แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 80 73 91.25% 3 3.75% 4 5% 0 0% 80
2 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 37 36 97.3% 1 2.7% 0 0% 0 0% 37
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา 44 33 76.74% 4 9.3% 2 4.65% 4 9.3% 43
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 37 26 70.27% 7 18.92% 1 2.7% 3 8.11% 37
5 โรงเรียนเวียงเทิง(เทิงทำนุประชา) 30 26 86.67% 2 6.67% 2 6.67% 0 0% 30
6 โรงเรียนขุนขวากพิทยา 32 25 78.13% 6 18.75% 0 0% 1 3.13% 32
7 โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ 32 24 75% 5 15.63% 1 3.13% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 25 17 77.27% 5 22.73% 0 0% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) 18 15 83.33% 3 16.67% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนบรรพตวิทยา 17 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
11 โรงเรียนบ้านเวียงหมอก 17 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านร่องแช่ 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
13 โรงเรียนหนองแรดวิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
14 โรงเรียนบ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล) 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
15 โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย 13 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
16 โรงเรียนจำไฮบ้านเหล่า 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
17 โรงเรียนสันทรายงามวิทยา 11 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
18 โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง 17 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
19 โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
20 โรงเรียนบ้านห้วยหาน 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
21 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านราษฎร์ภักดี 15 9 60% 2 13.33% 3 20% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนปอวิทยา 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
24 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 20 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
25 โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
26 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
27 โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 13 9 69.23% 0 0% 4 30.77% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านกระแล 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
29 โรงเรียนบ้านตุ้มเหนือ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม 10 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
32 โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกุล) 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
33 โรงเรียนริมโขงวิทยา 9 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
36 โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา 12 7 63.64% 3 27.27% 0 0% 1 9.09% 11
37 โรงเรียนบ้านหวาย 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
38 โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 16 7 43.75% 2 12.5% 5 31.25% 2 12.5% 16
39 โรงเรียนบ้านห้วยก้าง(รัฐประชาสงเคราะห์) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านบุญนาค 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนวรรณศรวิทยา 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
42 โรงเรียนบ้านทรายทอง 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านแม่ลอยไร่ 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
45 โรงเรียนอนุบาลตาดควัน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
46 โรงเรียนบ้านพญาพิภักดิ์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
47 โรงเรียนบ้านห้วยสัก(ประชานุกูล) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
48 โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย 13 5 38.46% 6 46.15% 2 15.38% 0 0% 13
49 โรงเรียนบ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง) 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
50 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
51 โรงเรียนบ้านชมภู 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
52 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา) 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านห้วยเอียน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านเกี๋ยง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
56 โรงเรียนเพียงหลวง 16 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านตีนเป็ด 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
60 โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
62 โรงเรียนเทศบาลตำบลป่าตาล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
63 โรงเรียนบ้านปล้องตลาด 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านบ่อแสง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
65 โรงเรียนบ้านแม่เปา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
67 โรงเรียนสมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ตชด.อนุสรณ์) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านปล้องใต้ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านหนองเสา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
74 โรงเรียนบ้านขอนซุง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
76 โรงเรียนบ้านปากอิง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านห้วยคุ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนอนุบาลยางฮอม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านป่ารวก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนบ้านดอนมหาวัน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านทุ่งโห้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านสันหลวงสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนสันสะลีกวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหลวง 6 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
92 โรงเรียนบ้านดอนไชย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนบ้านต้านาล้อม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านบุญเรือง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านหลู้ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
99 โรงเรียนบ้านศรีลานนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านม่วงยาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองเตา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านผาแล 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านสันทรายมูล 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
107 โรงเรียนบ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
108 โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนบ้านครึ่งใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านตองม่วงชุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า(สุทธานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนบ้านเขียะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฎร์ประสานมิตร) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านแจมป๋อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านใหม่สุขสันต์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาบ้านขุนต้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนเพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านเล่าตาขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนบ้านก๊อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนศูนย์การเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านฟ้าไทยงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
125 โรงเรียน ตชด.ชนัตถ์ปิยะอุย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
126 โรงเรียนต.ช.ด.อาชีวะศึกษาเชียงราย-พะเยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ สุรพงษ์ สุวรรณ์ โทร 087-566-1480
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]