งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2
ณ เชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยา ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องสังคม 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยา ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องคณิต 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยา ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องคณิต 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-.16.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงประชุม(ข้างห้องสมุด) 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 19 ก.ย.62 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)ไม่เกินเวลา 16.30 น.
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงประชุม(ข้างห้องสมุด) 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 19 ก.ย.62 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)ไม่เกินเวลา 16.30 น.
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงประชุม(ข้างห้องสมุด) 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 19 ก.ย.62 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)ไม่เกินเวลา 16.30 น.
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงประชุม(ข้างห้องสมุด) 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 2 - 2
13.00-16.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 19 ก.ย.62 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)ไม่เกินเวลา 16.30 น.
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ห้องมุด ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งให้นำHandy drive มา save ข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยพร้อมโน๊ตบุ๊คมาในวันเแข่งขันด้วยพร้อมลงโปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 5.06
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา ห้องมุด ห้อง ห้องสมุด 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งให้นำHandy drive มา save ข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยพร้อมโน๊ตบุ๊คมาในวันเแข่งขันด้วยพร้อมลงโปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 5.06
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้องป.3 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ห้อง ห้องศิลปะ 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยานุสรณ์ 58 ห้อง ห้องศิลปะ 23 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารไม้ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารไม้ ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00 ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเอง
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยา ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องกิจกรรม 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารร่ำเปิงวิทยา ชั้น ชั้นล่าง ห้อง ห้องภาษาไทย 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารไม้ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง ป.4 23 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารไม้ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง ป.5 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อาคารไม้ ชั้น ชั้นบน ห้อง ห้อง ป.6 23 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางวิไลลักษณ์ ไทระยะ เบอร์โทรศัพท์ 081-7969410
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]