งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม สนามกีฬา 9 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม สนามกีฬา 9 พ.ย. 2562 09.00-10.15
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 223 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 224 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 224 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 22ึ7 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 226 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 225 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ห้อง 225 อาคาร 2 9 พ.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]