เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 27- 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
2 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
3 นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
4 นางปุณิกา เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
5 นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
6 นางสาวจิรพรรณ์ ไกรสรศิวเวท ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
7 นายสมชาย ทิมะณี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
8 นางวาสนา อินทรสูตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
9 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ เกษธีระกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
10 นายเมธี ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
11 นายวสันต์ นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
12 นายอวยชัย พิลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
13 นายฉวี แก้วกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
14 นายสมชาย โตนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรงาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
15 นายจรัญ พะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงมาลย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
16 นายยุทธ สุขศิลป์วิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพิไกร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
17 นายสมนึก อ้ายง้าว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
18 นายประจักษ์ ศรสาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
19 นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
20 นางสาววิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
21 นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
22 นางสาวจิตติมา แย้มยิน เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
23 นางสาวพัชราภรณ์ ทองมา นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
24 นางนัททิกา แดงชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
25 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
26 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
27 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
28 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
29 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
30 นายบุญส่ง บำรุงสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
31 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
32 นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
33 นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
34 นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ ฝ่ายเลขานุการ การจัดงานฯ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
35 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานสนามแข่งขัน (สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร)
36 นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ประสานงาน (สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร)
37 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานสนามแข่งขัน (สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง)
38 นางสาวญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ประธานสนามแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)
39 นายวิลสันต์ ฝั้นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ประธานสนามแข่งขัน (สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก)
40 นายชูรัช สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประธานสนามแข่งขัน (สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน)
41 นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ประธานสนามแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์)
42 นายอุดม อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ประธานสนามแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
43 นายชุติมันท บัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ประธานสนามแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์
44 นายวิชาญกรณ์ พันธุ์จันทร์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ กรรมการและผู้ประสานงาน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
45 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ประสานงาน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
46 นายถวิล ศิริสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
47 นายชูศิลป์ แย้มโกเมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
48 นายสนิท ประหา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
49 นายวีระ บัวผัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
50 นายวีระพงษ์ คำกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
51 นายสมควร อ่อนฉาย ครูโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
52 นางสาวอนุศรา เงินฉลาด ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
53 นางสาวพิชญาภา วงษ์สกุลพิน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
54 นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
55 นางจันทร์ธร ถมอินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
56 นางสาวศุภราภรณ์ ทิมะณี นักวิชาการการศึกษาปฏิบัติการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
57 นางสาวปณิชา ศุภนคร นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
58 นายวิเชียร ดาวเรือง ช่างครุภัณฑ์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
59 นายชัยเลิศฤทธิ์ แก้ววิเศษ ช่างปูน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
60 นายภคิน เนื่องกันทา ช่างสี สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
61 นางลัดดา กายสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
62 นางราตรี แขเกษม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
63 นายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
64 นายอาทิตย์ จันทร์ฉาย นักการภารโรง รร.บ้านบ่อสามแสน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
65 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
66 นางศรีวรรณ สืบวงษ์เหรียญ นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
67 นางสาวสมคิด ศรีกองหนุน นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
68 นางพรรณี รักษ์ศรีสุข นักวิชาการการเงินและบัญชีฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
69 นางสาวบุญเล็ก เหล่าเขตกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
70 นางอรัญญา แก้วประไพ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
71 นางสุพัตรา เมืองเงิน นักทรัพยากรบุคคลฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
72 นางสาวชนากานต์ กันทวัง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
73 นางสุพัตรา สังข์พิชัย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
74 นางสาวธนารัตน์ ไกรสรศิวเวท ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
75 นางปทุมรัตน์ สายหยุด นักวิชาการตรวจสอบภายในฯ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการลงทะเบียน (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
76 นายประจักษ์ ศรสาลี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
77 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
78 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
79 นางสาวสาวิตรี หวังพึ่งฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกรด คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
80 นายวรากร น้ำเงินสกุณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
81 นางสาวดาวนภา ขันดิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
82 นางสาวชลิตา นารอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
83 นางสาวศมนพรรณ อุบลสว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
84 นางสาววิภา เนียมคำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
85 นางสาวสิริภรณ์ ไชยภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
86 นางอุไรวรรณ อินทรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ (บ้านใหม่ศรีอุบล) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
87 นางสาวธาฬินี โยชนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี (ประสิทธิ์อุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
88 นางสาวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ่อตาโพธิ์ คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
89 นายพีรชัย เกณเกตุการณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
90 นางสาวสายฝน มิชพล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
91 นางสาวสุวลี กิตติขจร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
92 นางสาวอโนชา อินพหล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว คณะกรรมการบริหารจัดการเว็บไซต์จัดการแข่งขัน (กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
93 นางอรสา เฉวียงหงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
94 นางสาวลมัย มีขันหมาก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
95 นายมนัส จันที ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
96 นางสุพัตรา เข็มเพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
97 นางสาวกรรณิการ์ อยู่ดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
98 นายธนาธิป จำรัสศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
99 นายสมคิด ลือใจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
100 นายเอกพัฒน์ กลางนภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
101 นางสาวศิริรัตน์ สิงห์หะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
102 นางสาวนริศรา กาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
103 นางสาวพรรณพัชร ชื่นกล่อม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
104 นายวิลสันติ์ ฟั่นกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
105 นางสาวเบญจนารถ อมรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
106 นางอมร ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
107 นางสุวรรณี ปกเกษ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
108 นายบรรณวิชญ์ โยมป้อม ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
109 นางชนิดา กระษาปณ์เลิศ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
110 นางเมตตา ไพโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
111 นายภาณุกร อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
112 นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
113 นางสาวนฤมล ชิดประทุม ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
114 นางชนิดา อนุสนธิ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
115 นายวิษณุ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
116 นายมงคล รอพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
117 นางนราภรณ์ คำหวาน ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
118 นางจุฬาพัฒน์ ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
119 นางสาวกรพิน วัฒนศิริ ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
120 นางสาวจินดารัตน์ ถาวร ครูโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
121 นางกัญญาภรณ์ ผิวอ่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
122 นางสาวสุพรรษา ดีมาก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
123 นางสาววรรณพร เลี่ยมสกุล ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
124 นายเอกชัย ก๋าวงค์วิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
125 นางสาวอรวรรณ สิงหาบุตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
126 นางอรฤทัย ธมพลอาจ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
127 นางสาวกนกนาภา วรจักรโยธิน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
128 นางสาวปิยวรรณ จีนเพชร ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
129 นางสาวสุพรรณี ปันมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
130 นางสาวปาริฉัตร แวทไธสง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
131 นางสาวอารียา โฉมหน่าย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
132 นางสาวจิราวรรณ กรตุ้ม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
133 นางสาวณัฐมน อาจกล้า นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
134 นางสาวนาตยา บุญคง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
135 นางสาวอพิยดา ต๊ะศรี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
136 นางสาวอรวรรณ มาวาลย์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
137 นายอภิวัฒน์ แก้วชัยสิทธิ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
138 นางสาววิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
139 นางสาววิภา เนียมคำ ธุรการโรงเรียนบ้านลำมะโกรก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๔ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
140 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
141 นายกฤษพงษ์ มาน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
142 นางสาวพัชรียา แจ้งจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
143 นางสาวนารีรัตน์ เผ่าฟู ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
144 นางสาวสุมามาลณ์ ฉลาด ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
145 นางสาวสุณี เพ็งพล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
146 นางสาวพิมพา เขม้นเขตการ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
147 นางปรียานาถ สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
148 นางทัศนีย์ แถมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
149 นางดวงเดือน มีขันหมาก ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
150 นายพงษ์ศักดิ์ ไฝ่ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
151 นางจรัสศรี สังวรสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
152 นางสาวพรรณิษา แสนกล้า ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
153 นายณัฐกิตติ์ เดชะผล ครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
154 นางสาวปาริชาติ จันทร์ครุฑ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
155 นางสาวศิรดา จันทร์มุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
156 นางสาวดาวพระศุกร์ ชัยชนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
157 นางสาวเสาวลักษณ์ เสือเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
158 นางสาวอุษา ศรีเมือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
159 นางสาวปาริชาติ แสงธูป ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
160 นางสาวสุธาสินี จันทร์เอี่ยม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
161 นายพีรพล จำปาศักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
162 นางสาวจุฑารัตน์ ดีล้น ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
163 นางสาวจริยา แจ่มศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
164 นางสาวพิตรานรี ปิ่นมณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
165 นางสาวทัศนีย์ญา แก้วสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
166 นางสาวปรียาภรณ์ นิยมการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
167 นางสาวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
168 นางสาวนงลักษณ์ กิจชล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
169 นางสาวศศิวิมล มูลต้น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
170 นางสาวอรสา อธิชนากร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
171 นายนพพล ปามา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
172 นางสาวสุชาดา ปุญปัน ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
173 นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
174 นางสาวจารุนันต์ หมู่อำพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
175 นางสาวธัญณัฏฐ์นรี ศรีพัก ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
176 ว่าที่ร้อยตรีวรายุทธ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
177 นางสาวฐิติพร ไกรถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
178 นางยุวนุช สมศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
179 นางสาวฐิติพร ไกรถาวร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
180 นางแก้วเก้า สวยสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
181 นายคมธัช นิลาพันธ์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
182 นายนวรัตน์ ผลาภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
183 นายชะอ้อน บดีรัฐ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
184 นางภักษมณฑ์ อ่วมสถิตย์ ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
185 นางอังคสุดา บำรุงสุข ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
186 นางสาวรุจเรข คำสุข ครูโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
187 นางสาววันทนีย์ สุขเถื่อน ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
188 นายขจรจิต สุดใจ ลูกจ้าประจำโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
189 นายอนันต์ มั่นใจดี ลูกจ้าประจำโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
190 นางวรรณา เกตุมี แม่บ้านโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
191 นางวีระวรรณ หัดไทย ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
192 นางทิพวรรณ สุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
193 นายบุญส่ง บำรุงสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
194 นางสาวอรพรรณ โท้นพราหม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดคูยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
195 นางสาวสาวิตรี หวังพึ่งฉาย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกรด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
196 นางสาวศมนยพรรณ อุบลสว่างวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านพรานกระต่าย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๒ โรงเรียนวัดคูยาง (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
197 นายขจรยศ บุรุษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูยาง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
198 นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
199 นางสาวสุรีย์ มณีพราย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
200 นางศศิวิมล อินมล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
201 นางคัทลียา บัวแย้ม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
202 นายสายันต์ บังควร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
203 นางสาววิลาวัณย์ เณรมณี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
204 นายสมมาตร พรมมา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
205 นางจินตนา เสาร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
206 นายชูศักดิ์ จันทร์อ่อน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
207 นางนนทยา สุดไทย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
208 นางสุพร อิ่มอินทร์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
209 นางสาวรุ้งตะวัน อดิเรกสกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
210 นางอุมาพร นิลชัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
211 นายบุญลือ จุ่นทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
212 นางประภา นวมเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
213 นางสาวนพวรรณ เทศกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
214 นายเกรียงไกร สุขขา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
215 นางภรีมรพัฒน์ ขยันเยี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
216 นายอนันต์ ศิริพรม นักการภารโรงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
217 นางสุภา สุขป้อม ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
218 นางสาวสุวลี กิตติขจร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
219 นางสาวสายฝน มิชพล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๓ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
220 นายชูรัช สุขทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
221 นายวีรวัฒน์ ขอจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
222 นางนงนุช อิ่มโอษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
223 นางวิไล สิละบุตร ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
224 นางญัฐพร แสงศิริ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
225 นางกุลวัลยา จารุฑีฆัมพร ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
226 นางเกสร พรหมรักษา ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
227 นางสาวสาธิดา สุขอู๊ด ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
228 นางสาวอนุสสรา เงินฉลาด ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
229 นางสาวจุฬาลักษณ์ อินไผ่ ครูโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
230 นายชูฤทธิ์ ภู่ภีโญ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
231 นางสาวเจริญ ยอดดำเนิน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
232 ว่าที่ร้อยตรีเกม ศิริสุนทร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
233 นางสาวแฉล้ม ยอดดำเนิน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
234 นายอาทิตย์ จันทร์ฉาย นักการภารโรงโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
235 นางอุไรวรรณ อินทรศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๔ (บ้านใหม่ศรีอุบล) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
236 นางจันแรม พงษ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
237 นางสาวสิริภรณ์ ไชยภักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑ (ทุ่งโพธิ์ทะเล) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
238 นางดาวนภา ขันดิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๕ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
239 นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
240 นางรัชฎาภรณ์ โพธิ์พฤกษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
241 นางบุษบา บัวพันธุ์ ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
242 นางวิรินทร์ธิณี พิริยะพันธุ์ ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
243 นางจันทนา มั่นคง ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
244 นางสมพร สระแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
245 นางจิตราภรณ์ ดีจิ๋ว ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
246 นางวลัยพร หวังเจริญ ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
247 นายสมชาย วังศรีราช ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
248 นายภูสิทธิ อินทรเกษม ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
249 นางศรัญญา วงค์หมอ ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
250 นางทัศนีย์ งามสม ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
251 นายธีระพงษ์ สายเครือสด ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
252 นางรุ่งฟ้า อ่ำดี ครูโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
253 นางสาวจิดาภา เล็กเส็ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
254 นางสาวจิณัตตา คะระออม พนักงานราชการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
255 นางสาวสุวรรณี อุดสุรินทร์ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
256 นางยุวดี แว่นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
257 นายเสกสรรค์ สุวรรณศร นักการภารโรงโรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
258 นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
259 นางสาวอโนชา อินพหล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๖ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สนง.ฉลากกินแบ่งสงเคราะห์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
260 นายอุดม อินทา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
261 นายสันติ กิจพฤกษ์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
262 นางธันยพร นิ่มช้ำ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
263 นางรตวรรณ ทองไมตรี ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
264 นางวราภรณ์ รอไธสง ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
265 นางสาวทิพาพร นรการณ์ ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
266 นางจีราภรณ์ มีขันหมาก ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
267 นางจุฑารัตน์ ปิ่นจุลัย ครูโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
268 นางสาวศิริรัตน์ มีเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
269 นางสาวกนกพร พลากร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
270 นางสาวภัทรวดี มิ่งเมือง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
271 นายอภิสิทธิ์ ชนะชัย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
272 นางสาวเอื้องไพร อินทนานนท์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
273 นางสาวอมรรัตน์ สืบดี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
274 นายเฉลย ประดิษฐนุช นักการภารโรงโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
275 นางเตือนใจ กุลมิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
276 นางสาวชลิตา นารอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
277 นายพีรชัย เกณเกตุกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๗ โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
278 นายชุติมันท บัวแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
279 นางสาวนุชนารถ วงษ์เขียด ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
280 นางสาวชลธิชา เพ็งมา ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
281 นางสาวสุรีย์วรรณ บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
282 นางสาวกรรณิการ์ กองอ้น ครูโรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
283 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
284 นายวรากร น้ำเงินสกุณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านธำมรงค์ (รองประชาสงเคราะห์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๘ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
285 นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
286 นางสาวธัญวัลย์ พิพัฒน์เวชกุล นักวิชาการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
287 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีงาม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
288 นางสาวชนากานต์ กันทวัง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
289 นายคงฤทธิ์ อภิวัฒน์ปุญญบาล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
290 นายวิเชียร ดาวเรือง ช่างครุภัณฑ์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
291 นายชัยเลิศฤทธิ์ แก้ววิเศษ ช่างปูน สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
292 นายภคิน เนื่องกันทา ช่างสี สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
293 นายสุวรรณ สนใจ ช่างสี สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
294 นายพรรณรบ ระถาพล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
295 นางลัดดา กายสิทธิ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
296 นางราตรี แขเกษม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
297 นายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
298 นายสิทธินนท์ ทุ่งโพธิ์ตระกูล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
299 นางจุฑามาศ รามสูต นักวิชาการการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
300 นางสาวกัณต์กนิษฐ์ โพธิ์มาก เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน สนามแข่งขันที่ ๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
301 นายจเด็ด ห้อยพรมราช ครูโรงเรียนบ้านหนองแดน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ตัดต่อ VTR พิธีเปิดฯ) (ที่ ๒๕๐/๒๕๖๒)
302 นายไชยรัตน์ เนื้อไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
303 นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
304 นางสาววิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
305 นายจเด็ด ห้อยพรมราช ครู โรงเรียนบ้านหนองแดน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
306 นางสาวณัฐพร อึ้งภาภรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงซ่อม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
307 นายพีรพล จำปาศักดิ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
308 นางสาวกรวีร์ คำพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
309 นางสาวพจนีย์ ฉวีพัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)
310 นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ ๒๖๐/๒๕๖๒)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ โทร.092-5494964 // นางสาววิรัลพัชร สุรเดช โทร.093-1639252
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]