงศ์
4. นางสาวอัญติกา  ปานโป๊ะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  สีหะวงษ์
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายอัฐศิษฎ์  หาญไพโรจน์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวจรรยาภรณ์   กมลศุภไมตรี
2. นายจิรายุ  แซ่สง
3. นางสาววรรณพร  แซ่ลี
4. นายสิทธิกร  แซ่วื่อ
5. นางสาวโศภา  แซ่หยาง
 
1. นายกิติศักดิ์  ปัญโญ
2. นายเปรียว  สอนยศ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาสุทธิ
2. นายชรินทร์  ปัตถา
3. นางสาวดารินณี  เจ๊กกลิ้ง
4. นายปฏิภาน  ยศตุ้ย
5. เด็กหญิงปานตะวัน  กุลรอด
6. นางสาวพัชราภรณ์  พาครุฑ
7. นายภูบดินทร์  อินทร์ภู่
8. นางสาวศศิธร  ทองเนื้ออ่อน
9. นายสารินทร์  ศรีธรรมมา
10. นางสาวสุทธิดา  หุมอาจ
11. เด็กหญิงสุนันทา  มีตัน
 
1. นางสาวสุจิตรา  สุดเกตุ
2. นายญาณาธิป  วงศ์สุภา
3. นางสาววิจิตรา  เอมทอง
4. นายอดิศักดิ์  จันทะคุณ
5. นายชัชชัย  ปานแย้ม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจิรพร  ตะลุ่มพุก
2. นายชนกชนม์  จันสี
3. นายชัชฌารินทร์  บุญศรีมาส
4. นางสาวชุติกาญจน์  แก้วสีทอง
5. นายณัฐวัฒน์  กุศลประเสริฐ
6. นางสาวธัญญารัตน์  ชมมี
7. นายธีรพงศ์  ทิมศรี
8. นางสาวนิชกานต์  กองเอ้ย
9. นางสาวปวีณา  สุวรรณศรี
10. นายพรชัย  พอใจ
11. นายพิสิษฐ์  พิมศร
12. นางสาววนัชญา  ขุนวงษ์
13. นายวรชาติ  บุญอาจ
14. นายวรัตถ์  ไพรภิบาล
15. นายวิศิษฏ์  จันริสิ
16. นายสิทธิพงษ์   มีดา
17. นางสาวสุพิชฌาย์  มุ่นเชย
18. นางสาวอรรถฌาวดี  สอนจีน
19. นายอิสยาห์  วันศรี
20. นายโกวิท  นนทะโคตร
 
1. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
2. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
3. นางสาวพัชรินทร์  ทุมรักษา
4. นางสาวนิสิต  สีใส
5. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวศรีแพร  แก้วกองทรัพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายภูเบศ  ภาถีร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายทักษิน   ลียิ่งสุริยะ
2. เด็กหญิงสุนันทา   แซ่หว้า
 
1. นางสาวศิริประภา   คร้ามสมอ
2. นางสาววันเพ็ญ   บัวสิงคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณัฐกฤต  ขันคำนันต๊ะ
2. นางสาววิชุลดา  หวาเกตุ
 
1. นางนัชชนา  พรหมพร
2. นายชวลิต  พรหมพร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกชพร  กุลเจริญ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  วังคีรี
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสนานุช
4. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วโนนตุ่น
5. เด็กหญิงพรวีณัฐ  ผิวนิล
6. เด็กหญิงศิริวัฒนา  คงหนองลาน
7. เด็กหญิงสิริกร  พูลท้วม
8. เด็กหญิงสุวภัทร  บัวฉิม
9. เด็กหญิงอรวรรณ  อินพรม
10. เด็กหญิงเอกนรี  องค์สวัสดิ์
 
1. นายสุธนณ์  เชี่ยวชล
2. นางสาวนิสิต  สีใส
3. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ย่า
2. นางสาวธิดา  แซ่ย่าง
3. นางสาวยานี  แซ่สง
4. นางสาวรัชนีกร   วรกิจพานิชย์
5. นางสาวรัตนา  วรดำรงกุล
6. นางสาวลัคนา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงลีลาวดี  วิทยลาภา
8. นางสาววาสนา  แซ่วื่อ
9. นางสาววิมล  วิทยลาภา
10. นางสาวอันนา  แซ่หยาง
 
1. นางมนสิการ  ศรีอุปตะ
2. นางสาวปรางค์ปรารมภ์  เทียนงาม
3. นายเกียรติพัน  แซ่สง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายทินรัตน์  บูรณะ
2. นายธีรศักดิ์  คำอินทร์
3. นางสาวปิยฉัตร  สีสกล
4. นายพงศการย์  สุพรม
5. นายพงศธรณ์  สุพรม
6. นายรัฐนันท์  สุขเง่า
7. เด็กชายรัฐพงษ์  แก้วเพิ่ม
8. นางสาวอรทัย  จันทิกา
 
1. นายสุธี  พลซา
2. นายภาณุศักดิ์  น้อยอินวงษ์
3. นางสาวปริศนา  พรมคำ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายจิรายุ   ทานนท์
2. เด็กชายตะวัน   อินแก้ว
3. เด็กชายภูสิทธิ์   มณีเนติธร
4. เด็กชายวิศรุต  ทรงประทีปกุล
5. เด็กชายศรเพชร   แซ่ย่าง
6. เด็กชายสัญญา  มงคลคีรีโรจน์
7. เด็กชายสุพรรณวงศ์   แซ่เถา
8. เด็กชายสุภณัฒน์   กองสุข
9. เด็กชายเมฆา   วิเศษกันทรากร
10. เด็กชายไตรภพ   แซ่จ้าง
 
1. นายธรรมจักร  เนียมหอม
2. นางสาวจิรวรรณ  ณะชัย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสนานุช
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เรืองอ่ำ
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวปรียานุช  จันทะคุณ
2. นางสาวสุรีย์พร  พิณทอง
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  สุ่มเงิน
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์คีรี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  หยิบไทยสงค์
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงเยาวภา  อยู่ทิม
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาววรัญญา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มากดี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติกานต์  อุปนันท์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เนตรแสงสี
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปิยะธิดา  คงหนองลาน
 
1. นางสาววิจิตรา  สุทธาวาส
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐลินิย์  ขุมขำ
2. เด็กหญิงวรวลัญช์  เรือนขำ
 
1. นางอารีย์  สีขำ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปริญญาดา  พรมชา
 
1. นางทิพย์มาศ  ศักดิ์สิรินารถ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศศินา  จันทร์บ่อโพธิ์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญติมา  พุกอูต
2. เด็กชายนวพล  อินไชยสี
3. เด็กหญิงรินรดา  จันคีรี
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
2. นายธนันท์ธร  ตุ่นเงิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายธนกร  ดอนไพร
2. นายศิริมงคล  พลสุวรรณ์
3. นายไทตะวัน  บัวหลาด
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
2. นายนิมิตร์  แก้วสาสุข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  หมื่นยศ
2. เด็กชายธนรักษ์  อินจันทร์
3. เด็กชายนนทพัทธ์  จักร์สาน
4. เด็กชายนพรัตน์  จันทะคุณ
5. เด็กชายศรัทธารัตน์  สารี
6. เด็กชายอิสรา  ทับแผลง
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
2. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
3. นางสาวทัชสุเมย์  ราชเพียแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายธีรเดช  ทองดา
2. นายภาณุวัฒน์  ภู่อินทร์
3. นายวรสิทธิ์  กิจใบ
4. นายวรากร  ทองจัน
5. นายอนุชา  คุ้มวันดี
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
2. นายพุฒิชัย  ตรีอินทร์
3. นายอัฐศิษฎ์  หาญไพโรจน์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริบูรณ์
 
1. นายสมพร  ตรีสงค์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชยพล  โคโรจวง
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่หยาง
 
1. นายเปรียว  สอนยศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาววิภา  คำพัน
 
1. นางสาวธิดาวรรณ  อยู่ดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  จันทะรี
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายเฉลิมชนม์  อินจันดี
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ลี
 
1. นายวรศักดิ์  ผ่องใส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวบงกฎรัตน์  สุขศรี
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ย่อดี
 
1. นางทัศน์ดาว  บุญเกิด
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายนันทพงศ์  นาคพรม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ป้อมี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  สงฆ์ทอง
 
1. นายเฉลิมชัย  การเพียร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวพรทิพา  พรหมถา
 
1. นายอนุวัฒน์  อ่อนคำพา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายเรวัฒน์  อุประบูณร์
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายจัตตุรงค์  กันประเสริฐ
 
1. นายยงยุทธ  รักษาชาติ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขอพิมาย
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวแพรพร  รุ่งแสงยศ
 
1. นางสาวทัชสุเมย์  ราชเพียแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  แสงจันทร์
2. นางสาวจินตภา  แตงหมี
3. นายชนิตพล  กั่นเพ็ง
4. นายชัยชาญนันต์  น้อยเมือง
5. นายชิษณุพงศ์  ศรีจันทร์
6. นางสาวนฤมล  จันประสิทธิ์
7. นายพงศกร  ปราณีต
8. นางสาวพรไพลิน  สุ่มมาตย์
9. นางสาวพิมลวรรณ  เถื่อนชนะ
10. นางสาวลูกนิมิต  เขียวโต
11. นางสาววรรณวิศา  มาชื่น
12. นางสาวสิริกร  วงค์เทพ
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
3. นายวีรพล  สุวรรณไตย์
4. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายนครินทร์  ภูสิตตา
 
1. นางสาวทัชสุเมย์  ราชเพียแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวพิยดา  นกนาค
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  พรสวัสดิ์
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณัฐภูมิ  ทองเครือมา
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  โตใหญ่
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  งามศรี
 
1. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีพัด
2. นายชนิตพล  กั่นเพ็ง
3. เด็กชายชนิตร์  กั่นเพ็ง
4. นางสาวนันทิกานต์  ทองเพชร
5. เด็กหญิงนันทิดา  กั่นเพ็ง
6. เด็กชายปฏิพล  ไมตรีจิตร
7. เด็กชายพฤฒินันท์  เนียมสวรรค์
8. นายฤทธิศักดิ์  สางนา
9. เด็กชายวันปรีดี  แตงหมี
10. เด็กชายสุเมธ  จันพุฒ
11. เด็กชายอนันต์ยศ  ธรรมกุ
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  พักประเสริฐ
 
1. นายสุนทร  เนียมเปีย
2. นายสุเทพ  ทองอ่ำ
3. นายวีรพล  สุวรรณไตย์
4. นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันจิรา  เหง้าพรหมมินทร์
2. นางสาวจินดารัตน์  ศรีนาราง
3. นายณรงค์  สุขเกิด
4. นายณัฐชัย  เกียรติกาญจน์
5. นางสาวทิพย์ไพวรรณ  คงกล่อม
6. นางสาวปานวาด  คงปันนา
7. นายภูริภัทร  มาเขียว
8. นายวีรภัทร  กองเงิน
9. นางสาวสุกัลยา  มั้นยืน
10. นายอภิรัตน์  แสนสีหา
 
1. นายเนติพงษ์  มั่นยุติธรรม
2. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
3. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  โพธิ์แกมแก้ว
2. นางสาวชนิดาภา  อุฤทธิ์
3. นางสาวตรีรัตน์  ปานเกิด
4. นางสาวปิ่นสุดา  ชูขวัญ
5. นางสาววธิดา  จันทร์ปัญญา
6. นางสาวไวรษณวี  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา  ทองเรือง
3. นางสาวสุธิษา  เฉยนก
4. นางสาวฐิติมา  ปานเกิด
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจิรัชยา  มารแพ้
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ปางเพ็ง
3. เด็กหญิงทิพย์จุฑากรณ์  เพชรแอน
4. เด็กหญิงปานพิมพ์  คงปันนา
5. เด็กหญิงศิรประภา  โถงโฉม
6. เด็กหญิงศิริยากร  เขตสถาน
7. เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญอินทร์
8. เด็กหญิงเนตรดาว  แต่งเนตร
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นายเนติพงษ์  มั่นยุติธรรม
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  โพธิ์แกมแก้ว
2. นางสาวจิระนันท์  เอี่ยมเจริญ
3. นางสาวชนิดาภา  อุฤทธิ์
4. นางสาวณัชชา  วิระพันธ์
5. นางสาวตรีรัตน์  ปานเกิด
6. นางสาวสุกัญญา  อินทร์ด้วงเกิด
7. นางสาวอริสา  บางไธสง
8. นางสาวไวรษณวี  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนิดาภา  ทองเรือง
3. นายรัฐสรรค์  ภูมิพัฒนาโสภณ
4. นางสาวสุวรรณภัค  เพียจันทร์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นางสาวชัชศิณี  จุ้ยทรัพย์
2. นางสาวณัขณิชา  เทศทิม
3. นางสาวนงพะงา  กุลศรีโรจน์
4. นางสาวนันทิพร  จันทร์ชื่น
5. นางสาวปณิดา  จันทร์อยู่สุข
6. นางสาวพรพิมล  คำท้วม
7. นางสาวพรพิมล  ม่วงย้าย
8. นางสาวศิริกันยา   ประดับลาย
9. นางสาวสหฤทัย  ลักษณวิเชียร
10. นางสาวสุธิมา  ยังอุ่น
11. นางสาวอภิชญา  น้อยคำนุช
12. นางสาวเกวลิน  ปัทมะขจร
 
1. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
2. นายณัฐพล  ดีคำ
3. นางสาวณัฎฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์   ภู่จันทร์
2. นายณภัทร  อาทิตย์
3. นายนิติพงษ์   วงษ์ภักดี
4. นายภัทรพล   ศรีนิ่ม
5. นายหัสดี  ภิรมพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  ดีคำ
2. นายกฤษฎา  จันทร์รุณ
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุสุธรรม
 
1. นายศราวุธ  พร้าโต
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวชนันนัทธ์  เพียรใจดี
 
1. นางสาววรีย์  อินทนา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวรา  เอี่ยมอาจ
 
1. นางสาวกานต์ระวี  พันธุ์ศิริ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวรินรดี  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  คำหยุ่น
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนันธพร  ทองติ่ง
2. เด็กหญิงภิรัญญาภัส  พงษ์พานทอง
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ตุ่นเงิน
4. เด็กหญิงสรัลชนา  มาตชัยเคน
5. เด็กหญิงสาริศา  พลสอนดา
 
1. นายสมพงษ์  น้อยทุ่ง
2. นายสุธี  เที่ยงคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจีรานันท์  วันศรี
2. นางสาวชนัญญา  เป้รอด
3. นายณัฐสิทธิ์  สุขมามอญ
4. นางสาวปภัสสร  อุ่นจันทร์
5. นางสาวอินทิรา  เถื่อนเทียม
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  ทะจิ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธาร  คงเพชร
2. เด็กหญิงธันยพร  อินนา
 
1. นายวินัย  เพ็ชรไทย
2. นางสาวกานต์ระวี  พันธุ์ศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  ปัญญาศิริ
 
1. นางสาวคนึง  แสงกองแก้ว
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงปาริตา  ปีตะเสน
2. เด็กหญิงภัคญาดา  ทองแดง
 
1. นางสาวลักขณา  แย้มจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุณัฐกุล  มีพยุง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนภาทิพย์   ก้อนตาล
2. นางสาวอริสา   จันทองคำ
 
1. นางสาวชนาพร   เมฆดี
2. นายรัฐสรรค์   ภูมิพัฒนาโสภณ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทศมาก
2. เด็กหญิงสุชานันท์  จันตี
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
2. Mr.So  Ishii
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกนกวรรณ  จันคีรี
2. นางสาววรินทร  รูปเชิด
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. Mr.So  Ishii
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวภัทรวรรณ  แซ่ซ่ง
2. นางสาวลดาวัลย์  ยานาบัว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จิตต์ใจฉ่ำ
2. MissShi  Yan
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายรชานนท์  สุขมามอญ
2. นางสาวอนัญญา  ศรีโสภา
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. Mr.So  Ishii
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกฤษฏยศ  ทองเอี่ยม
2. นางสาวฉัตรชนก  โคตะนารถ
3. นางสาวธิชญาดา  บุญกิจ
4. นายวัฒนชัย  เป้รอด
5. นางสาวอรชา  คงทน
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จิตต์ใจฉ่ำ
2. MissShi  Yan
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายกวิน  บุญปู่
2. นายธนกฤต  เอี่ยมพงษ์
3. นางสาวธนวรรณ  ยมเกิด
4. นางสาวนภัสวรรณ  อภัยศรี
5. นางสาวพลอยไพลิน  รอดแก้ว
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
2. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวประกายดาว  ภูชะหาร
 
1. นางสาวนารีรัตน์  จิตต์ใจฉ่ำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายชัยวัฒน์  ตาแสนแก้ว
 
1. นางสาวนกแก้ว  คล้ายสอน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกฤตพจน์  สิทธิผุย
2. เด็กชายณัฐพร  ลีเตชะประสิทธิ์
3. เด็กชายธนวินท์  ธนสิริพงษ์
4. เด็กชายธีรศักดิ์  พุทธหาญ
5. เด็กชายปฐมกิจ  คุ้มวัง
6. เด็กชายพิทักษ์พล  จำปาสิทธิ์
7. เด็กชายสิทธิราช  ศรีมูล
8. เด็กชายอนุรักษ์  จีนนะ
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
3. นายวีรยุทธ  สงศิลาวัต
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายคณิศร  ประเสริฐขจรสุข
2. นายทวีชัย  พิมพา
3. นายภัทรพล  เบ็งยา
4. นายฤทธิศักดิ์  ตาริยะ
5. นายศราวุธ  พะชะ
6. นายเอกรัตน์  เบ็งยา
 
1. นายพัสกร  โตเสน่ห์
2. นายภูเมศวร์  หมั่นกิจ
3. นางจิดาภา  โตเสน่ห์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์บ่อโพธิ์
2. นางสาวทิพย์วิมล  สีตอง
3. นางสาวธัญญามาศ  คงบาง
4. นางสาวบุษกร  ศรีบุญ
5. นางสาวปรีญาณี  มีสีเมือง
6. นางสาวภัทรวิมล  โสนะชัย
7. นายวิทวัตร  อุ่นแก้ว
8. นางสาวสาธินี  นนทโคตร
9. นายอภิชาติ  พันโสดา
10. นางสาวอาทิตยา  กึดทศ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สุดจิตร์
2. นางอมรรัตน์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวกรชญาดา  ทองคำพงษ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เลื่อนยศ
2. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่สง
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ม่วงทิม
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางสาวพรพิชชา  พริบไหว
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แสง
2. นางสาวปิยะภรณ์  นาคราช
3. นางสาววริษา  เสนานุช
 
1. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
2. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงนภัสทรา  สุขมามอญ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  พวกซื่อ
3. เด็กหญิงอทิตยา  แสนประสิทธิ์
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยวุฒิ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกัญญาภัค  พูลเพิ่ม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ิ่อ่ำหลุบ
3. นางสาวสุภาพิชญ์  ดาวเพชร
 
1. นางสาวพนิดา  บัวหิน
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นายกฤตภาส  เชียงไตร
2. นางสาวอารียา  เสนานุช
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
2. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนรกมล  สิงคำมุง
2. นางสาวรุ่งพิรุณ  แก้ววงษ์หิว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสาธิต  ธรรมขันทา
2. นางสาววัลลภา  จันดาหาร
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศุจินทรา  ชื่นมั่นนุช
2. เด็กหญิงอภิชญา  เณรเทพี
3. เด็กหญิงเมธาพร  โพธิ์เตี้ย
 
1. นางทิตยา  หงษ์ทองมี
2. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. นางสาวชลดา  แก้วสุวรรณ
2. นายเศวตชัย  ธรรมวงษ์
 
1. นางสาววิภารัตน์  เอียวงษ์
2. นายเอื้ออังกูร  ชำนาญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  กล่อมเภรี
2. เด็กชายปวริศ  แก่นภักดี
 
1. นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์
2. นางสวิชญา  คำดีเพ็ง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา 1. เด็กหญิงพิชาญาภรณ์  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงโศภิตา  ทุยเวียง
 
1. นางสาวกชพรรณ  เข็มทอง
2. นายทศพล  โพธิ์คง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายณัฐชนน  ทองแย้ม
2. นายนพชัย  ก้อนคำ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นายวรวุฒิ  มะลิวงษ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐดนัย  อิ่มชม
2. นายพีรณัฐ  กำพร้า
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวนวรัตน์  ระวีวัฒน์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อ่อนนาเมือง
2. เด็กชายอชิระ  ฤทธิ์รอด
 
1. นางจิราพร  วงศ์หล้า
2. นางสาวรดาณัฐ  อุ่นทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายธนาธร  ศรีกลั่น
2. นายศิลาชัย  จันทะคุณ
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอนรรฆวี  บุญสนอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายนนทพัทธ์  พ่วงอินทร์
2. นายบูรพา  จันทร์นาค
 
1. นางสาวอนงค์  กางถัน
2. นางสาวปวีณา  โพธิ์จันทร์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อุ่นศิลป์
2. เด็กหญิงภัทรตะวัน  บุญสะอาด
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
2. นางสาวลาวัลย์  กันภัย
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนญาณนเรศวร์พัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สมกำเนิด
2. เด็กชายนิธิภัทร  ทองเนียม
 
1. นายพิษณุ  สิงหนาท
2. นางสาวธัญวรัตม์  เจริญกุลศักดิ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายทีฆายุ  บัวขัน
2. เด็กชายพิสิฏฐ์พล  ขำช้าง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  กวยทิ
 
1. นายภัทรพงษ์  หงษ์ทองมี
2. นางทิตยา  หงษ์ทองมี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงนุจรีย์   แซ่หลอ
2. เด็กชายวสันต์  แซ่หวื
3. เด็กชายสุรชัย  แซ่หยาง
 
1. นายกิติศักดิ์  ปัญโญ
2. นายสุนทร  พลอยมี
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นายธนพงษ์  ทาสีดา
2. นายนัฐวุฒิ  อ่อนด้วง
3. นายพรภวิษย์  สีบุดดา
 
1. นางสาวอโนชา  อ๊อสวงศ์
2. นางดลณพร  จันธิราช
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  แย้มพี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อิ่มบู่
3. เด็กชายอุดมสิน  นาคศิริ
 
1. นายสมบุญ  ชะนะแสน
2. นายชัชชัย  ปานแย้ม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  อุ่นแก้ว
2. นายธนากร  ทองเปรม
3. นายสมเกียรติ  หิมโสภา
 
1. นายทรงกรด  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงณัฐวรา  โพธิ์สาลี
2. เด็กชายศิรวิทย์  ศรีทอง
3. เด็กหญิงเมธินี  บุญส่ง
 
1. นางธมกร  ทองพลับ
2. นางรุจิรา  จีนทิม
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวสุพิชญา  เถื่อนเทียม
2. นายอรรถพันธ์  เพ็ชรบูรณ์
3. นางสาวโชติกา  จันทร์มีเทศ
 
1. นางรุจิรา  จีนทิม
2. นางธมกร  ทองพลับ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  นครกลาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ซังปาน
3. เด็กชายณรงค์ชัย  ใบกุหลาบ
4. เด็กหญิงทิพปภา  พรมด่วน
5. เด็กหญิงธนัญญา  กุลประดิษฐ์
6. เด็กหญิงอริสา  ชูดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวพิราวรรณ  ปลอดสันเทียะ
2. นายวีรพงษ์  ขันตี
3. นางสาวอนิษา  อินจันดี
4. นางสาวอาทิตยา  เมืองวัง
5. นางสาวอินทิรา  เสวัวัลลภ
6. นางสาวเมธิดา  วุฒิพงค์
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  สุขเครือเกิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ม่วงปัด
3. เด็กหญิงรัตนา  แซ่ย่า
 
1. นางสาวสุกิจตา  แก้วสวย
2. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  ธรรมสอน
2. นางสาวธิดารัตน์  เกาะเกิด
3. นางสาวพรยุพา  พรมรักษา
 
1. นางเกษราภรณ์  ภักตร์เขียว
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราพร  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงศิรินันท์  สุทธิ
3. เด็กหญิงสุนิษา  วันกิ่ง
 
1. นางหรรษา  นาคสวัสดิ์
2. นางสาวสมฤทัย  ทองบุญนุ่ม
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์นิชาร์  สระทองอยู่
2. นายณัฐพล  จันทรา
3. นางสาวลลนา  แก้วจิตร
 
1. นางสาวกนกวรรณ   สิริอมรธนนนท์
2. นางสาวเปมิกา  ปิ่นสกล
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกธันต์  เม็งเกตุ
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  ห้องสาย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญไทย
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายครรชิต  บุญมาสาย
2. นางสาวพิมพ์พิริยา  ปานคำ
3. นางสาวสุรวดี  ทองปาน
 
1. นายวุฒินันท์  พิมพ์เนาว์
2. นางปิติรัตน์  พิมพ์เนาว์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยันประโคน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพ็งครุฑ
3. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์ทองอุ่น
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางปวีณ์ธิดา  ทองจันทร์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  ชารี
2. นางสาวภาพิมล  จันทะคุณ
3. นางสาวศิริกัญญา  ทองลา
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางสาวแพรวนภา  นิใจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยอดบุตรดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาทจิม
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กลัดจำนงค์
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางพรวิภา  โค้วถาวร
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวคริษฐา  พันวัฒนากาจี
2. นางสาวณภัทร  ชมชื่น
3. นางสาวณัฐณิชา  สระทองสงค์
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงนภาพร  เดชแพ
3. เด็กหญิงศราศิณี  ม่วงทุ่ง
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ทองหลาม
2. นายณรงค์ชัย  พลเสนา
3. นายนาถวัฒน์  คำดี
 
1. นายกฤษณพงศ์  นาทิพย์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กหญิงฐิติยา  เทียงเดช
 
1. นางวิไลลักษณ์  โสตถิถาวร
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายสวิตต์  คงทัน
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กหญิงภารณี  มงคลคีรีโรจน์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่หลอ
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวจีรพรรณ  สุราษฎร์มณี
2. นางวิไลวรรณ  จันแก่น
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. เด็กชายพัสกร  ทองปอด
 
1. นางทัศน์ดาว  บุญเกิด
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กชายสรยุทธ  สูงนนท์
 
1. นางสาวภีรภา  จันทร์อินทร์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  เม่งมั่งมี
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองชาวนา
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นางสาวปาจรีย์  วงวิสาร
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. นายนรภัทร  มิ่งเทศ
 
1. นางสาวณัฎฐณิชา  สิทธิสัตรัศมี
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นายทัศน์พล  พิลึก
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สารมะโน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญไทย
2. นายวรโชติ  มองบุญ
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
2. นางวชิราภรณ์  บุตรดา