::sm-tak1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ประสาทศิลป์โรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ คงปานโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา มุขพรมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสุธารัตน์ คิดถูกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ภู่คงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางประมวล มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศริน ปัญญาเหมืองโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัจฉรา กาศสกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภาพร ทองโพธิ์ศรีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ สมโภชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางพรสนอง พูลสอนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางนุจารี สุขีเมฆโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางนพวรรณ ปัญญาดีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาววีรยา วิโยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางปุณฑรา บัวงามโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย นาคเจือทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี แสงหิรัญโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิมพิไล หล้าใจโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายพีรพล สุรจันทร์กุลโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิมา ชอบธรรมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ วงษ์ชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางสาวนิติพร พรมกรณ์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งรัตน์ สมโภชน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางรัชนี สวยสมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย โพธิเสนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย นาคเจือทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางอรุณพรรณ การกล้าโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางภิญโญ มาอ่อนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย นาคเจือทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางอัญชรี ทากัมมาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางฐิติพร พรมวิชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย ใจใสโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาสินี สอนแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กองแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายธฤตพร ต่ายโพธิ์โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ภู่พุกก์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพรเพ็ญ สว่างโชติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทร์ทองโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิพงศ์ ทองสว่างโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรวดี วงษ์นาสักโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายอธิพงศ์ ทองสว่างโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรวดี วงษ์นาสักโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา คุ้มอักษรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปรียาลักษณ์ พงษ์อยู่โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพัชรีดา ใยระย้าโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสารินี บุญยะทิมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ อรัณย์ชนายุธโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางชุติมา วงษ์เขียดโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไตรรัตน์ อรัณย์ชนายุธโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวลำภู จันทร์พรมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธานันท์ ประเทศโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางคนิตษา ขาวสะอาดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร ศรีแสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดุจคณิศร คงเมืองโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายหทัยรัตน์ โปทาคำโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพ แดงไฝโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดาราวรรณ เศวตกุลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริกุล กาวินำโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายวรุตม์ เครือแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ทิอุดโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ทองด้วงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ รัตนภักดิ์ดีกุลโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ บุญทอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ มูลแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษยา ชื่นครอบโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดิฐษ์ยนัส ชนะชัยโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุจิต สาระติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวสยุมพร สุขสาครโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา เมาจาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ธรรมลังกาโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงเกียรติ ปานแดงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิวรรธนี ยอดโปร่งโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายนรภัทร มีชัยโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา รัตนหิรัญกาญจน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายธีรวุฒิ อภิปรัชญาฐิติกุลโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพัทธิ์ โพทวีโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายปฐมพงศ์ รีรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวปริศนา วิโนสุยะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรพนธ์ คำตุ้ยโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ พรมไชยโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา ด้วงนาโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรัญยพร ยันตะกนกโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรี คันทะมูลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสมรภูมิ อ่อนอุ่นโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชุลี วาวแววโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิตยา เมาจาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวพรรณชม บุญหนุนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ชมชื่นโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางจตุพร เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมธุรส ฟักทองอยู่โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร เหว่าโตโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันธิดา นิลบุรีโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสมเพชร แตงบุญรอดโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอารี ประเพชร โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธัญญา พิมลโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิทยา กันทากาศโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
4. นางหน่อย บัวอ่อนโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ หลอมทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภัทรภรณ์ รุ่งน้อย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
7. นางสมคิด แดงอาสาโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา สียะโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวพิชญาภัค เทิดโรจนชัยโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
10. นางนารีนาฏ จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญชญา ธนาถิรธรรม โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศันทนีย์ มีนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางกาญจนา กาทองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวกาบแก้ว พรมวิหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ศรีบุญเรืองโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
6. นางนงค์นุช พันธ์พืชโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
7. ดร.ปัทมา ภู่สวาสดิ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวพิมลวรรณ น้อยท่าช้างโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุชานันท์ คำนวนสินธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติพงศ์ สิริมูลเครือโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิน พลนิรันดร์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางอังคณา ตามกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอรณี เขียวไสวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
5. นายศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กรรมการ
6. นางปิยฉัตร คนชมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางสาวประภาพรรณ จันทร์พรม โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ จันทร์บุตรโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุภัทร พรมเสนโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางนิภาพร วิไลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. อาจารย์สินเดิม ดีโตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กรรมการ
5. อาจารย์บุณฑริก รอดบำรุงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กรรมการ
6. อาจารย์มานิตา ดุมกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากกรรมการ
7. นายจักรพันธ์ พลพัฒน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาสินี มะโต โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาลักษณ์ สุทธะคำ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เกษกรณ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย จันทน์วิลาวัลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางสาวณัฐธิดา ศรีพุ่มโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพยรัตน์ ส่งประเสริฐโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี แสงศิริรักษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นางนิสา หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายอนุชิต ดวงเกิดโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสายทิพย์ จารุวสุพันธุ์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววณิชนันท์ คำนวนสินธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาวรรณ คำมงคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตนา ฟูมั่นโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายวุฒิไกร ใจยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางสาวสุนิสา เนียมแสงโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
6. นายชานนท์ คำปิวทา โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางมณฑิรา มาจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช เพชรมะโนราโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ งามทรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
4. นางมณฑิรา บุษยะบุตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ภาคสุโพธิ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา นิ่มขาวโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนพประทีป กองสีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันทิยา จันทร์ถีโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทินธ์ คำน่านโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุญญาดา น่วมด้วง โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางชิโนลักษณ์ เรือนติ๊บโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลยา ธีระเชียโรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการ
5. นายนพพร สุรจันทร์กุลโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางอัญชลี เกิดแสงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายดนัย ไทยมีโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคนึงวิทย์ ป้องแก้วอาชันย์โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนินาถ ธงชัยโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ศรีสุขโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพงศธร ประเพชรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางการเวก ไชยโอชะโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ วงค์ลำดวนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพนธ์ ชุ่มวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ เงินดีโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิพงศ์ ท่วมจอกโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา สาระนิตย์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เตจ๊ะโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ อยู่อินทร์โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุชจรี เฉยสวัสดิ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายนพดล ดิษรโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางกาญจนา สาระนิตย์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. นายเทพประทาน พึ่งศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ พูลศิริโรงเรียนวังประจบวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา สิงห์ไฝแก้วโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ลำดวนโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอินทิรา ชิตก้องไพรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
5. นางวันวิสา กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. นายเทพประทาน พึ่งศาสตร์โรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา เจริญศรีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แก้วทุ่นโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพอตา เชียงทองโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายปวิณ เกษวงศ์รอตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา เจริญศรีโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญชนก แก้วทุ่น โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวพอตา เชียงทองโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายปวิณ เกษวงศ์รอตโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางชลอ พิมพรมโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุตรสุขโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรานี อินทฉิมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูลโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุสรา วัตละยานโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสาวปริญญา ยิ้มยวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางลั่นทม ทองชุ่มโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุดาลักษณ์ คำลำปาง โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ บัวแก้วโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางกมลพร เชื้อทองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์สายทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพิน ทับเอี่ยมโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา อ่อนยิ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางกมลพร เชื้อทองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางกาญจนา เพ็งสินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช จันทร์สายทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนา เจียมศิรินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ ใจจุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางบังอร บุญคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางนริศรา อยู่ชาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย ผาแสนเถินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนา เจียมศิรินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ ตันจันทร์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการกรรมการ
3. นางวลัยรัตน์ ใจจุ้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางบังอร บุญคงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางนริศรา อยู่ชาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย ผาแสนเถินโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระครูประโชติ รัตนากร ดร. เจ้าอาวาสวัดดอนมูลชัยประธานกรรมการ
2. นายช่วงศิลป์ บัวสอนโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญญาพร เกตุด้วงโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายอุเทน เครือแปงโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางกฤษณา อุดมโภชน์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวอนงค์พร ศรีสุวรรณดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรมิดา บุญลือข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา ยิ้มละมัยโรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจรกรรมการ
4. นางสาวศิวพร แพทย์ขิมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูเกียรติ ปันพรมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ ดิษฐด้วงปล้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธพ พีรวรพัฒน์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นายศรัทธาเทพ ปัญญานาคโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ชลธีระเสถียรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธพ พีรวรพัฒน์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ดิษฐด้วงปล้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายปราโมทย์ นึกหมายโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ชลธีระเสถียรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสินธพ พีรวรพัฒน์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ดิษฐด้วงปล้องโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายปราโมทย์ นึกหมายโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ ชลธีระเสถียรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายพงษ์วัฒน์ เกตุด้วงโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรวัช นิลขลังโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางกมลทิพย์ วงษ์นายะโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายชัยยันต์ ปินนวลโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ มุ่งปันกลางโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวยุพิน มาคงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายธานี สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางนารินทร์ โทนปั่นโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศิวพงษ์ กาวินโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ ใจใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายอรสา ดำนิลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ธนสัมปัตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธณกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายจัตตุพร ป้าดีเหนือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ก้อนเกตุโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายณัฐนิกานต์ ใหม่วรรณกาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นายศิริภัทร จันทมงคลโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจตุพล คงโพธิ์โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจตุพล คงโพธิ์โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจตุพล คงโพธิ์โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภาณุวัฒน์ สัญญโภชน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พาวงศ์โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ นาควิจิตรโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นายจตุพล คงโพธิ์โรงเรียนนาโบสถ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายเจษฎา ฟูมั่นโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นายธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึก โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึก โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์ โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอม โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึก โรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจิตติ ทองจิตติโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปราโมทล์ สังข์ขาวโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิมล พิชัยณรงค์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายณัฐชนนท์ แก้วปลั่งโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นายวิษณุ หนูแย้มโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
1. นายนายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายยกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายภูวรัต กรวัชรโรจน์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทศพร กลิ่นหอมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายกฤษณะ ยิ้มนึกโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศิริมิลินทร์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธนุ สมสงวนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาววัชรี เอี่ยมนุ้ยโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาววารี มหาวันโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณหฤทัย ดีสังข์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายวรัญญู ละม้ายเมืองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพัฒน์ ภูดวงโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอุดมพร ปรีชามานพวงศ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวภัทราพร วงษ์วาทโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นายปริญญา จันทนาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสุชาดา มาลีแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. MissJanie Casanovaโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจณี โชติสุขโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาววันริสา ขุนวังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทวัน บุญลือโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายปริญญา จันทนาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. MissJanie Casanovaโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐวรรณ สีคำโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกาญจณี โชติสุขโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวอรัญญา อ่อนละมูลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา บุญอินทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง แหงมปานโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. MissVanessa Leigh Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมปภา รัตนารมย์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอรัญญา อ่อนละมูลโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัญชนา บุญอินทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางวนิดา พลอยมาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. MissVanessa Leigh Oclaritโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัชนีย์ วิจารย์พลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุรีธร ขันติโคตรโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตติยา เงินแดงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธนัญญา บุญสมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางเกศกษิรา คำฟูโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
6. Mr.Benjamin James Kenyonโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
7. นางเพียงขวัญ คำตุ้ยโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวภัคภร ประภารัตน์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายมงคล สุนทรีสุริยพงษ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวมลสิการ ก๋าคำโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายรักษ์พงศ์ นิช่างทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นางกาญจนา แสนเมืองโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวันทนา หมวดเมืองโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
6. Mr.Danree Bagaraโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
7. นางทัศนีย์ สุธัมโมโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรุณา เมืองแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวสุปราณี ตองใจโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
4. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่มโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริกัญญา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์โรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ตองใจโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายประภาส ขันทองโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ กันตุ่มโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริกัญญา ใจจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
6. นางภักดี ด่านพิทักษ์กูลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ลอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสายทอง แซ่ว้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
6. นางมาลัย บุญท้าวศิริ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ลอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสายทอง แซ่ว้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
6. นางมาลัย บุญท้าวศิริ โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ลอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสายทอง แซ่ว้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
6. นางมาลัย บุญท้าวศิริโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ลอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสายทอง แซ่ว้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
6. นางมาลัย บุญท้าวศิริโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวปทุม ใจอากะโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ คำแปงโรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวน้ำทิพย์ สิงห์ลอโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนหิรัญวงศ์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
5. นางสาวสายทอง แซ่ว้างโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
6. นางมาลัย บุญท้าวศิริโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. สิบเอกมงคล ใจเย็นโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ คำเพชรโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์ ทองก้านเหลืองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
4. นายปกรณ์ เกตนานนท์โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสมหมาย มาวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
6. นายมงคล มากจีนโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายดำรงพล กิตตรัตนวศินโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต มุมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายวิรุฬห์ คุ้มอารีย์โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริญญา จันคณาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิยม อยู่รัมย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวณัฐสินีย์ ชูประสิทธิ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริญญา จันคณาโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรปภา กมุธากรณ์โรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางสาวณัฐสินีย์ ชูประสิทธิ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวศันสนีย์ เลิกสายเพ็งโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศันสนีย์ เลิกสายเพ็งโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวศรสวรรค์ มีมุขโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางนฤมล พลมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางรพิชา มัตนามะโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา บัวเขียวโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางรพิชา มัตนามะโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา รอดสุนทราโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ อินทร์ศวรโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
4. นางสาวระธีพร บุญเสมโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชระ วงษ์ดีโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” ประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุษดี โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภา แหวเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี พิริยาธาดานนท์โรงเรียนสามเงาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เป็งปิงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิล โรงเรียนตากพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวระธีพร บุญเสมโรงเรียนตากพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เจียมประเสริฐโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา นวลนิ่มโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชาติ มั่นเมืองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติชนก มากทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 กรรมการ
3. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ชูหน้าโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอ้อมใจ แรงเขตกิจโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสาวสมหญิง บุษดีโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางสาวสายพาน ทับนิล โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนก จินะตาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมหญิง บุษดี โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร โยธาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายสะอาด หลอมทองโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา เจียมประเสริฐโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายราวี นาคราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา กองทองโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครพล อิ่มเอียมโรงเรียนวังประจบวิทยาคมกรรมการ
5. นายศรัญญู นิลนิยมโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา สุขแจ่มโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายวาณิช แก้วเลิศโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายวรนิพิฐ ปาลาโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเนียร เนียมจันทร์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เกิดพันธุ์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยนุช ปวงแก้วโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรวิชญ์ เครือตาโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์โรงเรียนสามเงาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภูมิพัฒน์ ปานแดงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภศศิน แซ่ย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ พรมพลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพุธชาติ มั่นหมายโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภศศิน แซ่ย่างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55ประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ พรมพล พรมพลโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางพุธชาติ มั่นหมายโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมฑณ ทองมีโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายปริญ วันธนานันต์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิมพิรา สอนเนียมโรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสันติกรานต์ ธีระเชียโรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นายธดล สาบุ่งโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายอดิสรณ์ บุราณรัตน์โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางณัชชา ศุภณัฐชัญชนาโรงเรียนผดุงปัญญาประธานกรรมการ
2. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”กรรมการ
3. นางขณิตฐา ต๋าแปงโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายภาณุวัตร จันทร์แดงโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัชชา ศุภณัฐชัญชนาโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นายสุทัศน์ เฉลยทัศน์โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการ
3. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางยาใจ เอี่ยมใสโรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณนุช โอดแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางหนึ่งนุช เหล็กเพ็ชร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
4. นางบังอร จันทร์ชุ่มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนริสรา เขม้นการไถโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา แสงจันทร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช เหล็กเพ็ชร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา หล้าสุโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางปัทมา สามลทาโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งนุช เหล็กเพ็ชร์โรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการ
3. นางมุกดา พลนาคโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณนุช โอดแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางยุพิน ชัยชนะโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณนุช โอดแก้วโรงเรียนผดุงปัญญากรรมการ
3. นางภัทรพร ขวัญมั่นโรงเรียนตากพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัชระ วงษ์ดี โทรศัพท์ 084-5952366 อีเมล [email protected]
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่
สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]