งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปลี่นนแปลงวันที่ในการแข่งขัน
รายการการพูดภาษาจีน ม.-ม.3 จากเดิมกำหนดแข่งขันวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เปลี่ยนเป็นวันที่ 7​ พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านแม่จันฯ
กิจกรรม เรียนรวม(ทุกประเภท) เตรียมสำเนาเอกสารหลักฐานของนักเรียนตามประเภทความพิการ ตามรายละเอียดเอกสาร หลักฐานของผู้เข้าแข่งขันตามประเภทความพิการ มีดังนี้
 1. บุคลลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 2. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 3. บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
 4. บุคคลออทิสติก
 5. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
ให้แนบสำเนาเอกสาร ข้อ1) หรือ 2) หรือ 3) และ 4)
 1. สมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
 3. ผลการคัดกรองตามแบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ. 2556 พร้อมแนบสำเนาวุฒิบัตรของผู้ดำเนินการคัดกรองที่ผ่านการอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 จำนวน 2 คน
 4. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบในปีการศึกษาปัจจุบัน
 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ให้แนบเอกสาร ข้อ1) หรือ 2) และ 3)
 1. สมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ระบุรับสติปัญญา (IQ) ต่ำกว่า 70
 3. แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) รายละเอียดครบทั้ง 8 องค์ประกอบในปีการศึกษาปัจจุบัน                                                                                                               แจ้งข่าวโดย ศน.ยุวเรศ  สุรินตา 
“โรงเรียนที่เข้าแข่งขันcrossword ทุกระดับชั้น
ให้นำ 1) นาฬิกาจับเวลา
 2)กระดาน corssword
3) อุปกรณ์เครื่องเขียนสำหรับบันทึกคะแนน
มาด้วย
แจ้งข่าวโดย ศน อังคาร  อยู่ลือ ผู้รับผิดชอบสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเอแมท ทุกระดับชั้น
ให้นำ 1) นาฬิกาจับเวลา
2)กระดานเอแมท
3) อุปกรณ์เครื่องเขียน มาด้วย.

แจ้งข่าวโดย ศน โสภาพร
ผู้ประสานงานการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์
โรงเรียนที่จะเข้าแข่งขัน
โครงงานคณิตศาสตร์ทุกรายการ

ให้นำโต๊ะวางแผนโครงงานและอุปกรณ์มาด้วย

(เจ้าของสถานที่ไม่มีโต๊ะบริการให้ยืม)
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การแข่งขันโครงงานทุกประเภทของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกรายการให้ส่งเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 1 เล่ม ณ ห้องนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และให้นำโต๊ะจัดแสดงมาเอง ทั้งนี้ติดต่อ ศน.โสภาพร ไสยแพทย์ เบอร์ 081-6038531
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมวัย

 หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย ทั้ง 2 รายการ มีดังต่อไปนี้
1.ธรรมชาติแสนสวย
2. เมืองไทยที่รัก (อาจเกี่ยวกับ ชุมชนของฉัน , เศรษฐกิจพอเพียง. , ประเพณีวัฒนธรรม). 3. อาเซี่ยนน่ารู้.
ข่าวจาก ADMIN
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 
กิจกรรมหมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 , ม.1-3
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ป.4-ป.6 , ม.1-3
3. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ป.4-ป.6 , ม.1-3

*** ให้โรงเรียนเรียนเตรียมโต๊ะ มาด้วยเนื่องจาก สถานที่จัดไม่มีโต๊ะให้ แต่จะกำหนดพื้นที่ให้จัด**
 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
โรงเรียนที่เป็นตัวแทน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 
เตรียมอุปกรณ์ มาในวันแข่งขันตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. ถ้วยกระเบื้อง / จานแก้ว                5 ใบ
2. บีกเกอร์ขนาด 250 ml                  2 ใบ
3. หลอดหยดสาร                              2 อัน
4. แท่งแก้ว                                      5 แท่ง
 
 
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 
เตรียมอุปกรณ์ มาในวันแข่งขันตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. ดินน้ำมัน 1 ก้อน                                       1 ก้อน
2. บีกเกอร์ขนาด 1000 ml                            2 ใบ
3. เครื่องชั่งสปริง                                          1 เครื่อง
4. ตะขอตัว C (สำหรับยึดดินน้ำมันขณะชั่ง)       1 ตัว
5. น้ำเปล่าสำหรับใช้ทำการทดลอง 2000 ml
 
รายการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับชั้นป.4-6และ ม.1-3
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
        - โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้เตรียมเครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์โครโฟน มาในวันที่แข่งขัน
 
การแข่งขันหุ่นยนต์  
ขอให้โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการเตรียมสนามแข่งขัน อุปกรณ์สนาม วัสดุ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการแข่งขันมาในวันแข่งขันหุ่นยนต์ด้วย
 
เรียนเชิญ ADMIN ระดับกลุ่มโรงเรียน ทั้ง 21 กลุ่มโรงเรียน กลุ่มละ 2 คน
เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งานของระบบการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวล่ 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม หิรัญนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 
 
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 10:20 น.
- ประมวลภาพกิจกรรม -
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 26 สิหงาคม 2562
ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน สพป.เชียงราย เขต 3


 
- ADMIN -
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 15:21 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 21 ส.ค.-15 ก.ย. 2562
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  5 ก.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 6 ก.ย. 2562
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  10 ก.ย. 2562
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7-8 พ.ย. 2562
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน จะแจ้งให้ทราบต่อไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2562
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2562
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2562
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2562
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสุโขทัย 21-23 ธ.ค. 2562
เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทุกกลุ่ม
        ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสายน้ำจัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

- ADMIN -

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 171
จำนวนทีม 2,111
จำนวนนักเรียน 4,655
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,203
จำนวนกรรมการ 1,114
ครู+นักเรียน 7,858
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,972
ประกาศผลแล้ว 228/229 (99.56%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 3
เมื่อวาน 30
สัปดาห์นี้ 147
สัปดาห์ที่แล้ว 330
เดือนนี้ 89
เดือนที่แล้ว 733
ปีนี้ 822
ทั้งหมด 131,701