รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
ณ จังหวัดกำแพงเพชร
ระหว่าง วันที่ 27- 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงอริชญาน์   สุยะใจ
 
1. นายมนัส  จันที
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงปีใหม่  จูแนบ
 
1. นายสามารถ  ปานทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงคายคาเซน  -
 
1. นางสาวบุญรวม  ไมตรีจิตร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงสุวิมล  บำรุงพงศ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์   เชื่อมดัด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธวัชชัย  หนองหลวง
 
1. นางสาวไอรดา  ราชบุญมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายณัฐรัตน์    นาคพงษ์
 
1. นางกณิศกาญจน์   สีสุกสด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงชญาภา  วงษ์แก้ว
 
1. นางณัฐิกานต์  บุนนาค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงทวิตา  เปรมพล
 
1. นางสาวพิจาริน  เมืองตาแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงภัทรดา  แสงอรุณ
 
1. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชนิดาภา   กลัดกลีบ
 
1. นายภูกฤษ   สีคำชอน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ขำเน่า
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงศิรารัตน์   พุ่มชา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์   อินทเสน
 
1. นายภูกฤษ   สีคำชอน
2. นางจงรักษ์   ภูมิสวัสดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เศรษฐกิจ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  พุทธโคตร
 
1. นางสาววารุณี  เจนกิจ
2. นางสาวนาตยา  บุญเขื่อง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายวีรภัทร  ยิ่งมาก
2. เด็กชายสิทธินันท์  กองกันภัย
 
1. นางอมาวศรี  สมบูรณ์สิน
2. นางสาวนงเยาว์  ภู่กัน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงภัทรดา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงโชติมณี  กันภัย
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
2. นางรวงทอง  แสงสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงณมน    จันทร์ครุฑ
 
1. นางลลนา   พิลึก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายพบธรรม   ตันอารีย์
 
1. นางอัมพร   เต็มศิริรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญโกมล
 
1. นางสาววาสนา  จ้อนแจง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายกัณณวิชญ์  พัดพ่วง
2. เด็กชายณัฐพฤทธิ์  หวังฝากกลาง
3. เด็กหญิงอรรชดา  แสงเอี่ยม
 
1. นายณัฐศักดิ์  ภู่งามชื่น
2. นางสาวหฤทัย   ภูผา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงจิดาภา  รักถิ่น
2. เด็กหญิงพัตรพิมล  ต่างประโคน
3. เด็กชายเจษฎา  กาวิละ
 
1. นายจิรายุ  เถาว์โท
2. นางสาวรพีพร  ทองสุพรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกมลเทพ  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงศศิชา  ทองภาส
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ศรีนาค
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม
2. นางสาวรัตญา  ทองคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  คำลือ
2. เด็กหญิงชุติมา  หวังเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญชู
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
2. นายณัฐพล  ศรีแสงทรัพย์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายธาวิน   ตรีสุทธาชีพ
2. เด็กชายวีริศ   ทวีผล
 
1. นางอัมพร   เต็มศิริรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายชนะศึก  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ชัยสีดา
 
1. นายกฤษณพล  ศรีประมัย
2. นางสาวชญาดา  รักทุ่ง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายณัฐวิชช์    เจริญพันธ์พิทักษ์
 
1. นางฐิติพร   จินดาพงษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายภูมิเพชร   ขุนเพชร
 
1. นางอัมพร   เต็มศิริรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงแพรวนภา  แก้วก้อนน้อย
 
1. นายธนัท  กำเนิดพงศ์กร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กชายพงศกร  ขัดสุข
2. เด็กชายฤทธิพร  เกี่ยวฟั่น
 
1. นายจักรินทร์  ขันเปี้ย
2. นางสาวมนิสา  ดีอ๊อด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กชายจารึก  กลิ่นจันทร์
2. เด็กชายจิตรกร  สอนจันทร์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
2. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงตั้งปณิธาน   รัตนศรี
 
1. นางยุพิน   บุบผาวรรณา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองงาม
 
1. นายธนัท  กำเนิดพงศ์กร
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายธิปกร  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาวศวิตา   ทุนพิรัตน์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  เปรมพล
 
1. นายมงคล  คำบู้
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชัยชนะ  ศรีทอง
 
1. นางสุริพร  กิติโยธี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขผล
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทัพพะกุล ณ อยุธยา
3. เด็กชายอนุสรณ์   อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  สิละบุตร
2. นางสาวขจรวรรณ  ภู่ขจร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แตงอ่อน
2. เด็กชายธนากร  ชาวระหาญ
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  อินทร์ศรี
 
1. นายสุประวัติ  วงศ์ธนบัตร
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 1. เด็กชายประสิทธิชัย  นุชภิเรนทร์
2. เด็กชายภูวิศ   จันทรังษ์
 
1. นางสาวสุภรัตน์  นาคดี
2. นางสาวเจณจิตร  ดีเพียร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัช  อุทเบน
2. เด็กชายธารา  อ่องหงษ์
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคุยแขวน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ถาวร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  โพธิ์ทิน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองรักษ์
2. นางสาวรัตนา  มาน้อย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แผ้วเกษม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญธรรม
 
1. นายวรรณลภย์  จันทรนวล
2. นางสาวไพลิน  ขุนแท่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  ก้อนหิน
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์  พรศิริ
 
1. นายอนันต์  นกน้อย
2. นางปาริชาต  เชาวลิตโรจน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ศรีเริงหล้า
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  เพิ่มพูล
3. เด็กชายนะโม  พันละออง
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ   หอมยก
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีหนองเม็ก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บ้านแสน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์เปรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นางสาววรรธนา  ทองมี
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงศศิประภา   กองม่วง
3. เด็กหญิงอภิชญา   คำชู
 
1. นางชไมธร  กาญจนะจันทร์
2. นางสาวสุนิษา  กองมี
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ   บุญสุระ
2. เด็กชายตะวัน  แก้วพงษ์
3. เด็กชายอานันต์  ทองสังข์
 
1. นางสาววิสากุล   กองทองนอก
2. นางวราภรณ์  พรมมาเตียม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกุลปรียา  โสกเป้า
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มงคล
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  จิตรตรง
 
1. นางสาวเกศณีย์  ฝนตะคุ
2. นางสาวสุทิยา  สุขสว่าง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิติมา   จันทร์เพชร
2. เด็กหญิงศรัณยฉัตร   ปาวรีย์
3. เด็กหญิงอชิรญา   สมสวนจิตร
 
1. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
2. นายกลวัชร์   กุลนนท์แดง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายกมลวิช     ตับกลาง
2. เด็กหญิงนิรชา  ส่ำเกตุ
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายเสกสรรค์   อรรคฮาต
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายธนธรณ์  หมื่นเขียว
2. เด็กชายอภิวัต  โพธิ์ศรี
 
1. นายศักดา  ศรีแย้ม
2. นายณัฐพล  ศรีแสงทรัพย์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์ลอ
2. เด็กหญิงจิตติรัตน์  จิตเสงี่ยม
3. เด็กหญิงดวงกมล  อินเลี้ยง
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สุริยันต์
5. เด็กหญิงสุพัทรา  น่วมวงษ์
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นางวิภาพร  พุทธรักษา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงนันทิยา  บรรเลงทรัพย์
2. เด็กหญิงรพีพรรณ  สังข์ทรัพย์
3. เด็กชายสุรวิทย์  เสือเหลือง
4. เด็กชายอภิชาติ  รัตนะ
5. เด็กหญิงเกศราภร  เจริญสุข
 
1. นายสุรพันธ์  มะลิลา
2. นางวิมลทิพย์  จันทร์แดง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาจกล้า
2. เด็กหญิงปานปรียา  มีซอง
3. เด็กหญิงพัชราภา  ใจเป็ง
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มณีเขียว
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  เย็นสบาย
 
1. นายสุรพันธ์  มะลิลา
2. นางวิมลทิพย์  จันทร์แดง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กำทอง
2. เด็กหญิงนริศสา  ไร่นุ่น
3. เด็กชายภาณุพงษ์  ใจแสน
4. เด็กหญิงวราภรณ์  จันดร
5. เด็กหญิงสุภัชชา  เชาว์โต
 
1. นางสาวรัชสุดา  อ้นศรี
2. นางนวรัตน์  สังข์ขาว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชูบุตรี
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สิงห์โพธิ์ทองกูล
3. เด็กหญิงปริยาภัทร  ทับเพ็ชร
4. เด็กหญิงสุภานิชา  ศรศิลป์
5. เด็กหญิงเปรมมณี  โนแวง
 
1. นางชลธิภา  วัชรภัทร
2. นางสาวรัชดาภรณ์  รักษ์ชน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โยธาฤทธิ์
2. เด็กหญิงธิดาพร   โพธิ์เกตุ
3. เด็กชายนพคุณ   แย้มกลิ่น
4. เด็กหญิงปณิตา  พันไผ่
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์   เชียงทอง
 
1. นางนันทวัน   จีระดิษฐ์
2. นางสาวปราณี  โกมลไพศาล
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กชายกัณพิพัฒน์  ลำดับ
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เจนเขตรกิจ
3. เด็กชายธนากร  เรืองวงษ์
4. เด็กชายนิพิฐพนธ์  แก้วสว่าง
5. เด็กชายปฏิพล  สิทธิเศรษฐ
 
1. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
2. นายณัฐพงศ์  ทวีรัตน์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  ใจตรง
2. เด็กชายกฤตเมธ  ใจตรง
3. เด็กหญิงปาริตา  สังข์ทอง
4. เด็กชายรพีพัชร์  หวังเจริญ
5. เด็กหญิงรัตนาพร  มากคำ
 
1. นางสาวลักษณาภรณ์  ทองสุข
2. นางสาวพุทธรักษา  เย็นฉ่ำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีสุข
2. เด็กชายกฤษฎี  ศรีษะเกตุ
3. เด็กชายกีรติ  ศรีษะเกตุ
4. เด็กหญิงจินรดา  แสงสุด
5. เด็กหญิงชฎาธร  สิงแก้ว
6. เด็กหญิงฐิตาพร  สุยะ
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ลือชัยราม
8. เด็กชายตะวัน  น้อยพันธ์ุ
9. เด็กชายธนธัส  แวงอุบล
10. เด็กชายธลาเทพ  วิลัยรัฐ
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใบเนียม
12. เด็กชายประกฤต  มณีธรรม
13. เด็กชายปราเมศ  ฉายาพัฒน์
14. เด็กหญิงยุพาพร  อนามา
15. เด็กหญิงวศินี  แซ่เติน
16. เด็กหญิงศริภัสสร  อ่อนบุญ
17. เด็กหญิงศิรินภา  คงสมทรง
18. เด็กหญิงสุกัลญา  นวลนระนารถ
19. เด็กชายสุรศักดิ์  สินจันทร์
20. เด็กชายอัศรานนท์  ไก่แก้ว
 
1. นายอนุวัฒน์  โลหะการก
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา  ทิพย์ททัย
4. นางสาวภัสรา  หาญเพชร
5. นางศิริกัญญา  โคตรภักดี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายกสิณ  เชื้อสุข
2. เด็กชายฆายุ  ตุ๊สูงเนิน
3. เด็กชายฐิติพันธ์  ภูมิเขต
4. เด็กชายณัฐพล  ภู่พวง
5. เด็กชายทรงศักดิ์  นวลนระนารถ
6. เด็กชายธนันชัย  กิจประจักร
7. เด็กชายปรียะพงษ์  เหล่าถาวร
8. เด็กหญิงปัทมาพร  หนูจิ๋ว
9. เด็กชายพรสวรรค์  นงบาง
10. เด็กหญิงพลอยชมพู  พระขันเล็ก
11. เด็กหญิงภูริชญา  ชีวสิทธิยานนท์
12. เด็กชายยงยุทธ  พิลา
13. เด็กชายรณชัย  พิลา
14. เด็กหญิงฤทัย  เอื้อเฟื้อพันธ์
15. เด็กหญิงลลิตภัทร  พานศรีอุดมสุข
16. เด็กชายวงษ์ศกร  ไก่แก้ว
17. เด็กหญิงวงเดือน  ศรีวิเศษ
18. เด็กชายสงกรานต์  ภู่เมือง
19. เด็กชายสุวัฒน์ชัย  ยอดพันธ์
20. เด็กหญิงแก้วกัญญา  เทพกำจร
 
1. นายอนุวัฒน์  โลหะการก
2. นายสมหวัง  ทำจิตรเหมาะ
3. นางสาวศิริรัตน์  จันปา
4. นางสุดารักษ์  พลวิเศษ
5. นางสาวพรรณกมล  สังคง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงกรกนก  โปแก้ว
 
1. นางจารุนีย์  ปานบุตร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โคกสว่าง
 
1. นางศิริเพ็ญ  โตนาค
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงศิริโสภา  เกศสกุล
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กหญิงพิชยา  ปาสาโท
2. เด็กชายเมธัช   สังข์คง
 
1. นายพิทักษ์  กลิ่นบำรุง
2. นางรุ่งนภา  แมวยัง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   กลิ่นกุหลาบ
2. เด็กชายพูลศักดิ์   วิเศษศรี
 
1. นางสาวรพีภรณ์   ออมสิน
2. นางศิริวรรณ   นิมิตสถิตธรรม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงศิริพร  เรืองวงษ์
 
1. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
2. นางนฤมล  พะโยม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  อินทศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  รอดกุล
3. เด็กหญิงชารินี  เรืองวงษ์
4. เด็กหญิงณัฐยา  ขำพาลี
5. เด็กหญิงนันทิชา  สายแก้ว
6. เด็กหญิงลินลดา  เฉลิมศรี
7. เด็กหญิงศศิธร  อุริสุทธิ์
8. เด็กหญิงสรันยา  หามเหี้ยม
9. เด็กหญิงสุพพัตรา  แก้วเขียว
10. เด็กหญิงเบญญาภา  จั่นจำรูญ
 
1. นางสาวมลฑาทิพย์  รามโกมุทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กรมกรึง
3. นางสาววรญาภัทธนนท์  วรรณา
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดีบุญ
2. เด็กหญิงชนาภา  คุ้มวงษ์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายทอง
5. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีบุบผา
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทวงษ์
7. เด็กหญิงศศิธร  ยายอด
8. เด็กหญิงศัญชนี  สีพุก
9. เด็กหญิงสาธิตา  สุขผล
10. เด็กหญิงสุพัตรา  กุเบน
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางทับทิม  สังคง
3. นางผกามาศ  บุตรสนาม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงชาลิสา  เมฆี
3. เด็กหญิงธัญชนก  สุพรรณ
4. เด็กหญิงธันยชนก  อินทพงษ์
5. เด็กหญิงบุษกร  ครุธชาติ
6. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  ภู่ถนนนอก
7. เด็กหญิงพรสุดา  หงส์ชัยสกุล
8. เด็กหญิงพิชญาพร  ทองธรรมชาติ
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรัทธานนท์
10. เด็กหญิงอริสา  พลาพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   สิทธิการ
2. นายสงกรานต์  อิ่มคำ
3. นายมนูญ  นิมิตสถิตธรรม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหนือเก่ง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
3. เด็กหญิงจิราพัชร  เนียมแสง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฐชยา  รัตนเสถียร
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจกล้า
7. เด็กหญิงพรนภัส  บุญช่วย
8. เด็กหญิงพิมพ์พร  แหงสูงเนิน
9. เด็กหญิงวันนา  มูลละออง
10. เด็กหญิงศุภกาญจน์  เพ็งตระกูล
 
1. นางนิภาภร  สงฆ์คุ้ม
2. นางสาวฐิติยา  เทพาภูมิ
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกันต์ธิดา  เทพรส
2. เด็กหญิงจัญชนก  ควรสมัค
3. เด็กหญิงจารุพิชญา  ธรรมศรี
4. เด็กหญิงนันท์สินี  บุญแก้ว
5. เด็กหญิงปิณฑิรา  มาติน
6. เด็กหญิงพิตติธาร  พ่วงแผน
7. เด็กหญิงยุวดี  วอหล้า
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  จันทร์เจริญ
9. เด็กหญิงสุพัตรา  อินกราด
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  กลัดงิ้ว
 
1. นางสาวนพวรรณ  เพชรรัตน์
2. นางสาวมุกการินทร์  ตามัย
3. นายสันติภาพ  เกษประทุม
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงจิรัตน์ติการ์  ศรีพรหม
2. เด็กชายทัศนัย  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงธิติมา  ดวงรัตน์
4. เด็กชายนภสินธุ์  ก้อนพร
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงศรี
6. เด็กชายภาณุพงศ์  รอดเรือง
7. เด็กชายภาณุวิชย์  ดำเนิน
8. เด็กหญิงสุรนันท์  ศิริเวช
9. เด็กชายอนุรักษ์  เรืองสัตย์
10. เด็กชายอรรถพร  ก้อนพร
 
1. นางสาวอนงค์นาถ  สิงห์เจดีย์
2. นางสาวนพรัตน์  อ่องเภา
3. นางสาวศศิภา  จ่าลุย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชลลดา  ยาใจ
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปานสุด
3. เด็กชายธนากร  อ่อนสุวรรณ
4. เด็กชายธีรพงษ์  เพ็งรอด
5. เด็กชายพุทธิพงศ์  ศรีจงกล
6. เด็กชายภัทรภณ  จิตรประจง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ประกอบเสียง
8. เด็กชายศราวุฒิ  วงค์ฟอง
9. เด็กชายสิงหา  พุ่มจันทร์
10. เด็กชายไพฑูรย์  ดอนทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  เครือยา
2. นางสาวมุกการินทร์  ตามัย
3. นางสาวภัชราภรณ์  มาน้อย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพานทอง 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  ทัพวงษ์
2. เด็กหญิงศรินรัตน์  อินธิแสน
 
1. นางสาวพรนภา  วัดน้อย
2. นางแสงจันทร์  แจ่มจันทร์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จุ้ยขาว
2. เด็กชายนพพล  ฤทธิ์อ้น
 
1. นายสายันต์  บังควร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงจันทกานต์  นุชแม้น
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มเอี่ยม
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  หลวงฉิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กชายชัชนันท์   เห้อกำแพง
 
1. นางลัดดา   ลือพัฒธิมา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงชญาดา  มูลอามาตย์
 
1. นายธานินทร์  พิลึก
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  อ้นชู
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงทักษพร  กงจักร์
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงธีรดา   รามสูตร
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ   อุทะพันธ์
 
1. นายชวลิต   จรรยาวัฒน์
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   ขอนทอง
2. เด็กหญิงพิชฎา  หาญพจมาน
 
1. นายชวลิต   จรรยาวัฒน์
2. นายศักรินทร์  สืบสอน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทรเดช
2. เด็กหญิงอรณิชชา   เตียงชัย
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายทัศนัย  โสพิน
 
1. นางอโนชา  มาประสพ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิตรศิลป์เจริญ
2. เด็กหญิงยุพิน  ทิพย์ศรีสะอาด
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
2. นางสาวปณิตา  ทิพย์หทัย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายธนพล  ร่วมรั่ว
2. เด็กชายพิพัฒน์  ศาลา
3. เด็กชายพิพัฒน์  บุควัน
 
1. นางสำเภา  ศรกองแดง
2. นางสาวรัศมี  แซ่เฮ้อ
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมมา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศรายุทธ  ยาวิชัย
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นายวินัส  ทุนแท่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงกมลพร  พิสุทธไทรงาม
2. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์แม้ง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเยี่ยม
4. เด็กชายชินวัฒน์  อันไขแสง
5. เด็กหญิงภัทราพร  แขกอ่อน
6. นายสุรศักดิ์  พันธุ์แสนซา
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นายวัชรชัย  อรรคราช
3. นายศรเพชร   เที่ยงอยู่
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  นามสง่า
 
1. นายรุ่งอรุณ  บุษย์ศรีเจริญ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. นายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 1. เด็กหญิงอิศริยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายคมสันต์   กองม่วง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  เลิศวิจิตรทรัพย์
 
1. นายพิชิต  เอมศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายชัชพงศ์    เพ็ชรแสนงาม
 
1. นางวัชรา  ธรรมบุตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. นายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงวรัญญาพร  ผิวอ่อน
 
1. นางกัญญาภรณ์  ผิวอ่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิตตรา  สอิ้ง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายกรวิวัฒณ์  กุศลธรรมรัตน์
 
1. นายสมคิด  ลือใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโขมงหัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนไว
 
1. นางสาวนุชจพร  นารีรักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 1. เด็กหญิงเฮลีย์อลิเซีย  หอมสุด
 
1. นายวสันต์  นาคพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กหญิงข้าวฟ่าง  แก้วประดับ
 
1. นายรุ่งอรุณ  บุษย์ศรีเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีคำ
 
1. นายอุบลรัตน์   อุดมสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บัวเขียว
 
1. นายอนุสรณ์  ทั่งหิรัญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดวงมณี
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เกษหอม
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ทองเบ็ญจวัฒน์
2. เด็กชายดนตรี  ธินวล
3. เด็กชายดนุพล  ฤทธิ์นอก
4. เด็กชายธวัชชัย  หนองหลวง
5. เด็กหญิงธิญาดา   บุญเยาะ
6. เด็กชายปิยชัย  ทิพย์สุคนธ์
7. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ชำนิโรจน์
8. เด็กหญิงสมิตตานัน  หนองหลวง
9. เด็กชายสุทธิพงศ์  แก้วแสงแจ่ม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  อุปนันไชย
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดำดี
12. เด็กหญิงเขมจิรา  เพชรวิเชียร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เรือนวุฒิ
2. นายอารัญ  หนองหลวง
3. นายนำพล  ธินวล
4. นายปุญญพัฒน์  เจริญสุข
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกฤติมา  กลิ่นปาน
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเชียรรัตน์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  พิริยายน
5. เด็กหญิงชุติญาพร   โรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธนไชยพงศ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา   พรมฤทธิ์
8. เด็กหญิงณิชาภา  จิตรถาวรกุล
9. เด็กชายตรัย  ครุฑเกตุ
10. เด็กหญิงทัชชกร  น่วมอินทร์
11. เด็กชายทัพพ์เทพ  ฤกษ์ดีทวีกุล
12. เด็กชายนพกร  พิทักษ์เดชะ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  รัตนะ
14. เด็กหญิงนลิญา  นาคศรีสุข
15. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  บงกชจินดา
16. เด็กหญิงนันทภัค  ทวีเสริมสิริสุข
17. เด็กหญิงนิชาภัทร  กุลทองวัฒนา
18. เด็กหญิงบุญพิศุทธ์  จิตตริยพงศ์
19. เด็กหญิงปริมปรียา  โพธิ์อ่วม
20. เด็กชายปัณณวิชญ์  พญางาย
21. เด็กหญิงปุณณาสา  สงแก้ว
22. เด็กหญิงพิณลัญญา  กุลบุตร
23. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  หวังเจริญวงศา
24. เด็กหญิงภัทรวดี  เดชศรี
25. เด็กชายภีมวัศ  ศุภนคร
26. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล
27. เด็กหญิงศศิรินทร์   พรเปียบุญมี
28. เด็กหญิงสกนธ์พรรณ  บุญเนรมิตร
29. เด็กหญิงสิริวัสสา  ธนูชัย
30. เด็กหญิงสิริสุภางค์   สายตา
31. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่นปาน
32. เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุราษฎร์มณี
33. เด็กหญิงอรณิชชา  อยู่สุขสวัสดิ์
34. เด็กชายเจตษฎา  นิลขำ
35. เด็กหญิงเปรมกมล  พ่วงพันธ์
36. เด็กชายเอกณัฏฐ์  บุญโสภา
37. เด็กหญิงแก้ววิเศรษฐ  ไพศาลสุขสมบูรณ์
 
1. นายเอกลักษณ์  กุลบุตร
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายเหล่าตระกูล  ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพ็ชระศึกษา 1. เด็กชายภูวเนศร์  สดุดี
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองแย้ม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงเขมจิรา  มูลสา
 
1. นายนิษฐ์ปวัตร  นันทปิยะจรัส
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ยอดจันทร์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงปิยพัทธ์  มั่นเขตวิทย์
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์  อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงโชติมา  ร่องมะรุด
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์  อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงภัคพร  แสงอุ่น
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงฉมาพร  นนทะคุณ
 
1. นางดวงเดือน  มีขันหมาก
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายดนตรี  ธินวล
 
1. นายนำพล  ธินวล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนุพงษ์  อู่อรุณ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายศุทธิกร   พวงทอง
 
1. นายดำรงค์  มีขันหมาก
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ยอดจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนช่วง
3. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกตุโทน
4. เด็กชายธันวา  ปันกอ
5. เด็กหญิงบุณยาพร  ดีประสิทธิ์
6. เด็กชายปัณณวัฒน์  ใจแสน
7. เด็กหญิงมีนา  พลอยเจิมศรี
8. เด็กหญิงรุ่งลัดดา  โพธิ์งาม
9. เด็กหญิงสองกะรัต  ภิญโญรัตนสกุล
10. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
11. เด็กชายเหล่าตระกูล  ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
4. นายเอกชัย  ก๋าวงค์วิน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  เกตุโทน
3. เด็กหญิงดารินทร์  สำรีรัตน์
4. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
5. เด็กชายธนกฤต  อ่อนบุรี
6. เด็กหญิงสุภัทรตรา  คุ้มจุ้ย
7. เด็กชายสุรธิพงษ์  สังข์กัน
8. เด็กชายสุเมธ  ใจแสน
9. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
10. เด็กชายอนันต์  นิลเกษม
11. เด็กชายอภิชาติ  สระทองปา
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
4. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ตาแปง
2. เด็กชายกฤษกร  ขันอินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามณี  โพธิ์ไกร
4. เด็กหญิงญาณภัทร  โมลาลาย
5. เด็กหญิงณัธยาน์  ไพรสันต์
6. เด็กชายธนกร  พินธุ
7. เด็กชายธนากร  การะเกตุ
8. เด็กหญิงธัญทิพ  เฉลิมสมัย
9. เด็กหญิงธันยพัฒน์  เจริญวงศ์
10. เด็กชายธีรพงค์  แสนภูเขียว
11. เด็กชายพีรภัทร  ศรีรัตนพัฒน์
12. เด็กชายรพีภัทร  เกษตรวิริยะกรรม
13. เด็กชายรัฐพล  ชิดปรางค์
14. เด็กหญิงวรรณศิริ  แกมนิล
15. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์เกษม
16. เด็กหญิงอภิญญา  แสนบุญมา
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  จุ้ยทรัพย์
18. เด็กหญิงอรนลิน  อินทร์สวรรค์
19. เด็กชายเอกกร  ครองแก้ว
20. เด็กชายแทนคุณ  คันศร
 
1. นางพิมพ์ใจ  อินทพงษ์
2. นางพนิดา  นุตตะโยธิน
3. นายคงกฤช  อินทพงษ์
4. นางสาวนิตยา  สมหารวงศ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงกชนิภา  พรมทอง
2. เด็กหญิงจิตลดา  ภาศิริ
3. เด็กชายญาทิป  อินทสิทธิ์
4. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์อภัย
5. เด็กชายนัฐพร  เกื้อกูล
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  สนม
7. เด็กชายพงศธร  เงินทอง
8. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เกตุนาค
9. เด็กชายพิพัฒน์   น้อยนารถ
10. เด็กหญิงวิลาสินี  ฑีฆะสุข
11. นางสาววิไลพร  ถมทอง
12. เด็กหญิงศศิฉาย  กระต่ายทอง
13. เด็กหญิงศศิธร  แสงอรุณ
14. เด็กหญิงศิขรินธาร  แก่กล้า
15. เด็กชายสุทธินันท์  น้อยนารถ
16. เด็กหญิงสุนิสา  พิพวนนอก
17. เด็กหญิงสุพัชรา  ไพโรจน์
18. เด็กชายสุรศักดิ์  โพธิ์ไกร
19. เด็กหญิงอัฐฐภิญญา  นามมลตรี
20. เด็กหญิงเจนจิรา  เมฆี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล  กังวาล
2. นางประนอม  เปลี่ยนแปลก
3. นางวัชราภรณ์  ราชสุภา
4. นางสาววิพรรษา  ชัยพร
5. นางสาวแสงระวี  ทองสา
6. นางสุรีย์พร  เพิ่มทวี
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กชายชนะชัย  ขำเดช
2. เด็กชายวิวิธชัย  พันธ์แสน
3. เด็กชายศุภกิจ  เกาหลิม
4. เด็กหญิงสมฤดี  อินกรัด
5. เด็กหญิงสุมินตาร์  พวงสมบัติ
6. เด็กชายอรรคพันธ์  อึ่งมา
7. เด็กหญิงอริศรา  พิกุล
8. เด็กหญิงอริษา  หอมรื่น
 
1. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
2. นางลำพูน  แก้วจันทร์
3. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ป้อมปราการ
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  คำกรุงเก่า
2. เด็กหญิงจันทิภาพร  สระทองปา
3. เด็กหญิงชื่นนภา  ยางเดี่ยว
4. เด็กหญิงนันท์หทัย  สุทธิศรี
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  จันทร์ดวง
6. เด็กหญิงพิพัฒกัญญา  ผิวอ่อน
7. เด็กหญิงวรรณพร  ร่างวิจิตร
8. เด็กหญิงเอมิกา  คงสนุ่น
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
2. นางสาวจิรวัฒน์  ครองแก้ว
3. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
4. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงจตุพร  ใจดี
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  ใจดี
3. เด็กหญิงณัชชา  พม่า
4. เด็กหญิงณัฏฐชา  สังวาลทิพย์
5. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คำพิบูลย์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทุมไธสงค์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ศักดิ์ภูเขียว
8. เด็กหญิงอารียา  ดีประดิษฐ์
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
2. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
3. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
4. นายมงคล  รอพันธ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกัลยดา   มณีพราย
2. เด็กหญิงธนัชชา   ตั้งวงศ์สิทธิโชค
3. เด็กหญิงนันทภัค   สุพิชยา
4. เด็กหญิงบุณยาพร   วิบูลสุนทรางกูล
5. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต    อ่ำพุธ
6. เด็กหญิงพรชนก   เตโชเสนีย์นนท์
7. เด็กหญิงพัชรินทร์   ลาภสนาเปรม
8. เด็กหญิงพัทธ์สรณ์   เจียรนันทนา
9. เด็กหญิงพิชชากานต์   จงมีความสุข
10. เด็กหญิงอนันตญา   ดานะ
11. เด็กหญิงอริสรา   อ่ำเพียร
12. เด็กหญิงอัจจิมา   ภิญญภาค
13. เด็กหญิงอาลิน   รินทพล
14. เด็กหญิงเลโอนี   ว็อทช์เค
 
1. นางจารุวรรณ    คงเผ่าพงษ์ (ผู้ควบคุม)
2. นางสาวพรนภา  เข็มเพ็ชรโต
3. นางกณิศกาญจน์   สีสุกสด
4. นางลลนา  พิลึก
5. ว่าที่ร้อยตรีนิธิวัฒน์    น้อยกลด
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายจุลสิทธิ์  พินไธสง
2. เด็กชายธนกิตติ์  ประโลม
3. เด็กชายพีรพงษ์  จงใจ
4. เด็กชายโชคทวี  แก้วทอง
5. เด็กชายไกรสร  ประภัสสร
 
1. นางนุชภาดา  รอดพันธุ์
2. นางกัสสุมา  ขัติศรี
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เพ็งภู่
2. เด็กชายสุวัชร  เจนจบ
 
1. นายหิรัญ  รุกขชาติ
2. นายเดชา  สมบูรณ์สิน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงหญิงชญานันท์   ลีลาวดี
 
1. นางณภัทร  ใจอาจ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   เหมภูมิ
 
1. นายวุฒิชัย    นันทวงษ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 1. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  กสิกรรม
 
1. นางสาวพรหมศิริ  วงศ์ธนบัตร
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หัดไทย
 
1. MissJulie  Julito
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงกชกร  อินทร์โพธิ์
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. นางสาวพฤกษา  ชมพูชน
2. นายพีรพัทร  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงวรรณพา  บัวพันธุ์
4. นายสหภาพ  สิงห์ทอง
5. เด็กหญิงเสาวรส  สุขจิตร
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายนรภัทร  ฤทธินวล
2. เด็กชายปรีชา  หวังสุขกลาง
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. นายวธัญญู  อาจศัตรู
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ฉัตรชุณหกุล
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ทองบาง
 
1. MissWanzhen  Fu
2. MissRumeng  Yu
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 1. เด็กชายกนกศักดิ์  กาญจนะโชค
2. เด็กชายก้องภพ  สมหวัง
3. เด็กชายประวิทย์  สมหวัง
4. เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ม้า
5. เด็กชายรัชพล  รักชาติ
6. เด็กชายศักดิ์สยาม  สมหวัง
 
1. นายประทีป  ทาริยะวงศ์
2. นางสาวมึมี  ดันบิน
3. นางสุมิตรา  กลิ่นบุบผา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กชายชัชวาล   พลคุด
2. เด็กชายนันท์นภัส   จันดี
3. เด็กชายปิยพัทธ์   ชุ่มเย็น
4. เด็กชายสรวิชญ์   การะเวก
5. เด็กชายหมอ  -
6. เด็กชายโจ   ชาวพม่า
 
1. นางสาวปนัดดา   หลินเจริญ
2. นายเกศมณี   สีเทียนสุข
3. นางสาวกมลพร   สรฤทธิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อุดมเขตต์
2. เด็กชายธนภัทร  เฉยเกิด
3. เด็กชายธีรภัทร  พาชัย
4. เด็กชายนฤบดี  หนองหาร
5. เด็กชายยุทธนา  ผาริกา
6. เด็กชายศักดิ์พล  จันทร์เขียว
7. เด็กชายสราวุธ  ป้อมจันทึก
8. เด็กชายสหรัฐ  พินไธสงค์
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุขสม
2. นางทาริกา  แสงสุทธิ์
3. นางนุชนาถ  เพชรรัตน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายกฤษณะ  บัวสาย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แก้วกองสี
3. เด็กหญิงชนากานต์  กีตา
4. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ศรี
5. เด็กชายปฏิภาน  ขวัญมา
6. เด็กหญิงพรนภา  ดาวลอย
7. เด็กหญิงศิรประภา  คุ้มหมู่
8. เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญแจด
9. เด็กหญิงอาริยาภรณ์  ศิริโสภณ
10. เด็กชายเวคิน  แก้วกองสี
 
1. นายธีระชาติ  ปะตังทะสา
2. นายวิรัตน์  เกิดพา
3. นางศิวารัตน์  ปะตังทะสา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐนารี  บุตรดี
2. เด็กชายธีรภัทร  มังคะละ
3. เด็กหญิงนัทธมน  ดุษดี
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงพัชรา  ทองคุ้ม
6. เด็กชายรพีพัฒน์  หาดทราย
7. เด็กหญิงวรลักษณ์  หมู่ถึง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  ขุนกันเพิ่ม
9. เด็กหญิงสราสืนี  วงศ์เสือ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสุข
 
1. นางสาวชนัญญา  ชัยต๊ะ
2. นางเกษร  ธงทอง
3. นางวิชชุดา  บุญส่งเสริม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนฤมล  สิทธิสงคราม
2. เด็กหญิงปานิสา  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงราตรี  สินโสภา
4. เด็กหญิงอนัญญา  พลอยประดับ
5. เด็กหญิงอริศรา  หาไม้
 
1. นางวรุมาศ  บูชาเกียรติ
2. นางพรพิมล  ประหา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกุลชญา  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงอติกานต์  ผ่อนแก้ว
3. เด็กหญิงอภิรดา  สุขศรี
 
1. นางอุสุภรณ์  นาคน้อย
2. นางณันท์ขจร  กันชาติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ระถาพล
2. เด็กหญิงวิมลศิริ  แอยอด
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  โคสอน
 
1. นางสาวปิยดา  ครุธเกตุ
2. นางสาวอรอนงค์  เกตุเผือก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  หมอนอินทร์
2. เด็กหญิงณฐมน   โพธิ์มงคล
3. เด็กหญิงภัทราพร   ผูกโพธิ์
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางมาลี   เพชรพิพัฒน์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชูอิทธิ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พรเพ็ชร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ดีบ้านใหม่
 
1. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
2. นายศักดา  ศรีแย้ม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พูลเขียว
2. เด็กชายมาโปรด   ศรีเดช
 
1. นายเพชร   ชมภูรัตน์
2. นางสาวฐิติพร   ไกรถาวร
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์   พวงไธสง
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์   โลเลิศ
3. เด็กหญิงอริสรา   เกศา
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
2. นางสาวปณัฏฐา   พึ่งพัก
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ   สีหาพรม
2. เด็กหญิงศศิกานต์   บุปผามาลา
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
2. นายอนิรุต   ถาวรรุ่งรัตน์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายนนทกร  ปัตตานัง
2. เด็กหญิงสุธีนันท์  ทานัธยพงศ์
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นายพงษ์ศักดิ์  พรมสอน
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายพัชร์พงศ์   ทองอาด
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พุทธโคตร
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาววรรณนิษา  ทองน้อย
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายกิตตินันท์   หนูวงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช   เดชครอบ
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
2. นางณัฐณิชา   อึ้งธีรกุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายภควัต  ชมภูผล
2. เด็กชายเตชิต  กุลเวชวิจิตร
 
1. นายปรัชญา  วัฒนศิริ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชวณิต  ไกรบุตร
2. เด็กชายดนุสรณ์  กองแก้ว
 
1. นายสุขุมพัฒน์  มาดหมาย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 1. เด็กหญิงณัชชา   จุลหงษ์
2. เด็กหญิงนันทพร   ถมมูล
 
1. นางสาวสุดาลักษณ์   พรหมวิหาร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  ใจสุข
2. เด็กชายแม็กอานนท์  เจริญขวัญ
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 1. เด็กหญิงชุติมล  ทองสุข
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สิทธิวงษ์
 
1. นางสาวระวิดา  เทียมเมฆ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยคำมิ่ง
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นางอารี  มีชัย
2. นายเอกราช  สระภาภักดิ์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินแปลง
2. เด็กชายต้นน้ำ  พิกุลศรี
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลจันทร์
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวศศิรินทร์  อินเขียว
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายกีรติ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายรุ่งเพชร  ขำวงค์
3. เด็กชายอมเรศ  พิลึก
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อ่วม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชาย คฑาวุฒิ  ธาณะธรรม
2. เด็กหญิงดารี่  ดาวเรือง
3. เด็กชายพลพจน์   ชะเกตุ
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางสาวศิริรัตน์  มีเจริญ
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  อิ่มชาวสวน
2. เด็กชายภูบดินทร์   เพชรพนมศักดิ์
3. เด็กหญิงอินธิฌา  เสือนิล
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางสาวทิพาพร  นรการณ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณฤเบศ   ทิพเทวา
2. เด็กชายอรรถพล   เพชรพิจิตร
3. เด็กชายเมธัส  พ่วงแพ
 
1. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
2. นายสันติ  กิจพฤกษ์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษติภูมิ   ประมาณ
2. เด็กชายจักรพันธ์   อบเชย
3. เด็กชายธีรภัทร   วิระรินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
2. นายสันติ  กิจพฤกษ์
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชาย ธีรภัทร   อินทรเรืองศร
2. เด็กชายกรศักดิ์  จั่นตระกูล
3. เด็กชายพัฒน์ชนน์   พุ่มทุเรียน
4. เด็กชายศิวัช   นนท์สุรัตน์
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นางสาวเบญจวรรณ  ช่างสอ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายมนัสชัย    ปรีจำรัส
2. เด็กชายสิทธิพร   กาไสย
3. เด็กชายสิรวุฒิ  ชาติไกรบัญชา
4. เด็กชายสุรเดช   อบเชย
 
1. นางรุ่งราวัลย์  พุ่มริ้ว
2. นายพีรชัย  เกณเกตุกรณ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขันเขียว
2. เด็กชายนัฐพล  เมฆี
3. เด็กชายสิรภพ  ชูแผ้ว
 
1. นายสุวรรณโชค  เหล่าเขตวิทย์
2. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายนฤนาท  ทั่งทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
3. เด็กชายวุฒิขัย  สุกเปล่ง
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฏ   หอมมาลา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 1. เด็กหญิงธัญชนก  อินกรัด
2. เด็กหญิงนิธิชนกนันท์  มาน้อย
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  มาน้อย
 
1. นายจักรกฤษณ์  ทะวงศ์
2. นายสมเกียรติ  ภูสมศรี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอมศิริ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันพุฒ
3. เด็กหญิงอารียา  ไม้ทอง
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางพชรพร  อุดคนดี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติมา  เพ็งศรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงมัน
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  แก้วภักดี
4. เด็กหญิงนาตยา  คุ้มศิริ
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ตาลอ่อน
6. เด็กหญิงไอรยา  มารสาร
 
1. นางสาวศศินา  ทับพันธ์
2. นางวิภาทิณี  ฉิมพาลี
3. นางสาวธนิษฐา  ปัญจะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุรีหลง
2. เด็กหญิงญาณิน  บิลชัย
3. เด็กหญิงณิชกานต์  สมศรี
4. เด็กหญิงนันทิดา  แขกอ่อน
5. เด็กหญิงบุญยานุช  บุกสันเที๊ยะ
6. เด็กหญิงวีระดา  พุ่มสุข
 
1. นางสาววรรณนิษา  ทองน้อย
2. นางสาวมีนา  ปาละโค
3. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ต้น
 
183 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 1. เด็กหญิงชลิตา   จันทะรังษ์
2. เด็กหญิงปาลีรัฐ   เผ่าผาง
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  นิลสนธิ
 
1. นางชโลมทิพย์   คำเวียง
2. นางสาวอรกัญญา   ช่วงสูงเนิน
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงฐิติกา  สิงห์ใส
2. เด็กหญิงทรายแก้ว  กระจ่างแจ้ง
3. เด็กชายสรวิชญ์  คงพันธ์
 
1. นางรุจิรา  ประเสริฐสังข์
2. นายเกียรติศักดิ์  สีม่วง
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขันทะเสน
2. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวรรณโอสถ
3. เด็กหญิงวิธิดา  ดุลย์มา
 
1. นายสามารถ  สีทอง
2. นางสาววีรญา  ดิษฐจันทร์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สาจันทร์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ประวัติ
3. เด็กชายสันติ  วรรคแป้น
 
1. นางจันทิมา  สุขศิริ
2. นายกิจจา  ศุภดิษฐ์
 
187 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กชายคุณากร  จันโนทัย
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  น้อยพงษ์
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  จ้อยขุน
 
1. นายนราวิชญ์  ผ่านสถิน
2. นางสาวเบญจวรรณ  มุกดา
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงขวัญกมล  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงชลธิชา  แจ้งอิ่ม
3. เด็กหญิงอัยญาดา  ซอมกระโทก
 
1. นางสาวณพัฐอร   เกษมี
2. นางสาวสมปอง  ประสิทธิ์เขตกิจ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสมอ 1. เด็กชายชาญวิทย์  จาบทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  พยัคโฆ
3. เด็กหญิงศศิประภา  ด่อนคร้าม
 
1. นางสาวชไมพร  พรหมอินทร์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสมอ
2. เด็กหญิงสวีนา  หัสคุณ
3. เด็กชายอภิเดช  จันทร์ย้อย
 
1. นางสาววริสา  บุญคง
2. นางนภัสนันท์  ณัฐฐากิตติคุณ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยทวี 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมศรี
2. เด็กหญิงวรรณษา  คำสะละ
3. เด็กหญิงวาสนา  การะภักดี
 
1. นายธนชาติ  ฤกษ์หร่าย
2. นางสาวดาวเรือง  พละทรัพย์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐรดา  จันทร
2. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ดีสม
 
1. นางสุวิมล  มีแป้น
2. นางสาวรัตนา  บุญใจ
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  อนุสนธิ์
2. เด็กหญิงอริษา  หอมรื่น
3. เด็กหญิงอินทิรา  กาลาปา
 
1. นายสุพะศิน  อยู่ยอด
2. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  หอมชะเอม
2. เด็กหญิงทอแสง  เผาผาง
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เกติยะ
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  เจริญอึ๊ง
 
195 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกมลกานต์   ฉันทานุกูล
2. เด็กชายกิตติกานต์   ขอนทอง
3. เด็กหญิงประภัสสร   บดีรัฐ
 
1. นางบุญหลั่น   อินทพงษ์
2. นางธนารีย์   อินทพงษ์
 
196 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤติธี  แสงกล้า
2. เด็กหญิงชนกชนม์  ฉัตรเมธิน
3. เด็กหญิงปริญญภัส  เจาะรอด
 
1. นางเยาวเรศ  ปราการชัยนาคร
2. นางสาวพัชรียา  แจ้งจิตร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 1. เด็กหญิงวาสนา  ตรีแก้ว
 
1. นางสาวปานหทัย  ศรีเกษม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายสุทัน  กระออม
 
1. นางสาวรัชดาภา  แผ่นผา
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  หาญบุรุษ
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายวทัญญู  กันหาวงศ์
 
1. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายภาณุพัฒน์   พลีเพื่อชาติ
 
1. นางพณิตา   เงินทอง
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายวงศกร  ทินปาน
 
1. นางสาวสุวรรณี  อุดสุรินทร์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอำนวย   ก๋าทา
 
1. นางเพลินพิศ   แตงดารา
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายกิตติศีกดิ์  นุชแม้น
 
1. นางสาวปิยวรรณ  จีนเพชร
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายพีรวิชญ์   แก้วเพชร
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   ประเสริฐ
3. เด็กหญิงศศินา   มะโนตัน
 
1. นางแก้วเก้า  สวยสม
2. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญศิริ
2. เด็กหญิงมณีนุช  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์   เรืองวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร   เยาวะพินท์
2. นางสาวสุนิสา  ทองโตนด
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนากร  ชัยโยธา
2. เด็กหญิงประพาภรณ์  ตรีคงคา
 
1. นางพรสุดา  สุชาติ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หลงฉิม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีพายัคฆ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  มาตา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 1. เด็กชายวรวรรธณ์  รอดเขียว
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  อินเลิศ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายพัชรพล  พันเชื้อ
 
1. นางทิวา  เมืองหลวง
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงวริศรา   หนูโต
 
1. นางแก้วเก้า  สวยสม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชนะชัย  ปานนนท์
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายพันธ์ทิพย์  วงจันทเรือง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อหงษ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประสมผล
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายแจ๊ส  จอจ ลิช
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปันมูล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  รักสุทธิ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  จีนเพชร
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 1. เด็กหญิงเพชรรัตดา  แก้วขุน
 
1. นางสาวอัมพร  จันทบุตร
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กหญิงจินตนา  จำนงค์
 
1. นางสาวสุวรรณี  อุดสุรินทร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวธนิสร  ชามะนาวหวาน
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. นางสาวอรรถวดี  กล้าการขาย
 
1. นางสาวกนกณาภา  วรจักรโยธิน
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานตาบัว 1. เด็กชายวีรภัทร   วัชระโคตร
 
1. นายวิระกิจ  เพ็งทา
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  หาญบุรุษ
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายญาณพัตน์  โคปาลสูตร
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้อหงษ์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อันโน
2. เด็กหญิงบุณยาพร  บัวจิตย์
3. เด็กชายพีรวิชญ์    แก้วเพชร
4. เด็กหญิงภัทรธิดา   ประเสริฐ
5. เด็กชายวรภพ   รูปงาม
6. เด็กหญิงศศินา   มะโนตัน
7. เด็กหญิงสุภัสรา   อินอยู่
 
1. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง
2. นางสาววันนิสา  หวังวนวัฒน์
3. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงประกายดาว  กองมูล
2. เด็กหญิงรชนิศ  จันทร์ดำ
 
1. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
2. นางสาวสุธาริณี  เตปา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 1. เด็กหญิงกชกร  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายสหวัชร  บุญยืน
 
1. นางสาวอัจฉรา   ทองรวม
2. นางสาวสิริวิพา  มะยมหิน
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงนพมาส   กล้าหาญ
2. เด็กชายเกรียงไกร   อ่อนล้อม
 
1. นางสาวพัชรี   หอมรื่น
2. นางวิภา  ดำริห์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายธรรมศาสตร์  มั่นคง
2. เด็กชายสันติ  สารัก
 
1. นางสาววรรณภา  ธิแปงวงค์
2. นางสาวทิวากาล  ขุนแก้วเกตงาม
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายธีรพล  แสงเมล์
2. เด็กชายพีระพันธ์  บัวพวง
3. เด็กชายเจริญชัย  ปักโกติโญ
 
1. นางสาวสมศรี  ปานคำ
2. นางสาวชลธิชา  ทัพวัฒน์
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายคุณานนท์  ทรายเพชร
2. เด็กชายปัญญาพัฒน์  เกษกรณ์
3. เด็กชายยุทธภูมิ  คุ้มเรือน
 
1. นายวัลลภ  ทับแคลน
2. นางสาวจินตนา  ก้อนจันทร์เทศ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงพรวดี  เสาะสมบูรณ์
2. เด็กชายพรเทพ  ธรรมรักษา
3. เด็กหญิงอังคณา  คุยบุตร
 
1. นายนพพล  ปิ่นมณี
2. นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีชัย
2. เด็กหญิงทิพกร  โอสถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนทอง
 
1. นางสาวอนันตญา  ทองธรรมชาติ
2. นางมยุรี  ศรีวังราช
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  นาคอ้น
2. เด็กชายนาวิน  บุญประสงค์
3. เด็กชายพานอาทิตย์  ขันทองดี
 
1. นางสาวชวรินีย์  สระทองแร่
2. นายอลงกรณ์  ป้อมใย
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กชายจีรภัทร  อำนวยสุข
2. เด็กชายพงษ์พีระ  คำกอง
3. เด็กชายศรายุทธ  จินแจ
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
2. นางจารุนีย์  ปานบุตร