รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ณ จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กหญิงธัญชญากร  บางลับแลง
 
1. นางกัญญ์วรา  มณฑา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 86 1. เด็กหญิงศศิการณ์  จันทร์เป็ง
 
1. นายสมศักดิ์  ยนทะวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงการะเกด  เชอมือ
 
1. นางสาวศศิภรณ์   มูลสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนวลแข  ละคำ
 
1. นางสมจิตร  ไชยปัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงสุชาดา  เบเช
 
1. นายศักดิ์อนันท์  จันทร์ทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กหญิงเบญจพร  ไทยใหญ่
 
1. นางสาวเรวดี  เปี่ยนคิด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วปานัน
 
1. นางนวลศรี  คำเพียร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. นางสาวสุณิชชา  อุดทา
 
1. นางสุทธิพร  สุภาษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์) 1. เด็กชายนวดล  คำแสง
 
1. นางจิตลดา  โกเสนตอ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันบุญเรือง 1. เด็กชายพุทธคุณ  จีนพันธ์
 
1. นางสุภัค  มุงเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูล 1. เด็กหญิงแสงพัตร์  จันทร์แสง
 
1. นางพิมพิกา  ทาโน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย 1. เด็กชายจิรสิน  ใจยาคำ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ชัยมงคล
 
1. นางสุนา  เทศารินทร์
2. นางกัญญาณัฐ  จองสุรียภาส
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพญาไพรไตรมิตร 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมื่อแลกุ
2. เด็กหญิงสิดาพร  ลามือ
 
1. นางสาวภัตราวดี  ใยดวง
2. นางสาวชญานี  อุดอาจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงฝ้าย  สามหลวง
2. เด็กหญิงพิม   สามหลวง
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวดรุณี  สายแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เกษจรัล
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   ติยะกว้าง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายเกียรติภูมิ   ธนานนทพันธุ์
 
1. นายก้องเกียรติ  จันทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กหญิงฐปนัท   มุ่งการ
 
1. นายคมสันต์  สุผาครอง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายวธัญญู  รวยบุญญาธิการ
 
1. นายพิสิฐณัฐ  แวงวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  หมื่อแล
2. เด็กชายภัทรกร  วงษ์สลับ
3. เด็กหญิงแพวา  หมื่อโป๊ะกู่
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   แบลเชะ
2. เด็กหญิงรณพร  เบเช่
3. เด็กหญิงหทัยชนก  ธนันวงศ์
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กหญิงดวงกมล  นามจันทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ปัญญารุจิกุล
3. เด็กหญิงวิภาพร  นามแสง
 
1. นางสาวเกษร   จินดาธรรม
2. นายอภิวิชญ์   ตันตุลา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงฐิตยา   รินต๊ะมา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เยอแจะ
3. เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี
 
1. นายจักรกฤษณ์  ห้วยไชย
2. นางศิริรัตน์   พรานกวาง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนาถยา  พันยาวงค์
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  นนทอง
 
1. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย
2. นายอนันต์  อุดเต็น
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายธีรภัทร  เบเช
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
2. นางสาวรัชนี  รักแม่
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 1. เด็กชายทีปกร  คำมาตั้ง
 
1. นายเฉลิมพล  ติ๊บมณี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนงาม 1. เด็กชายตะวัน  แซ่จ๋าว
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทองไฝ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. นายอ๋องเมือง  ทำดี
 
1. นางเนตรนภา  สุทธกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชกมล  สิงห์เดชะ
2. เด็กหญิงสุนิษา  เขียวเพ็ชร
 
1. นายวสุรัตน์  เขื่อนแสง
2. นางสาวจีระพร  ปิยะดา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงชมพู่  เชอหมื่อกู่
2. เด็กหญิงนารี  ลาหู่นะ
 
1. นายอนันต์  อุดเต็น
2. นางสาวปพัชญา  แก้วชัย
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1. เด็กชายศิรภัทร  หมื่อแลกู่
 
1. นางสุภาพร  มูลชัยยะ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (บ้านแม่เลียบแม่บง) 1. นายพงศ์ศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายภัฏธณพงษ์  วรโชติอนันต์กุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กชายอาชวิน  ไชยรินทร์
 
1. นางสาวเมธาวดี  นุชคำ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กชายศุภวัตร  เยต๊ะ
 
1. นางสาวแก้วใจ  สำเภาแก้ว
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงรำไพ  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวธนีพันธุ์  บุญเล่อร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติคีรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แซ่ไป๋
2. เด็กชายภาสกร  แซ่เย่ว์
3. เด็กหญิงอาหมี่  เมอแลกู่
 
1. นางสาวเจนจิตร  ใจกว้าง
2. นางสาวพัชริดา  เวียงยา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. นางสาวคำเงิน  บุญทอง
2. นายธนพัฒน์  โกแสนตอ
3. นางสาวนาง  นามแสง
 
1. นางนิสารัตน์  เขื่อนเพชร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชาย เฉลิมเกียรติ   การิน
2. เด็กชายอครเดช   แก้วดำ
 
1. นายเอกชัย   บุญสาม
2. นายนพดล   ไชยช่อฟ้า
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 1. เด็กชายบุญ  บางน้อย
2. เด็กชายอนุชา  จันทาพูน
 
1. นายอนุชิต  พรมอ้าย
2. นายพยุง  เวยเชกู่
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นแม้
2. เด็กชายสุธี  พูลทวี
 
1. นางสาวณฐมน  สิทธิชัย
2. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กชายธิติวุฒน์  แอแตะ
2. เด็กชายสมชาย  จะมูแสน
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปูนกลาง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  อินทร์วงค์
2. เด็กชายบัลลังก์  ฉางข้าวชัย
 
1. นายวิระวัฒน์  โชติพงษ์
2. นายวรวุฒิ  ทาแกง
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันนา 1. เด็กหญิงจริญญา  เจริญแสง
2. เด็กหญิงฟ้าใส  วันดี
3. เด็กหญิงเพธารินทร์  ปรำ
 
1. นางสาวนิภาพร  ตาสุมา
2. นางกรวิกา  อนันต์ประสิทธิ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงยอด   นามสังข์
2. เด็กหญิงวรรทอง   หงษ์คำ
3. เด็กหญิงสายฝน   ทะสุใจ
 
1. นางธันวธู   สีพรมติ่ง
2. นายศิวรา   แสนสบาย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กหญิงชัชญากรณ์  เคนคำ
2. เด็กหญิงพรสุดา  ตุ้ยกาศ
3. เด็กหญิงสุธิดา  เจะโจทย์
 
1. นางสาวกมลชนก  ชัยชนะ
2. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กชาย.ชาญณรงค์   ลือเรือง
2. เด็กหญิงจิรัชญา    จันทาพูน
3. เด็กชายชาครีย   ทำบุญ
 
1. นายวีระพง์   ภิมาลย์
2. นางสาวอารยา  น้อยหมอ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมปัญญา
2. เด็กหญิงพริก  ชุ่มใจ
3. เด็กหญิงพิม  นามยี่
 
1. นางชีวานันท์  กาสมุทร
2. นางสาวจุฑารัตน์  เทศนอก
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวนพรัตน์  ก้อใจ
2. นางสาวพัชราภรณ์  ทรายทุ่ง
3. นางสาวสายฝน  เพชรใส
 
1. นางชีวานันท์  กาสมุทร
2. นายกฤษดา   กามนต์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นชื่น
2. เด็กชายภัทรภูมิ  คำพีระ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  คำลือ
2. นางสาวคงขวัญ  คำน้อย
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฏฐากร  แยส่อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มปากพิง
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางกัลยา  สิทธิ์ประเสริฐ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงคำแก้ว  คำปัญญา
2. เด็กหญิงพรนภา  โสภา
3. เด็กหญิงพิชญานันท์  จันทร์อุดม
4. เด็กหญิงมนตรา  คำหอม
5. เด็กหญิงวรรณภา  นามแก้ว
 
1. นางโสภาวดี  โชติการจักรรัตน์
2. นางสาวกนกลักษณ์  มณีวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงประภัชรา  อุ่นเจริญ
3. เด็กหญิงพิชญา  แซ่ลี
4. เด็กหญิงฟาริดา  อรุณจิตติ
5. เด็กหญิงรัชนี  แซ่หวง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ท่าดีสม
2. นางสาวกชพรรณ  ขยันกิจ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นางสาวนภา  ยี่เป็ง
2. นางสาวปริญญาพร  เรืองไสย
3. นางสาวฟองนวล  นามหน่อม
4. นางสาวสุภิชชา  อินทอง
5. นางสาวอาภัสรา  พุทธรักษา
 
1. นางวันดี  สมรัตน์
2. นางหทัยทิพย์  ตรีชา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  จุมปู
2. เด็กหญิงพิมนภา   ดาวคำ
3. เด็กหญิงวิชญาดา  สายเมืองใจ
4. เด็กหญิงเปมิกา  ปุกยะดา
5. เด็กหญิงแพรวา  ยิ้มพาย
 
1. นางกัญณภัทร  อินทา
2. นายอนุกูล  ต่างใจ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓ (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๔) 1. เด็กหญิงจันทนา  ลุงส่วย
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สามแก้ว
3. เด็กหญิงนัททชา  บังประภัย
4. เด็กหญิงศศิญา  ลายเฮือง
5. เด็กหญิงศศินิภา  ใจวัลย์
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นายพิพัฒน์  เมธีรัตนกูล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวน้ำตาล  แสงคำ
2. นางสาวพรนภา  นามปิน
3. เด็กหญิงฟองแก้ว  รูปงาม
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชายศักดิ์
5. นางสาววรางคณา  พิชัย
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมี
2. เด็กหญิงปิยะพร  จันทรา
3. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ปอหลง
4. เด็กชายสิงหา  ไชยพงษ์
5. เด็กชายหล้าอ่อน  กามล
 
1. นางสาวทิชากร  สุขศรี
2. นางสาวพัชรี  พิชัยรัตน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชนาภัทร  แซ่ล้า
2. เด็กหญิงณิชนันท์  เยลุ่ม
3. เด็กหญิงพัชราภา  รุ่งพรไพโรจน์
4. เด็กชายวรภัทร  สมุทรคำ
5. เด็กหญิงอภิชญา  ปิงยอง
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางแสงเดือน  ชัยปัญหา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 1. นางสาวกชกร  อามอ
2. เด็กหญิงกนกพร  อยู่ลือ
3. เด็กชายจีรกิตติ์  มาเยอะ
4. เด็กหญิงชญานิศ  ทิพย์นวล
5. เด็กชายณัฐพล  แซ่ลี
6. นายตรีรนันท์  ปอแฉ่
7. เด็กชายประวัติ  จันทะวงศ์
8. เด็กหญิงปรียาพร  อามอ
9. เด็กชายพรชัย  จือเปาะ
10. เด็กหญิงพิชญา  เปียงแล
11. เด็กหญิงม่อนแสนดาว  จือเปาะ
12. เด็กหญิงรินดารัตน์  ดวงแก้ว
13. เด็กหญิงลลิตา  วัฒนาชัยมงคล
14. เด็กหญิงวันทนา  เยอส่อ
15. เด็กชายสิทธิชัย  ไวจันทร์
16. เด็กชายสุทธิพงษ์  หวัง
17. เด็กหญิงสุภาพร  ปอแฉ่
18. เด็กชายอานนท์  มาเยอะ
19. เด็กชายเมธัส  มาเยอะ
20. เด็กชายเอกภพ  เยอเบาะ
 
1. นายชวลิต  พิศาลชัยกุล
2. นายวีระศักดิ์   อุดทา
3. นายวุฒิภัทร   ยศบดินทร์
4. นางสาวพรสุรีย์   แก้วพิลา
5. นางสาวยุพาพร  ถมหนวด
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายกวิน  แซ่เต้น
2. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แซ่เซียว
3. เด็กชายกำพล  เปียแช
4. เด็กชายตะวัน  แซ่เต้น
5. เด็กชายธนา  บีเช
6. เด็กชายนิกรณ์  เบเชกู่
7. เด็กชายนิพล  เบเชกู่
8. เด็กชายบารมี  แซ่ลี
9. เด็กชายพิชิตพงษ์  แซ่ลี้
10. เด็กหญิงวรัญญาพรณ์  แซ่บู๊
11. เด็กชายวริทธ์  มั่นหมาย
12. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่จ๋าว
13. เด็กชายศุภกิตติ์  แซ่จ๋าว
14. เด็กหญิงสาทู่  เชอหมื่อ
15. เด็กชายสิริภาส  โยเบี๊ยะ
16. เด็กชายสุพงษ์  หวุ่ยยือกู่
17. เด็กชายสุรัตน์  หวุ่ยยือกู่
18. เด็กหญิงอากู่  เมอโป
19. เด็กชายเอกภพ  เบียก่า
20. เด็กชายไชยวัฒน์  ยูเบีย
 
1. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
2. นางสาววรรณา  ปาติ๊บ
3. นางสาวกัญญาณัฐ  ปูนา
4. นางสาวปภาณี  ศิริปัญญา
5. นางสาวจิรัชญา  นวลมะ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุทธวงษ์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ธนูศร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1. เด็กหญิงอาส้ม  คะฉิ่น
 
1. นางวิรัญญา  จันทาพูน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เพเหมีย
 
1. นายโสรัจจะ  รัชตฟุ้งพุทธา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายชัยลักษณ์  ลัดดา
2. เด็กหญิงนฤภร  ซาวคำเขต
 
1. นางกัญณภัทร  อินทา
2. นายอนุกูล  ต่างใจ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กชายคณนพัฒน์  ก้างออนตา
2. เด็กหญิงภูวษา  ก้างออนตา
 
1. นางกชพร  จับใจนาย
2. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงปรียาวดี   กลิ่นสด
2. เด็กชายสมคิด   ลาหู่นะ
 
1. นางสาวจิราภรณ์   พรมรัตน์
2. นายนราวิชญ์  คำแปง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 93.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  วงศ์บุญชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดวงดาว  แซ่งย่าง
3. เด็กหญิงธนพร  ทรายมูล
4. เด็กหญิงนันทพร  จันตา
5. เด็กหญิงปิ่นคำ  คำปัญญา
6. เด็กหญิงภคนันท์  มณีอิน
7. เด็กหญิงวันแสง  ไทยใหญ่
8. เด็กหญิงศิริวิมล  คำฮอง
9. เด็กหญิงเกี๋ยง  นามยี่
10. เด็กหญิงแสงดาว  หลงแก้ว
 
1. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
2. นายณัฐพงษ์  แปลกปลาด
3. นางสาวสุรินพร  ก้างออนตา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  แสงนาค
2. เด็กหญิงจิราพร  ลอแก้ว
3. เด็กหญิงซาร่า  แสงทิพย์
4. เด็กชายธรรมนูญ  คำยวง
5. เด็กชายปิยะ  สายมี
6. เด็กหญิงพรรณราย  ปัญญา
7. เด็กชายภูมินทร์  ใจมา
8. เด็กหญิงรัตติพรรณ  แซ่หลี่
9. เด็กชายสมพงษ์  แซ่ลี่
10. เด็กชายเสฐวุฒิ  สุขเสาร์
 
1. นายโยธิน  ปินทรายมูล
2. นางสาวสุรินพร  ก้างออนตา
3. นายเกียรติชัย  ทรายหมอ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจีน  ติยะพิษณุไพศาล
2. เด็กหญิงซูบีน  พาร์ค
3. เด็กหญิงธาริดา  คงมั่นวัฒนา
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยมณี
5. เด็กหญิงวรวลัญช์  คำลอย
6. เด็กหญิงวรัชญา  วุฒินันชัย
7. เด็กหญิงวันวิสาข์  อุดรประดับ
8. เด็กหญิงหญิง  กองแก้ว
9. เด็กหญิงอริสา  หมั่นงาน
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำใส
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางสาวสุชญา  พันธุรัตน์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงจิดาภา   แซ่ลี
2. เด็กหญิงจีรณา   เบื่อผะ
3. เด็กหญิงชมพู่  ลอกะ
4. เด็กหญิงชุตินันท์   กูผะ
5. เด็กหญิงดาณี  ยาแล
6. เด็กหญิงดาว   แสงวิน
7. เด็กหญิงทองคำ   หย่างจา
8. เด็กหญิงน้ำฝน   บุญเมือง
9. เด็กหญิงศรีทอง   สมคิด
10. เด็กหญิงสุนิศา   ท้าวแก่นสาร
 
1. นางบัวจันทร์  ขุนซาง
2. นายภัทรวุธ  พ้นภัย
3. นางสาวศิริยา  สมบูรณ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  จันทร์เกษม
2. เด็กชายชาตรี  นามแก้ว
3. เด็กชายธนกฤต  บุญปั๋น
4. เด็กชายบวรชัย  สั่งสอน
5. เด็กชายศุภกร  ไชยวงค์
6. เด็กชายสฮันร์  ใจแสง
7. เด็กชายอัมพุ  อินแสง
8. เด็กชายเบญจมินทร์  ไชยวรศิลป์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นายนัฐวุฒิ  ผัดเรือน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกฤษฎา   ศรีสวาสดิ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์   อยู่นอน
3. เด็กหญิงฉัตรฤทัย   วีระพงษ์
4. เด็กชายชีวานนท์   เจริญสุข
5. เด็กชายธนวิชญ์   พินำธรรม
6. เด็กหญิงพัชรา   อุ่นคำ
7. เด็กหญิงฟองนวล   อุ่นคำ
8. เด็กหญิงภูริชญา   ธรรมแสน
9. เด็กชายวชิรวิชญ์   เดชเวียงพูน
10. เด็กชายอานัส   ไทยอนันต์
 
1. นายจีรศักดิ์  ถาแหล่ง
2. นางสาวกรรณิการ์  ไชโยกาศ
3. นายธีรพงษ์  สิมารักษ์
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงพิชญาภา   ตาประโคน
2. เด็กหญิงสลินทิพย์  ยอดเงิน
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศรีวิชัย
2. นางสาวณัฐนิชา  เสียงอ่อน
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 1. เด็กหญิงนัทธิดา   ณะวันดี
2. เด็กชายภานุวัฒน์   มงคลดี
 
1. นางสาวประภัสสร  โคตรประดา
2. นายเฉลิมพล   ติ๊บมณี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายรณกฤต  ภู่สุวรรณ
 
1. นายนิกรณ์  ปงลังกา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพรพรรณ   ชัยวงค์
 
1. นายพรไพรสณฑ์  จันทราพูน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงลัดดา  เบเชกู่
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกันยาตรี  นามใส
 
1. นางดวงใจ  ชัยมงคล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายสดุดี  สวนพิทักษ์
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่จาง
 
1. นายศุภกิจ  ไชยรินทร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงพรรทิกา  เยต๊ะ
 
1. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์  พิบูรพัฒน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงชุติภา  ป่ายื้อ
 
1. นางสาวปรางปัจฉมาภรณ์  พิบูรพัฒน์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงนาสิละ  ลาหู่นะ
2. เด็กชายปุ๊ขิ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวภัณฑิรา  เมืองปัญโญ
2. นางสาวสุนารี  ค้ำชูกานน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงคำตุ้ย   แสงดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   สามมุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติญา   วงค์ไชย
2. นางสาวภัสสร   ใจอินทร์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. เด็กหญิงมะลิสา  เชอมือกู่
2. เด็กหญิงเบญญา  เชอมือกู่
 
1. นางสาวทักษยา  กองมงคล
2. นางสาวสุภัสรา  ทะนุ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นายติณณภพ  กุลทอง
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มาอุด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  -
2. เด็กหญิงพลอย  วิยาภรณ์
3. เด็กชายแสงแก้ว  ไทยใหญ่
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นางสาวศรีนวล  เดือนเพ็ญ
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจดี
3. เด็กหญิงอุ่นคำ  จันทาพูน
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายกวินท์  ชุ่มมงคล
2. นายณัฐวุฒิ  ยะถาคำ
3. นายนัฐพงษ์  ศรีมนัส
4. นายมังกร  ต๊ะพรมมา
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  หลายแห่ง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  คำแปง
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
2. นางสาวบงกชกาล  ก้างออนตา
3. นางสาวพิลัย  ก๋าไชย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปรัชญาพล  ปัญญาเบญจพล
 
1. นายศรัญญู  สุจา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายนัฐพงษ์  ศรีมนัส
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพัชราพรรณ   พ้นภัย
 
1. นายจีรศักดิ์   ถาแหล่ง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา 1. เด็กหญิงนิชดา  มาเยอะ
 
1. นางสาวกัณภัส  แสนกาศ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาจา
 
1. นายจิณณะ  ชำนาญยา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายมังกร  ต๊ะพรมมา
 
1. นายพลกฤต  ศรีนันตา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  จะยี
 
1. นายสมเกียรติ  กิติคำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงแอนนิต้า  แบเซกู่
 
1. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี 1. เด็กชายชัยชยพนต์   ชัยวัลลา
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  ใจเที่ยง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายกิตติชัย  เจริญมหาโชค
 
1. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหม่อแล
 
1. นางสาวเมชญา  กิตตินภาพงษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. นางสาวใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย 1. เด็กชายธีราทร   บุญมา
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   หมื่นวังใน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. นายศุภชัย  มาเยอะ
 
1. นางแสงดาว  กันทะสาร
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ 169 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำลือวงศ์
 
1. นายทนงศักดิ์  แสนมา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงแอนนิต้า  แบเซกู่
 
1. นายวันมงคล  กุณา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงกันต์กมล  สิงห์โตวรรณา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วิงไธสง
3. เด็กชายจีระเดช  พันธ์ุใย
4. เด็กหญิงชุดา  เพชรเขมา
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงณิจสุภา  ปันซางคอน
7. เด็กชายภูวารินทร์  คำฟู
8. เด็กชายยุทธวีร์  หนั่นต๊ะ
9. เด็กหญิงสิดาพร  โสติผล
10. เด็กหญิงอรนุช  วิชัยนุกุล
11. เด็กชายอาหลง  แซมือ
12. เด็กหญิงเบญจพร  ก๋าคำ
 
1. นายอนุกุล  นามปัน
2. นายยุทธนา  กันทาเดช
3. นายดนัย  เชาว์ยุทธ
4. นายพุฒิพงษ์  กงแก้ว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงกาญจนา  นามแก้ว
2. เด็กหญิงกานติมา  คำปาแฝง
3. นางสาวนาง  บุญมา
4. เด็กหญิงนิศานาถ   ดอยแก้วขาว
5. นายบอน   ขันเงิน
6. เด็กหญิงปนัดดา   น้อยธง
7. นายผไทเทพ  หมั่นคงคำ
8. เด็กหญิงพิยะดา  เนื่องเจริญถาวร
9. เด็กหญิงภัณฑิลา  คลทรงแสน
10. เด็กชายศุภณัฐ  เมืองแก้ว
11. นางสาวเหมย  ทาสุข
12. นางสาวไหมแก้ว  หงษ์คำ
 
1. นายคณิศร  โชครุ่งวัฒนา
2. นายสิทธิพงศ์  รัตนเดชาสกุล
3. นางสาวอิสราภรณ์  วงศ์ใจศักดิ์
4. นายศิวะดล  ยาวิชัย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงกชกร  ใจวรรณ
2. เด็กหญิงกรวรรณ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงการัยภา  นายหน่อ
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่จ๋าม
5. เด็กชายจักรภัทร  ลายเฮือง
6. เด็กหญิงจิตรานุช  ยี่หล้า
7. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญมี
8. เด็กหญิงจิรานันท์  คำส่า
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  แซ่เล้า
10. เด็กหญิงชญานิศ  จางโหย่
11. เด็กหญิงชยาวีร์  อินทร์ตา
12. เด็กชายชวัลวิทย์  มาเยอะ
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเฮือง
14. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนเหลียว
15. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจนหน่อ
16. เด็กหญิงณิชา  ส่วยส่า
17. เด็กหญิงณิชารีย์  แสนเหลียว
18. เด็กชายธรณ์เทพ  พิมพิลา
19. เด็กหญิงธัญชนก  เกตุน้อย
20. เด็กหญิงธิดาพร  คำอู๋
21. เด็กหญิงนงนภัส  ลุงจ่าม
22. เด็กหญิงนพพันธุ์เกล้า  แชหมื่อ
23. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี
24. เด็กหญิงนิวตี้  อาเจาะ
25. เด็กหญิงน้องเอ  แซ่ลี
26. เด็กหญิงพระพร  แซ่จ๋าง
27. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ลุงส่า
28. เด็กหญิงภูริตา  รุ่งแสงธรากุล
29. เด็กหญิงมณฑิตา  อาจอ
30. เด็กหญิงลดาวรรณ์  เปียงแล
31. เด็กหญิงวรนุช  บัวคำ
32. เด็กหญิงสมหญิง  แสงแก้ว
33. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ยอดเงิน
34. เด็กชายสิทธิพล  ซอยะ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลภัสพรไชย
36. เด็กหญิงอรวรา  บุญมี
37. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ใส่นวล
38. เด็กหญิงอาทิตยา  แลเชอ
39. เด็กหญิงเขมจิรา  นามทิพย์
40. เด็กหญิงเมษา  อ่วยยื่อ
 
1. นางสาวอัญชลี   เมฆวิบูลย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงรัตนา  อาชอ
 
1. นางเพ็ญศรี  การบรรจง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กหญิงบูจู  มาเยอะ
 
1. นางเพ็ญศรี  การบรรจง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิมประภา   คำแสง
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรปรียา   แนใหม่
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงปารณีย์   กาฬภักดี
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณัฐพร   เอี่ยมอรุณวรรณ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายชัยภัทร  ศรีทัศน์
 
1. นายทรงธรรม  สร้อยยานะ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพง 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ชาวลี้แสน
 
1. นายวิโรจน์  สลีสองสม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงเกวลิน   บูนำ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กหญิงอาเตอะ  เชอหมื่อ
 
1. นายจักรพงษ์  ปงกันคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงจิรปรียา   แนใหม่
2. เด็กหญิงณัฐพร   เอี่ยมอรุณวรรณ
3. เด็กหญิงณิชาพร   แซ่เจา
4. เด็กหญิงบรรณสรณ์   ไพบูลย์ยิ่งยศ
5. เด็กหญิงปารณีย์   กาฬภักดี
6. เด็กหญิงพิมประภา   คำแสง
7. เด็กหญิงสุธีกานต์   จันทร์เทพ
8. เด็กหญิงเกวลิน   บูนำ
 
1. นายบุญยงค์  อินต๊ะวงค์
2. นายนิคม  ภูกันดาน
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงขวัญ  กันแก้ว
2. เด็กชายณัฐพล   วังฤทธิ์
3. เด็กชายธนทรัพย์   ถัง
4. เด็กชายธวัชชัย  สุขเจริญ
5. นายบุญแก้ว  อิ่นคำ
6. เด็กชายภุมรินทร์  ปัญญาดี
7. เด็กหญิงรอด  คำวงค์
8. นายศรัณยู   ยอดแสงกุล
9. เด็กหญิงสุธิดา  คาล่า
10. เด็กชายหลาววัน  สุขใจ
11. เด็กชายหองคำ  ดีจง
12. เด็กชายเบ๋ เบ๋  พม่า
13. เด็กหญิงแสงดาว  ไทยใหญ่
14. เด็กชายแสงอ่อง  มาเยอะ
15. นายใส่  คำวงค์
 
1. นายปริญญา  บุญมาศ
2. นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี
3. นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงธนพร  คำแก้ว
2. เด็กชายธนพัท  ยอดมูลดี
3. เด็กชายนนทพัทธ์  บุดดีคำ
4. เด็กหญิงนิจชญา  ทิวงค์เวียง
5. เด็กหญิงปริยาภัทร  นามคำ
6. เด็กชายพงศ์พิเศษ  จักรสาร
7. เด็กหญิงวรวลัญธ์  แก้วแสนเมืองเพชร
8. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ขันคำกาศ
9. เด็กชายอนุวัต  อินต๊ะแก้ว
10. เด็กหญิงเกณิกา  กันแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
3. นายกฤษฎิ์ดนัย  กันทาเหล็ก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจิระนุช  ปัญบือ
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ่งผล
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภัทรพาณิชย์กุล
4. เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข
5. เด็กชายวีรเนตร  จันทรายมูล
6. เด็กชายสุติวุฒิ  เมฆบนจันทร์
7. เด็กชายสุริยศิลป์  เกรียงทอง
8. เด็กชายอนาวิน  จินดาทลักร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางณัฐฐิรา  ศรีทอง
3. นางพรรณา  อวัยวานนท์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ขันธิวงค์
2. เด็กหญิงธนพร  คำแก้ว
3. เด็กหญิงนิจชญา  ทิวงค์เวียง
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  นามคำ
5. เด็กหญิงปานชนก  ปัญญามีเพียร
6. เด็กหญิงวรวลัญธ์  แก้วแสนเมืองเพชร
7. เด็กหญิงวาชินี  โชติวุฒิคุณ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลี
9. เด็กหญิงสาวิณี  ศรีทองใบ
10. เด็กหญิงสุธีรนาฏ  ชุ่มใจ
11. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีนาค
12. เด็กหญิงเกณิกา  กันแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  บุญมาศ
2. นางสาวนภาวรรณ  กันทะตา
3. นายกฤษฎิ์ดนัย  กันทาเหล็ก
4. นางสาวพวงพร  สุขปลั่ง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  เชอมือ
2. นางสาวมะลิ  เชอหมื่อ
3. นางสาวหมี่เม  เชอกอง
4. เด็กหญิงอรยา  สกุลปรีชารักษ์
5. นางสาวอาสึ  เชอหมื่อ
6. เด็กหญิงอาหมี่  เชหมื่อกู่
7. เด็กหญิงอาหมี่  เยส่อกู่
8. เด็กหญิงแอนนิต้า  แบแชกู่
 
1. นางสาวนริศรา  โกเสนตอ
2. นางสาววิไลพร  เสี่ยงกุศล
3. นายวันมงคล  กุณา
4. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกมนทัต   ลุงหลู่
2. เด็กหญิงกัลยากร   เหล่ารินทอง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจศักดฺิ์
4. เด็กหญิงธนพร   กงเรือ
5. เด็กชายธนภัทร   ฟูมเฟื่อง
6. เด็กหญิงธนัชพร   กองศรี
7. เด็กหญิงธัญจิรา   ประดาอินทร์
8. เด็กหญิงพิชญาภา  สมวรรณา
9. เด็กหญิงวิภวาณี   ศรีวิชัย
10. เด็กหญิงวิภาพร   วิวิธคุณากร
11. เด็กชายสิทธิโชค   ปัญญา
12. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญศรี
13. เด็กชายอนพัชร   บุญธรรม
14. เด็กหญิงอรวรรณษา   วรรณโสภา
15. เด็กชายเตชะสิทธิ์   สมนาศักดิ์
16. เด็กหญิงโสพิชา  ธรรมวงค์
 
1. นายเด่นณรงค์  งามผ่อง
2. นางสาวสุชาดา  บุบผา
3. นางสาวดรุณี  สายแก้ว
4. นายพรไพรสณฑ์  จันทราพูน
5. นางสาวกรรณิการ์  ไชโยกาศ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่จ๋าว
2. เด็กหญิงจิรัสยา  เงางาม
3. เด็กหญิงจิรานุช  ปัญบือ
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  เพ่งผล
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ภัทรพาณิชย์กุล
6. เด็กหญิงธิษณามดี  จีระยา
7. เด็กหญิงนัตธพร  แก้ววงศ์
8. เด็กหญิงปราณปริยา  จินดาธรรม
9. เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข
10. เด็กหญิงวชิรยา  ชมภูทอง
11. เด็กหญิงอมลณัฐ  ธรรมศิริ
12. เด็กหญิงอาชิง  อภิโชคสถาพร
13. เด็กหญิงเกศกนก  โกแสนตอ
14. เด็กหญิงไอริน  ลาพิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุธีร์  ศรีทอง
2. นางณัฐฐิรา  ศรีทอง
3. นางพรรณา  อวัยวานนท์
4. นางสาวปัทมา  ทองจำปา
5. นายวีระพงษ์  ภิมาลย์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายดาวิทย์  อมรเลิศเมธาวี
2. เด็กชายบุญธนา  หม่อโป๊ะ
3. เด็กชายสุรเกียรติ  เชอหมื่อ
4. เด็กชายอดิศร  แซ่ก่อ
5. เด็กชายอธิราช  แซ่ลี้
 
1. นายไกรวิชญ์  วงค์สุรินทร์
2. นางสาววรรณา  ปาติ๊บ
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์2 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  โทอรัญ
2. เด็กหญิงนฤชล  ครองเคหา
 
1. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
2. นายฤทธิชัย  วิชาเหล็ก
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงวีรวัลย์   สันตุฏฐิกุล
 
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์  นามเงิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์    อินตาวงค์
 
1. นางสาวอนุชธิดา  พึ่งพันธ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กชายนาโต  เลายี่ปา
 
1. นางเบญจวรรณ   กองคำ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชฎา  คำดี
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงรัตนพร  สิงห์แก้ว
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  ศรีร้อยคำ
2. เด็กชายคำสาย  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงบัวทอง  พรมมา
4. เด็กหญิงศิรประภา  บุญลือ
5. เด็กหญิงอรทัย  สมศรี
 
1. นายภานุวัฒน์  จันแปงเงิน
2. นางสายใจ  สุดฝั่งสาย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงณปภัสร์   สุริยะโชติ
2. เด็กหญิงอันนา   แสงมารี เลา
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. นายพีรชัย  แสงแก้ว
2. เด็กชายวีรพงษ์  วรรณสุข
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  บรรดิ
2. นางสาวสุภาพรรณ  ยวนมาลัย
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงรอยบุหลัน   เตมีศักดิ์
2. เด็กหญิงเด็กหญิงธนพร  อินต๊ะปา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  กันยะวงหา
2. นางสาวนภารัตน์  แซ่ลี้
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงลลิตา  แซ่หยี
2. เด็กหญิงวิชุดา  จะดะ
 
1. นางนุชรี  กันทะเนตร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่แอบวิทยาคม 1. เด็กชายจะมู  แซ่ทิ่ง
2. เด็กชายยอด  แซ่อ้าย
3. เด็กชายสิงห์  แซ่อ้าย
4. เด็กชายหวังหวัง  แซ่เฉิน
5. เด็กหญิงอาหมี่  หยียา
6. เด็กชายแสง  แซ่อ้าย
 
1. นายสมศักดิ์  พัฒนเสรีวงค์
2. นายสมนึก  ทิตา
3. นางสาวกิตติรัตน์  หมื่นสมบัติ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทาคำมา
2. เด็กชายจ่ายแดง  คำมูล
3. เด็กชายมนตรี  สองเมือง
4. เด็กชายวันเฉลิม  จันทร์ตรา
5. เด็กชายศุภชัย  คำวงค์
6. เด็กชายแสงชาย  โกศคำ
 
1. นายโสมนัส  อดิลักษณ์ศิริ
2. นายธนกฤต  ดั้นเมฆ
3. นายทัศนกฤษ  เด็ดขาด
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นายณัฐวุฒิ  อินทร
2. นางสาวพิมลดา  พรทะวงค์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  นาใจ
4. นางสาวสายฝน  ภีระบรรณ
5. นางสาวสุชาดา  ไชยะสร
6. นางสาวอลิษา  กระกัด
7. นางสาวอังคณา  อิ่นแก้ว
8. นางสาวอำพร  วรรณะวงค์
 
1. นายฐิตนนท์  บุญเจริญ
2. นายเชาวรัช  ศิริอำมาต
3. นายจรินทรฺ์  คำมาปัน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุณี  ยอดสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุณยานุช  หว่ยหล่อง
3. เด็กหญิงบูเซอ  ลอปิ
4. เด็กหญิงพัชรา  เพอเมีย
5. เด็กหญิงภาวินี  แช่มือ
6. เด็กหญิงมลทิพย์  ศรีวงค์
7. เด็กหญิงมาลี  หมื่อแล
8. เด็กหญิงรัตนา  ลอปิ
9. เด็กหญิงสุภาพร  ประทุม
10. เด็กหญิงเอ้ย  ดาย้อย
 
1. นางสุมณฑ์รัศมิ์   สิริวรรณะ
2. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญญา
3. นางธัญพร  อรรถเดช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นางสาวน้ำตาล  แสงคำ
2. เด็กหญิงบราลี  แซ่เซน
3. นางสาวพรนภา  นามปิน
4. เด็กหญิงวาสนา  เมอแล
5. เด็กหญิงสี  นามอ้าย
6. เด็กชายสุบรรณ  วงค์เดือน
7. นางสาวอาม  คำหล้า
8. เด็กหญิงเก่ง  แสงขัย
9. เด็กหญิงเมทินี  ยิ่งอานุภาพ
10. เด็กหญิงเอ้ย  ทองไทย
 
1. นายอนันต์  อุดเต็น
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
3. นายพงศธร  ไชยมะงั่ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธนาภัทร  ปาระนันท์
2. เด็กหญิงนุ่นกัลยา  นายหลง
3. เด็กหญิงฟองแก้ว  รูปงาม
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชายศักดิ์
5. นางสาววรางคณา  พิชัย
 
1. นางสาวมาริสา  เครื่องพนัส
2. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 1. เด็กชายสราวุฒิ  ใจวงค์
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อาย้อ
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีโลเพี้ยน
 
1. นางเบญจพร  อ้วนสุชาติ
2. นางสาวสายใจ  พวงสายใจ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงชญานี  จะหวะ
2. เด็กหญิงวรัณญา  โกเสนตอ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  กัปปะหะ
 
1. นางศิรินภา  มาละ
2. นางสาวปัทมา  ทองจำปา
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงนันดา   แซ่หลุ่ย
2. เด็กหญิงอรพรรณ   มณีวงค์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ   แซ่ลี
 
1. นางสาวดรุณี  สายแก้ว
2. นางสาวจิตสุขพัฒน์  สุขถา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงบูดอ   มาเยอะ
2. เด็กหญิงรัตนากร  อาหยิ
3. เด็กหญิงอาหมี่  เพเมียกู่
 
1. นางอรญา  สุขมาก
2. นายพชรวรรษ  จอมโนนเขวา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลาหู่นะ
2. เด็กชายหย่าโก๊ะ  เพอเมี่ยะ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงพิมราพัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายมงคลสวัสดิ์  สมหวัง
3. เด็กหญิงแสงดาว  เลิศอัครมณี
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายกฤษฎา  จันทร์ประเสริฐ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงธิติมา  เชอมือ
2. เด็กหญิงมาลิกา  เชอมือ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
2. นางสาวสุธารทิพย์  วุยแบ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันถนน 1. นายกำพล  ป่าสักเจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ภูมิประภาส
 
1. นายณัฐพล  เมืองมา
2. นายภานุวัฒน์  จันแปงเงิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฎฐวุฒิ  กาญจนพิศิษฐ์
2. เด็กชายนัทธพงศ์  เพชรปัญญา
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายพงษ์นรินทร์  เกิดกูล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายทุนแสง  คำแก้ว
2. เด็กหญิงวีรดา  เชมือกู่
 
1. นางกาญจนา  อินสองใจ
2. นางจินตนา  ยศดี
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงอารยา  มาเยอะ
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายพงษ์นรินทร์  เกิดกูล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจคำปัน
2. เด็กชายภัทรดนัย  ลือราช
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 1. เด็กชายมูซัน  นามยี่คำ
2. เด็กชายวีรชัย  ไตรบุญฮัก
 
1. นางรุ่งอรุณ  ต๊ะต้องใจ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพล  โว่ยแม
2. เด็กชายสมชาย  โวยยือกู่
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นายพงษ์นรินทร์  เกิดกูล
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปราณี  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงเขมิกา  ยี่ใหม่
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เกตุสุวรรณ์
2. นางวัฒจนาพร  จีระกาศ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิสัยเลิศ
2. นายภัทรนัน  คงตุ่น
 
1. นายบรรเจิด  อินสุพรรณ
2. นางสุดาภรณ์  อินสุพรรณ
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายทิพย์  วงศ์ษา
2. เด็กชายนัท  ไทยใหญ่
3. เด็กชายเลิศฤทธิ์  บัวขาว
 
1. นายวิระศักดิ์  ดีโนนอด
2. นายธัญธร  ธรรมวงค์
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายสมชาย  สุขารมณ์
2. เด็กชายสามารถ  บุญปั๋น
3. เด็กชายหนึ่ง  อุ่นแสง
 
1. นายสมเกียรติ  สาคร
2. นางสาวอัจฉรา  คำดี
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐชานนท์  จินต๊ะพาน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทร์นาง
3. เด็กหญิงรุจิรา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นายชนก  แสนติยศ
2. นายวัลลภ  เตชะปิตุ
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธวัช  คำแก้ว
2. เด็กชายธันวา  สัมผัสทอง
3. เด็กชายสาทิศ  จันทร์ทา
 
1. นายสมเกียรติ  สาคร
2. นายกรสมรรถ  จันทร์ใส
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายธีรศานต์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายมานะพงษ์  ลีวรรกุล
3. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่ลี
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นางสาวจิตกานต์  ทองวิเศษ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ 1. เด็กชายณกร  กิตติวานิชกุล
2. เด็กชายณัฐนิธิ  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงพัชญ์พิดา  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงวิชญาพร  แซ่เจียว
 
1. นายธนาวุฒิ  ศรีบริบูรณ์
2. นายอภิเชียร  ไชยติ๊บ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันนา 1. เด็กชายสมศักดิ์  รัตนวงค์
2. เด็กชายอัมรินทร์  นามนวล
3. เด็กชายเดชเดชา  นามนวล
 
1. นายอำพล  ใจภิภักดิ์
2. นายสิทธิชัย  กิริยา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล 1. เด็กชายนันณทัต  เสนแก้ว
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ไชยวรรณ์
3. เด็กชายศุภกร  เขื่อนแก้ว
 
1. นางยุพิน  มั่งมูล
2. นางสมศรี  โคตรนรินทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะหัน 1. เด็กหญิงกัลยากร  เชอมึ
2. เด็กหญิงจีระนันท์  อ่วยยื่อ
3. เด็กหญิงปานิสา  อ่วยแม
 
1. นายทนงศักดิ์  นวลสะแล
2. นางสาวปราณี  สุภาพ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 1. เด็กชายชัยสิทธ์   มาเยอะ
2. เด็กชายผไทเทพ   มาเยอะ
3. เด็กชายพงศกร   เยลึ
 
1. นางสาวณปภัช  ทองหลอม
2. นางสาวบานเย็น  ศรีคำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกันตพงษ์  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เดชะราช
3. เด็กหญิงภิญญดา   หมายชม
4. เด็กชายสุวิจักณ์   ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงอรณิชา   บุญธรรม
6. เด็กหญิงเด็กหญิงฟองนวล  อุ่นคำ
 
1. นายเด่นณรงค์  งามผ่อง
2. นางสาวสุชาดา  บุบผา
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นาคน้อย
2. เด็กชายทรงวุฒิ  อาเจอ
3. เด็กชายธนภัทร  วีระวัฒน์พงศธร
4. เด็กหญิงนิดาพร  ปิยะโชคเจริญ
5. เด็กหญิงประวีณา  แซ่ลี
6. เด็กหญิงสิรินทร์  แซ่ลี้
 
1. นายจักรกฤษณ์  ห้วยไชย
2. นางอุบล  ปิตตะพันธ์
3. นางสาวธิดารัตน์  คำแดง
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ 1. เด็กชายจายหล้า  คำแสง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ไทยใหญ่
3. เด็กหญิงแสงหล้า  นามสาม
 
1. นางดวงแข  ช่างคำ
2. นางสาวทัศนีย์  ลือชา
 
174 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แซ่หมู่
2. เด็กหญิงพัชรี  จันทาพูน
3. เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มเมืองเย็น
 
1. นางสาววรรณศิกา  แก้วมา
2. นางสาวธิดารัตน์  คำแดง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กชายกรกฎ   มหาปุริมกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา   อินศร
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   จับใจนาย
 
1. นางสาวสุชาดา  บุบผา
2. นายเด่นณรงค์  งามผ่อง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายประชา  เจียงเลกุ
2. เด็กชายผยอง  ยี่คำ
3. เด็กชายพิชญา  แซ่หลาว
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นายกฤษฎา  จันทร์ประเสริฐ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำจำ 1. เด็กหญิงกัลยา  กุนยา
2. เด็กหญิงมนต์ทิพย์  นามสาม
3. เด็กหญิงแตงโม  พรมมา
 
1. นางเมษา  คนชม
2. นางศรีพรรณ  เป็งดล
 
178 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 1. เด็กหญิงกชกร  ใหม่จันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา   ผัดกาศ
3. เด็กหญิงศุภัทรชา   ไร่พุทธา
 
1. นางกรองแก้ว  พรมรักษ์
2. นางจันทร์ฉาย  วิลาวัณย์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทอดไทย 1. เด็กหญิงดวงฤดี  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  จันต๊ะวงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สุวรรณ
 
1. นายวิญญู  ขอดคำ
2. นางสุภมาศ  สุตะพรม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. นายณัฐวัฒน์​  บาแปงกู่
2. นายสมชาย​  หม่อโป๊ะกู่
3. นายอาแง​    มาเยอะ
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลเนตร  สองเมือง
2. เด็กหญิงจันทร์นวล  นามแสง
3. เด็กหญิงอาม  ทองไทย
 
1. นางสาวณภัทร  ปวงวัฒนา
2. นางนรกมล  จันวงค์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายวิษณุ  แซ่ลี่
2. เด็กหญิงอัมพร  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงเหมยซัง  สินหวะ
 
1. นายประทานพร  โปลาหา
2. นางรพีพรรณ  มาลารัตน์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  แสงคำยอด
2. เด็กชายทูล  จันตา
3. เด็กชายทูล  ใชวงค์
 
1. นายวรวุฒิ  วรชิษณุพงศ์
2. นางทองสุข  ริยะกาศ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันหลวง 1. เด็กหญิงจิระนันท์  ปารีเสน
2. นายธีรเดช  คำเงิน
3. เด็กชายวัชรพงษ์  ชมภูทิพย์
 
1. นางธัญวรัตน์  พงษ์กาสอ
2. นางสาวศศิธร  บุญตัน
 
185 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสมชาย  หม่อเเลกู่
2. เด็กชายอนุพงษ์  ฉู่เช
3. เด็กชายอาหล่อ  เเยส่อ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์มณี
2. นางสาวรมิดา  จาวรรณะ
 
186 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นันต๊ะก๋อง
2. เด็กหญิงรสริน  พงษ์น้อย
3. เด็กหญิงแพรวพลอย  อินใจ
 
1. นางสุรินทร  หมื่นคำสี
2. นางพิมลพรรณ  แก้วลังกา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 1. เด็กชายอภิเดช  ยอคำ
 
1. นางสุนทรี  สมนา
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายภูมิใจ   ผลโยธิน
 
1. นายญาณวิทย์   สุภารัตน์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ดวงมะลิ
 
1. นางสุพัตรา  ประโลหิต
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรวมใจ 1. นายมานพ  มูเซอ
 
1. นางสาวปิยพร  เทศเครือ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายเอกวี   เสาร์อ่อน
 
1. นางสาวสาวินี   อนุภักดิ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายนัทธพงษ์   ลาภรักษาพร
 
1. นางสาวสาวินี   อนุภักดิ์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายยศสรัส  ภัทรสุขสมบัติ
 
1. นางรุจิรา  อาจหาญ
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กชายประสงค์   แปแจกู่
 
1. นางสาวศศิกานต์  ดาชิต
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1. เด็กชายทินวัตร  เวแมกู่
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เบแซ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงมิลธิชา  ใจปินตา
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ 1. เด็กชายธนากร  สุตวงค์
2. เด็กหญิงรมิตา  ขันใจ
3. เด็กชายรัฐชนน  น้อย
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ก้างยาง
2. นางนงเยาว์  สมวัน
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธเนศพล  จำรูญวานิชย์
2. เด็กหญิงสุภาพร  มาเยอะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  แลเชอะ
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์
2. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายสิทธิพล  หนานใส่
2. เด็กหญิงสุขศจ่ี  ก๋องมี
 
1. นางโสภา  สมบูรณ์
2. นางสุพัตรา  ประโลหิต
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กชายจะโบ  ลาหู่นะ
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  แซ่ยั้ง
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.บ้านนาโต่(วปรอ.๓๔๔ อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  รุ่งโรจน์ศรีสกุล
 
1. นางสาววาทิณี  ไชยมงคล
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายภูมิใจ   ผลโยธิน
 
1. นายญาณวิทย์   สุภารัตน์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อ 1. เด็กชายกรกฤต  มงคลดี
 
1. นางสาวปุณยวีร์  นามปวน
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงแซคือเหมย   ลีจาง
 
1. นางสาวศศิกานต์  ดาชิต
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงสุภาพร  อินใจ
 
1. นายเลอพงษ์  ปัญญาดี
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายอาซอ  วุ่ยแมกู่
 
1. นางพรรณงาม  มานพภาพ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ  สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ  สุวรรณะ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายธนกฤติ  นากุ
 
1. นางวสิยา  คำมูลเอ้ย
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงเสาร์  ยอดสุวรรณ
 
1. นางสุภารัตน์  โพธิ์ชะอุ่ม
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายสุรชัย  ยิ้มย่อง
 
1. นางสาวอังคณา  งามเมือง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วิเศษงามจรูญ
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  ตันหล้า
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย 1. เด็กหญิงเอื้อมดาว  แลเชอกู่
 
1. นางสาวพรชนก  ขัดชุมภู
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอังคนา  ล่าหุนะ
 
1. นายสมศักดิ์  แสนคำหล่อ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายบริพัตร  กัปปะหะ
 
1. นายดุสิตพร  คำเมือง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบคำ 1. เด็กชายจตุรพัฒน์  โสภาวรรณ์
2. เด็กชายจรัญ  คำหล่อ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  เดชศรีษะ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เดชดี
5. เด็กหญิงสุภักษร  บุญศรี
 
1. นางนงเยาว์  วรรณเลิศ
2. นางสาวสุชาดา  ยานะ
3. นางสาวรุ่งทิวา  มหาบัน
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. นายณัฐนันท์  กันแก้ว
2. นายมนัสพงศ์  กัปปะหะ
 
1. นายพิษณุ  อินมา
2. นางสาวกมลธิดา  กับปะหะ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ดวงมะลิ
2. เด็กหญิงอาม  นามใส่
 
1. นางสาวอรทัย  ศิริลักษณ์
2. นางสุพัตรา  ประโลหิต
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงแซคือเหมย   ลีจาง
 
1. นางสาวศศิกานต์  ดาชิต
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงชลลดา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงพิมพา  แซ่มือ
 
1. นางบุญชนิต  ธรรมสาร
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันแก้ว
2. เด็กชายมนัสพงศ์  กัปปะหะ
 
1. นายพิษณุ  อินมา
2. นางสาวกมลธิดา  กัปปะหะ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายนนท์  น้ำทรายทอง
2. เด็กชายปริวัฒน์  วงค์สม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  อภิพลไพโรจน์
 
1. นางสาวพิมพ์พร  ธรรมวงค์
2. นายธนบดี  ปันต๊ะ
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กชายสนธยา  แซ่ซือ
2. เด็กชายสรศักดิ์  ลาเช
3. เด็กชายอนุชิต  ลาเช
 
1. นายขวัญชัย  โกแสนตอ
2. นางอภิญญา  ก๋ายอด
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางมะหัน 1. เด็กหญิงลักษิกา  ลาหู่นะ
2. เด็กหญิงศรัญพร  แซ่ลี
3. เด็กหญิงโสภา  แซ่ซ้อง
 
1. นางสาวกชกร  คักกรรณหา
2. นายทนงศักดิ์  นวลสะแล
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ต๊ะอิน
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองนาค
3. เด็กหญิงอริสา  จือเปาะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  คำแดง
2. นายจักรกฤษณ์  ห้วยไชย
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1. เด็กชายรัชกานต์  วงค์ปัญญา
2. เด็กชายเจตนิพัฒน์  โสภาสาย
3. เด็กชายโภคิน  แก้วดุลดุก
 
1. นายสุวิทย์  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวมัทรินธร  พิมพาสาร
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 1. เด็กชายนพดล  นันชัย
2. เด็กหญิงนฤมล  บำรุง
3. เด็กหญิงภัทรลดา  สุผาครอง
 
1. นางสาวอาภัสรา  สุทธการ
2. นางสาวขวัญจิรา  คนสม
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพญาไพร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่ลี่
2. เด็กหญิงนาเผอะ  ลาหู่นะ
3. เด็กหญิงศุภรมย์  ลาหู่นะ
 
1. นายศุภสิทธิ์  อินทรกุญชร
2. นางสาวรสรินทร์  พิร่ำ