งานเปิดโลกการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครั้งที่ 16
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน .......... พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง เรียนชั้น ป.5 และ ป.6 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 20
09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ภาษาอังกฤษ 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 13
09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา ห้อง ประชุม/อาคารเอนกประสงค์ 23 พ.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลท่าพุทรา 23 พ.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 เทศบาลตำบลท่าพุทรา 23 พ.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลท่าพุทรา 23 พ.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 เทศบาลตำบลท่าพุทรา 23 พ.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีฟ้า(หลังธงชาติ) ชั้น 1 ห้อง วิทยาศาสตร์, ห้องพลศึกษา 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 14
09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีเหลือง(อาคารอนุบาล) ชั้น 2 ห้อง e-classroom 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคาร 3 ชั้น (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง เรียนชั้น ป.3 และ ป.4 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 12
09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีเหลือง(อาคารอนุบาล) ชั้น 2 ห้อง การงาน 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีฟ้า(หลังธงชาติ) ชั้น 2 แก้ไขเป็นชั้น 1 ห้อง ห้องพลศึกษา. แก้ไขเป็นห้องประชุม 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 10
09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีฟ้า(หลังธงชาติ) ชั้น 2 แก้ไขเป็นชั้้้น 1 ห้อง ห้องพลศึกษา แก้ไขเป็นห้องประชุม 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
13.00 น.เป็นต้นไป
-
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีเหลือง(อาคารอนุบาล) ชั้น 1 ห้อง เรียนชั้น ป. 1 และห้องเรียนชั้น ป. 2 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 6
09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านท่าพุทรา อาคารสีเหลือง(อาคารอนุบาล) ชั้น 2 ห้อง ประชาธิปไตย 23 พ.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 5
09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายปัญญา ภาษาทอง ศึกษานิเทศก์ 0897037953
นายปวีณวัชร์ ขุนเทียนเขมชาติ ศึกษานิเทศก์ 0988269426
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]