สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 18 94 40
2 006 โรงเรียนชลประทานผาแตก 33 116 62
3 008 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 34 63 46
4 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 50 107 71
5 013 โรงเรียนทาเหนือวิทยา 21 62 38
6 012 โรงเรียนท่าศาลา 12 34 21
7 023 โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 2 5 4
8 027 โรงเรียนบ้านดอนปิน 42 111 57
9 028 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 10 17 14
10 029 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 16 37 19
11 030 โรงเรียนบ้านบวกค้าง 10 21 15
12 031 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 8 26 16
13 032 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 4 8 7
14 033 โรงเรียนบ้านปงป่าเอื้อง 0 0 0
15 036 โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ 4 8 6
16 035 โรงเรียนบ้านปางแดง 3 6 4
17 034 โรงเรียนบ้านป่าขุย 6 19 9
18 037 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 2 6 4
19 038 โรงเรียนบ้านป่าตึงดอยซิว 0 0 0
20 039 โรงเรียนบ้านป่าป้อง 1 3 1
21 042 โรงเรียนบ้านป่าสักงาม 0 0 0
22 043 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 51 100 62
23 044 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 11 23 14
24 040 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 0 0 0
25 041 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 25 45 34
26 048 โรงเรียนบ้านมอญ 0 0 0
27 047 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 0 0 0
28 055 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 19 30 27
29 056 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ 2 4 3
30 057 โรงเรียนบ้านสันกำแพง 68 135 103
31 058 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ 1 1 1
32 059 โรงเรียนบ้านสันทราย 1 1 1
33 060 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 41 112 66
34 061 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 14 6
35 062 โรงเรียนบ้านออนกลาง 5 7 7
36 063 โรงเรียนบ้านออนหลวย 15 27 21
37 024 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 83 201 128
38 025 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 5 9 9
39 026 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 26 58 37
40 049 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง 1 1 1
41 050 โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง 1 10 3
42 051 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 22 36 28
43 052 โรงเรียนบ้านแม่หวาน 6 8 6
44 054 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน 5 11 9
45 053 โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 6 10 10
46 045 โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 3 12 6
47 046 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 35 100 55
48 067 โรงเรียนพุทธิโศภน 43 95 65
49 077 โรงเรียนวัดขะจาว 12 19 16
50 076 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 7 28 13
51 079 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 55 83 78
52 080 โรงเรียนวัดดอนจั่น 29 55 39
53 081 โรงเรียนวัดดอนชัย 8 14 12
54 082 โรงเรียนวัดทรายมูล 5 11 9
55 083 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 6 18 8
56 084 โรงเรียนวัดบ้านม่อน 0 0 0
57 085 โรงเรียนวัดบ้านโห้ง 1 1 1
58 086 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 12 21 18
59 088 โรงเรียนวัดป่าตัน 11 26 16
60 089 โรงเรียนวัดป่าตาล 1 1 1
61 087 โรงเรียนวัดป่าแดด 8 14 12
62 093 โรงเรียนวัดร้องวัวแดง 2 4 3
63 094 โรงเรียนวัดร้องอ้อ 9 20 15
64 095 โรงเรียนวัดล้านตอง 24 33 30
65 096 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 21 52 33
66 097 โรงเรียนวัดสวนดอก 12 36 20
67 098 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 14 28 18
68 100 โรงเรียนวัดสันป่าค่า 0 0 0
69 101 โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 8 19 14
70 099 โรงเรียนวัดสันโค้ง 0 0 0
71 103 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1 10 2
72 105 โรงเรียนวัดห้วยทราย 40 64 56
73 104 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 29 62 41
74 078 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 3 5 4
75 090 โรงเรียนวัดเปาสามขา 9 23 8
76 091 โรงเรียนวัดเมืองสาตร 5 9 6
77 102 โรงเรียนวัดเสาหิน 5 17 7
78 092 โรงเรียนวัดแม่ผาแหน 0 0 0
79 108 โรงเรียนศรีเนห์รู 3 3 3
80 109 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ 5 5 5
81 111 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 7 13 10
82 112 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 17 41 30
83 116 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 18 28 26
84 118 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 18 40 26
85 117 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 41 88 60
86 005 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 8 15 13
87 015 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา 8 14 13
88 070 โรงเรียนแม่คือวิทยา 49 132 77
89 071 โรงเรียนแม่ตะไคร้ 4 11 6
90 072 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี 20 42 28
91 065 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 0 0 0
92 002 โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 4 22 7
93 004 โรงเรียนจิตราวิทยา 2 9 3
94 011 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 37 101 44
95 021 โรงเรียนนภาเชียงใหม่ 0 0 0
96 022 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ 6 6 6
97 064 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 11 25 16
98 122 โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่ 2 2 2
99 066 โรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ 0 0 0
100 068 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม 0 0 0
101 069 โรงเรียนมาร์มาร่า แม่บัวคลี่ 0 0 0
102 075 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 8 22 12
103 074 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน 9 15 10
104 106 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
105 107 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
106 110 โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 6 16 6
107 113 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
108 115 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 0 0 0
109 114 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 3 3 3
110 123 โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต 1 3 1
111 120 โรงเรียนอนุบาลมยุรี 0 0 0
112 124 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น 1 3 2
113 119 โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว 0 0 0
114 010 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 7 13 10
115 014 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 0 0 0
116 073 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 7 18 9
117 001 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 10 26 12
118 121 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 1 1 1
119 007 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 0 0 0
120 016 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 0 0 0
121 018 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 0 0 0
122 019 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 0 0 0
123 020 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 0 0 0
124 017 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 0 0 0
รวม 1404 3183 2057
5240

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สพป.เชียงใหม่ เขต 1
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]