เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิจฤชา สุเตนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงราย เขต 3 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 เมธี ศน กรอกคะแนน
6 ว่าที่ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
7 นายเอกสิทธิ์ สนิทดี โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
8 นางสาวมรกต มณีรัตน์ โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
9 นางสาวณัณภัส กันแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยหก เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
10 นางสาวเกศณี สมพันธ์ โรงเรียนบ้านสบคำ เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
11 นายกิจฤชา สุเตนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการบันทึกคะแนน ผลการแข่งขัน
12 นายเอกชัย รติพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
13 นางอรนงค์ ศรีนุช นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
14 นางจินตนา หมื่นภิรมย์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
15 นางสาวสุรีย์พร อุดปิน นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
16 นางสาวมะลิวัลย์ วงศ์ชัยคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
17 นางสาวกิ่งดาว สัญสุวรรณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
18 นางพัชรินทร์ กาบุญค้ำ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
19 นางปนัดดา กาวิใจ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
20 นางสาวกัลยา เกเย็น พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
21 นางสาวอำภา คำหล้าทราย อัตราจ้าง สำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน
22 นางนัทอัญ ทะสร้อย นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นายกิจฤชา สุเตนันต์ 091-4699145
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]