สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 28 50 35
2 005 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 26 34 30
3 006 โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 4 6 6
4 226 โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 19 36 26
5 227 โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 24 87 47
6 225 โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 87 8 16 10
7 228 โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 9 32 16
8 229 โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 10 18 14
9 204 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ 3 6 4
10 023 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 12 25 19
11 024 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 36 56 52
12 025 โรงเรียนบ้านกลาง 32 80 51
13 026 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว 9 26 12
14 027 โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 16 25 22
15 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดอยดินแดง 10 16 10
16 029 โรงเรียนบ้านขุนแม่บง ตชด. 10 17 15
17 031 โรงเรียนบ้านจะตี 5 9 7
18 030 โรงเรียนบ้านจ้อง 8 24 13
19 032 โรงเรียนบ้านดอนงาม 16 28 20
20 035 โรงเรียนบ้านดอย 9 17 14
21 033 โรงเรียนบ้านดอยจัน 2 2 2
22 034 โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ 8 14 8
23 036 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 12 23 20
24 039 โรงเรียนบ้านถ้ำ 8 19 12
25 210 โรงเรียนบ้านถ้ำตชด. 15 41 27
26 038 โรงเรียนบ้านถ้ำปลา 1 1 1
27 188 โรงเรียนบ้านทับกุมารทอง 8 14 12
28 042 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 4 6 6
29 194 โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าฮ่าม 2 2 2
30 041 โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก 5 5 5
31 047 โรงเรียนบ้านธารทอง 17 31 24
32 048 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 10 14 13
33 224 โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 12 23 19
34 052 โรงเรียนบ้านปางมะหัน 7 16 12
35 053 โรงเรียนบ้านปางสา 9 15 14
36 221 โรงเรียนบ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา) 3 5 5
37 055 โรงเรียนบ้านปางห้า 7 20 12
38 215 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 23 30 28
39 211 โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์) 16 26 23
40 057 โรงเรียนบ้านป่าซางงาม 6 12 10
41 058 โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 19 30 22
42 060 โรงเรียนบ้านป่าตึง(วิทยประสาท) 11 19 17
43 061 โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 3 6 5
44 062 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน 12 24 19
45 065 โรงเรียนบ้านป่ายาง 37 108 62
46 067 โรงเรียนบ้านป่าลัน 2 2 2
47 216 โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 3 6 5
48 068 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 9 37 15
49 059 โรงเรียนบ้านป่าแดง 54 106 82
50 219 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 11 33 22
51 223 โรงเรียนบ้านป่าไร่หลวงวิทยา (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9) 11 17 12
52 071 โรงเรียนบ้านผาจี 3 4 4
53 073 โรงเรียนบ้านผาฮี้ 13 30 20
54 072 โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 8 21 14
55 074 โรงเรียนบ้านพญาไพร 59 140 100
56 075 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 6 9 8
57 076 โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 19 44 31
58 077 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 11 8
59 092 โรงเรียนบ้านรวมใจ 9 12 12
60 217 โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 24 53 41
61 098 โรงเรียนบ้านศรีกองงาม 9 16 11
62 099 โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 11 17 15
63 100 โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 5 13 9
64 196 โรงเรียนบ้านสบคำ 4 13 7
65 195 โรงเรียนบ้านสบรวก 24 60 41
66 103 โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี 5 10 8
67 104 โรงเรียนบ้านสันกอง 13 31 21
68 109 โรงเรียนบ้านสันติคีรี 25 61 40
69 110 โรงเรียนบ้านสันติสุข 34 83 53
70 111 โรงเรียนบ้านสันถนน 18 36 28
71 113 โรงเรียนบ้านสันทราย 33 102 62
72 220 โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 37 59 53
73 201 โรงเรียนบ้านสันธาตุ(เชียงแสน) 4 9 8
74 117 โรงเรียนบ้านสันนา 7 17 12
75 118 โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 12 20 17
76 120 โรงเรียนบ้านสันมะนะ 2 5 4
77 122 โรงเรียนบ้านสันหลวง 13 23 20
78 203 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่จัน) 11 24 11
79 106 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(แม่สาย) 5 14 9
80 124 โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 2 4 3
81 125 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1 3 2
82 126 โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 8 16 14
83 233 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 34 47 44
84 131 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 18 44 29
85 132 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 13 37 20
86 135 โรงเรียนบ้านห้วยหก 3 8 4
87 136 โรงเรียนบ้านห้วยหยวกป่าโซ 5 9 8
88 137 โรงเรียนบ้านห้วยอื้น 8 15 9
89 128 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 23 54 37
90 129 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 66 131 92
91 134 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 19 11
92 133 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 8 10 9
93 144 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 5 11 8
94 045 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 21 80 34
95 097 โรงเรียนบ้านเวียงพาน 45 90 72
96 096 โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 12 20 18
97 139 โรงเรียนบ้านเหมืองแดง 6 13 9
98 138 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงน้อย 3 13 6
99 081 โรงเรียนบ้านแม่คำ 7 23 11
100 222 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 14 28 21
101 218 โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 65 162 109
102 080 โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 5 9 8
103 212 โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 9 21 15
104 083 โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 85 226 148
105 088 โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 25 44 37
106 089 โรงเรียนบ้านแม่สลองใน 1 6 3
107 090 โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 10 25 15
108 091 โรงเรียนบ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม 7 18 9
109 084 โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 1 1 1
110 186 โรงเรียนบ้านแม่แพง 20 36 31
111 140 โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม 5 9 8
112 069 โรงเรียนบ้านโป่ง 8 36 15
113 070 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 21 39 24
114 141 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 14 21 19
115 142 โรงเรียนบ้านใหม่สันติ 8 12 12
116 143 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 12 21 19
117 046 โรงเรียนบ้านไทรทอง 3 13 5
118 094 โรงเรียนบ้านไร่ 10 23 12
119 146 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1 1 1
120 232 โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 21 40 25
121 150 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 0 0 0
122 199 โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 14 34 26
123 152 โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 15 40 27
124 157 โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 17 27 23
125 202 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 35 78 57
126 159 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 10 23 13
127 205 โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 3 10 6
128 163 โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 19 39 22
129 213 โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 13 28 21
130 165 โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 6 17 9
131 167 โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 5 9 8
132 169 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง 6 17 6
133 214 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ 4 4 4
134 171 โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 17 29 26
135 200 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 35 116 61
136 168 โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 19 43 34
137 206 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 12 32 21
138 155 โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 19 39 29
139 156 โรงเรียนโยนกวิทยา 4 5 4
140 234 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 24 43 33
141 002 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย 0 0 0
142 230 โรงเรียนกิตติคุณดอยหลวงวิทยา 2 4 2
143 009 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 21 72 40
144 145 โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา 2 4 2
145 149 โรงเรียนปิยะพรพิทยา 0 0 0
146 154 โรงเรียนมานิตวิทยา 14 34 15
147 182 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จันเชียงราย 0 0 0
148 160 โรงเรียนศิวิไลพิทยา 0 0 0
149 162 โรงเรียนศุภปัญญา 5 7 7
150 170 โรงเรียนอนุบาลนิมิตใหม่ 0 0 0
151 231 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก 2 4 3
152 175 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 0 0 0
153 176 โรงเรียนอนุบาลสุภาพรรณ 0 0 0
154 178 โรงเรียนอนุบาลอำพร 0 0 0
155 180 โรงเรียนอารียาวิทย์ 0 0 0
156 008 โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 20 37 29
157 153 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1 2 2
158 181 โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 8 9 8
159 207 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 6 33 8
160 166 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา) 0 0 0
161 179 โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 6 7 6
162 208 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 16 62 24
163 209 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 9 13 10
164 015 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง 2 6 4
165 017 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล 9 15 12
166 018 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง 0 0 0
167 020 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว 3 6 3
168 239 โรงเรียนเทศบาลตำบลห้วยไคร้ 0 0 0
169 240 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงพางคำ 0 0 0
170 021 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) 9 14 10
171 161 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 2 3 3
รวม 2111 4655 3203
7858

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]