งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2562 09.00-15.00 นักเรียนรายงานตัว 08. 00-8-08.30 น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) สนามฟุตบอล 23 ก.ย. 2562 09.00-15.00 นักเรียนรายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-
-
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ยูโซ่ ชั้น 1 ห้อง ป.4-6 23 ก.ย. 2562 09.00-10.00 นักเรียนรายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ยูโซ่ ชั้น 1 ห้อง ชั้นป.4-6 23 ก.ย. 2562 10.00-10.30 นักเรียนรายงานตัว 09.00 - 09.30 น.
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารพัฒนาการ 104 ชั้น 2 ห้อง ม.1-3 23 ก.ย. 2562 09.00-10.00 น. นักเรียนรายงานตัว 08. 00-8-08.30 น.
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารพัฒนาการ104 ชั้น 1 23 ก.ย. 2562 09.00-15.00 นักเรียนรายงานตัว 08. 00-8-08.30 น.
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารพัฒนาการ104 ชั้น 1 23 ก.ย. 2562 09.00-15.00 นักเรียนรายงานตัว 08. 00-8-08.30 น.
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารพัฒนาการ104 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม.1-3 23 ก.ย. 2562 09.00-10.00 นักเรียนรายงานตัว 08. 00-8-08.30 น.
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) อาคารพัฒนาการ104 ชั้น 2 ห้อง ห้อง ม1-3 23 ก.ย. 2562 10.00-11.00 นักเรียนรายงานตัว 09.00 - 09.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]