รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระหว่าง วันที่ 5 - 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กหญิงมาลี  พรหมวงศ์
 
1. นางผ่องศรี  สุริยะป้อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายนภดล  วิญญานะ
 
1. นางนิติกุล  สุทธหลวง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   เกษสมพร
 
1. นางรัชนีย์  วงศ์กระโซ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงนันทพร  เขียวคำสุข
 
1. นางพรพิมล  วงศ์แสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงแสงดาว  ลุงนะ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปยุดา  รัตนพรหม
 
1. นางสาวนพวรรณ  ทนันชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงพัชร์ธมน  อธิกุลพิสิฐ
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธสาส์น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แดงคำ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ชายนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงคำแลง  -
 
1. นางสาวอภิสรา  ด้วงอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงสมิตานัน  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวสาริศา   ตาไฝ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงศิริพร  ณ ลำปาง
 
1. นางนิชากร  ธาตุอินจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกอสะเลียม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ประเสริฐวงค์จันทร์
2. เด็กหญิงสุนิสา  แสงแก้ว
 
1. นางวิชญาพร  มโนขันธ์
2. นางสาวกมลพรรณ  สุทธิ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงดารากร   กุลาสาตร์
2. เด็กหญิงมะลิ  ลุงนุ
 
1. นางรัชนีย์  วงศ์กระโซ่
2. นางอรุณี  คุณยศยิ่ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายพีรดนย์  จินะ
2. เด็กหญิงอัจฉราภา  ใจคำมูล
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นางพรพิมล  ทามี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายเดโช  มาดี
2. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงหลิ่ง
 
1. นางสาวมณณัฎฐ์  จันทร์ฝั้น
2. นายศิธานนท์  ชัยวรัตถ์สุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายชยังกร  ใจยืน
 
1. นางบุญเตรียม  สาระจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  พรมมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอาริษา  ปิงยศ
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  สมณา
3. เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร
 
1. นางสาวชมพูนุช  ปัญญาศักดิ์ศรี
2. นางจิตรานุช  วันทมาตย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายปรัชญา  ทาวรรณะ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  หยกขุมทรัพย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วังใน
 
1. นางสาวอังคณา  ใจคำติ๊บ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กชายยอดรัตน์  ยาใจ
2. เด็กชายรพีภัทร  จายคำ
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อบุรี
 
1. นางสาวนงนุช  ชัยคุณา
2. นางสาวกุลนารี  สนแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงนวลหอม  ลุงหลิ่ง
2. เด็กหญิงวรรณวดี  ลุงมู
3. เด็กหญิงส่วยหล้า  ลุงจาย
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  จันธิจร
2. นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล
2. เด็กชายณัฏฐชัย  มีสุข
 
1. นางสาวเปรมฤทัย  หมื่นยอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายจักรกฤษ  ตาน้อย
2. เด็กชายโจ  ลุงส่าง
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวอังคณา  ใจคำติ๊บ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกวินภพ    กันทนาวินนท์
 
1. นางสาวรสนันท์  แก้วมหานิล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์
 
1. นางโสพิศ  ไชยประคอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ้ายหลู่
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายวรรณลภย์  กุญชะโมรินทร์
2. เด็กชายสรวุชญ์  อุทัศ
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
2. นางสาวทิยานนท์  คงคำเปา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่ม้า
2. เด็กชายโชติวัติ  จริยะเดชากุล
 
1. นางสาวภัทรภร  วงศ์แก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ฟองวรรณา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงศจิราภรณ์  ปัญญา
 
1. นางสายทอง  ใจปัญญา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยเทพ
 
1. นางสุมาลี  ศิริมงคล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  เพ็ชรแก้ว
 
1. นางศิรินันท์  สิริสาร
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงวรัชยา  หน่อพุธ
 
1. นางศิรินันท์  สิริสาร
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นางสาวอรุณรัตน์  ลุงติ
 
1. นางศุภกานต์  ศิริวิชญากุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  เพิ่มกำลังผล
2. เด็กชายธนกฤต    พิทักษ์
3. เด็กชายวรัต   เขมาลีลากุล
 
1. นางอรัญญา   อินทรชัย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง 1. เด็กหญิงทิพวัลย์   จะยอ
2. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงไหม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   พอชัย
 
1. นางสาววริศรา  เฉลยไกร
2. นางอรุณี  คุณยศยิ่ง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายจิ่ง  -
2. เด็กชายปองภพ  ลุงซุ่นต๋า
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  อนันตภัควัฒน์
2. นายพันศักดิ์  ปันตะทา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายอ่อง  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายแดง  ชนะพล
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  อนันตภัควัฒน์
2. นายพันศักดิ์  ปันตะทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ 1. เด็กชายวิทวัส  ลุงชุ
2. เด็กชายโสฬส  โสภาศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกัญญาวีร์  อนันตภัควัฒน์
2. นายพันศักดิ์  ปันตะทา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ประโยชน์มี
2. เด็กชายอาทิตย์  มีลาภ
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
2. นางสาวไกรวัลย์  ปัญญาฤทธิ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายหนุ่ม  ลุงแดง
2. เด็กชายหนุ่มเมือง  นาทอง
 
1. นายนภดล  สุขดี
2. นางสาวสมฤทัย  ธนะสาร
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สุริยวงค์
2. เด็กชายภูชนะ  ปัญโญใหญ่
3. เด็กหญิงไอริณ  จันทิมา
 
1. นายอินทุกร  สิทธิวงค์
2. นางสาวน้ำฝน  เหลายา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา 1. เด็กชายนพพร  ลุงทราย
2. เด็กชายวรพล  หนั่นต่า
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงอ่อน
 
1. นายวราวุฒิ  สุริยะป้อ
2. นายฤทธิเกียรติ  ผาบสายยาน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายชาย  แอแลง
2. เด็กชายณัฐชัย  ณ คีรี
3. เด็กหญิงฟอง  ลุงแสง
 
1. นางวาสนา  พวงบุบบผา
2. นายสดายุ  ธีรสวัสดิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายภัครนัย  ปวงอินไหล
2. เด็กชายสรวิช  เจริญ
3. นายเปา  ลุงใส
 
1. นางสาวนันทนา  เทพเที่ยง
2. นางสาวขนิษฐา  กาตั้ง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงพรหมพร  ใจหาญ
2. เด็กหญิงวาธิณี  สถิตย์ศิลาธรรม
3. เด็กชายศุภวิทย์  ศานติวิมลดี
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชิณโคตรพงษ์
2. นางสาววาสนา  ใจแก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายปรีชา  น้ำสาม
2. เด็กหญิงมะลิ  คำปัน
3. เด็กชายหลู่  สร้อยคำ
 
1. นางสาวชมพูนุช  ชัยอาม
2. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายปัญญา  เป็งมา
2. เด็กชายภาวัต  เชาว์ไว
 
1. นายปรัชญา  จีระยา
2. นางสาวปริญานุช  กิริยา
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายณัฐการต์   ชุ่มใจ
2. เด็กชายอภิยุช  ณ ลำปาง
 
1. นางเกษร  คำฟู
2. นายสมพร  มูลเมฆ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   ภูเดช
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจวรรณะ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มหาวรรณา
4. เด็กหญิงนภัสนันท์  รวมสุขพัฒนพล
5. เด็กหญิงวรัญญา  จินนา
 
1. นางสาวสุพัฒน์  ภูมิสมบัติ
2. นายจีรวัฒน์  อุ่นกาศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงจินตณาพร  สีใจแก้ว
2. เด็กหญิงณชมน  ปทุมวัน
3. เด็กหญิงรัญชิดา  วงค์วิลัย
4. เด็กหญิงฤดี  ธรรมวิริยะ
5. เด็กหญิงวรรณิญา  ทรายอ่อน
 
1. นางสาวอัมพิกา  ไหวพริบ
2. นางสาวสายสุนีย์  ใหแก้ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กหญิงกนกพร  กุลสุพรรณรัตน์
2. เด็กหญิงพรพิมล  ชายศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่จา
4. เด็กหญิงหมวยฟอง  ลุงสุ
5. เด็กชายอาทิตย์  วันละศรี
 
1. นายภูมินทร์  ฟูมูลเจริญ
2. นายธีรพงศ์  สถาน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แสงลี
2. เด็กชายธีรศิลป์  รักสกุล
3. เด็กหญิงนวมินทร์  เทพธาราทิพ
4. เด็กหญิงปาณิศา  โชคชัย
5. เด็กชายอนุรักษ์  นางคำ
 
1. นางสาวบุษยามาศ  ปันคำมูล
2. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1. เด็กหญิงจินตนา  สมหวัง
2. เด็กหญิงชันษา  ลุงแดง
3. เด็กหญิงพลอยฝน  พการณ์
4. เด็กชายยุทธภูมิ  สร้อยแสง
5. เด็กหญิงสายฝน  ทองคำ
 
1. นางสาวกนกพัชรัสม์  กิติยะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายจ่อ  ไทยใหญ่
2. เด็กชายณัฐภูมิ  พิทักษ์ฤทธิพงษ์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  มาทา
4. เด็กชายอดิเทพ  จินาอ้าย
5. เด็กหญิงเมียะทวย  ปู่กุ้ง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จินะนา
2. นางสาวสาวิกา  สวนยศ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 1. เด็กชายคทาวุธ  บ่อตุ
2. เด็กหญิงณฐพร  ทาวรรณะ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุยะเขียว
4. เด็กชายธนศาล  พรหมเจริญ
5. เด็กชายศักดา  นิมอ
 
1. นายธีรพงศ์  วงค์เทพ
2. นายมณฑล  จอมพันธ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงณภัทร   ลุงต่า
2. เด็กหญิงปิยนาถ   ลาดดี
3. เด็กชายวีรชาติ   ตีฆา
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  เพชรมณีแสงเงิน
5. เด็กหญิงเมธาวดี   ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นายไทย  คำแก้ว
2. นายฉัตรชัย  ปินตาเลิศ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  จูสิริธนัช
2. เด็กชายจีราวัฒน์  ภาวัตธีรสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนาภัทร  เลาหาง
4. เด็กชายชานน  เนตรทิพย์
5. เด็กหญิงดาวเงิน  ลุงป่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  ขันโท
7. เด็กชายนพคุณ  มาตรง
8. เด็กชายนิรภัทร  ปันคำ
9. เด็กชายมหัศจรรย์  ศรีวงค์
10. เด็กชายวรรณจักร  ชูตายก
11. เด็กชายศรัญยุทธ  ไชยแว่นตา
12. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีนุ
13. เด็กหญิงสุพัชชา  สารวิน
14. เด็กชายอนุชิต  ชายงาม
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วัดสิงห์
16. เด็กหญิงเนตรนภา  วรรณา
17. เด็กชายเพ็ญนภา  ไชยเทพ
18. เด็กชายเหมรัตน์  หอมนาน
19. เด็กหญิงไชย่า  พันธุ์เกษม
 
1. นายกษิดิศ  สล่าปัน
2. นายดนัย  ธรรมวิชัย
3. นายปณิธิ  ทองคำ
4. นางสิริลักษมี  สมเกตุ
5. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงอักษร  -
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัฐนรีย์  พันธ์เขียว
 
1. นางประไพ  ธีรนรเศรษฐ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สายสี
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า 1. เด็กชายจิ่งทูน  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสมศรี  ส่างเลิน
 
1. นางผ่องศรี  สุริยะป้อ
2. นางสาวนิภารัตน์  ผาบคำ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอนุชา  บุญตา
 
1. นางสาวนพวรรณ  ขันคำ
2. นางสุนันทา  ธรรมวงค์ษา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ศรีพรม
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  งามสม
 
1. นางอาธัญญา  จันตะคุต
2. นางรสริน  ศรีสมยา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไพรคุ้มรัศมี
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  หลวงตุ้ย
3. เด็กหญิงนิชา   ป่านอ่อง
4. เด็กหญิงพรกนก  ขุนดงพิทักษ์
5. เด็กหญิงภัทรชนก  ชุ่มใจ
6. เด็กหญิงภาณุมาศ  อายี
7. เด็กหญิงศิริกัลยา  ขมเจริญ
8. เด็กหญิงศิริกานดา  ประทุมพันธ์
9. เด็กหญิงสุมิตรา  เวทย์รัตน์ทวี
10. เด็กหญิงเสาวภาพ  ดวงกมลพิทักษ์
 
1. ดร.ฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. นายประเชษฐ  คำปิงชัย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. เด็กชายจายทูลอ่อง  ราเชล
2. เด็กชายนคร  -
3. เด็กชายนิชคุณ  ลุงทุน
4. เด็กชายสมชาย  สมศักดิ์
5. เด็กชายสิงห์  ปากน้อย
6. เด็กชายหนุ่มเมือง  ลุงทราย
7. เด็กชายหอม  ยอดรู
8. เด็กชายเกษม  สมศักดิ์
9. เด็กชายเจษฎากร  -
10. เด็กชายแสงวัน  นายตอ
 
1. นางสาวเกศสุดา   ขิปะนัน
2. นางสาวปวีณา  ชัยกุย
3. นางสาวกัลยารัตน์  สุมานนท์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงกชกร  เกียรติวรกุล
2. เด็กหญิงญานิกา  ใจมูล
3. เด็กหญิงทิพปภา  งามเริง
4. เด็กหญิงนราพร  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงพรทิวา  สุวรรณเวช
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ขันดี
7. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองดี
8. เด็กหญิงสิริมา  ยกศิริ
9. เด็กหญิงิือินธิรา  ยกศิริ
10. เด็กหญิงแลง  ลุงหม่อง
 
1. นางสาวกษมา  สุภจันทร์
2. นางพรพิมล  วงศ์แสง
3. นางสาวจิตรา  เพชรดี
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาหิน 1. เด็กชายธนพงพันธ์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายวรวัฒน์  วงศ์สิบแปดบุตร
3. เด็กชายวัน  คำแดง
4. เด็กชายสพันธ์  วิทยา
5. เด็กชายสมบูรณ์  ลุงทุน
6. เด็กชายสิทธิพร  ยืนยง
7. เด็กชายอนุชิต  ติ๊บเป๊ง
8. เด็กชายเกียรติก้องภพ  สุวรรชะตัน
9. เด็กชายเมือง  ลุงปัน
10. เด็กชายแก้ว  ปัญญา
 
1. นางสาววิราวรรณ์  โพธิ
2. นางกรวรรณ  จันทรบุตร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง 1. เด็กชายชัย  วงศ์แสง
2. เด็กชายชาย   ลุงต๊ะ
3. เด็กชายชินกร  คำแดง
4. เด็กชายณัฐนนท์  -
5. เด็กชายภนุพงษ์  นนท์ฐิแสง
6. เด็กชายวิทยา  จาย
7. เด็กชายสุดเด่น  แซ่หย่าง
8. เด็กชายส่า  ลุงต๊ะ
9. เด็กชายเดือน  -
10. เด็กชายเอกพล  หย่ง
 
1. นายทรงพล  สินชู
2. นายนพดล  อ้ายเสาร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นันท์ธิวัฒน์
2. เด็กชายคเณศร์พร  ยาสี
3. เด็กหญิงติ๊บ  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายนพเดช  กองสถาน
5. เด็กหญิงนฤมล  บุญรัตน์
6. เด็กชายภูวนัย  ลุงสู้
7. เด็กหญิงวารุณี  ลุงนะ
8. เด็กชายศรัณ  จันต๊ะ
9. เด็กหญิงสิริกร  ทองคำ
10. นางสาวเมธาวี  ลุงยุง
 
1. นายธวัชชัย  ขะยอม
2. นายวัชระ  เณรพรม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง 1. เด็กชายกฤษณะ  ขุนจันทร์
2. เด็กชายคีตะกวี  ทองใบศรี
 
1. นายธิติพันธ์  อนันต์รักษ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงปาลิตา  มธุรสวรรค์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ม้าเจริญตะกูล
 
1. นายภูมิศักดิ์   จอมธิ
2. นายอรุณ  นำโชคชัยเจริญกุล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอภิษฎา  ธะนันต์
 
1. นายจีระพงษ์   แก้วศรี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  สดใส
 
1. นายรัตนพงศ์  ตุมพสุวรรณ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. นางสาวคิเอะ  ทานากะ
 
1. นางไพจิตรา  วงศ์เรือง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงปวริศา  มงคล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มหาวัน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก 1. เด็กชายเมืองคร  จันทร์ทา
 
1. นางพิศมัย  เทวาพิทักษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายเคือง  นั่นต่า
 
1. นายมนู  คำปวน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายติณณภพ  วงค์เพชร
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงณัชชา  เจริญศรี
 
1. นายอนุชาติ  ชาติไธสง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี 1. เด็กหญิงนวลหลาว  -
2. เด็กหญิงแสงหอม  นายส่วย
 
1. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  มุสิกะชาติ
2. นางสาวณิรินทร์รดา  เย็นจุรีย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำเอ  ลุงหยุ้น
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงหยุ้น
 
1. นางสาวณพมาศ  อินทรศร
2. นางจิราภรณ์  นันตากูล
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สอนพร
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  สุขคำปา
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นายธน  เทพปิตุพงศ์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายออมคำ  ยอดเมือง
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  จันทร์ทะวงค์
2. เด็กหญิงธฤตวัน  แก้วกุลสี
3. เด็กหญิงนภชนก  ประวงค์
 
1. นางสาวอภิญญา  แสนใหม่
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กชายจิตรกร  ปินตานา
2. เด็กชายธีรภัทร  มูลแก้ว
3. เด็กชายสุรบดินทร์  หลวงสา
 
1. นางชลธิชา  ดอยลอม
2. นางวินิจ  คำยันต์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงปอย  ลุงนันตา
2. เด็กหญิงส่วยจา  ลุงวิ
3. เด็กชายเมือง  ลุงนันตา
 
1. นายชนินทร์  เอื้องไพบูลย์
2. นางสาวสุนทรี  ทันดร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์  สมพงษ์ศักดิ์
2. นายดนุสรณ์  เลาหล่อ
3. นายยอดคน  สุหฤทดำรง
4. เด็กชายราชพฤกษ์  อินทะวัง
5. เด็กชายศรีหภูมิ  -
6. นายอนุภาพ  ดีมาก
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ละคำ
2. เด็กหญิงข่อง  ลุงพงษ์
3. เด็กชายจักรี  อัศวเดชฤทธิ์
4. เด็กหญิงชัชญานุช  สมาธิมงคล
5. นายชาคร  ลุงปิง
6. เด็กหญิงณพัฐอร  ปันคำมูล
7. เด็กชายณัฐชนน  ใจกล้า
8. เด็กชายณัฐรัตน์  วาฤทธิ์
9. เด็กชายดนัย  ลุงทร
10. เด็กหญิงทุนเหน่  ลุงซอ
11. เด็กชายธนวัฒน์  ทะรง
12. เด็กชายนพชัย  ลุงออ
13. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่เหลี่ยว
14. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ฟองสานุวงศ์
15. นางสาวพร  -
16. เด็กชายพลณกิจ  คำยอด
17. เด็กหญิงพลอยชมพู  หล้า
18. เด็กชายมนัสนันท์  หนูอ้น
19. เด็กหญิงวรัมภรณ์  ทองชัย
20. เด็กหญิงวสุนธรา  ต๊ะมา
21. เด็กชายวินัย  ภูพานเพชร
22. เด็กชายศักดา  ศรีธิสุข
23. เด็กชายสถาพร  บุญเจริญ
24. เด็กหญิงสุดานนท์  ธรรมกรรัศมี
25. เด็กชายสุพล  พงษ์
26. เด็กชายสุรัตน์  อย่างเสรีภาพ
27. เด็กหญิงหลาว  ปู่แหลง
28. เด็กหญิงเมอรี่คริสต์  วิภาคกิจ
29. เด็กหญิงแสงหล้า  ลุงต๊ะ
30. เด็กหญิงแสงเงิน  ลุงซอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี  ปรีชามานพวงศ์
2. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
3. นางสาวพรรณนิภา  อินตามูล
4. นางอัมไพวรรณ  เคหะลูน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายธีรวิทย์  แสงขำ
 
1. นายวชิระพงษ์  ทองคำ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นายภารดา  ชูวิชา
 
1. นายภูมินทร์  ฟูมูลเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันทา
 
1. นายมณฑล  จอมพันธ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงนวลหมวย  อินทร์บุญ
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายคเชนทร์  บุญเป็ง
 
1. นายสิทธา  สารวัตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายเกษดา  ลุงอ่อง
 
1. นายไทย  คำแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงอริสรา  ตาเลิก
 
1. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงหมอกหอมนวล  เราดี
 
1. นางสาวสุภาวิดี  เรืองคณะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจักริน   ศิริมณีพัฒน์
 
1. นางสาวภัทรธิดา   ปัญญาธรรม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. นายวายุภัทร  งามจันทร์
 
1. นางปรารถนาดี  มณีวัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิงครัตน์เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพิชญา  ลิ้มศักดากุล
 
1. นางอมรา  มหามิตร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูธง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอภันตรี  ปรีชามานพวงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนดล   อภิชาตโยธินน์
 
1. นางสาวภัทรธิดา   ปัญญาธรรม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายรักษ์ตระกุล  จวบบุญ
 
1. นายอลงกรณ์  ดวงอาภัย
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงแสงระวี  นายตาล
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรา  ทำอินอ้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภัทร  ตาหลัง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววงษ์
2. เด็กชายกฤษ  เกตุมรรค
3. เด็กชายกิตินัช  ปิงวัง
4. เด็กชายชวพล  ปรีชาเจิดศรี
5. เด็กชายธนรัตน์  กัญญา
6. เด็กชายนวมินทร์  อายิกุ
7. เด็กหญิงรัตนวารี  คำมีสว่าง
8. เด็กชายศิริวุฒิ  โกสม
9. เด็กชายศุภสัณห์  อุตสาหปัน
10. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุทธะ
11. เด็กชายอภิลักษณ์  โสภณสัมฤทธิ์
12. เด็กชายไกรวิชญ์  วีรวิทย์ชัย
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
3. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
4. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สมาเกตุ
2. เด็กหญิงจริญญา  อิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงจันทิรา  จิตนาน
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ใสญาติ
5. เด็กหญิงนัฐวดี  ชูเนียม
6. เด็กชายนัทพงศ์  ปันโด
7. เด็กชายนิรวิทย์  ราตรีหอม
8. เด็กหญิงปริฉัตร  ขาวสวย
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทิพรอด
10. เด็กหญิงศรีมน  สายชื่น
11. เด็กหญิงศลิษา  ลุงต๊ะ
12. เด็กหญิงอังคณา  เทพไตรศร
 
1. นายสุทิน  ศรีวงศ์วรรณ
2. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
3. นางสาวชลาลัย  เทพวงศ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววงษ์
2. เด็กชายกฤษ  เกตุมรรค
3. เด็กชายกฤษติน  สองสีโย
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  ลุงปัง
5. เด็กชายกิตินัช  ปิงวัง
6. เด็กหญิงกุลกันยา  วงศ์ฉัตรากร
7. เด็กชายชวพล  ปรีชาเจิดศรี
8. เด็กชายชุติพนธ์  แซ่หลี
9. เด็กหญิงฌานรัศม์  รัตนคีรี
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศักดิ์คีรีงาม
11. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทารักษ์
12. เด็กชายธนรัตน์  กัญญา
13. เด็กชายธนัท  ธรรมขันธ์
14. เด็กชายธนโชติ  ศิริมงคล
15. เด็กหญิงธวิดา  เรือนพระจันทร์
16. เด็กชายนวมินทร์  อายิกุ
17. เด็กชายนันทกรณ์  ศรีเกตุ
18. เด็กหญิงปนัดดา  ลานจิตร
19. เด็กชายพงศกร  นายฟอง
20. เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมชัย
21. เด็กชายภาณุภัทร  สวยมาก
22. เด็กชายภาณุวัตน์  สูงติวงค์
23. เด็กชายภานุพงศ์  กอใหญ่
24. เด็กชายภูมิภัทร  พิมพ์แพง
25. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันจันทร์
26. เด็กหญิงรัตนวารี  คำมีสว่าง
27. เด็กชายศิริวุฒิ  โกสม
28. เด็กชายศุภสัณห์  อุตสาหปัน
29. เด็กชายสมัตถ์  สุรวงค์
30. เด็กหญิงสิรินดา  เอี่ยมรักษา
31. เด็กหญิงสุตาภัทร  คงประชา
32. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  สุทธะ
33. เด็กชายอภิลักษณ์  โสภณสัมฤทธิ์
34. เด็กชายไกรวิชญ์  วีรวิทย์ชัย
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นายนรินทร์  โพธิสมบัติ
3. นายนพดล  สายเมืองแก้ว
4. นางจุฑาทิพย์  ดิษฐาน
5. นางจิรัฐติกาล  บุญสนอง
6. นางสาวเมธาวดี  วงศ์สุนทร
7. นางสาวอัมพิกา  ไหวพริบ
8. นายธนภัค  วรรณรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ณ พล
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กชายอิทธิพล  กันทะยอง
 
1. นายจิระพงษ์  เมืองมา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ก๋องป้อ
 
1. นายจิระพงษ์  เมืองมา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปันต๊ะ
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เป็งวงศ์
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   จักรแก้ว
 
1. นางสาวแสงมะณี  ปินะกาลัง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ลุงต๊ะ
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายไกรศร  หลู่จิ่ง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐรดา   สมัครช่วย
 
1. นายบุญเทียม   สุริยะน้อย
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านน้อย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ปิวยะ
 
1. นายคุณัญญา  ไชยมิ่งโต
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายแลงวัน  ใจดี
 
1. นายยงยุทธ  ธรรมวงค์ษา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุรินทร์
 
1. นายคมกริช  รัตนแสง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กหญิงธรณินทร์  ชนะวงค์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ศรีนวล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชพร   กิจพิพัฒน์ธนสิน
2. เด็กหญิงกรทอง   สมเวียง
3. เด็กหญิงกฤษณาพร   ไชยนอก
4. เด็กหญิงณัฎฐกานต์   เทวพิศิษฐ์
5. เด็กหญิงณัฐวดี   มูลรัตน์
6. เด็กหญิงนภมณี   ยิงยอด
7. เด็กหญิงปาริชาติ   ศักดิ์ศรี
8. เด็กหญิงปุริมปรัชญ์   มหาวรรณ
9. เด็กชายพรพิพัฒน์   มาศิริ
10. เด็กชายพัชรพล   พูลบุญ
11. เด็กหญิงพิชญาภัค   คำตุ้ย
12. เด็กชายศุภยศ   ซ้อนพุฒ
13. เด็กชายอนันดา   เชิดพงษ์
14. เด็กหญิงอริสา  สุเทพ
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา   เชิดพงษ์
 
1. ดร.พิพัฒน์พงษ์  มาศิริ
2. นายกิตติเดช   อ้นภา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกรชกร  บุญชัยอาจ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
3. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  บุญปัญญา
4. เด็กชายพงศกร  พุทธวงศ์
5. เด็กหญิงพัชราภา  เสือน้อย
6. เด็กชายวรกร  โพธิ์นิล
7. เด็กชายวรรณภัทร  ใจเอื้อ
8. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
9. เด็กหญิงวรินทร  ศรีสำราญ
10. เด็กชายวรโชติ  สุดสายเขียว
11. เด็กชายวิชากร  จำรัสฉาย
12. เด็กชายศราวุฒ  คำยอดใจ
13. เด็กชายศิวกร  บรรเทิง
14. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มพูล
15. เด็กชายเสกศรัณย์  ชัยอาจ
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
2. นายปรีชา  ไชยวงศ์
3. นายปฏิญญา  แสงจันทร์
4. นายฐิติพงศ์  ภพพงศ์ไพร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโค้ง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใจมาวงศ์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ภูลายยาว
3. เด็กชายธนธรณ์  ญาติฝูง
4. เด็กชายนวพล  ปาระมี
5. เด็กชายพิสิษฐ์  ศรีแย้ม
6. เด็กชายภูชนะ  โหล่แก้ว
7. เด็กชายวรวีร์  พาจรทิศ
8. เด็กชายศตานนท์  แซ่อึ้ง
9. เด็กชายสรรพวิชญ์  กาวิชัย
10. เด็กชายอติชาติ  คชารัตน์
 
1. นายอดิศร  ใจบ้านเอื้อม
2. นางสาวอรวรรณ  เสียงสนั่น
3. นางอังศณา  กันธิยะ
4. นางสาวนงนุช  ใจคำปัน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเปาสามขา 1. เด็กชายกรวิชญ์  แดงสกล
2. เด็กหญิงกวิสรา  ท้าวศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  อุ่นเรือน
4. เด็กชายดนัย  ลุงฉ่า
5. เด็กชายธนกฤต  อินตาเปี้ย
6. เด็กชายธีรภัทร์  ฉ่ำจิตร
7. เด็กชายปริยวิศว์  ไชยชะนะ
8. เด็กหญิงภานัทดา  สุภาปิง
9. เด็กหญิงรัตนากร  ฉ่ำจิตร
10. เด็กหญิงอัมรัตน์  ธรรมวงค์
 
1. นางธัญญพัทธ์  วงค์ขัดนนท์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนวีนา  มูลศรี
2. เด็กหญิงปทิตตา  สมมิตร
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณอาสน์
4. เด็กหญิงพชร  ลิ้มศิริ
5. เด็กหญิงรัชวิภา  ธนโรจน์ชวิน
6. เด็กหญิงเพชรดารา  จินาวัง
 
1. นางสาววรรณิศา  แช่สระน้อย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จองคำมั่น
2. เด็กหญิงญาดา  ทิพย์วัตร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำอ้าย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลุก
5. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ลุงคำ
6. เด็กหญิงพิยดา  คำหลู่
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นายวชิระพงษ์  ทองคำ
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกาญจนา  จะกู
2. เด็กหญิงณิช์ชา  ศรีนวลลี
3. เด็กหญิงปพิชญา  อินหา
4. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงพมลพร  บุญทาสุข
6. เด็กหญิงพรยมล  บุญทาสุข
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  วงใหญ่
8. เด็กหญิงลักษิกา  ไชยยาติ๊บ
9. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ้าง
10. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่กือ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางจินตนา  ปิตุรัตน์
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงกัลยาภา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจอมขวัญ  จองคำมั่น
3. เด็กหญิงจันทร์เจ้า  โสคำแก้ว
4. เด็กหญิงญาดา  ทิพย์วัตร
5. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำอ้าย
6. เด็กหญิงณัฏฐา  ลุงคำ
7. เด็กหญิงน้ำฝน  ลุงหลุก
8. เด็กหญิงปิ่นมนัส  ลุงคำ
9. เด็กหญิงพิยดา  คำหลู่
10. เด็กหญิงสิรินดา  ยานะ
 
1. นายวีรวัฒน์  กาญจนัษฐายี
2. นางสาวเกวลี  ยารังษี
3. นางสาวเกวรินทร์  ตาคำหมื่น
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กหญิงกันติชา  โยจุมปู
2. เด็กหญิงกานดา  นาจุง
3. เด็กหญิงกานติศา  โยจุมปู
4. เด็กหญิงจำฟอง  ลุงส่วย
5. เด็กหญิงชลธิชา  เลิศชัยกิตติกุล
6. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
7. เด็กหญิงปรียา  ลุงกอ
8. เด็กหญิงปานฟ้า  นาปัน
9. เด็กหญิงพิมพา  น้อยหลี
10. เด็กหญิงภัสสร  ดวงดี
11. เด็กหญิงยอดรัติกาล  คำหมั้น
12. เด็กชายวรกร  -
13. เด็กหญิงสุชานันท์  จิระบวรชัย
14. เด็กชายอดุลย์วิทย์  เจียงคำ
15. เด็กชายแสงหาร  ลุงกอหลิ่ง
16. เด็กชายไตรภพ  สุขใจเจริญ
 
1. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
2. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
3. นางกุญทรัพย์  แสนมงคล
4. นางอุบลวรรณ  ขันแข็ง
5. นางสาวจิราภรณ์  ชัยศรีแก้ว
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ลุงจ่อ
2. เด็กหญิงชนานันท์  มะโนคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  หมูปิ่น
4. เด็กหญิงฐิตาพร  โชติ
5. เด็กหญิงดาว  ลุงสาม
6. เด็กหญิงมอญ  ลุงติ
7. เด็กหญิงมินตรา  แท่นทอง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพสุวรรณ
9. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ดวงน้ำคำ
10. เด็กหญิงสุนิตา  ปาน
11. เด็กหญิงสุพรรษา  หมอกคำ
12. เด็กหญิงหมวย  นาชัย
13. เด็กหญิงอังคณา  เจริญศรีคีรีชัย
14. เด็กหญิงอารยา  บุญมา
15. เด็กหญิงเพ็ญ  ยอดคำ
16. เด็กหญิงเอนา  นุ
 
1. นางชญานิษฐ์  สวรรค์ขวัญ
2. นายคณิศร์   ฉกรรจ์ยิ่ง
3. นางสาวเทพธิดา  สุดาแก้ว
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายธนกฤต  ถ้วยทอง
2. เด็กชายพสธร  อิสระชาญพานิช
3. เด็กชายภูวนัย  ใจใส
4. เด็กชายวรชาติ  พงษ์รอด
5. เด็กชายศิริชัย  ปัญญาดี
 
1. นางสาวณัฐชานันท์  มธุรสาทิส
2. นางสุวณา  ขัดเงางาม
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  โอสถ
2. นายหลู่  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  แก้วตา
2. นางสุภาวดี  นามวงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงญาดา   กอบแก้ว
 
1. นางสาวปวีณา  เหล็กเงิน
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
 
1. นางสาวอมลสิริ  พีรชนะพัฒน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงทอฝัน  ฤกษ์ไพรวัน
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายหัฎฐพงษ์  ทิพย์สุขุม
 
1. นายปัญญากร  คำปา
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชีมือ
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เลาซาง
2. เด็กชายปฐวี  กระดังงาพยุง
3. เด็กชายศักดากร  จะคือ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ยี่ปา
5. เด็กหญิงเจภวี  วัจน์นาถรุ่งโรจน์
 
1. นางเกศรินทร์  ลอรักษา
2. นางสาวสุธาทิพย์  กันทฤทธิ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วิลัย
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์ทรา
 
1. นางสาวเบญญาภา  มาตุทาวงค์
2. นางสาวนภาพร  ศึกษาภูมิภาค
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1. นางสาวบัวเดือน  คำหลู่
2. นางสาวสิริพร  ยอดคำ
 
1. นายวิโรจน์  สะอิ
2. นางศุภสุตา  ชัยวงษ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงรรรรร  ขวัญแก้ว
2. เด็กหญิงสหฤทัย  ใจจิตต์
 
1. นางสาวศุภจิต  ศรีธิ
2. นางสาวสุภาพรรณ  แปงคำ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงชวกร   พรสิบทิศ
2. เด็กหญิงนิติณี   คุณยศยิ่ง
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ธรรมวิชัย
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่อเมืองลัง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  คำใหม่
2. เด็กหญิงชญาณี  -
3. เด็กหญิงศรันย์พร  หางวา
4. เด็กชายศักศิริ  จงรักษ์
5. เด็กหญิงอดิภา  เลาว้าง
6. เด็กชายเมือง  ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวเนตรชนก  สุธรรม
2. นางสาวกิตติยา  ปงรังษี
3. นางสาวปฤษนี   มุ่งหมาย
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายจอม  ปัญญา
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ลุงแดง
3. เด็กชายที่  ลุงเล็ก
4. เด็กชายบุญ  จิ่งตา
5. เด็กชายพรชัย  สร้อยคำ
6. เด็กชายเจนณรงค์  อ่องมิด
 
1. นางสาวจันทร์สว่าง  สมบูรณ์
2. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
3. นายรียะพงษ์  คันทะลือ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายจริงรักพงษ์   อัตตะแจ่มใส
2. เด็กชายชลิต  บุญเชิญ
3. เด็กชายธนวัฒน์   สกุลมลิกา
4. เด็กชายภูริญ   อย่างจา
5. เด็กชายศักรินทร์  งามจริง
6. เด็กชายสมบัติ   เลาหาง
7. เด็กชายสิทธิชัย   สิทธิ์คงตั้ง
8. เด็กชายเฉลิมวงศ์    ชาติไพศาล
 
1. นายประเวศน์  ศิรินิรันดร์กุล
2. นายสมหวัง  ดวงปัน
3. นางสาวอรวรรณ  ศิรินิรันดร์กุล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกานต์พิชญา  เกลอดู
2. เด็กหญิงญาณวัชร์  วงศ์วัจนสุนทร
3. เด็กชายณัฐชัย  มีสุข
4. เด็กหญิงณัฐณรีย์  พันธุ์เขียว
5. เด็กหญิงปัณณรัตน์  ณ เชียงใหม่
6. เด็กหญิงรรรรร  ขวัญแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณวนัส  คำตุ้ย
8. เด็กชายวายุภักดิ์  รัตนภักดิกร
9. เด็กชายสิรภพ  ราชคำ
10. เด็กหญิงเจนิสตา  ยอดปัญญา
 
1. นางสาววรางคณา  ปันทะนา
2. นางสาวกรรณิการ์  คำอ้าย
3. นายประชา  รุ่งศิริ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำแซว
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  โสภาศิริโชค
3. เด็กหญิงขวัญพร  ลุงเฮือง
4. เด็กชายชัชชัย  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงปณิดา  ลุงต๊ะ
6. เด็กหญิงพลอย  สุหฤทดำรง
7. เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  คำหาญพล
8. เด็กชายวิษณุ  จีรัตน์
9. เด็กชายอาทิตย์  ยิ้มสวย
 
1. นายวริศ  คำยวง
2. นางพิชชาภรณ์  คำยวง
3. นายปวัสน์ศักดิ์  รินไชยยา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงณกุลกานต์  ทักษิณปัญญา
2. เด็กชายนนทภัทร  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงปัทมาพร  นันทะศักดิ์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ละป้าน
5. เด็กหญิงอรณิชา  เมืองดี
 
1. นางปริชญา  ปันทะวงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  อินต๊ะ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงศิลาภา  เมทา
2. เด็กหญิงสุพัชชา  บุทู
3. เด็กหญิงอินทราณี  ช่างซอ
 
1. นางสาวนิภาพร  ดูแฮ
2. นายภูริเดช  สุขนันท์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กหญิงจุไรภรณ์  บุญตา
2. เด็กหญิงชนิสรา  ดวงเนตร
3. เด็กหญิงนักษา  กันทะโน
 
1. นายสุริยัน  เวียงแสน
2. นางขวัญใจ  อาษากิจ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง
2. เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พึ่งตน
 
1. นางมัลลิกา  ทิพยมณี
2. นางณัฐรุจา  ภัทรปรีชาวงศ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงละอองดาว  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปู่แกระ
3. เด็กหญิงเบญจรักษ์  การเวกผดุง
 
1. นางพรรณิกา  ใจภักดี
2. นางสาวณชกนก  ภัทรวรคุณากร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดรัลพร   วงค์นาง
2. เด็กหญิงโชตินิภา   อารีย์เกิดเพียร
 
1. นางภูษณิศา  ปุกมณี
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงอรพิน  มณีรัตนกุล
2. เด็กหญิงอารยา  อุ้มนาง
3. เด็กหญิงโสภิดา  เพ็ญศรี
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุขแยง
2. เด็กหญิงวาริศรา  เกษมสรรพกิจ
 
1. นางสาวนรินทร์ทิพย์  ชำนาญยา
2. นางสาวจิรัชยา  ธรรมปัญโญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ 1. เด็กหญิงวราพร  ก๋าบุญมา
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำดี
 
1. นางสาวไกรวัลย์  ปัญญาฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุพงษ์  ขุนทอง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายอดิศร  นาอิ่ง
2. เด็กชายอ่อน  ลุงนะ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
2. นางสาวอรุณณี   ประกอบศรี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ทาสม
2. เด็กชายเอกดนัย  ลุงแต๋ม
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
2. นายธนพิพัฒน์  จันทร์รอด
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายกรณ์ริวัฏฐ์   บุญพรประเสริฐ
2. เด็กชายธน   พานเพชรสุขุม
 
1. นายภาคภูมิ   สุภาพันธ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายนฤนาถ  ไกรเกตุ
2. เด็กชายแดง  ลุงจอ
 
1. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิวัฒน์
2. นางสาววรรัมภา  สิทธิเจริญ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ยาน๊ะ
2. เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิพานิช
 
1. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
2. นางสาวอาทิตยา  ภัชรวาที
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กชายชานน  สงวนการ
2. เด็กชายภูตะวัน  ทองวิลาศ
 
1. นายกัมพล  อิ่นคำ
2. นางสาววรรณภา  ทุมา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายจาย  ลุงต๊ะ
2. เด็กชายไทบุญ  สมแก้ว
 
1. นายสุภาพ  บริบูรณ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบวกค้าง 1. เด็กชายเรือนคำ  ต๊ะ
2. เด็กชายแสงวัน  -
 
1. นางสาวกานต์สุชาพัฒน์  ทองมีศรี
2. นายกรกต  ไพรบูลย์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงณัชชา  เกื้อกูล
2. เด็กชายธนภัทร  วันทองสุข
3. เด็กชายวสันติ์  กันทา
 
1. นางลภัสรดา  เทพจร
2. นายยอดชาย  ก้อนมณี
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายชวิน   ขันธรรม
2. เด็กชายธนกร   เสนาวัฒน์
3. เด็กชายธนธัช   ฟองตระกูล
 
1. นางสาววิภาวรรณ   วงค์ดาว
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงภาวีนี  ดวงจันทร์ตา
2. เด็กหญิงอรพิน  เพียรเพราะงาม
3. เด็กชายเผอหนุ่ม  จายคำ
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายกีรติ  คากิซากิ
2. เด็กชายณัฏฐพัชร์  สิริสว่างเมฆ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศอนันตวงศ์
 
1. นายธวัฒชัย  ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กหญิงเรณุกา  ลุงขัด
2. เด็กหญิงแป้งร่ำ  คำแก้ว
3. เด็กชายไทยมล  หว่าหลิ่ง
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกชกร  ปทุมวรรณ
2. เด็กหญิงจรินยา  เลิศลักขณาวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  คำนุ
 
1. นายธวัฒชัย  ใบโสด
2. นายมาโนช  นันทา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายชนะโชค  กิจเจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงอานิดา  ซาฮิดชาห์
 
1. นางสาวนิรันดา  หลวงตุ้ย
2. นางสาวเพียงตะวัน  ชัยชมภู
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทาเหนือวิทยา 1. เด็กชายชลธี  คำอ้ายวงศ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สุนาอ้าย
3. เด็กชายเสกสรร  ดาวเงิน
 
1. นายเอกชัย  เพียรประกอบ
2. นายบดินทร์  ปัญญา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่างิ้ว 1. เด็กหญิงคำเดือน  ลุงต๋า
2. เด็กหญิงปิยะดา  ชมแก้ว
3. เด็กหญิงไพร  ลุงต๋า
 
1. นายสุชาติ  ไชยวัณ
2. นางสาวกาญจนา  ใสหมื่นแก้ว
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กชายเคอ  ปอ
2. เด็กชายเมิง  ตาคำ
3. เด็กชายแดง  ลุงช่วย
 
1. นางสาววรรณทนี  กองคำ
2. นางรมณ  เดชะธนโภคิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ลุงหมาย
2. เด็กหญิงณฐพร  จันทรมณี
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  อื้อกงฮะ
4. เด็กหญิงภณิดา  คงแป้น
5. เด็กหญิงวรกานต์  หนุนพรม
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กาเหล็ก
 
1. นางยุพิณภรณ์  แสงปราช
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อัศวภูมิ
2. เด็กหญิงปุบผา  จิ่งตา
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุนสาย
4. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุวรรณ
6. เด็กหญิงอรรวินท์  -
 
1. นางสาวณัฐชาดา  สุภามูล
2. นางสาวธัญญารัตน์  ใจโอบอ้อม
3. นางสาวสุดารัตน์  โปธิตา
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปภัมภ์ 1 1. เด็กหญิงนริมล  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงภาวิณี  แสนยาเกียรติคุณ
3. เด็กหญิงมาติกา  ชนนกุล
 
1. นายอัครพงษ์  สิรัสย์วรากร
2. นางสาวพัชรียา  จำปาทอง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ชาวกงจักร์
2. เด็กหญิงสายวสันต์  จันขาว
3. เด็กหญิงสุนันทา  วิยะ
 
1. นายมนูญ  ดวงดารา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงกมลา  งัวผะ
2. เด็กชายดำรัส  แสงเขียว
3. เด็กหญิงนี  -
 
1. นางสาวจีราพร  จองคำ
2. นายปิติพงษ์  พรหมวังขวา
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายณัฐนที  แสงขำ
2. เด็กชายพรภวิษย์  สุธรพรหมรักษ์
3. เด็กชายอนุรักษ์  ขุนดงพิทักษ์
 
1. นายวชิระพงษ์  ทองคำ
2. นายเดชชัย  ศรีมูล
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยะใจ
2. เด็กหญิงนิตยา  ปัญญาสม
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  โปธาสุ
 
1. นางรสมาริน  ญาณบุญ
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  นภัสถ์ภัณณกร
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงจันทกานต์   หล่อเนตร
2. เด็กหญิงพรณภา   มูลฝั้น
3. เด็กหญิงอมราพร  ปัญญาคำ
 
1. นางจงจิตร  ปู่ย่า
2. นางรสมาริน  ญาณบุญ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิงบุษรา  กินดุก
2. เด็กหญิงปวริศา  ชนะสุข
3. เด็กหญิงอภิชญา  กรรขำ
 
1. นางสาวรสมาริน  ญาณบุญ
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  นภัสถ์ภัณณกร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  คล้ายคลึง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ป้อปาลี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางอัญชยารัศมิ์  ไชยมงคล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงคำขิ่น  ลุงหล้า
2. เด็กหญิงอุษา  นางแสง
3. เด็กหญิงแอน  ใจดี
 
1. นางสาวกนกพร  คำมา
2. นางวิริยา  ใจเจริญ
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงญานนารี  แซ่หาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่ลี
3. เด็กชายสายันต์  แซ่ย่าง
 
1. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
2. นางสาวธนิษฐ์นันท์  ยืนนาน
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนชัย 1. เด็กหญิงชญาดา  ถกลธีรเวทย์
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญตัน
3. เด็กหญิงสุทธิชา   อินต๊ะมี
 
1. นางทัศนีย์  คำป๋า
2. นางสาวน้ำฝน  เหลายา
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กหญิงปราญชลี  ยังแสง
2. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์ราช
3. เด็กหญิงศิริญญา  สุนันตา
 
1. นางวรารัตน์  สิริจิตราภรณ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อินจร
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เขตติวงค์
2. เด็กหญิงปวรศา  แก้วของแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาวดี  สุรินทร์
 
1. นางสาวนริศรา  มิ่งขวัญ
2. นางสาวพรทิวา  กาวิชัย
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงญานิศา  ปกรณ์พงษ์กุศล
 
1. นางสาวชณัฐฐ์ณัญญ์  มิ่งเมือง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายอธิศ  ปันจุติ
 
1. นางอมร  ถมโพธร
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยทราย 1. เด็กหญิง ฑิฆัมพร  วงค์มณี
 
1. นางสาวนฤมล  ทะนันชัย
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายเบญจพรรดิ์  โค้วตระกุล
 
1. นายวิทยา  บุญยะมหา
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าตัน 1. เด็กหญิงแก้วตา  รัตนชัยทรัพย์
 
1. นางสาวกุลรัศมิ์  ธินา
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ 1. เด็กชายแสงชัย  ระทอ
 
1. นางทิภาพร  ศรีวิชัย
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1. เด็กชายวรภัทร  กัณฑสูตร
 
1. นางสาวนิตยา  เขตสินบุญ
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายรพีพงศ์  แสงคุณที
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธยานี  หนุใสเพ็ชร
 
1. นางรัศมีดาว  ปัญญาพระพร
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกำแพง 1. เด็กชายวีรพล  กิติออน
 
1. นางสาวณัฐชานันท์   กีติสิทธิ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศรีโส
 
1. นางสาวนิตยา  เขตสินบุญ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขะจาว 1. เด็กชายแสงส่องฟ้า  -
 
1. นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ถวายจีน
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ดวงสนิท
3. เด็กชายอติพล  ปัญญาดา
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายธนพนธ์  ดวงสนิท
2. เด็กหญิงนิลนภา  วรรณก้อน
3. เด็กชายหย่า  มะโนคำ
 
1. นายพิษณุพงษ์  จันทร์หอม
2. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กหญิงณฐินี  ลุงหนุุ่ม
2. เด็กชายศศิศ  อุตะมะโชค
 
1. นางสาวฐานิชญา  สิงห์ทอง
2. นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ 1. เด็กชายป่าง  วีต๊ะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  กันส่วย
 
1. นางจุฑารัตน์  คงวุฒิ
2. นางสาวมะลิวรรณ  สุวรรณเลิศ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายพีรพงษ์  เลาย้าง
 
1. นางสาวชมจันทร์   เปี้ยกัน
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายกฤตพจน์  ท้าวคำมา
 
1. นางแสงอรุณ   ไชยยนตร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนจั่น 1. เด็กหญิงนาน  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงรัชกูลนรี  ศรีอำภา
 
1. นางสุลีกาญ  ธิแจ้
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธิโศภน 1. เด็กชายกฤษดา  น้อยแก้ว
 
1. นางนิรมล  แสงศรี
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงปวีญ์ธิดา  ฤทธิ์ฉิ้ม
 
1. นางสาวบุศรินทร์   เมฆงามฟ้า
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรพัตณ์  ธรรมวชิรพงศ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  เจตพิเศษไพศาล
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายณัฏฐพล  สิทธิตา
 
1. นางวรรณี   เลื่อนพุควัฒน์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปกรณ์พงษ์กุศล
 
1. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  ก๋าวิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลุคามคูหา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์พันธ์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่คือวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำเบ้า
 
1. นางอรุณวดี  หล้าอูป
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กหญิงณิชาพร  -
 
1. นางสุภิต  มูลเมือง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ตากิ่มนอก
2. เด็กหญิงพรณิภา  เป็งโก
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ลุงป่าง
4. เด็กหญิงภริตพร  แสงวิชัยพันธ์กุล
5. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ
6. เด็กหญิงสุพรรษา  มณีอินทร์
7. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นันทยา
 
1. นางกาญจนา  ฐานวิเศษ
2. นางสาวอาริยา  ใจสม
3. นางสาววิไลลักษณ์  จิตแจง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงกชกร  อินทไชย
2. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่หว่อง
 
1. นางสาวกันตินันท์  โภคินอธิษฐ์
2. นายเกริกเกรียงไกร  ทองคล้าย
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กชายคเณศร์  ทิพย์ดวง
2. เด็กชายวิทยา  ลุงอ่อน
 
1. นายศุภโชค  แรงจริง
2. นายวินัย  ทิพศร
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเสร้า 1. เด็กชายจตุภัทร  แจ่มรัมย์
2. เด็กชายนาคา  ทองพริก
 
1. นายสมพร  มูลเมฆ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก 1. เด็กชายณัฐพล  ไทยใจอุ่น
2. เด็กชายพรเทพ  บุตรทุน
3. เด็กชายเจษฏา  ธรรมเมืองมูล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ย่อมรัก
2. นางสาวพัณณิตา  คงวุฒิ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรายมูล 1. เด็กชายนันทยศ  -
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองสุกงาม
3. เด็กชายมอญ  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวจีราพร  เขียวกันยะ
2. นางลักษณา  ปัญญาเหล็ก
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กหญิงจ่ามคำ   ลุงกอ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เงินทอง
3. เด็กหญิงรัตนติการ์  พูลคล้าย
 
1. นางสุนิตย์  จันต๊ะวงค์
2. นางคนึงนิจ  ทนันชัย
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กชายณัฐนนท์  ทองไชย
2. เด็กชายพสุธา  สุตะโคตร
3. เด็กหญิงอรอุมา  ถิ่นถาน
 
1. นายนภดล  สุขดี
2. นางสาวจุฑาภรณ์   สมสัตย์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) 1. เด็กชายนวพล  ต่อนะ
2. เด็กชายบารมี  บุญชื่น
3. เด็กชายปิยพงศ์   อนุรัตน์
 
1. นางพัทธนันท์  ปัญญาลือ
2. นางสาวปนัดดา  นรรัตน์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลา 1. เด็กชายณัฐกร  บุญมาก
2. เด็กชายวิพัฒน์  ลุงเนือง
3. เด็กชายส่าแอ  ลุงซอหลิ่ง
 
1. นางวาสนา  พวงบุบผา
2. นายสดายุ  ธีรสวัสดิ์