รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  พลหาญ
 
1. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอัญชิษฐา  เครือเกตุ
 
1. นางสาวเกศสุดา  มุขพรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิดา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสุกัญญา  คุ้มอักษร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพรรณพัชร  หมื่นทอง
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธ์ศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์กมล  สุมนพันธ์
 
1. นางสาวพิมพิไล  หล้าใจ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอารดา  เรืองเอก
 
1. นางปุณฑรา  บัวงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  คิดศรี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชนิดาภา  เหลือบุญนุ่ม
 
1. นางพรทิพย์  วงษ์ชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชา  สวนเส
 
1. นางภิญโญ  มาอ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนกร  ทิพย์ประมวล
 
1. นางฐิติพร  พรมวิชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวิภา  ปานแดง
2. เด็กชายรัชชานนท์  บุญเนียม
 
1. นางสาวทัศนีย์  กองแก้ว
2. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายผดุงเดช  จ่อนแดง
2. นายพีรพัฒน์  สัจจโสภิต
 
1. นางพรเพ็ญ  สว่างโชติ
2. นางสาวทัศนีย์  กองแก้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปุ๊ดสาร
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  เถื่อนวร
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
2. นางนุจารี  สุขีเมฆ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ชัยชนะ
 
1. นางสาวปรียาลักษณ์  พงษ์อยู่
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายอิงคศุรัฐ  ทาปิน
 
1. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ศรีกาวี
 
1. นางสาวกาญจนา  ด้วงนา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศัพท์  จันตะโพธิ์
2. เด็กชายพีระณัฐ  ครุธทุ่ง
3. เด็กชายภูวนัย  จันทร์ทอง
 
1. นางยุพิน  วงษ์เป็ง
2. นางสาวประไพ  แดงไฝ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  จังพินิจกุล
2. นางสาวภทรพรรณ  ใยระย้า
3. นางสาวอารยา  ภิญญาคง
 
1. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
2. นางสาวประไพ  แดงไฝ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  อยู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุญศิริ  ใจหนุน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ด้วงนา
 
1. นางพัชรีดา  ใยระย้า
2. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรีส์  สินพรมมา
2. นางสาวกีรติญา  บุญปล้อง
3. นายจารุพิชญ์  พฤกษา
 
1. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
2. นางจิราภรณ์  ธรรมลังกา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิโรจน์  ขำกระแสร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทิพทามูล
 
1. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว
2. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายณภัทร  แสงอรุณ
2. นางสาววรรณฤดี  ประการแก้ว
 
1. นายเอกพงษ์  มูลแก้ว
2. นางอุไรรัตน์  รัตนภักดิ์ดีกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายปุณณารมย์  กล่ำทา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวนลินี  นวลเปียน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  สังข์คำ
2. เด็กหญิงนาถนภา  สิรมาศ
 
1. นางสาวปริศนา  วิโนสุยะ
2. นายดิฐษ์ยนัส  ชนะชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนสิน  หมื่นอาจ
 
1. นายธีรวุฒิ  อภิปรัชญาฐิติกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ศรีธวนนท์
 
1. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นายณัฐวุฒิ  บุญไทย
 
1. นายวุฒิพัทธิ์  โพทวี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทินอ่วม
 
1. นางสาวสยุมพร  สุขสาคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายจิรพิพัฒน์  สุวรรณถาวรตกุล
2. เด็กชายนัทธพงศ์  กีเกียง
3. เด็กชายปิติวัฒน์  กิจสมานมิตร
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ศรีพุ่ม
2. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ภู่นวล
2. นางสาวดลนภา  จำปาหอม
3. นางสาวปภาดา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
2. นายกิตติพงศ์  สิริมูลเครือ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  กรสกุล
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จอมเมืองมา
3. เด็กหญิงศรีวลี  สุขนันตพงศ์
 
1. นางปัทมา  ภู่สวาสดิ์
2. นางอัญชลี  เกิดแสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  อุ่นเรือน
2. นางสาวนันท์นภัส  ทับทอง
3. นางสาวภัทรศรี  เสือสีนาค
 
1. นางอรวรรณ  จันทร์บุตร
2. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงรุจิรดา  ทิมม่วง
3. เด็กหญิงเพลงไพเราะ  สุขสบาย
 
1. นายดนัย  ไทยมี
2. นางสาวกรรณิกา  สียะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัณฐิกา  สุรินทร์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ชาเครือ
3. นางสาวพัชณิชตา  พานิชกุล
 
1. นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว
2. นางสาวณัฐพร  ปราจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  โททรัพย์
2. เด็กชายปณชัย  บ้านกล้วย
3. เด็กชายภูผา  รีกงราด
 
1. นางสาวณิชนันท์  คำนวนสินธุ์
2. นางสาววราภรณ์  ภาคสุโพธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายกิตติภัสส์  สีม่วงคำ
2. นางสาวชนานันท์  ใจเถิน
3. นางสาวธิดารัตน์  ปวงคำ
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายวุฒิไกร  ใจยา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ธีระปิยพงศ์
2. เด็กหญิงสุพานิชชา  รอดฉ่ำ
 
1. นางมณฑิรา  มาจันทร์
2. นางสาวสุพิน  พลนิรันดร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายสันติราษฎร์  โสภี
2. นางสาวเมษญา  เพ็งหัวรอ
 
1. นางสาวสายทิพย์  จารุวสุพันธุ์
2. นางสาวประภาพรรณ  จันทร์พรม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  ประเสรืฐสันติสุข
2. เด็กหญิงเปมิกา  สีหะวงษ์
 
1. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก
2. นางสาวพิชญาภัค  เทิดโรจนชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายพงค์ภัค  แซ่ว่าง
2. เด็กชายสมศักดิ์  พัฒนพิบูลพงศ์
 
1. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
2. นางสาวสุนิสา  เนียมแสง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  โลหะเวช
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงชญาดา  เดชคง
4. เด็กหญิงศกลรัตน์  ลำเต็ม
5. เด็กหญิงสุชัญญา  โชคชัยวัฒนากุล
 
1. นางกฤษณา  อุดมโภชน์
2. นายเอกชัย  ผาแสนเถิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วสีนวล
2. นางสาวจิดาภา  พรมวงษ์
3. นางสาวจุฑามาศ  เครือบุญมา
4. นางสาวพรชิตา  วงษ์ใหญ่
5. นายศิลา  สีม่วง
 
1. นางนงนุช  จันทร์สายทอง
2. นายปวิณ  เกษวงศ์รอต
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  -
2. นางสาวกัลยาพร  นอแฮ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำมูล
4. นางสาวทานตะวัน  ถ้วนคำ
5. เด็กหญิงนฤมล  อาชาไพรวัลย์
 
1. นางสาวนุชจรี  เฉยสวัสดิ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  ขำสอางค์
2. นางสาวณัฐนิชา  ถึงอ่วม
3. นางสาวศตนันท์  อิ่มแสง
4. นายศุภสิน  เหลี่ยมสุวรรณ์
5. นางสาวอริสา  วันเสาร์
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายยิ่ง  ทิศกุลสว่าง
2. นางสาวยุภา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงวาศินี  นอกไธสง
4. เด็กชายอนุกูล  โสภาวาง
5. นางสาวไหมฮัว  แซ่วื้อ
 
1. นายเจษฎา  เจริญศรี
2. นางสาวอัจฉรา  ลำดวน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  รุ่งเรือง
2. นายณัทกร  พยัควรรณ
3. นายธนวัฒน์  พุุ่มสลิด
4. นายรังสิมันต์  ด้วงทอง
5. นายวงศธร  วิสุทธิคุณากร
 
1. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
2. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีโสภาคีรี
2. นางสาวกานต์สินี  เก่งกุญชร
3. นางสาวชิดชบา  ทะเลเดิม
4. นางสาวชุติมา  โชติรสสกุล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พนาโชติช่วง
6. เด็กชายธนดล  พนาปานเมือง
7. นางสาวธิดา  ต้นน้ำลำธาร
8. นางสาวพิไลวรรณ  ก้อนนคร
9. นางสาวมยุรา  แก้วศักดามั่นคง
10. นางสาวยุวดี  พนาปานแก้ว
11. นางสาววาสนา  มณฑลพนา
12. นายวิธวัฒน์  คีรีบำรุง
13. นางสาวสุดารัตน์  ตระการนาวิน
14. นายอภินันท์  เส่มี
15. นางสาวอำพร  ลาภก่อเอกสุข
16. เด็กชายเซาะควา  เอกโลกา
17. นางสาวเสาวนีย์  ไพรมนูญ
 
1. นางวลัยรัตน์  ใจจุ้ม
2. นางสาวปริญญา  ยิ้มยวน
3. นางอินทิรา  ชิตก้องไพร
4. นางกชพร  นาคเจือทอง
5. นางรุ่งทิวา  อ่อนยิ้ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายอัศวิน  พลปราบ
 
1. นางกิตติมา  บุญเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายสันฐิติ  จำปาไคร้
 
1. นางชลอ  พิมพรม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายนพเก้า  ประสมทอง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยลรดีพิไล
 
1. นางอัมพร  แสงสุวรรณ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนิษฐา  รัตนรักษ์
2. นายกิตติศักดิ์  มากเมือง
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
2. นางลั่นทม  ทองชุ่ม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิรประภา  วันต๊ะ
2. เด็กหญิงชนิตา  ไชยพันธ์
3. เด็กหญิงนวลรัตน์  อนุมัติ
4. เด็กหญิงบุญญาภา  ศรีทองสังข์
5. นางสาวพิชชา  ไทยเจริญ
6. เด็กหญิงศศิธร  เพชรสุวรรณ์
7. นางสาวสุภามาศ  แข็งแรง
8. เด็กหญิงอภิชญา  ชัยเลิศณรงค์กุล
9. เด็กหญิงเจนจิรา  หามา
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางธัญญาพร  เกตุด้วง
2. นางสาวปรานี  อินทฉิม
3. นางกิตติมา  บุญเรือง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เล่าศิลาวัฒน์
2. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แซ่เห้อ
3. เด็กหญิงนภัส  เรืองโรจน์ชัย
4. เด็กหญิงบังอร  แสนเฮ้อว
5. เด็กหญิงบุษบา  นิตย์อดุลย์
6. เด็กหญิงวรี  แซ่กือ
7. นางสาววิไลวรรณ  พันธกิจพาณิชย์
8. เด็กหญิงสกาวใจ  พิทักษ์หาญชัย
9. เด็กหญิงสายชล  แซ่โซ้ง
10. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ม้า
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสาวอรชา  ลองขาว
3. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวขวัญสุดา  อาชีวพฤกษากิจ
2. เด็กหญิงดวงใจ  กีรตินันทกุล
3. เด็กหญิงนิสา  บุญมาพิชัย
4. เด็กหญิงปรียานุช  วงศ์ส่งกุล
5. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เวียงวรเวทย์
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ฤทธิ์ลัคนา
7. นางสาววราภรณ์  ปุณณ์วรานนท์
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  พิริชัยกุล
9. นางสาวอรพรรณ  แซ่ม้า
10. นางสาวเกศสุดา  นลินสกุล
 
1. นางสาวอรชา  ลองขาว
2. นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง
3. นางสาวจุฑาทิพย์  แก้วมณี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงกุลิสรา  ต่ายโพธิ์
3. เด็กหญิงนิลประภา  ตาละสา
4. เด็กหญิงพรเทวี  กาแก้ว
5. เด็กหญิงพิมพ์พจี  เทียนสว่าง
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วุ่นสุข
7. เด็กหญิงวรัทยา  เปรมพล
8. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณเสม
9. เด็กหญิงศิรดา  ลาภอุตม์
10. เด็กหญิงเมธิกา  เกิดปาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร
2. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
3. นางสาวยุพิน  มาคง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  ขันทะสีมา
2. นายณัฐพล  ยามา
3. นายธนวัฒน์  สโมสร
4. นางสาวธัญญารักษ์  ยศงาม
5. นายพชรกร  จ่อนเขียว
6. นายพันกร  อนุรักษ์กำธร
7. นางสาวศรัณยา  วรานัด
8. นายอดิศร  อดิสรณกุล
9. นายอภิชาติ  นันไชย
10. นายอภิวิชญ์  พิเคราะห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ชลธีระเสถียร
2. นายพงษ์วัฒน์  เกตุด้วง
3. นายพยนต์  วนพฤกษ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกรวลัย  แสงท้าว
2. นางสาวกานดา  สว่างธนานันท์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นายปราโมท  นึกหมาย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  ทิพย์บุรี
2. นายอัษฎางค์  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวศิวพร  แพทย์ขิม
2. นางอรสา  ดำนิล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยชนก  จันทมงคล
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายปรมี  ภู่เพ็ง
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกใส
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงวลี  แซ่ม้า
 
1. นางสาริกา  มีสุขสกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวสกุลกาญจน์  ศรีจริยา
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงวรัญญา  กอสัมพันธ์
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกุลนิภา  สิทธิ์พนากุล
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ทังสุรชัย
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสุนันชา  บ้านนาไพสิฐ
 
1. นายจัตตุพร  ป้าดีเหนือ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงดารารัตน์  มุ่ยแดง
2. เด็กหญิงรอยจันทร์  ชูรัตน์
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มะโน
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกใส
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายสุรศักดิ์  สายยิ้ม
 
1. นางสาวอัจฉรา  สุกใส
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ท้าววัฒนากุล
2. เด็กหญิงนพรดา  แซ่ม้า
3. เด็กชายนาวิน  แซ่ม้า
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
2. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายจิรชีพ  บ้านนาพิริยะ
2. นายธนวัฒน์  วังลอยชาย
3. นายป้อจัว  แซ่ย่าง
 
1. นายธนกฤต  มุมทอง
2. นางสาวสาริกา  มีสุขสกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกุสุมา  เอี่ยมหมวก
2. เด็กชายนพรัตน์  แหวใบ
3. เด็กชายนัทธพงศ์  อินตะนน
4. เด็กชายปฎิภาณ  วิลัยขาม
5. เด็กชายภัทรดนัย  ราณศึก
6. เด็กชายอรรถพร  ลอยจันทึก
 
1. นายพรเทพ  ใจมูล
2. นางสาวศศิธร  คำใส
3. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายธนภัทร  สุขสุวรรณ
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้วสุติน
3. นายวีระพล  อุสาพรม
4. นายสรศักดิ์  คงโพธิ์
5. นายอนุวัฒน์  จันทร์องอาจ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
2. นายพรเทพ  ใจมูล
3. นางสาวศศิธร  คำใส
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  ศรีคงยศ
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นายยุทธพิชัย  สุริวงศ์
 
1. นายสมคิด  พาวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดีสมไพบูรณ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  พันชม
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายคารม  คันทวี
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทองสุระวิโรจน์
 
1. นายสมเกียรติ  บุญยะทิม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววรวัลภ์  นิตยระวีวาร
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนญ  หวายแก้ว
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงทีกู้พอ  -
 
1. นายสมเกียรติ  บุญยะทิม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวอรชพร  แซ่ซ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  กันตุ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  น้อยเกตุ
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายคารม  คันทวี
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาช่อง
 
1. นายวิษณุ  หนูแย้ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวกิตติพร  บุญทองอ่อน
 
1. นายวิษณุ  หนูแย้ม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายกรณาวัตร  พลยุทธ
2. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญแก้ว
3. เด็กชายคีตพร  เข็มศรี
4. เด็กชายณัฐพงศ์  กองละคร
5. เด็กหญิงธัญชนก  หลอมทอง
6. นายพีรพัฒน์  คำไหว
7. เด็กชายภูผา  คำหล้า
8. เด็กชายศุภกิจ  ไตรภู่
9. นายสุราช  สูงลอย
 
1. นายพรเทพ  ใจมูล
2. นางสาวศศิธร  คำใส
3. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจิรายุ  สิงยะเมือง
2. นายธนพล  พันสมุทร
3. นางสาวนันทิชา  ศิวิใจ
4. นายพงศ์ปณต  ขัดกันทะ
5. นางสาววรรณิษา  คำหมี
6. นายวรเมธ  จินา
7. นายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
8. นายอติวิชญ์  พงษ์นุช
9. นายอภิสิทธิ์  เขียวแดง
10. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์ฤทธิ์
11. นางสาวอินทิรา  ด้วงอ้น
 
1. นายณัฐชนนท์  แก้วปลั่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายศุภกิตติ์  หล้าเตจา
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  โสมาบุตร
 
1. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายสุธินันท์  จูมาศ
 
1. นายกฤษณะ  ยิ้มนึก
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
 
1. นายธีรภัทร์  กันอินต๊ะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
 
1. นายธีรภัทร์  กันอินต๊ะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนภัสวรรณ  เกตุด้วง
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
 
1. นายภูวรัต  กรวัชรโรจน์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายฐปนนท์  สีม่วงคำ
2. เด็กชายทักษิต  แซ่ย้าง
3. นายนพดล  คงโพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงปานทิพย์  แซ่กือ
5. นางสาวปาลิดา  จุ่มอ้าย
6. เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์คีรี
7. นางสาวพิมลดา  เนินพะกา
8. นายภานุเดช  บันดาลพิภพ
9. เด็กชายรัชกร  รอดไพร
10. เด็กหญิงรุ่งณภา  สวยสมศิลป์
11. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษ์อำนาจ
12. เด็กชายวรพล  หัวบือ
13. เด็กหญิงวรันธร  ไชยเลิศพัฒนา
14. เด็กหญิงสุนิษา  ปวงคำมี
15. นางสาวสุพัตรา  วิทูรแดนไพร
16. เด็กหญิงอมลวรรณ  เพชรสกุลไพร
17. นางสาวเกศกนก  วัชรนันทวิศาล
18. เด็กชายเขมินทร์  อ่อนศรี
19. นายเต๊อะ  แซ่ย่าง
20. เด็กชายโกเลีย  จิ๋วเทศ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนุ  สมสงวน
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ควรมิตร
2. เด็กหญิงชนกขวัญ  ตุ่นทิม
3. เด็กชายชยานันท์  เกษร
4. เด็กหญิงชลธิชา  มากสาย
5. เด็กชายชานนท์  ทรงเจริญ
6. เด็กหญิงธนภร  ดนุชนินทร์
7. เด็กชายธนวินท์  ตั้งตระกูล
8. เด็กชายปิยกรณ์  แก้วแสนตอ
9. เด็กหญิงอรอมล  อินทฤทธิ์
10. เด็กชายเจษฎาพร  พันธุ์พืช
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชมานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายฐากร  ยุวคูณชิตา
2. นายณัฐนันท์  มีหมัน
3. นางสาวณิชานันท์  ภู่นาค
4. นายธนากร  พิมมัชฉา
5. นางสาวพรนภัส  ช่างหลก
6. นายพีรณัฐ  ใจดวง
7. นายภูสิทธิ์  พิมเสน
8. นางสาวอภิญญา  เปี่ยมดี
9. นางสาวอมรรัตน์  วรรโณภาศ
10. นางสาวเพชรติกานต์  สุขอยู่
 
1. นางสาววัชรี  เอี่ยมนุ้ย
2. นางสาวธาริน  ชัยลอม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติวรา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงนะดา  บุญมาลีรัตน์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  พันธ์ุพืช
4. เด็กหญิงรดา  แสนมุข
5. เด็กหญิงวรินยา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ดอนเงิน
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงจิลลา  แซ่จ้า
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  เลิศมณีวงศ์
4. เด็กหญิงธนพร  แซ่จ๊ะ
5. เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุภานัน  แซ่กือ
7. เด็กหญิงอัญชลี  พันธกิจพานิช
8. เด็กหญิงโยษิตา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวณหฤทัย  ดีสังข์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  วันอ้น
2. นางสาวจิณห์จุฑา  นิลประดับ
3. นางสาวชนิดา   ศิริโภคา
4. นางสาวชุติมา  ตันกาบ
5. นางสาวปานไพลิน  มณีรัตนโสภณ
6. นางสาวสิตาพร  ใบบัว
7. นางสาวสุพิชญา  นพวงศ์
8. นางสาวเจนจิรา  ม่วงใหม
 
1. นางรุ่งเดือน  ศิริมิลินทร์
2. นางสาวภัทราพร  วงษ์วาท
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง 1. นางสาวชนิกานต์  เลิศพงษ์ศิลป์
2. นางสาวดาวเรือง  บัวชมพู
3. นางสาวภัทรมน  หมวกสังข์
4. นายสมบรูณ์  ภัครเจริญคูณ
5. นางสาวสุพรรณิการ์  สินจู
 
1. นายศรัทธา  อินพหล
2. นางสาวรัชนก  สุดดี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  ทองไทยนันท์
 
1. นางสาวกาญจณี  โชติสุข
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวธญานี  วัดแดง
 
1. นางสาวกาญจณี  โชติสุข
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตย์รดี  ฝ่ายรีย์
 
1. นางสาวภัสราภรณ์  วงศ์ใหญ่
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวสาริกา  นกเพชร
 
1. นางสาวธารารัตน์  วังคำ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  คล่ำคง
2. เด็กหญิงธนิตาภรณ์  กาญจนนาภา
3. เด็กชายพชร  มาเนตร
4. เด็กหญิงมนัสรินทร์  อยู่เลิศลลบ
5. เด็กหญิงเบญญพร  รตาคุณานนท์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวนิตติยา   เงินแดง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวขวัญดาว  บุญมาวงศ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพมาศ
3. นางสาวอธิชา  ถาวรงามยิ่งสกุล
4. นางสาวเจนจิรา  มั่นมาก
5. นายแทนไท  รื่นรวย
 
1. นางสาวมลสิการ  ก๋าคำ
2. นางสาวกาญจณี  โชติสุข
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสา  มะกล่ำ
2. เด็กชายสุริยะ  สุวรรณจันทร์รัศมี
 
1. นายชูชาติ  จารึก
2. นางศิริกัญญา  ใจจันทร์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวพนิตพิชา  พวงพิลา
 
1. นางสาวสุปราณี  ตองใจ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ปุนนะวัน
2. เด็กหญิงชญานินทร์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ
 
1. นางสาวยุพา  แซ่กือ
2. นางญาณพัทธ์  อิ่มสุนทรรักษา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิราพรรณ  นิตย์อดุลย์
2. นางสาวบุรินทิรา  แสงม้า
 
1. นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวศิริวิมล  นามแสนนะ
2. นางสาวอธิชา  พลายระหาญ
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชฎาภรณ์  แซ่ย่าง
2. นางสาวปุณยนุช  ฟักทองอยู่
 
1. นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัญญาวีร์  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวนันทิมา  สุปัญญา
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายจีรศักดิ์  น้อยคำ
2. นางสาวปิณฑิรา  มมประโคน
3. นางสาววริศรา  แหมา
4. นางสาวศุจีภรณ์  อู่อ้น
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปานอ้น
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สุขสุวรรณ
2. นางสาวปทุม  ใจอากะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกฤตยา  แก้วปู่
2. นางสาวจรรยา  เตไช
3. นางสาวจิตติยา  จันทรเสนา
4. นางสาวมนทกานต์  เจริญทรัพย์
5. นายเฉลิมฉัตร  มูลถี
 
1. นางรุ่งรัตน์  กลั่นการบุญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวพิชญา  สวยสม
 
1. นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพศ  ศรีบุญมา
2. เด็กชายบรรหาร  ต่อกร
3. เด็กชายบุริศร์  กรองทิพย์
4. เด็กชายภาคภูมิ  เมืองหลวง
5. เด็กชายศิวนาถ  สีพันดร
6. เด็กชายสมชาย  นวลแขกันทร
7. เด็กชายสรศักดิ์  แนวอินทร์
8. เด็กชายสิทธิชัย  รุ่งโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  คำเพชร
2. นายสมเกียรติ  คำเผือก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกสิณา  อินทร์สุวรรณโณ
2. นายกิตติศักดิ์  ดีวงค์ตระกูล
3. นางสาวขนิษฐา  นัยวิจารณ์
4. นางสาวจิราพร  เขียวเครือ
5. นางสาวณัฏฐ์นรี  วีระพันธ์ุ
6. นายบูรพา  สุทธิดี
7. นางสาวรวีวรรณ  จันทราช
8. นายวิศรุต  เจริญศุภผล
9. นางสาวอรพรรณ  ใจหนุน
10. นางสาวอรสา  เชื้ออ่ำ
 
1. นายมงคล  มากจีน
2. นายอภิศักดิ์  เทียมฉันท์
3. นายดำรงพล  กิตติรัตนวศิน
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกรรณิการ์  ทนุเดชคีรี
2. นางสาวดวงใจ  พานสกุลดี
3. นายธิเบท  ท้องฟ้าจำรูญ
4. นางสาวปิยรัตน์  ยงเสมอ
5. นางสาวปิยะพร  -
 
1. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
2. นางสาวกาบแก้ว  พรมวิหาร
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งพา
2. เด็กหญิงรัตนพร  พลปราบ
3. เด็กหญิงแก้วตา  นามวิชัย
 
1. นายอธิพงศ์  ทองสว่าง
2. นางสาววีรยา  วันสอน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววิภาวี  อินนันต๊ะ
2. นางสาวอัมพิกา  ตามูล
3. นางสาวเบญจพร  พันธศรี
 
1. นางนฤมล  พลมั่น
2. นางสาวกัญญาณัฐ  อินทร์ศวร
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงกัญจน์ภัสสรณ์  เสนามนตรี
2. เด็กหญิงจุติกาญจน์  เครืออยู่
3. เด็กหญิงธนิสร  วิริยะ
 
1. นางสาวศันสนีย์  เลิกสายเพ็ง
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวพิชชาภา  พิชญวิวัฒน์
2. นางสาววาริสา  บุญทาเมือง
3. นางสาวเกสราภรณ์  มุ่งขอบกลาง
 
1. นางรพิชา  มัตนามะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกัณฐิกา  วรศิริ
2. นายธีระ  บ่อคำ
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายยงยุทธ์   แก้วดวงน้อย
2. นายอมรศักดิ์  จิรสิทธิ์โอฬาร
 
1. นายปริญญา  กองทอง
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธีรพัฒน์  จ่อนตะมะ
2. เด็กชายพุทธิพร  ทองบัว
3. เด็กชายภูเบศวร์  โลมะบุตร
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวกชกร  สูติพันธ์สกุล
2. นายชาติชาย  แซ่กือ
3. นายเด่นชัย  กรินคีรี
 
1. นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวภัทราภรณ์  มนูญโญ
2. นายฤทธิเดช  คำหนัก
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายอดิศร  โยธา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัตถ์สรณ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงศศิชา  แสงจันทร์ไทย
 
1. นายปริญญา  กองทอง
2. นางสาวระธีพร  บุญเสม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงทิตตยา  เมืองหล้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังข์คำ
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวสิรินดา  แวงวัน
2. นางสาวสุภาพร  แซ่ม้า
 
1. นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
2. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนบดี   ดำนิล
2. นายธนวัฒน์  สุยะตุ่น
 
1. นายปริญญา  กองทอง
2. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ลิ้มทอง
2. เด็กชายธนพล  เกสะวัฒนะ
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวภูวนิดา  รัศมีน้อย
2. นางสาวสุธินี  เงินดี
 
1. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
2. นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. นางสาวฐิตินันท์  มะเฮง
2. นางสาวสุนิตา  รักกลิ่น
 
1. นางสาวสมหญิง  บุษดี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ชื่นใจชน
2. เด็กชายฐปนวัฒน์  สุนันต๊ะ
 
1. นายปริญญา  กองทอง
2. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ไชยโอชะ
2. เด็กหญิงณัฐชา  สวัสดิ์รัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
2. นางสาวระธีพร  บุญเสม
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. เด็กชายธันวา  พัดกล่อม
2. เด็กชายสมหวัง  แซ่กือ
 
1. นายอดิศักดิ์  เป็งปิง
2. นางสาวอ้อมใจ  แรงเขตกิจ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายญาณวิทย์  จินดาทิพย์
2. นายธนวิชญ์  สุขแสนโชติ
3. นายสิทธิกร  กองทองนอก
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายธีรพัฒน์  จ่อนตะมะ
2. เด็กชายภูเบศวร์  โลมะบุตร
3. เด็กชายสงกรานต์  แม้นด้วง
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวนันท์นภัส  ปัญญาสา
2. นางสาวภัทรวดี  ฟองเอม
3. นางสาวลลิตา  บุญฤทธิ์เดช
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู  นิลนิยม
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นุชนาคา
2. เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง
3. เด็กชายเดโชชัย  คำมาฟุ่น
 
1. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก
2. นางสาวสุชานันท์  คำนวนสินธุ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายพีรเทพ  วงษ์ชัย
2. นางสาววีนัส  วรรณวงศ์
3. นางสาวสุธิมา  เพ็ญเข็ม
 
1. นายอดิพงศ์  ท่วมจอก
2. นางสาวพิมลวรรณ  น้อยท่าช้าง
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ระพัทย์พันธ์
2. เด็กชายอัครพล  พุ่มจันทร์
3. เด็กชายอังกูร  จิวเดช
4. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เพชรดี
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
2. นางนิภา  แหวเมือง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกฤตินันท์  จีบโจง
2. นายจีรภัทร  เพชรสุกใส
3. นายณัฐกิตติ  ทาจิตร
4. นายธนพล  สิทธิโชคเหล่าทอง
 
1. นางสาวระธีพร  บุญเสม
2. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายธันวา  วนายินดี
2. นายอภิชัย  ร่วมใจอาชา
3. นายอภิสิทธิ์  ร่วมใจอาชา
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายชานน  แสงท้าว
2. นายปิติกร  เสือสภาพ
3. นายเต๊ะทู  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นายกำธร  ปินตา
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู   เกตุเสาะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา   วนากรคงศรี
3. เด็กหญิงสุภาดา   จันทร์พงษ์
 
1. นางพิมพิรา  สอนเนียม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลรส  อุ่นปิง
2. นางสาวชลธิชา  ไชยา
3. นายชัชฤทธิ์  ประเสริฐดี
 
1. นายนราศักดิ์  ทองหล่อ
2. นางนีรชา  ทับประดิษฐ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาจักร์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เขียวไสว
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีเขียว
4. เด็กหญิงปวีณา  เปรื่องอักษร
5. เด็กหญิงภริตา  วงศ์ชมภู
6. เด็กหญิงสมัญญา  สุยะ
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
2. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
3. นางสาวพจนารถ   ปัญญาไว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  มานา
2. นางสาวปภัสสร  จุ๋ยมา
3. นายพิเชษฐไชย  พิไลแช่มช้อย
4. นายภาณุวัฒน์  แซ่เง่า
5. นางสาวศศิกานต์  มูลมั่ง
6. นายไชยนันทน์  แก้วโน
 
1. นางขนิษฐา  สุวรรณปัญญา
2. นางสาวรัชนก  จินะตา
3. นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นายณัฐวุฒิ  ทวีโชคคีรี
2. นางสาวน้องแค  วนาอาดุลย์
3. นางสาวสุชาดา  รักษ์ขุนห้วย
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
2. นางสาวนิยม  อยู่รัมย์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวน้ำทิพย์  ไพรพนาธร
2. นางสาวปิยะพร  สามิตพิลาส
3. นางสาววันดี  โสภาคย์คุณธรรม
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
2. นางขนิษฐา  ศรีปวนใจ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพงศ์  จันทร์อิน
2. เด็กชายสุทิวัส  มานิล
3. เด็กชายโอม  -
 
1. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
2. นายนราศักดิ์  ทองหล่อ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวพัชรา  เพชรคีรีรัฐ
2. นางสาวสุนารี  สินบริบูรณ์ทวี
3. นางสาวสุนิสา  แซ่เฒ่า
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
2. นางสาวอนงค์  จันทร์สืบ
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์เถื่อน
2. เด็กหญิงธิดา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฟักทองอยู่
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  คำวงษ์
2. นางสาวนฤมล  นาคสวัสดิ์
3. นางสาวพรรณิภา  ฉิมเชิด
 
1. นางปัทมา  สามลทา
2. นางการเวก  ไชยโอชะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายนพชัย  คุปตัษเฐียร
2. เด็กหญิงนภาพร  ประสมทอง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  กาวีต๊ะ
 
1. นางอรวรรณนุช  โอดแก้ว
2. นางสาวสิรปภา  กมุธากรณ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวนุชจรี  แซ่ม้า
2. นางสาวภัสรา  แสงฟู
3. นางสาวอัญชลี  สาครสุขเกษม
 
1. นายวรนิพิฐ  กองโกย
2. นางสาวพุทธชาติ  มหากันธา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มเอี่ยม
2. เด็กชายธนกฤต  สุขจิตร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธรรมสอน
 
1. นางสาวกมลทิพย์  จรพรม
2. นางสาวกาญจนา  สายยิ้ม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  มีสุข
2. นางสาวสิริวิมล  หลำพรม
3. นางสาวสุทธิดา  วงษ์เมือง
 
1. นางมุกดา  พลนาค
2. นางพุธชาติ  มั่นหมาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายธนินทร์  พุกนา
2. เด็กหญิงศรันย์พร  วงษ์จ่า
3. เด็กชายอริยะ  ตุ่นแก้ว
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
2. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 1. นางสาวจันทร์ฉาย  แซ่โซ้ง
2. นางสาวสมฤดี  อย่างรุ่งโรจน์เชิด
3. นายแก้วเพชร  แซ่ลี
 
1. นางสาวศุภศศิน  แซ่ย่าง
2. นายกำธร  ปินตา
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ผาวัง
 
1. นางสาวกาญจนา  นเรศชัยยุทธ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายทองแท้  ปัญญางาม
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กชายชินวัตร  หวายแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  แก้วแสนสาย
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" 1. นายกรวิชญ์  ม่านเขียว
2. นายธนากร  จวรรณนะ
 
1. นางสุกัญญา  ศิริมา
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นายชินยะ  เนโมโต
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ชัยยะ
 
1. นางสาวรุจิรา  เครือกิจ