รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39 อุตรดิตถ์ กลุ่ม 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิติมา  แผลงฤทธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  วันนาหม่อง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวรุ่งไพลิน  สีทอง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจันทกานต์  นาสม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวณัฏฐิกา  สิงห์ดา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวณัฐธมล  ใจยะไฝ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เสนะ
 
1. นางสุวรรณรัตน์  สีลาพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  คำเปลว
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนันท์  กุจันทร์
 
1. นางสาววราพร  หิตมูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายทวีทรัพย์  ขวาขันธ์
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพรหมเพชร  โซ่เงิน
2. เด็กชายฤทธิรงค์  ขิงหอม
 
1. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
2. นางสาวนุชรินทร์  เลี้ยงประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวกาญจนิกา  โคตรปัจจิม
2. นางสาวสุชาดา  สีสุข
 
1. นางบุปผา  นาคหอม
2. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงญนันทนิยา  กูดมา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ประเสริฐซึ้ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เข็มเพ็ชร์
2. นางสาววราพร  หิตมูล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชัยรัตน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางดอกรัก  รักษา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวณัฐทรีญา  ล่าแยง
 
1. นางบังอร  จิตอนุกูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวณัฐพัชร  คำสะใบ
 
1. นางสาวปลายเวช  ไพรวงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ฮาดคันทุง
2. เด็กหญิงวราลี  ชาญพิทยา
3. เด็กหญิงโชติมณี  ทุมลา
 
1. นางสาวชรินรัตน์  กรงทอง
2. นางเพียงใจ  กองมา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ตนุมาตร
2. นางสาวนริศรา  จันทร์ขำ
3. นางสาวสุชัญญา  เนตรขันทอง
 
1. นางสาวชรินรัตน์  กรงทอง
2. นางคุณากร  พลโยธา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยทิง
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์  สังข์นุช
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขิงหอม
 
1. นางสาวชรินรัตน์  กรงทอง
2. นางคุณากร  พลโยธา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ท้าวน้อย
2. นางสาวชุติมน  สีกัน
3. นางสาวเยาวเรศ  พันชน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  สีก้อน
2. นายนนทภพ  ทองเอียง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  สนิทยา
2. เด็กชายนฤเบศร์  อินเขียว
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
2. นางสาวขวัญนภา  พลอยแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายนนทวัฒน์  คณินนนท์
2. นายวัชรพล  มาพัวะ
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
2. นายไพฑูรย์  ทิพย์ศรีมูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอชิษา  อินทิพย์
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรรณพิสุทธิ์  ลักษณพิสุทธิ์
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวนภัสวรรณ  มาเงิน
2. เด็กหญิงสิทธิณี  สิทธิ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
2. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายสรวิศ  มูลคำ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเรือง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนฑิรา  เหลาดา
 
1. นางวารินทร์  คุณศรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวศิราพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีทอง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  กุลธง
 
1. นางสาวขวัญนภา  พลอยแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมโกฎ
2. เด็กชายจักราวุธ  ขุนแก้ว
3. เด็กหญิงญาดา  หลิมเจริญ
 
1. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
2. นางรุ่งฟ้า  ยาดี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ไชยโสภา
2. นางสาวอนันทิยา  สิงห์ดา
3. นางสาวเพียงพลอย  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวศศิชา  ดีมี
2. นางสาวสถาพร  ทีพสม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  มาแสน
2. เด็กหญิงนภัสสร  อินดา
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  จีปิน
 
1. นางสาวกิติยา  ใจดี
2. นายบุญแทน  ลาบาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายณัฐพงษ์  โพธิ์เนตร
2. นางสาวรุ่งทิพย์  มโนแสง
3. นางสาวเวธนี  รักษาผล
 
1. นางสาวจงกล  ทะยะ
2. นางสาวสุรินทร์ทิพย์  คำอ้าย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดำมะนิลศรี
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญมา
3. เด็กหญิงโชติกา  แก้วมี
 
1. นางขวัญดาว  กะตะโท
2. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ขันทอง
2. นางสาวณัชชา  เกตุอินทร์
3. นางสาวปภาวรินท์  บุญทันมา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ยอด
2. นางขวัญดาว  กะตะโท
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนกุล
2. เด็กชายนิธิกร  ตอนก้อน
3. เด็กหญิงรุจินันท์  ติงปัน
 
1. นางสาวราตรี  เสนาป่า
2. นางสาวสุภาภรณ์  ศรีพรหมษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภานุวัฒน์  เขื่อนแก้ว
2. นายวัชรพงษ์  ศรีวิชัยนวน
3. นายเรืองศักดิ์  รวมสินธิ์
 
1. นางสาวราตรี  เสนาป่า
2. นายประสิทธิ์  ปัญญา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล  เผื่อนยิ้ม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์โสดา
 
1. นายวงศพัทธ์  พลบูรณ์
2. นายวุฒิชัย  ทองโสม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวธนาภา  ธูปนิ่ม
2. นางสาวภัณฑิรา  เจริญโชติกุล
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางสาวสุชิน  ทิงิ้วงาม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายพิริยะ  วงศ์สุริยะ
2. เด็กชายโกศัลย์  ทองคำ
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางสาวสุชิน  ทิงิ้วงาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  บุญทัน
2. เด็กชายชนาธิป  ลาสนธิ
 
1. นางสาวน้อย  มาสอน
2. นางสาวสุชิน  ทิงิ้วงาม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายหรินทร์  สีพิมพ์
2. นายอติวิชญ์  ปามิตร
3. นายอภิชาติ  วงศ์วาสน์
 
1. นายปฎิพันธ์  เมฆี
2. นายนพรัตน์  คุณศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันรุณ
2. เด็กหญิงชนากานต์  จำปาทอง
3. เด็กหญิงณัทชยาพร  ติคำ
4. เด็กหญิงผาณิต  สอนสิงห์
5. เด็กหญิงอาริษรา  มีเปี้ยว
 
1. นายวีรภัทร  เกตุหลู้
2. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  เทพอินทร์
2. นางสาวชลิดา  ทะต่อม
3. นางสาวชาลิสา  เพียงตา
4. นางสาววันวิสา  จันโสดา
5. นางสาวเจนจิรา  บุตรสาลี
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยศเกตุ
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  ชูวงษ์
3. เด็กหญิงปานรวี  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงพิชญา  แปงการิยา
5. เด็กหญิงพิชญาภา  แคล้วอาวุธ
 
1. นายเทอดศักดิ์  มาตสาร
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวนันทนัชชา  พวงศรี
2. นางสาวภัทรวรรณ  จูมจันทร์
3. นายวรชัย  หล้าเชียงของ
4. นางสาววีระดา  ปันบุ่ง
5. นางสาวแพรวรรณ  หว่างพันธุ์
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
2. นายปฎิพันธ์  เมฆี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินทร   สุ่มคำ
2. เด็กหญิงศศิกานต์   ทองไสย์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  นาสา
4. นางสาวอาริสา  ยาปล้อง
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ   แพงขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทิพย์รถ  พุ่มไม้
2. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวซอฟา  ประธรรมสาร
2. นางสาวปัทมพร  แง่มท้าว
3. นายพีรวิชญ์  ทาพา
4. นางสาววนัชพร  ใจคำ
5. นายวีรภัทร  ขันลา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
2. นายศันทวรรษ  ฝั้นเต็ม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มาคูณ
 
1. นายปฎิพันธ์  เมฆี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวศิรินทร์  มีปล้อง
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  กิตติกัลยรัตน์
2. เด็กหญิงันันทิตา  เกศลา
 
1. นายณัฐดนัย  ยิ่งแสวงดี
2. นางรัตนาพร  นาสอน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวหทัยภัทร  แก้วมี
2. นายเจนภพ  เชิดชูกิตติคุณ
 
1. นางกนกวรรณ  กาศทิพย์
2. นางวิไล  เอ็บมูล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิตญดา  หิตมูล
2. เด็กหญิงจิดาภากาญจน์  เวียงทอง
3. เด็กหญิงณัจยา  ใจชั้นกลาง
4. เด็กหญิงณัชนันท์  สังชะนา
5. เด็กหญิงธิญาดา  ตันโทน
6. นางสาวพรรณปพร  อ้นมี
7. เด็กหญิงพิชญาภา  พุ่มไม้
8. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ชื่นกลิ่นธูป
9. นางสาวสิริกร  รุ่งรัตนพงษ์พร
10. นางสาวสิริวรรณ  ชนันชัย
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นางสาวนุชรินทร์  เลี้ยงประเสริฐ
3. นางน้ำเพชร  พรมอ่อน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายชาคริต  สมใจ
2. นายณัฐพร  อุทธารุณ
3. นายตะวัน  หมื่นอภัย
4. นายบัญยพนต์  บัวแก้ว
5. นายภาณุเดช  ยาคาน
6. นายภานุมาศ  สามแสง
7. นายศักดิ์ชัย  บุญโภค
8. นายสิทธิพงษ์  ทิพจักร
9. นายสิทธิพล  โนฝาง
10. นายเกษม  บุญยงค์
 
1. นายไสว  สุขเกษม
2. นายเซน  ติคำ
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์น้อย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนันท์  เปรมปรี
2. เด็กหญิงสิริวิมล  กัญญา
 
1. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
2. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกชกมล  บุญยอด
2. นางสาวกนกพร  เสาร์เพ็ง
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
2. นายชัยณรงค์  อุปรัตน์ปรีชา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรจิตรา  หงษ์จันทร์
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชมพูนุช  ทองมา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หลวงเทพนีวัน
 
1. นางขนิษฐา  บุตรที
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวธัญญารัตน์  พรมมี
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายเขมวัช  สุปินตา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวปิยาพร  ปลื้มดวง
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงปาลิตา  โตปะคำ
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิลาวัลย์  ลอดมา
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิการต์  ใจปา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  โนฝาง
 
1. นางกุลณัฐ  เรืองนาราบ
2. นางนิภา  ศิวาดำรงค์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจนวล
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐพร  จันรุน
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายนัฐพงศ์  จรรยงพันธุ์
3. เด็กชายมงคล  ผลไชยภูมิ
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
2. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายศักดิ์เดชา  ปัญญาดี
2. นางสาวสารนิช  ลำมูล
3. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสุภาวดี  ขิงหอม
2. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงค์กร  ลายยูง
2. เด็กชายธีระภัทร  มีทา
3. เด็กชายสุทธิภัทร  ใจด้วง
4. เด็กชายอรุรักษ์  เมืองรี
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
6. นายเชิดภากรณ์  เฮียงก่อ
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
2. นายจิรวัฒน์  นาคเครือมี
3. นางสุภาวดี  ขิงหอม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจุฬารัตน์  จันทร์คำ
2. นายดนัย  ขันตีต่อ
3. นางสาวปราณปริยา  แก้วประเสริฐ
4. นายปวเรศ  ศรีมงคล
5. นายรชต  ปราณีต
6. นายอาทร  มาคูณ
 
1. นายนนทภพ  ทองเอียง
2. นายภาคภูมิ  พิมพ์โพธิ์
3. นายมาโนชญ์  พิมพ์น้อย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แข็งพันธ์
 
1. นางศรันยา  จิตอารี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐภูมิ  วุฒิทา
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงอาลิสา  สีสด
 
1. นางสาวสุนิษา  เกิดชัง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรรณษา  โสทัน
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายจารุกิตติื  ร่าเริง
 
1. นายประสิทธิ์  ปัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นายพัสกร  สีตาสุด
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  แก้วมี
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ  ปิ่นน้อย
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายเมธา  เสนคำวงศ์
 
1. นางสาวชัญญา  แก้ววังอ้อ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายสิทธิโชค  ใจเกลี้ยง
 
1. นางมณีรัตน์  สิงห์ฉลาด
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงสุรนุช  กุลเทียนประดิษฐ์
 
1. นางสุชานันท์  เสาร์แดน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวรัชฎาพร  ดอกไม้
 
1. นางอภิญญา  สิงห์อยู่
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสิทธิพล  พรมฝาย
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นายนภัส  พรมลา
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเกตกนก  สีนา
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวปณัฐดา  พิมอินทร์
 
1. นางกัญญณัช  คนดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงธณัฐชพร  อินทร์บัวทอง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธุวานนท์  มาณี
 
1. นายอวิรุทธ์  พิมพ์อ่อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายธนพนธ์  มาวัน
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวชลพินธ์ุ  ทองโสม
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แพงไข่
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงจิราพร  ถิ่นแก้ว
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แข็งพันธ์
 
1. นายอวิรุทธ์  พิมพ์อ่อน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงวารุณี  คำพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  ใจนวล
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายปัณศิษฎ์  ปัญญาสงค์
 
1. นายอวิรุทธ์  พิมพ์อ่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ลายยูง
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกรพินธ์ุ  ใจนวล
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แปงกริยา
3. เด็กหญิงจิราพร  ถิ่นแถว
4. นางสาวชลพินธ์ุ  ทองโสม
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขัดสี
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วงษ์กรม
7. เด็กหญิงธณัฐชพร  อินทร์บัวทอง
8. เด็กชายธนพนธ์  มาวัน
9. เด็กหญิงธัญพิมล  ปังคำ
10. เด็กหญิงปภาวี  สิงห์มณี
11. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ลายยูง
12. เด็กชายภานุวัฒน์  แพงไข่
13. เด็กหญิงวารุณี  คำพันธ์
14. นายศิริวัฒน์  ดามัง
15. เด็กชายสุริยะ  อนุภัยพรึก
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ต้อย
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  พาทีชอบ
3. เด็กชายธนา  ฟองดา
4. เด็กชายนเรนทร  กรงทอง
5. เด็กหญิงมนทกานต์  เขียวเทศ
6. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ปุย
7. เด็กหญิงราชาวดี  อองกุลนะ
8. เด็กชายวีรชน  พิมดา
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายนวล
10. เด็กชายไกรฤทธิ์  โคกมา
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นายปรีชาพล  แก้วดวงน้อย
3. นายบุญแทน  ลาบาง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวทัตพิชา  เปรนาม
2. นายธนากร  สอนดี
3. นางสาวธิดาพร  ผิวเหลือง
4. นายธีรภัทร  สว่างจันทร์
5. นายปณิธาน  จิตต์ผูก
6. นางสาวปนัดดา  บุญพันธ์
7. นางสาวภาวินี  ภูมพินิจ
8. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ฉวีรัตน์
9. เด็กชายศุภณัฐ  พาเหมาะ
10. นางสาวอารียา  ชนะจน
 
1. นายชัยณรงค์  อยู่จันทร์
2. นายปรีชาพล  แก้วดวงน้อย
3. นายบุญแทน  ลาบาง
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชลดา  แก้วเงิน
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  สีจันฮด
3. เด็กหญิงปภาวี  แก้วเงิน
4. เด็กหญิงพัชพร  วังสันติ
5. เด็กหญิงอริตา  อ๊อดกัน
6. เด็กหญิงเพชรดา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายประสิทธิ์  ปัญญา
2. นายวัชรภัทร์  ผ่องพูลใส
3. นายธนภูมิ  อุปจันทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศา  เสาเพ็ง
2. เด็กหญิงชนฤดี  มะตัน
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ภูมิฟากท่า
4. เด็กหญิงนฤมล  บุญมาตา
5. เด็กหญิงบุษยมาศ  มาณี
6. เด็กหญิงพัชรดา  ป้องไข
 
1. นางศรันยา  จิตอารี
2. นายธีรวัฒน์  มูลเงิน
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจิตราพร  ปรามิตร
2. นางสาวชญานิศ  ติคำ
3. นางสาวณัฏฐณิชา  ขันปล้อง
4. นางสาวณัฐฐาศิริ  บัวเชื้อ
5. นางสาวณิชานาฏ  ทาปุก
6. นางสาวภัทราภา  ลาเทียม
7. นางสาวศิวพรรณ  ปัญญาสงค์
8. นางสาวอรณิช  ทาต่อย
 
1. นางสาวเสริมศิริ  วิริยะ
2. นางขนิษฐา  บุตรที
3. นางสุพัตรา  คำลือ
4. นายภาดา  เกิดอ่วม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายยุทธพิชัย  สีดาแจ่ม
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มีมา
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสกุลรัตน์  แสงศรี
 
1. นางมณีรัตน์  สิงห์ฉลาด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญ์นาถ  บุญรัก
 
1. นางสาวสุกัลยา  เอ็บมูล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายชนะพล  บุญพิมพ์
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เวรอักษร
2. เด็กหญิงฐิติพร  เมืองศรีสุข
3. เด็กชายพงค์พิพัฒน์  มาทำมา
4. เด็กหญิงมารุดา  ชาน้อย
5. เด็กหญิงสุนิสา  สานหล้า
 
1. นางเสนาะ  เฟื่องอักษร
2. นางเจน  ใจนวล
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชญรัตน์  ขัดสี
2. นายภูมิพัฒน์  ชัยราช
3. นางสาวมัลลิกา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวสิริรัตน์  หาญกมล
5. นางสาวอาลิตา  มาซิว
 
1. นางเสนาะ  เฟื่องอักษร
2. นางเจน  ใจนวล
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายพุทธินนท์  วงษ์ษา
2. เด็กชายวีรศักดิ์  นาทัน
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
2. นางสาวพรรณพิชา  ยาวงษ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  ตันเต็ม
 
1. นางกัญญารัตน์  ชัชยกุล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกีรติกา  แก้วทา
2. เด็กหญิงปมิตรา  โมอินทร์
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  ปริมาณ
2. นายธวัชชัย  รอบุญ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายยศธร  มาตจันทา
2. นางสาวอาทิติยาภรณ์  โพธิ์ชัยสาร
 
1. นางสาวนิตยา  สมโภชน์
2. นางสุภัตรา  มาทำมา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวเนตรนภา  กลับสอน
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  ปริมาณ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐธนยศ  พิมสูงเนิน
2. นางสาวธนภัทราภรณ์  นวลมะ
3. นางสาวธัญชนก  แสนขัด
4. นางสาวนนทยา  มะลิวงษ์
5. นางสาวนัชยา  กันทะกอง
6. นางสาวปิยะธิดา  คำเครื่อง
7. นางสาวพิมพ์นารา  กอบแก้ว
8. นางสาวรุจิรา  อ่งพัวะ
9. นางสาวสิรินภา  สุริยะสุข
10. นางสาวอธิตยา  วงษ์จักร
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นายสงกรานต์  ไชยธรรมมา
3. นางสาวสุมิตตา  สีทอง
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ตระบุตร
2. เด็กหญิงวรัทยา  สุทธหลวง
3. เด็กหญิงสลิลลา  แก้วบุญมา
 
1. นางสาวนันทิกานต์  มีแก้ว
2. นายคุณากร  บัวขวัญ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาววิภารัตน์  อินวรรณ์
2. นางสาวสิริวิมล  ผินสูงเนิน
3. นางสาวอารีรัตน์  สิงห์ดา
 
1. นางสาวนงนุช  ทิพย์โพธิ์
2. นางสาววิรัชญา  วงษ์หลวง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  แพ่งอ่ำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงมา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  แดงด้วง
 
1. นางดอกรัก  รักษา
2. นางสาวอัจฉรา  พุทธา
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐานิดา  นาฬิเก
2. นางสาวพรวดี  แดงดี
3. นางสาวภักดิ์กมล  ปล้องลา
 
1. นางดอกรัก  รักษา
2. นายสุรักษ์  รักษา
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภัทรชนน  ตุ้ยแก้ว
2. นายอนุชา  ยศเกตุ
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวญาณาธิป  อุปรีจันน้อย
2. นายณธัชพงศ์  สิติคำ
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นายศิริชัย  ด้วงแดง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายธิติวุฒิ   ชมภูน้อย
2. เด็กชายเจษฎา   ยอดแก่น
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายปองภพ  สิงห์ตา
2. เด็กชายภคพล  นันทะวิชัย
 
1. นายวัชร  แพทย์กูล
2. นายนพวงศ์  ระวีวัฒน์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายชนพัฒน์  ดาให้
2. นายชุติเดช  กีรติทองโสม
 
1. นางสาวอรวรรณ  ภู่สวัสดิ์
2. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   คู่อรุณยสุนทร
2. เด็กหญิงแพรวา   สาระเกตุ
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกิตติพล   อินมูล
2. นายชนาธิป   คู่อรุณยสุนทร
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวภคพร  อินอ่อน
2. นายสิริชัย  จันทา
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สิงห์พร
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุลนิภา   พันธ์แย้ม
2. เด็กหญิงชญานิศ   วงศ์สมศรี
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายณภัทร  จินดาประทุม
2. เด็กชายณัฐพล  มาท้วม
3. เด็กชายธีรภัทร   หลีเหลิศ
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายชัยณรงค์  ทองระ
2. นายภานุวัฒน์  มงคลเสถียร
3. นายอฤทัย  จันทไทย
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายทวีวัฒน์  พรมมา
2. เด็กชายอานุภาพ  ดาวเรรัมย์
3. เด็กชายเสกสรร  ธิจร
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภาคภูมิ  วังคะฮาด
2. นายยุทธศักดิ์  ทะนะ
3. นายศุภณัฐ  เพชรพรรณี
 
1. นายสิทธิพร  พูลเกษ
2. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เหล็กเพ็ชร
2. เด็กชายนัทฐพงศ์  บัวมา
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ดวงนิมิตร
 
1. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
2. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายกิตปกรณ์  อินต๊ะปัญญา
2. นายคริสต์มาส  สิขัณฑกนาค
3. นายไกรศร  ป่วนปัน
 
1. นายสามารถ  ผมทำ
2. นายกิตติภูมิ  วิจิตร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พิมพาเรียน
2. เด็กหญิงรัฐราพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แขมเขียว
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
2. นางจันทนาพร  กลิ่นพินิจ
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  เหมือนอามร
2. เด็กหญิงพรชิตา  สั้นจันดา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เรียงสา
 
1. นายสุทิน  กรงทอง
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขิงหอม
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ทุมป้อม
2. นางสาวธนพร  โพธิ์วันดี
3. นางสาวบุษดี  อ่องดา
 
1. นางสาวกุลติณีย์  พักเรือนดี
2. นายเฉลิมชัย  มาท้วม
 
139 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  ขวาขันธ์
2. เด็กหญิงปวารินทร์  กลิ่นค้างพูล
3. เด็กหญิงปิยเรศ  ทองชมพู
 
1. นางพิจิตรี  วีสียา
2. นางวันวิสา  คำน้อย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกรณ์  อินลว์อ่อน
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สายทอง
3. เด็กหญิงเรณูกานต์  แสงบตร
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นายวรานนท์  คลังสีดา
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  ใจกัน
2. นางสาวณัฏฐณิชา  คำแสน
3. นางสาวมานิตา  มะลิใจ
 
1. นางสาวราตรี  เสนาป่า
2. นายรุจิสันต์  ชูรักษา
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลพร้อม
2. เด็กหญิงณิชากร  ก้อนพัน
3. เด็กหญิงศศิชา  อ่อนตา
 
1. นางชุติธัญ  คำแก้ว
2. นางวิไลวัลย์  รอดวินิจ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญแหยม
2. นางสาววรรณกานต์  สีจา
3. นางสาววรรณิภา  แซ่จัง
 
1. นางสาววราพร  บุญมี
2. นายณรรฐพงษ์  แย้งจันทร์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทรัส  ผุยดา
2. เด็กหญิงนฤมล  สีสว่าง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กุจันทร์
 
1. นายศิริชัย  ด้วงแดง
2. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  ทะใจ
2. นางสาววิรากานต์  พาใจ
3. นางสาวอจลญา  สีโน
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
2. นายอุกฤษฎ์  สิริมาวรวุฒิ
 
146 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายภูรินทร์  ปาคำมูล
 
1. นางสาวเหมือนจันทร์  คำหมอน
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงชณัฎาภรณ์  สุวิชัย
 
1. นางสาวสุชานันท์  เสาร์แดน