งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
3 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 3 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
5 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 3 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 3 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 3 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที1 ใต้ถุนอาคาร 79 ปี 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที1 ใต้ถุนอาคาร 79 ปี 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
10 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที 1 ใต้ถุนอาคาร 79 ปี 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
11 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที1 ใต้ถุนอาคาร 79 ปี 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
12 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
14 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
16 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลท่าสุด เวที5 เทศบาลท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
17 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลท่าสุด เวที5 เทศบาลท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
18 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 เทศบาลตำบลท่าสุด เวที5 เทศบาลท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
19 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลท่าสุด เวที5 เทศบาลท่าสุด 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
20 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
21 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
22 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด เวที4 เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
23 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-
24 826 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองระดับ ประถมศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
25 827 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
26 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
27 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
28 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
29 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
30 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
31 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
32 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
33 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
34 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
35 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
36 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
-
37 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
38 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
39 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
40 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
41 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
42 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
43 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
44 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
45 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
46 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
47 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
-
-
48 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
49 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
-
-
50 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
-
-
51 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
-
-
52 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ห้องดนตรี 24 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
53 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางณัฐภรณ์ ท้าวแพทย์ 0882611091
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]