รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงเอวิตรา  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพรหมพร  คำชม
 
1. นายสรศักดิ์  บุญทารมณ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญชลีกร  กลิ่นเจริญ
 
1. นางอารีรัตน์  สนิทอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวมินตรา  เต๋จะปิก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวีรภาพ  เพ็งปั้น
 
1. นางอิ่มฤทัย  สาหร่าย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายยศธร  อุ่นนารี
 
1. นายทศพล  เหรียญเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อ๊อดกัน
 
1. นางอมรา  ศรีบุญเรือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรชนก  มีอ่วม
 
1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  เทียบน้ำอ่าง
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปุณณสิริ  พ่วงเนียม
 
1. นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงธนพร  ดังถวิล
2. เด็กหญิงปิยะพร  สงเพ็ชร์
 
1. นางสาวสมาพร  พลอยบำรุง
2. นางลัดดา  บุญสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวชนาภัทร  เกิดส่ง
2. นายสิรวิชญ์  เชียงส่ง
 
1. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
2. นายนิพนธ์  หมูทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  คำมีถา
2. เด็กหญิงนัทธมน  ทองปิน
 
1. นายสรศักดิ์  บุญทารมณ์
2. นางสาวปัทมา  เวียงทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายวรเมธ  สีตา
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายโภไคย  โภคาทรัพย์
 
1. นางอัชรี  อุ่นมาก
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายอัยยะภัทร  ขอบเขต
 
1. นางสุพรรณิการ์  ธนาบูรณศักดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  สุขเสริมศาล
2. เด็กชายธีร์พัฒน์  ก้อนอาทร
3. เด็กหญิงพัทธญา  บุญนิล
 
1. นางสาวเฉลิมพร  ทองศรีอ้น
2. นายมานพ  ขันเอีย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายบวรทัต  เกิดส่ง
2. นายสรเชษฐ์  มีปา
3. นางสาวสิรภัทร  บัตรมาก
 
1. นายนาวี  ศักดาเดช
2. นางสาวอรุณศรี  เตชะเรืองรอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชิดาวัลย์  มูลแสง
2. เด็กชายธีรเมธ  บัวขาว
3. เด็กชายภูผา  เพ็ชรช้าง
 
1. นางสาวนารา  คำสอน
2. นางมยุรี  โกญจนาท
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐธิดา  ถาคำ
2. นางสาวปนัสยา  นาคสนอง
3. นางสาวพชรพร  นพศิริ
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางเบญจมาศ  ชาติศักดิ์ยุทธ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายคงกระพัน  ดอนท้วม
2. เด็กชายสุทธินันท์  เกิดใหญ่
 
1. นายนาวี  ศักดาเดช
2. นางสายใจ  เกรททิ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอริสรา  ทรัพย์อุดม
2. นายเจตริน  พุ่มทับทิม
 
1. นางสาวภทรพรรณ  พัฒน์ธนเศรษฐ์
2. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
 
1. นางวิไลลักษณ์  แก้วเมือง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันณวัฒน์  จันรุน
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายทัตต์ดนัย  บุญเอม
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ทรกัณฑ์
 
1. นางวิไลวรรณ  ด้วงรักษา
2. นายวิฑูรย์  เขียวชะอุ่ม
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายจิราธิป  เพ็งแสงทอง
 
1. นางวิไลวรรณ  ด้วงรักษา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีเนตร
 
1. นายไผท  เสือน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชาริสา  ศรีแพง
 
1. นางสาวอัญชลี  จันจัด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  ท้าวอาศา
 
1. นายมานพ  ขันเอีย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมแก้วต่อ
2. เด็กหญิงณิชา  บุญแสง
3. เด็กหญิงดุสิตา  อินสัน
 
1. นางทศพร  เพียสามารถ
2. นางสุวิมล  ยงไสว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธนัท  สารเจริญ
2. นางสาวปัญญาภัทร  กำจาย
3. นายโชคชัย  ชูพาณิชสกุล
 
1. นางจันจิรา  จุลรังสี
2. นายพิเชษฐ์  จันทร์ผ่อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนเรนพร  ธรรมมีดี
2. เด็กชายสาธิต  มากล้น
3. เด็กหญิงเอมวลี  พูนประดิษฐ์
 
1. นางสาวอรพรรณ  สงสังข์
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายภัคพล  จ่อสาว
2. นางสาวลักขณา  ดีเพียร
3. นายสุวรรณ  ยศต๊ะสา
 
1. นายนัฐพล  ปลิวศรีแก้ว
2. นางสาวเจนจิรา  รุ่งเรือง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำทอง
2. นางสาวนัทธพร  อู่ไทย
3. เด็กชายวุฒิชัย  เล็กคำด้วง
 
1. นางสาวสุลีภรณ์  สมร่าง
2. นางสาวน้ำฝน  โม้เกิด
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายคณากรณ์  ดาวรี่
2. นางสาวธนพร  โคกสว่าง
3. นายธนากรณ์  สุวรรณลาภา
 
1. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
2. นางสาวกานดา  สุขแดง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงณัฐฐากานต์  ไชยสอน
2. เด็กหญิงมาลินี  บุญมี
3. เด็กชายวิศวินท์  เขาดี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชัยสุ่ย
2. นางสาวิตรี  เรือนจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกิจติกร  สาดรุ่ง
2. นางสาวรวิสรา  เฟื่องเพชร
3. นางสาววรัชญ์ณิศภัทร  พุ่มพันฆ้อง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เที่ยงฟัก
2. นางภัทรธนันท์  ดีสุ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงวรางคณา  กุลคง
 
1. นางสาวภูรีรัตน์  สุกใส
2. นางสาวกนกพิช  ดวงดาว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวธิดารัตน์   พงไพล
2. นางสาวรสสุคนธ์  สีชุ่ม
 
1. นายพิเชษฐ  สมบัติ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อิ่มลาภ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายยอดชาย  เกษรบัว
2. เด็กชายศิวา  เสริมแสง
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายชยางกูร  แก้วหลำ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ท้วมบ้านไทร
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายระวีพันธ์  เปรมวิชิต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชุติเทพ  วงษ์กาวิน
2. นายณัฐภัทร  เรืองพิพัฒน์
3. นายดลสันต์  โพธิแก่ง
 
1. นายสมคิด  อินทรา
2. นายนฤพนธ์  น่วมศิริ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  สีทา
2. เด็กหญิงชนาภา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงณิชากร  บรรเลงสวรรค์
4. เด็กหญิงพรทิพา  บางแช่ม
5. เด็กหญิงเบญญาภา  อัศวินิกุล
 
1. นายมิตร  จิ๋วภู่
2. นางสุทธิลักษณ์  สุทธิสุนทรางกูร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนภชล  บุญชูชีพ
2. นางสาวพรชนก  สอนกอน
3. นางสาวรัชดา  นามวงษ์
4. นางสาววรนุช  ทองคำ
5. นางสาวอรอนงค์  วงษ์พรวน
 
1. นายมิตร  จิ๋วภู่
2. นายธนภัทร  ลิมปนารมณ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงขณิษฐา  ทารัตน์
2. เด็กหญิงฐานิตา  มีเกิดมูล
3. เด็กหญิงธัญพิชา  อาญาพิทักษ์
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  พิริยะอนันต์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญานวล
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นางสาวคนึงนิต  จันทร์สุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนาภา  บุตรสุวรรณ
2. นางสาวธนาภา  พรมรักษา
3. นางสาวพรลดา  อุ่นเมือง
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเลิศ
5. นางสาวไพลิน  ไตต่อผล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช
2. นางจินตนา  ดิษฐสุวรรณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงถิรดา  แดงกองโค
2. เด็กหญิงรจรินทร์  ผ่องใส
3. เด็กชายรัชกฤษฎิ์  ลำใย
4. เด็กชายสุทธิพงศ์  นะมารัง
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปานสุวรรณ์
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นายสิทธิพงศ์  แอบแฝง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายปรัชญา   นากอง
2. นายปวิชญา    โพธิ์งาม
3. นายพงศ์วริศ   เพ็จจู
4. นายพัฒนชัย   เหล็กเพชร์
5. นายเนติภูมิ    สอนถา
 
1. นางรุ่งทิวา   ปาณธูป
2. นางสายปัญญา  สุธีรภิญโญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงมุกมณี  ลังกา
 
1. นางกัลยกร  เปลี่ยนอำรุง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวเกศรินทร์  ยุทธนะ
 
1. นางสาวดาริกา  ริกันต์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ
2. เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์
 
1. นางจำรอง  สุอรุณ
2. นางสุเพ็ญรัตน์  จานศรีเพ็ญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณิฎา  ฮดฤาชา
2. นายพันธุ์ณรงค์  เฟืองแก้ว
 
1. นายชาตรี  ศุภบูรณ์
2. นางธนีรัตน์  ศุภบูรณ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองคำเปลว
2. เด็กหญิงกฤติยาพร  กุลให้
3. เด็กหญิงกิตติกานต์  โห้ทองคำ
4. นางสาวชยาภา  มาประกอบ
5. เด็กหญิงณัฐพิชญาย์  รักษาพราหมณ์
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  คำฮ้อ
7. นางสาวภัทราพร  จันทร์ปากน้ำ
8. นางสาวภัทราวดี  จันทร์ปากน้ำ
9. เด็กหญิงมลวิพา  ศิลป์พรมอาจ
10. นางสาวสุภลักษณ์  เครือปาน
 
1. นางกาญจนา   วิรัชชัย
2. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
3. นายปัณณทัต  ภาคพิชัย
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสุข
2. เด็กหญิงชรีย์รัศมิ์  เล็กวิไล
3. เด็กหญิงณฐพร  มณีรัตน์
4. เด็กหญิงนราพร  สุธารัตน์
5. เด็กหญิงปริตตา  พุทธกิจ
6. เด็กหญิงพัชราภา  ดีกล้า
7. เด็กหญิงรัตติกาล  อ่อนทอง
8. เด็กหญิงวีนัสนันท์  ใจที
9. เด็กหญิงศิรประภา  คุ้มพาน
10. เด็กหญิงสุภนิดา  หลักแหลม
 
1. นายสามารถ  โกฎแสง
2. นางสาวเปี่ยมศิริ  ทิวงศ์
3. นางสาวเมริตา  มะตัน
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชื้ออินทร์
2. เด็กหญิงกัณฐภรณ์  รุ่งทอง
3. เด็กหญิงชุลีพร  อินทร์บัว
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  อินทร์เพ็ญ
5. เด็กหญิงณัฐนรี  คำพัด
6. เด็กหญิงปวริษา  จันทร์มี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญแถว
8. เด็กหญิงอภิญดา  ทองแตง
9. เด็กหญิงอารียา  โกฎแสง
10. เด็กหญิงเขมิกา  ถือนิล
 
1. นายสุภาพ  เชียงรอด
2. นางสาวทิพวรรณ  แปงการิยา
3. นางอมรรัตน์  นามเนียม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกิตติพัทธ์  ผดุงทักษิณ
2. นางสาวจิราวรรณ  พรมรัตน์
3. นายชลน่าน  ทะยะ
4. นายธนบูณณ์   เทพอุด
5. นางสาวธิดารัตน์  ทิศขันธ์
6. นางสาวนภัส  แก้วเงิน
7. นางสาวปริยาภัทร  คล้ายคง
8. นายภาณุวิชญ์  ปิ่นนาค
9. นางสาววรสิตา  แว่นฉิม
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยอดแย้ม
 
1. นายมะเนศร์  อ่อนทอง
2. นางสาววาสนา  จันทร์น้อย
3. นายจิเรศ  นาคมูล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พ่วงสมจิตร
2. นางสาวปวิญาภา  รังศรี
 
1. นางสาวเปี่ยมศิริ  ทิวงศ์
2. นายคมกริช  เนตรชัง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันท์นภัส  กุดแก้ว
2. นางสาวภัทรนิษฐ์  คำหอม
 
1. นายรามณรงค์  มณีศรี
2. นางสาวเมริตา  มะตัน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  โพธิ์พุฒ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐธยาณ์  อุ่นแก้ว
 
1. นายณํัฐภล  ศักดิ์สงวน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศิลป์ศุภา  ตันคำ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นายณัฐภูมิ  น้อยเจือ
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เหล็กคำ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวพรทิพย์  บุญมี
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ภูสี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวภัทรพร  วิทรมะ
 
1. นายชูชาติ  โรจนอังกูร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาประสพ
2. เด็กหญิงชนกานต์  อ่อนนิ่ม
 
1. นายชนินทร์  ยะอนันต์
2. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สาบุญ
 
1. นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายวัชรวุฒิ   ประมูลสิน
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายพงษ์เทพ   แก่งกระโทก
2. เด็กชายภูวนาถ  บานบู่
3. เด็กหญิงศศิธร  คำสุข
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  พาสุวรรณ์
2. นายธีรพงษ์   จำรัส
3. นายวงศธร  ทวีรัตน์
 
1. นายนิธิวัฒน์  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัตนาพร  ขาวจ้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กชายคุณากร  คงฤทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  พระฝ่าย
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแก้ว
5. เด็กชายอนุชิต  บุตรดา
6. เด็กหญิงเกสรา  ศรีบัวทิม
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นางสาวปัทมา  เวียงทอง
3. นางสาวแสงระวี  เวียงทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกันตพงศ์  ปัญญา
2. นายกุลชาติ  เขาวิเศษ
3. นายนิลพัทธ์  สุวรรณอาศน์
4. นางสาวพัชรีพร  ชัชวาลย์
5. นางสาววิชญาดา  มณฑาทอง
6. นายสุทิวัส  จูยา
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
2. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
3. นายนิยม  เกตุกอ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกมลวัลย์  ต่ายลำยงค์
2. นางสาวกัลญาณี  เฟื่องคง
3. นางสาวกิ่งแก้ว   ต่ายลำยงค์
4. เด็กชายขวัญชัย  ชัยยะคำ
5. นางสาวชัญญานุช  แฟงอ๊อด
6. นายชโยดม  ตันโทน
7. เด็กหญิงฐานิยา  บุตรคอนบุรี
8. นายณัฐพงษ์  เสฏฐีสุขบดี
9. นางสาวณัฐพร  นาคทั่ง
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธูป
11. นางสาวธนกร  หงส์เวียงจันทร์
12. นายธนิสร  ศรีน่วม
13. นางสาวนวพร  อยู่จุ้ย
14. นายนัฐวุฒิ  อยู่นาค
15. เด็กหญิงนิภาภรณ์  คำมานิตย์
16. เด็กชายปฐมพงษ์  โพธิ์จุ้ย
17. นางสาวปัทมา  สุทธะตั้ง
18. เด็กหญิงผกามาศ  แก้วชัง
19. นางสาวพรชนก  วงศ์ประเทศ
20. นางสาวพวงเพ็ชร  ศรีน่วม
21. นายพันธกานต์  บางโม้
22. นายพาคินทร์  อำทำ
23. เด็กชายพิทักษ์  มานาง
24. นางสาวภัทธดา  บุญสวัสดิ์
25. เด็กชายรัตนพล  เกิดพูล
26. นางสาววรรณนิสา  ไชยอ่อน
27. นายวันเฉลิม  กล่ำกล้อง
28. นางสาววิภาวดี  วอนเจียม
29. เด็กชายศรุตเทพ  รักชาติไทย
30. นางสาวสุทธิดา  ปางาม
31. เด็กหญิงสุภาพร  ขุดขำ
32. เด็กชายอนุชา  ก้อนกลีบ
33. นายอนุชิต  ศิริอ่วม
34. เด็กหญิงอัญชริยา  มาลีพันธ์
35. นายอานุภาพ  พาลีขันธ์
36. นางสาวเนตรติยา  โอแก้ว
37. เด็กชายไชยอรุณ  ชุมพลรัตน์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิสิทธิ์  โกฎสืบ
3. นางสาวอนงค์  จันทร์รุ่ง
4. นายฐิติพันธ์ุ  บรรเทา
5. นางสาวณัฐธิดา  ทองเชิด
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. เด็กชายภัควัฒ  นุอินทร์
 
1. นายณัฐวุฒิ  จาดแห
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. นายนที  อนันตศิริ
 
1. นายกฤษดา  เกตุทิม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงธารพลอย  สละไจ
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกนกรัชต์  รุณสูงเนิน
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายทรนง  แก้วบัวดี
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายอภินันท์  ปราบภัย
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงอุมาพร  อินทรไกล
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรรณพร  ดีเพ็ง
 
1. นายธีรภัทร  สอนอุทัย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายเทียน  วงค์รอบ
 
1. นางสุจินดา  จิตต์มั่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธีรภัทร  ตรีวิมล
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุขเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววิชญาพร  ไชยทิง
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐกมล  อินสอน
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายกิตติธัช  ชื่นชู
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปวีณ์ณัฏฐ์  ตันหลง
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เนียมเชื่อม
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  ตุ่นทอง
2. เด็กชายคาเวีย  แฮเมด
3. เด็กชายคำภีร์  จันนคร
4. เด็กชายคุณากร  คงฤทธิ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พระฝ่าย
6. เด็กชายธนากร  เกตุเนียม
7. เด็กชายพงศกร  กระสัย
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  จันทร์เพ็ชร
9. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำแก้ว
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  เฟื่องมณี
11. เด็กชายอนุชิต  บุตรดา
12. เด็กหญิงอริสรา  อินทพัฒน์
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นายไพฑูรย์  ภูตะมี
3. นางสาววัลลภา  กาวิลัย
4. นางสาวสำอางค์  เครื่อนสอน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นายกิติภัทร  ประทุมทิพย์
2. นายชัยวัฒน์  เฟื่องมณี
3. นายณัฐพล  เมฆจันทร์
4. นายณัฐวุฒิ  คำลำ
5. นายนพดล  ถิ่นพยัค
6. นางสาวภคนันท์  เดินดง
7. นางสาวภคพร  เดินดง
8. นางสาววิภาพร  ลาโภ
9. นายอัครพล  จันนคร
10. นายเอกชัย  เมืองไทย
11. นายเอกรินทร์  หงอนไก่
12. นายไตรภูมิ  วงษ์สกุลดี
 
1. นายธนกร  บุญเอ็ม
2. นายธราธร  พรหมพิทักษ์
3. นายศุภณัฐ  ชนัทนาวา
4. นางสาวประภัสสร  กุลมิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรวลัย  วันละ
2. นางสาวกฤติมา  จ่าทองคำ
3. เด็กหญิงกวินธิดา  โพธิ์ญาณ
4. เด็กหญิงกัลณ์ญานี  วัลดี
5. นางสาวจิรพร  สอนสิทธิ์
6. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองใบบน
7. เด็กหญิงฐิติพร  กานนท์
8. เด็กหญิงณัฐชยาพร  บุญแก้ว
9. เด็กหญิงณัฐวรา  อุทธตรี
10. เด็กหญิงดนยา  พ่วงบางโพ
11. เด็กหญิงธรพร  ทนันชัย
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สังวร
13. เด็กหญิงธันพร  ทองกระสันต์
14. เด็กหญิงนันท์นลิน  โตเย็น
15. เด็กหญิงนันธมน  อุปฮาด
16. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประเสริฐ
17. เด็กหญิงปวีณ์ณัฏฐ์  ตันหลง
18. เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อปู่คง
19. เด็กหญิงพรชนก  แตงจวง
20. เด็กหญิงพรณรินทร์  รัตนสากล
21. เด็กหญิงพัชรธิดา  ผลจันทร์
22. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คำขาด
23. เด็กหญิงพิมลวัลย์  มาให้
24. เด็กหญิงภทรพร  ศรีสวัสดิ์
25. เด็กหญิงภัสนันท์  นามกรณ์
26. เด็กหญิงยอดธีมา  คุณวุฒิ
27. เด็กหญิงลักษณารีย์  ฟองฟู
28. เด็กหญิงศรัณญาพร  รักสิงห์
29. เด็กหญิงศิรประภา  หันถา
30. เด็กหญิงสาธิตา  ทะวงษา
31. เด็กหญิงสิริราชส์  กุลธราธีระ
32. เด็กหญิงสุธีมา  ทองแห้ว
33. เด็กหญิงสุพรรณษา  ปาวัน
34. เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมสะอาด
35. เด็กหญิงอนัญญา  จิรภัทรเกษม
36. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
37. เด็กหญิงอภิสรา  เกตุอินทร์
38. นางสาวอมลมณี  วงษ์อินทะ
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์  ช่วยศรี
40. เด็กหญิงแพรวา  พรมอาลักษ์
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลชนก  จำปาทอง
2. นางสาวจินดารัตน์  ม่วงงาม
3. นางสาวจิราภรณ์  คำยะอุ่น
4. นางสาวจุรีรัตน์  ดีมูล
5. นางสาวชนิดา  จินะปัน
6. นางสาวฐานิดา  ริมทอง
7. นางสาวดวงฤทัย  รัศมี
8. นางสาวธนัชพร  วอนเจียม
9. นางสาวธนาวรีย์  ระวีวรรณ
10. นางสาวนรินทิพย์  โฮมภิรมย์
11. นางสาวบุตรนรินทร์  ฮัวะจินดา
12. นางสาวปริยาภัทร  แสงภูภาส
13. นางสาวพลอยกมล  ทองอยู่
14. นางสาวพิมพ์มาดา  ศรีเมฆ
15. นางสาวพิมพ์แรก  ศรีสมบูรณ์
16. นางสาวภัคภิรมย์  ตรุษเกตุ
17. นางสาวรติรส  สุบงกฏ
18. นายรัชชานนท์  คล้ายหนู
19. นางสาววันดี  ระยับศรี
20. นางสาววิชญาพร  ไชยทิง
21. นางสาววิราวรรณ  เกิดชาวนา
22. นางสาวศณิฌา  เมฆกล่อม
23. นางสาวศศิประภา  เวกสูงเนิน
24. นางสาวสุริยาภรณ์  ทองคต
25. นางสาวสุวรรณี  แย้มบาง
26. นายอนุชิต  เจษฎานนท์
27. นางสาวออมนิสา  ทาระสุข
28. นายอัครชัย  ดีมี
29. นางสาวเพ็ญนภา  อ่วมศรี
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
2. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสรัล  ม่วงเผือก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธิติ  พรมสอน
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กชายเกริกพล  แจ๋มฤกษ์แจ้ง
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิน
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปุณยาพร  แว่นแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุพัชรลักษณ์  กฤชบัวสวรรค์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายสิรภพ  ม่ากมณี
 
1. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  วงศ์แก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายภูวเนตร  รีมูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายธนภัทร  รัตนพันธ์
2. นางสาวพฤษภา  ชลอยบุญ
3. นางสาวพัชราวรรณ  ชมน้อย
4. นางสาวรวิสรา  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผาสุข
6. นางสาวศุภจิรา  จันทรา
7. นางสาวสิริกานต์  หุ่นแก้ว
8. นางสาวอรณิชา  เชื้อดีสืบ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
2. นายดนุพร  ช่างฟ้อน
3. นายภราดร  วอนกล่ำ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จิตตะกาญจน์
2. นายคุณากรณ์  เลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิน
4. นายณัฐวุฒิ  สังคารัตน์
5. นายธิติ  พรมสอน
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  มากบำรุง
7. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองกระสัน
8. เด็กชายพงศธร  สุทธิอาจ
9. นายภูวเนตร  รีมูล
10. เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง
11. นายศุภวัฒน์  ชวนสินธุ์
12. นายสรัล  ม่วงเผือก
13. นายสหรัฐ  สอนสี
14. นายสิรภพ  มากมณี
15. นางสาวสุพัชรลักษณ์  กฤชบัวสวรรค์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
2. นางสาวเนตรดาว  โพธิ์สา
3. นายศุภมงคล  มาพริก
4. นางอาภรณ์  สอนจรูญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขัดเกลา
2. เด็กชายชิติสรรค์  กมลตรี
3. เด็กชายธนกร  สุขเกษม
4. เด็กชายธนวัฒน์  นามมุงคุณ
5. เด็กหญิงธันญาลักษณ์  กันนัย
6. เด็กชายนพพร  โชติสุข
7. เด็กหญิงปนัดดา  มุขวัฒน์
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแร่
9. เด็กชายอธิวุฒิ  พรมโสภา
10. เด็กหญิงเกวลี  รัตนาวัฒน์วรรณา
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวอรวรรณ  ครองสุข
3. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายคุณาวุฒิ  สุวรรณพรม
2. นางสาวณฐพร  บุญอินเขียว
3. นายนครินทร์  อินยา
4. นางสาวนันท์นภัส  ไชยกาล
5. นายรัชชานนท์  กองบัว
6. นางสาวศุภรัตน์  พลการณ์
7. นายศุภราช  วงศ์พันธ์
8. นางสาวสิริกร  กาญจนโรจน์
9. นางสาวสิริวิภารัตน์  จันสีทอง
10. นายอาทิตย์  แสงสุข
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองถวิล
2. เด็กหญิงจิรชยา  ใจหล้า
3. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์โต
4. เด็กหญิงชานิสา  สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง
6. นางสาวธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์  อินเปีย
8. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดทาสุข
 
1. นางณัฐธยาน์  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล  ไกรศร
4. นางสาวศิริรัตน์  บัวคำ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรรณธิภา  บุญอินเขียว
2. นางสาวรภัสสรณ์  คันธะโน
3. นางสาวรักชนิฎา  บุญเชื่อม
4. นางสาวสุภัชชา  พันถา
5. นางสาวสุภิสรา  ไผ่ตาแก้ว
6. นางสาวแพรทอง  จันทร์ศรี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
3. นางสาวศุภกานต์  เขาวิเศษ
4. นางสาวดามาส  เรืองฤทธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองถวิล
2. เด็กหญิงจิรชยา  ใจหล้า
3. เด็กหญิงชลิดา  จันทร์โต
4. เด็กหญิงชานิสา  สุขรัตน์
5. เด็กหญิงณัฐฐิธิดา  ไทยเก่ง
6. นางสาวธนธรรณ์  ทองศรีจันทร์
7. นางสาวพัชธนันท์  อินเปีย
8. เด็กหญิงอาทิตยา  อุดทาสุข
 
1. นางณัฐธยาน์  ชัยวรรณธรรม
2. นางสาวพรรษาศิริ  บุญคุ้ม
3. นายพัทธพล  ไกรศร
4. นางสาวศิริรัตน์  บัวคำ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวจันทิมา  ภู่สกุล
2. นางสาวตุลดา  ผาสบาย
3. นางสาวธัญวรัตน์  แดงมี
4. นางสาวธิดารัตน์  มาถา
5. นางสาวนภัสกร  เอมอ่ำ
6. นางสาวภัทร์นฤน  ช้างศรี
7. นางสาวมานิตา  ยิ้มใย
8. นางสาวสุทธิดา  มั่นฤทธิ์
 
1. นายฉัตรเกษม  สุขเกษม
2. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวจีราดา  มีศิริ
2. นางสาวชนาภรณ์  ทองท้วม
3. นางสาวณัฐธยาน์  ทองจันทร์
4. นางสาวณัฐริกา  สีแก้ว
5. นางสาวธัญญสรณ์  บุญสุวรรณพัฒน์
6. นายพนิชพล  จาปัน
7. นายภารดร  เกษร
8. นางสาวภาวินี  ฟั่นบ้านไร่
9. นางสาวรุ่งรัตน์  กระสาบ
10. นางสาววนัสนันท์  นันตา
11. นางสาวศุภัคสรณ์  บุตรคอนบุรี
12. นางสาวอรณิชา  กุลทะโสม
13. นางสาวอิสริยาภรณ์  วงศ์กลม
14. นายเฉลิมเกียรติ  นาคเกตุ
 
1. นางสาวโสรัตยา  กันภัย
2. นางสาวแพรวนิต  จันทะคุณ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายชนกันต์  เมฆอินทร์
2. นายนรพนธ์  ใจเจริญ
3. นายบุญชัย  ยิ้มมี
4. นายปฏิมากร  ทองประเสริฐ
5. นางสาววารุณี  ถิ่นสอน
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย
 
1. นางเตือน  พิมพ์จันทร์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวพิชญาภัค  แสนอินทร์
 
1. นางสาวชไมพร  ศักดิ์ศิริ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายไอยรา   วัฒนพงศ์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   ศรีจันทร์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกานต์ธีรา  ดวงทอง
 
1. นางสาวสิริธร  ชัยนกูล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ขวัญอ่อน
2. นางสาวบัณฑิตา  เพชรายุทธ
3. เด็กหญิงปัญญ์ฌญา  ใจวงษ์ษา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คล้ายหนู
5. เด็กหญิงวาริดา  ปันฟู
 
1. นางเพ็ญตะวัน  ถายา
2. Mr.George Algarme  Ramos
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริพราหมณ์กุล
2. นางสาวปิ่นมนัส  เกตุปั้น
3. นางสาวพิมพ์พลอย  พรหมมินทร์
4. นายภูมิภวัต  คลองผักแว่น
5. นางสาวสุพิชฌาย์  สุธีรภิญโญ
 
1. นางสาวเต็มศิริ  เอี่ยมสกุล
2. Mr.George Algarme  Ramos
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายบุญยฤทธิ์  แสงสอน
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  มากมี
 
1. นางสาวณัฎฐกลฉัตร์  สระทองอยู่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายแทนคุณ  ท้วมดี
 
1. นายศิริวัฒน์  เชื้อบาง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนันทวดี  คล้ายสมบูรณ์
2. เด็กหญิงเตชิดา  เพิ่มพูล
 
1. นางณัฏฐกานต์  เรือนจันทร์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวจิราภา  พรมอาจ
2. นายณัฐยศ  วังล้อม
 
1. นางสาวสฐาปรานี  เพ็งปั้น
2. นางสาวเขมภิมา  ชาญวิกรัย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรานิตฐ์  ควรคิด
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  เย็นคต
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวศิริวิมล  ม่วงทอง
2. นางสาวอรอุมา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพรภิมล  สินธุวงศ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  สระแก้ว
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวพัทธิดา  เสนาะ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวธัญสุดา  อุตมา
2. นางสาวอุธามาศ  ชอบธรรม
 
1. นางทิติมา  ภู่พัฒน์วิบูลย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอัญชริกา  ลพภู่
2. นางสาวอันนา  อารีรัตนศักดิ์
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ลำใย
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ชมภู
2. นางสาวนุชนาฎ  เหลือล้น
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
2. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกรกมล  สวยกลาง
2. นางสาวยุวธิดา  พุฒหอม
 
1. นางสาวทักษพร  ภู่วิเศษ
2. นายภาคภูมิ  ทองเทศ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณิชากร  เจียงวรีวงศ์
2. นางสาวพิมพกานต์  อินทร์พ่วง
3. นางสาวพิมพ์มาดา  พานิชย์วิไล
4. นางสาวยุคนธร  เพ็ญศรี
5. นางสาวสุจารี  ขีดเขียน
 
1. นางสาวรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา
2. นางณัฏฐกานต์  เรือนจันทร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวคณิตา  อินสองใจ
2. นางสาวธนภัค  นิมานะ
3. นางสาวปารมี  คงคีรี
4. นางสาวสุชาวดี  มานะพงศ์
5. นางสาวสุภัคจิรา  จันตาแก้ว
 
1. นางสาวนพวรรณ  พรหมศิริ
2. นางสาวศศิวิมล  พรชศิลป์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวนริศรา  ดอนมีไพร
2. นางสาวลลิตา  พัฒิยะ
3. นางสาววลีพร  ทองจันทร์
4. นายวีระพงษ์  ปานอิน
5. นางสาวสุภาพรรณ  ยาตะนะ
 
1. นางทิติมา  ภู่พัฒน์วิบูลย์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณภัทร  ตั้งแมธากุล
2. นางสาวณัฐนรี  พุ่มพร
3. นางสาวปภาวรินท์  แป้งเงิน
4. นางสาวพิมพ์วลัญธ์  จันสา
5. นางสาวสุวัจนี  มากมี
 
1. นายดุลยวัต  สานอินทรจักร์
2. นางสาวพัทธิดา  เสนาะ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรัตนาวลี  ศรีนุช
 
1. นางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวพิมพ์มาดา  พิสัยสวัสดิ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พชรศิลป์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนุจรินทร์  จันทร์สอน
 
1. นางสาวทักษพร  ภู่วิเศษ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจักรกฤษ  เชื้ออ่ำ
2. เด็กชายจักริน  กุมภะ
3. เด็กชายจีรศักดิ์  ศรีอำไพ
4. เด็กชายนราธร  อุดมสาม
5. เด็กชายนิติธร  เค้าคำ
6. เด็กชายภูวงศ์  ดีอินสวน
7. เด็กชายยศพล  สมเภช
8. เด็กชายวงศกร  มาท้ายน้ำ
 
1. นายกานต์  ช่วงบุญศรี
2. นายรัชพล  ศรีริอ่วม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวจิตรชฎาพร  พันธุ์สวัสดิ์
2. นางสาวจิราพัชร  กิจพิชัย
3. นางสาวชญาดา  จันทร์ดำ
4. นายชัชวาลย์  โล่ห์ประเสริฐ
5. นางสาวชุติกาญจน์  สุขผดุง
6. นายธนพล  ยอดใจ
7. นายพีรวัฒน์  จันทร์ชื่น
8. นายวรวุทธ  จิตมา
9. นายวิชาธร  แป้นเพ็ชร
10. นายวีรภัทร  เขียวดี
 
1. นายบุญลือ  หนุนนาค
2. นางสาวทิพรัตน์  มูลมณี
3. นายดลธรรม  จำปา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงกานติมา   รุ่งเรือง
2. เด็กชายชวกร   ไชยอิ่น
3. เด็กชายธวัชชัย  สิงอุด
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินสอน
5. เด็กชายรวิพล  ประเสริฐ
 
1. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
2. นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายธนธรณ์  ภาคีศีล
2. นายปฐมฤกษ์  มันสกุล
3. นายราชกิจ  แจ่มรัตนโสภิณ
4. นายสรรเพชร  คุ้มคณะ
5. นายอรรฆรัตน์  สอนแก้ว
 
1. นายทัพไทย  ตันติอำไพ
2. นางเฉลา  หล่มศรี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กหญิงปิยนุช  พรมมา
2. เด็กหญิงสายพิน  ชัยมีเขียว
3. เด็กหญิงเณรัชฌา  อิ่มกระจ่าง
 
1. นางอำพร  จันทร์ดา
2. นางสาวลัดดา  บุญสุวรรณ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวฉัตรลัดดา  นาคะเกตุ
2. นางสาวปาณิสรา  ปงศรีชัย
3. นางสาวสุดารัตน์  คำศรี
 
1. นางอุษา  เสริมศรี
2. นางธนัชพร  ยันตะพันธ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาระ
2. เด็กหญิงสุชานุช  สติดี
3. เด็กหญิงเบญจรัศม์  มโนรถวิทยา
 
1. นางพจนีย์  อำนา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐธิดา  ขันเกตุ
2. นางสาวบุณยาพร  สายสร้อย
3. นางสาวเทียนทอง  แสนจิว
 
1. นางพจนีย์  อำนา
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวฐิติชญา  ดีสุกใส
2. นางสาววรฤทัย  วงษ์ดี
 
1. นางเรณู  เอกกา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายณัฐนันท์  ทองเชิด
2. นายณัฐพัชร์  บัวคำโคตร์
 
1. นางนุสลา  รัฐธรรม
2. นายเกียรติชัย  แสนศรี
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
2. เด็กชายอัมรินทร์  อัปมาโท
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเสือ
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชญานิษฐ์  ยาบ้านแป้ง
2. นางสาวธีร์วรา  กลิ่นหนู
3. นายพงศภัค  โพธิ์ดง
 
1. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
2. นายทิวา  เรืองศรี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  เหล็กสิงห์
2. นางสาวเมษา  ทองคำ
 
1. นายดำรงค์  นวลสีใส
2. นางสาวศิรประภา  ปานสมบัติ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ทิพย์พรหม
2. เด็กหญิงพรรัมภา  ประเสริฐกุล
 
1. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
2. นางสาวชนกนาถ  นมะภัทร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  กันศร
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  ตันตระกูล
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางจงกลณี  หอมนาน
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงอัจจิมาพร  แสงสิน
2. เด็กหญิงอิษฎาอร  ชมภูมิ่ง
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวณัชชยา  พัฒนาพงศ์ชัย
2. นางสาวสิริยาภรณ์  อินแสง
 
1. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
2. นางสาวปิยพร  เอกา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงราชปาล  กัลปนารถ
2. เด็กหญิงอังควิภา  สมณะ
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวมานิดา  ไพยรัตน์
2. นางสาววริศรา  สอนภักดี
 
1. นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนากาญจน์  สุทธิกุล
2. นางสาวณัฐวีร์  อุทัยชิต
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ทรงจันทร์
2. นางสาวกุลชา  หม้อเอี่ยม
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงพรนภัส  ผาคำ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ฮวดเกิด
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางสาววราภรณ์  สีหลักร้อย
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายธนพล  จารย์ยุ้ย
2. เด็กชายธีรไนย  พลอยบำรุง
3. เด็กชายวีรภัทร  สุขเกษม
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายกิตติศักดิ์  จวนอาจ
2. นายคณนาถ  โลกเลื่อง
3. นายศิริมงคล  คำมี
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  อินมูล
2. เด็กชายศุภวิช  รัฐธรรม
3. เด็กชายเปี่ยมโชค  พร้อมมิตร
 
1. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
2. นางนุสลา  รัฐธรรม
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายปรยุทธ  สินเดช
2. นางสาวภคพร  กองฟั่น
3. นางสาววรินทร  อุดมเลิศ
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางกนกอร  ผาสีกาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกฤตยพร  เพ็งวัน
2. เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ
3. เด็กชายวุฒิภัทร  โกฏแสง
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปวีณา  คงถาวร
2. นางสาวปิ่นนารี  พร้อมมิตร
3. นางสาวปุนยวี  แตงเถาว์
 
1. นางกนกอร  ผาสีกาย
2. นางจงกลณี  หอมนาน
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชาญาดา  น้อยหัวหาด
2. นายพชร  คงรอด
3. นางสาวรวิพร  ศุขวิเศษ
4. นายสัภยา  เกสร
 
1. นายทิวา  เรืองศรี
2. นางชลันดา  จันทร์มลฑา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายจรัญ  แก้วเขียว
2. เด็กชายปัฎฐวีภาณ  ย้ายเหว่า
3. เด็กชายเจษฎา  อ่อนพัว
 
1. นายโฆษิต  สื่อสาร
2. นายสวราชย์  มีเจริญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. นายทัศนัย  อินดี
2. นายสุรชัย  ขำน้อย
3. นายเมธี  สุขเจริญ
 
1. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กชายจักรี  ปิมเขียว
2. เด็กชายปรียวัฒน์  หอมดอก
3. เด็กชายพินิจ  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวแพรวนิต  จันทะคุณ
2. นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวณัฐบุรินทร์  อุ่นเรือน
2. นางสาวศิริลักษณ์  คำเพ็ง
3. นางสาวสร้อยสุดา  ฝ้ายเยื่อ
 
1. นายฐิติ  วรินทรีย์
2. นางสาวอันธิกา  ตรีพรม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัณฐิมา  วันโนมัย
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วเปี้ย
3. เด็กหญิงนริศรา  เชื้อต่าย
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ทานา
5. เด็กหญิงรักษิตา  แหลมหลัก
6. เด็กหญิงศศิภา  รักธรรม
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
2. นางวิเชียร  ทองใหญ่
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนกาญจน์  อินอุต
2. นายธีรเมธ  ขวัญมุข
3. นางสาวรวินันท์  ศรีตาล
4. นางสาวรัตนานุรัตน์  คุณศิลป
5. นางสาววิลาวัลย์  ทองเลิศ
6. นายอดิศร  มีรัตน์
 
1. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
2. นางพิกุล  อินตายวง
3. นายวุฒิภัทร  วงษ์ตาวัน
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจิรพร  มีวังแดง
2. นางสาวชีวาพร  ทองปอนด์
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  กลิ่นใจ
 
1. นางอรชร  ครุธผาสุข
2. นางสุภาพรรณ  คำสวน
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณภัชชรินทร์  มันหนองแวง
2. นางสาวพิมพ์พนันท์  พูลสาริกิจ
3. นางสาวรสสุคนธ์  ดวงตาอ่อน
 
1. นางสุวิมล  ภูริสัตย์
2. นางศรีเรือน  คล้ายชม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชาพร  ภูวธนานนท์
2. เด็กหญิงรสินทรา  ศรีเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  สุวรรณจัน
 
1. นางสาวสุทธินันท์  หมู่ธิมา
2. นายปราโมทย์  คงนวล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฏณิชา  จำเริญวัย
2. นางสาวบัณฑิตา  เครือจันผา
3. นางสาวเมธาวดี  อยู่ยิ่ง
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ไทย
3. เด็กหญิงศิริประภา  จันทร์โฉม
 
1. นางขวัญจิต  เนตรจันทร์
2. นางสาวเฉลย  วันจิ๋ว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวคณาภรณ์  ปานคำ
2. นางสาวจีชนก  แร่กุล
3. นางสาววรัญญา  สุขนา
 
1. นางกฤษฎิ์ปิญธา  กาวิชัย
2. นางเฉลา  หล่มศรี
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  บัวนวน
2. เด็กหญิงวิชญาดา  จัดชาวนา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รอดภัย
 
1. นางอัมพันธ์  เวหานราพงศ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงธีมาพร  พูลเกตุ
2. เด็กหญิงนันธภัทร์  เหล็กทั่ง
3. เด็กหญิงปรารถนา  แจ้งสวะ
 
1. นางสาวปอยขวัญ  เขมา
2. นางสาวสมหวัง  ทองเทศ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวนรินภรณ์  อยู่ยืน
2. นางสาวหฤทัย  สิทธิปัญญา
3. นางสาวอังคณา  วงศ์แก้ว
 
1. นางขันทอง  ฝายนันทะ
2. นางอุทัยวรรณ  แก้วเปี้ย
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  การินคำ
2. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนโอน
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  สีนวล
 
1. นางสายทอง  คล้ามนฤมล
2. นายพัลลภ  คล้ามนฤมล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทิมา
2. นางสาวศิญาพร  ทองคำดี
3. นางสาวอัจฉราพร  เมืองด่าน
 
1. นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา
2. นางพิกุล  อินตายวง
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ถุงจินดา
 
1. นางโสภิต  ผดุงโภชน์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กชายพิจักษ์  อินปั๋น
 
1. นางกำไร  กรแก้ว
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 1. เด็กหญิงคิรภัสสร  ยศเมฆ
 
1. นางจินดา  นนทิตบุตร
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนตอวิทยา 1. เด็กหญิงอรพรรณ  จิตรแจ้ง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  คะปุกคำ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เงินพล
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิชา  บุญมีโพธิ์
 
1. นายประทีป  พัดจันทร์หอม
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กหญิงศิรินภา  นาคพิกุล
 
1. นางอังสุดา  สิงห์ใส
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  พุ่มเทียน
 
1. นางนิตยา  อินอิว
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นางสาวอารยา  ขวัญอยู่
 
1. นายวีรเดช  คำคุ้ม
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายพิพัฒน์  เพ็ชรแบน
2. นายมนัสพงศ์  ทาพรม
 
1. นางสาวอลิษา  ติ๊บคำ
2. นางสำเภา  เกรัมย์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอินวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  เหล็กสิงห์
2. เด็กชายรณชัย  เงินพล
 
1. นายเอกรัฐ  คล้ายสุวรรณ์
2. นางทักษพร  ปกรณ์ธาดา