รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ระหว่างวันที่ 14,28 -29 กันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงปรีชยา  เพ็ชรปา
 
1. นางสาวศยามล  นนกันทา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงนาตาชา  ปองรักษ์
 
1. นางสุวรรณา  ฉิมพลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ตันสอน
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อ่อนสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงพรนพิน  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  พุ่มไสว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงตรีวลี  ตันใจ
 
1. นางสาวเอวลี  ยอมวงศ์ดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายชัพวิชญ์  บุญทาแดง
 
1. นางประวีณา   ติง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร
 
1. นางสาวแสงจันทร์  การิยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   ตาสาย
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  อ่อนสุวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายคเชนทร์  สมกาศ
 
1. นางดาวจันทร์  ใจอ้าย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนัญชนก  โนใจ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์สิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายมนัสชัย  มลิวัลย์
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสัก 1. เด็กหญิงพีรกานต์  สุรินบุตร
2. เด็กหญิงอรอินทุ์  นันท์ไชย
 
1. นางสาวรัตมณี  เชี่ยมปัญญา
2. นางสาวพาณี  พูนธนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กหญิงภัชราพร  วินทะไชย
2. เด็กหญิงมติมนต์  ก๋าจารี
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวปรานต์ทิพย์  อำพราง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ
 
1. นางสาวขวัญใจ  ถาแก้ว
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.74 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เตวิชัย
2. เด็กหญิงมิธิตรา   ไชยวงศ์
 
1. นางอรุณี  ปินตาปลูก
2. นางสาวทรรศิกา  สันติกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ตาลาน
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี
 
1. นางสาวศรัญญา  ไฃยปรุง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. นายนุวัฒน์   ยังสรรเสริญ
 
1. นางปาณิตา  ชัยวรรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร
2. เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม
3. เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์
 
1. นางรดาการ  ภูริพงษ์
2. นางชนิดาภา  คชสินธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิฌา  ดีอ้น
2. เด็กหญิงปนัดดา   เทพปินตา
3. เด็กหญิงอารุณีย์  แสนคำวงศ์
 
1. นางเกตุสุดา   อนุรักษ์ธงไชย
2. นางสาวสุดจิตรา   จันทร์ธิมา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิรินุวัฒน์
3. เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม
 
1. นางสาวสุพัตรา  สาละวัน
2. นางสาวจุฑาทิพย์  เตจ๊ะมัง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายนภัส  อินเหล็ก
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีชัยวงค์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จักร์เครือ
 
1. นางสาวเจนจิรา  น้ำใจดี
2. นางสาวชนาพร  แสนสมบัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์
2. เด็กชายวรพล  งามขำ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
2. นางปัทมาพร  ปงหาญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงกันตยา  กาลเทศ
2. เด็กหญิงกิตติมาพร  ชูเรืองฤทธิ์
 
1. นางวนิดา  สุทธหลวง
2. นางสาววรรณิศา  สีกรณ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนวพิทยา  เทือกมนต์
 
1. นางฟองนวล  ยันตรวัฒนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน
 
1. นางทัศวัลย์  โพธิสมพรรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญพร   จินดา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา
2. เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์
 
1. นางสาวพิสมัย  สาธิ
2. นายวิศเวศ  เด่นศิริกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชพร  สวัสดิ์ทอง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ปะปะ
 
1. นายสนธยา  แสงศรีจันทร์
2. นางสาวจุมพิตตา  ชฎา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐิติกร  เครือสบจาง
 
1. นายอัมรินทร์  ยะทุ่งตัน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  เยเบียน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เติกอ่อง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายปภังกร   หน่อแก้ว
 
1. นางทานตะวัน   อินต๊ะขัน
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง
 
1. นางอำพรรณ   เรืองวัฒนานนท์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงพรนภัส   มูลยะ
 
1. นางรุ่งนภา   เสมอมิตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ
2. เด็กชายศุภฤกษ์  เอียงเทศ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นางสาวบุญแถม  ทองคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  ตาสืบ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  หลุ่มราช
3. เด็กหญิงสุพัตชญา   เครือประสาน
 
1. นางสาวพัชรา  ภาพแสนหาญ
2. นางเบญญาภา  สิบแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบจาง 1. เด็กชายพีรดนย์  คำคง
2. เด็กชายเฉลิมชัย  อินเตชะ
 
1. นางสาวประกายชิด  เครือสบจาง
2. นางอรทัย  หล้าวงศา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงชนิศา  ดุลยพิพัฒน์
2. เด็กหญิงอารีณัฐ  โคตะมะ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางศรีมาลา  วันทาทราย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปุย 1. เด็กชายทิภากร  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กชายธิติภัทร  วิไล
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  อินทิยศ
2. นายอมตะ  ร่มแสง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. นายคัชถาเทพ  ลีนิคมพงศ์สกุล
2. นางสาวธนภรณ์  เต็มธนโชติ
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
2. นางพรสุรีย์  ไชยชนะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. นายสมชาย  ยูลึ
2. เด็กชายเมธี  เต็มธนโชติ
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
2. นางพรสุรีย์  ไชยชนะ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์
2. เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ
3. เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด
 
1. นางสาวจิตอนงค์  ไทยกรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ทำอินแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ใจนาแก้ว
2. เด็กหญิงณวรา  แก้วเมืองมา
3. เด็กชายวุฒิไกร  ใจคำต๋า
 
1. นางกาญจนา  มณีมูล
2. นางสาววิภาวรรณ  อมรพันธุ์สกุล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร
2. เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม
3. เด็กหญิงศรัจจันทร์  สว่างวิทย์
 
1. นางกนกกร  กอไธสง
2. นางสาวชลฐิตา  ฟองทา
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เป็งคะดี
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วบุญปัน
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญมา
 
1. นายสินทพ  ไชยปัญญา
2. นางชวีรัตน์  ไชยปัญญา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภัทรา  กาวิจิตร
2. เด็กชายธนัช  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ถามล
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  สายอุต๊ะ
2. นางสาวพิชญา  อินปา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กหญิงงามชิตา  แหวนะ
2. เด็กหญิงพนิตพร  ยาวิใจ
3. เด็กหญิงศศิธร  อินเตชะ
 
1. นางชยาณิช  แก้วสะอาด
2. นางสาวนัดธชา  แก้วค้าง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม
2. เด็กหญิงพิชริญา  แววขำ
 
1. นางเกศริน  กาชัย
2. นางสาวอำพร  เมทา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐชญา  มาลา
2. เด็กหญิงลภัสรดา  โทลา
3. เด็กหญิงวิณดา  ก๋ายศ
4. เด็กหญิงศรุตา  อินทะวงศ์
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  โทลา
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
2. นางอภิญญา  บัวหลวง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมัดโหนด
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  เครือเนียม
4. เด็กหญิงพัทธธีรา   วงค์เจริญศรีสุข
5. เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์
 
1. นางพนาวรรณ   ปัญญาเมืองใจ
2. นางสาวกมลนัยน์  ต้องจิตต์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ปงใจดี
3. เด็กหญิงจิตราภา  ตั๋นฝั้น
4. เด็กหญิงฐิดาพร  ทรงกิจวิศวการ
5. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจกาวิล
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นางสาวกัลยรัตน์   กุลสัมพันธ์ชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เดชาวัฒน์
2. เด็กชายชัชวิน  ศรีสันทราย
3. เด็กชายธนาเทพ  มาลีบุตร
4. เด็กหญิงพรไพลิน  สืบคำแก้ว
5. เด็กชายวีรภัทร  บัวบาน
 
1. นายวสันต์  ไชยชนะศรีพลี
2. นางสาววรรณิภา  จิระ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงดากานดา  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญานุช  คำวัง
4. เด็กหญิงลักษณ์นารา  ใจอิน
5. เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะไชย
 
1. นางพนาวรรณ   ปัญญาเมืองใจ
2. นางกันหา  ก๋าจารี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  แสนอินทร์
2. เด็กชายธนดล  อินเขียวสาย
3. เด็กหญิงพรลภัส  วงศ์วารไชย
4. เด็กชายวัชรพล  ดวงใจ
5. เด็กหญิงสิริญญา  วงค์นาสัก
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ไชยะวุฑฒิกุล
2. นางสาวเอวลี  ยอมวงศ์ดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จิโก
2. เด็กหญิงบุษกร   จิโก
3. เด็กหญิงศริณฎา  ทึงวา
4. เด็กหญิงสาระวารี  เต็มใจกูล
5. เด็กชายอิทธิกร  สันพ่อค้า
 
1. นายพรหมมิฬ  ยะนะโย
2. นางสาวสุนิดา  ลาภมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายณราการณ์  หลวงคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำตา
3. เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงบุญเรือง
4. เด็กหญิงพีรดา  เครือศรี
5. เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  ต๊ะใจ
 
1. นางสาววีณา  เอมพิณ
2. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงทอง
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์ทิพย์
3. เด็กชายณัฐชานนท์  พิมพ์สอ
4. เด็กชายณัฐดนัย   อินทร์บาง
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  อินภา
6. เด็กชายธงไชย  แก้วสาย
7. เด็กชายธนพล  พรมลอย
8. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ครองศักดิ์
9. เด็กชายธนันชัย  จันทร์ทิพย์
10. เด็กชายปาฎิหารย์  จันสุกปุก
11. เด็กหญิงพิมชนก  หน่ออ่อน
12. เด็กหญิงพิมชนก   หน่ออ่อน
13. เด็กหญิงมิลธิราห์  จอมฟอง
14. เด็กหญิงวรรณวิษา  กำนาด
15. เด็กหญิงวิภาดา  ประดิษฐ์พุ่ม
16. เด็กชายอนุวัฒน์  มะทิกุล
17. เด็กชายอนุสรณ์  ผุดผ่อง
18. เด็กชายอภิรักษ์  บุญพัวพัน
19. เด็กหญิงอรสา  บุญพัวพัน
20. เด็กชายอัจฉริยะพร  ยะสืบ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ฝั้นสืบ
2. นางสาวธัญวรัตน์  กูลใจ
3. นายรุฐวัฒน์  อินทะนะ
4. นางสาววราภรณ์  ชุมภูชัย
5. นายวิราช  รักเพื่อน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กหญิงลภัสรดา  สันติสม
 
1. นางสาวไอลดา   คำเขื่อน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา
 
1. นางชุลีพร  กอบกำ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงนัทนันทน์   จันทร์แดง
 
1. นางสาวศิรินุช  ยุทธแสน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  ไทยใหม่
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปัญญาจันทร์
 
1. นางนิตยาพร  แก้วบุดตา
2. นางเกศกานต์  นันเปียง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ร่มโพธิ์ชี
2. เด็กชายฐานพัฒน์  สืบแก้ว
 
1. นางนิตยาพร  แก้วบุดตา
2. นางพิมล  วงศ์เจริญทัศน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  อินเขียวสาย
2. เด็กหญิงพรลภัส  วงศ์วารไชย
 
1. นางนิตยาพร  แก้วบุดตา
2. นายนันทวัฒน์  มหาวัน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกันทรากร  วอนดิถี
2. เด็กหญิงกันย์สุดา  เครือศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  อ่างคำ
4. เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระสาย
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  หล้าปาวงค์
6. เด็กหญิงฐิติชญา  วงษ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญสกุล
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเชียรเทียบ
9. เด็กหญิงสุพิชญา  เครือวิเสน
10. เด็กหญิงอนรรฆวรรณ  ยามมี
 
1. นายจรัญ  เรือนแก้ว
2. นางสาวจริญญา  สารจินดาพงศ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ปงใจดี
3. เด็กหญิงจิตราภา   ตั๋นฝั้น
4. เด็กหญิงฐิดาพร  ทรงกิจวิศวการ
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก้วชมภู
6. เด็กหญิงธนพร  ศรีแก้วสุข
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  ถาไชย
8. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์   ใจกาวิล
9. เด็กหญิงสุภัสสร  เครืออ้าย
10. เด็กหญิงสุภัสสร  สุขเจริญ
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นายชนนท์  ชัยศรีวี
3. นางสาวภัทรภร   ปาตัน
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  พิจอมบุตร
2. เด็กหญิงธนัชชา  ทองศรีนวล
3. เด็กชายธีรเดช  การดี
4. เด็กหญิงปภาดา  ภัทรกูลนันต์
5. เด็กหญิงปุณยนุช  จันทร์พรม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นน้อย
7. เด็กชายศิรวิทย์  ท่าชัย
8. เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ
9. เด็กหญิงอชิรยา  ยศบุรี
10. เด็กหญิงอารีรดา  ไชยสงค์
 
1. นางอำไพ  วงศ์นาม
2. นางสาวกันติยา  สุภากาวี
3. นางพวงเพ็ชร  ปานศิลา
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์พรม
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ผิวอ่อน
3. เด็กชายธาวิน  ทะนะ
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญเรือง
5. เด็กหญิงนัทนันทน์  จันทร์แดง
6. เด็กหญิงประภัชรา  แสนหลวง
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  สายสืบ
8. เด็กหญิงภูริชญา  อินทร์พรม
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจรัก
10. เด็กหญิงอนุธิดา   อินเขียว
 
1. นางสาวเปมิกา  เมษสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  สลอบแสง
3. นางสาวศิรินุช  ยุทธแสน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกฤษฏาพัฒน์   โชคมาก
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เครือโย
3. เด็กชายก้องภพ   พลเมฆ
4. เด็กหญิงดารินทร์   ปัญญายืน
5. เด็กหญิงนงนภัส   สหศิริวงศ์
6. เด็กหญิงนันท์นภัส   สหศิริวงศ์
7. เด็กชายปิติคุณ  ถาเป็นบุญ
8. เด็กหญิงอภัทรศรา   ฝั้นธรรมครั้ง
9. เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย
10. เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย
 
1. นายบรรเจิด  จอมคีรี
2. นางสาวอ้อยทิพย์  แย้มทองคำ
3. นางวิไล  ประทุมวรรณ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อินทร์พรม
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงนัทนันทน์  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงประภัชรา  แสนหลวง
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  สายสืบ
6. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญทอง
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ใจรัก
8. เด็กหญิงอนุธิดา  อินเขียว
 
1. นางสาวเปมิกา  เมษสุวรรณ
2. นางสาวสุกัญญา  สลอบแสง
3. นางสาวกานต์รวี  บุญตันบุตร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กชายกรวีร์  ศิริมังคลากุล
2. เด็กชายกฤษนัย  จันทร์ชมภู
3. เด็กหญิงจิตรานุช  จันทร์เขียว
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วังชัย
5. เด็กหญิงนันทกานต์  กุดแคน
6. เด็กหญิงนันธิชา  ไชยวรรณ
7. เด็กชายปิยะกร  ปัญญานนท์
8. เด็กชายภีรเดช  เมฆดำรงค์
9. เด็กหญิงสุชานาถ  โคกเทียน
10. เด็กชายสุรศักดิ์  ลครพล
 
1. นายพรชัย  ธิอินโต
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กหญิงกฎชกร  หวั่นจี๋
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปิติภัชโภคิน
3. เด็กหญิงนริศา  ไทยเหนือ
4. เด็กหญิงนันทิชา  เกตุจันทร์
5. เด็กหญิงปุษยา  ก๋าจารี
6. เด็กชายรัชชานนท์  จุไร
7. เด็กหญิงศิริพร  รินทร์แก้ว
8. เด็กหญิงสุชานรี  สีบุญชู
9. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เยาะเย้ย
10. เด็กหญิงเจนจิรา  เครือวัง
 
1. นายขวัญชัย  อุ่นเอ้ย
2. นางสาวเมษา  จูแวน
3. นายนิกร  ใจไหว
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร
2. เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี
 
1. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
2. นายนิติ  การิยา
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทิหลิ้ม
2. นายอุ้มเคอ  ลุงมหา
 
1. นายอนุสิษฐ์  สะเภาคำ
2. นายภัทรกร  กาชาติ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงมิตรสินี  คำหล้า
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงเอเชีย  ไชยบุรี
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  อ่วยกระโทก
 
1. นางวิลาวัลย์  คำขอด
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 1. เด็กชายฟอร์ด  แซ่จ๋าว
 
1. นายทรงภพ  ขุนยวมอนุรักษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 1. เด็กหญิงคุณัญญา  นินาราช
 
1. นายณัชพล  ฮาวคำฟู
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐธนานุพงษ์  ทรายใจ
 
1. นางสาวศรัณยา  อินบ้านแฝก
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงพิชญานิน  คำมาก
 
1. นางวิลาวัลย์  คำขอด
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายวิชัยพร  จะทอ
 
1. นางวิลาวัลย์  คำขอด
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแช่ 1. เด็กหญิงวนิดา  ทองบุตรแก้ว
2. เด็กหญิงเขมจิรา  อุ่นเรือน
 
1. นางชวนพิศ  กอวิเศษ
2. นางสาววริศรา  ยาวิเคียน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงบุญสิตา  มาเยอะ
2. เด็กหญิงสุรีย์  แซะพะ
 
1. นางทิชชากร  อนันตกุล
2. นางสาวดารารัตน์   ฉัตรแก้ว
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชรินกรกนก
2. เด็กหญิงโชติกา  มีจีรักษ์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชัยชะนะ
2. นางทิชชากร  อนันตกุล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายบูรพา   บุญล้อม
 
1. นางเบญญาภา  สิบแก้ว
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  -
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  เกิดผล
3. เด็กหญิงหล่าวคำ  ละออ
 
1. นางปิ่นณหฤทัย  เป็งวงศ์รัตน
2. นางสาวจันทกานต์  ประวัง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กชายจักรภพ  อิทธิกรณ์
2. เด็กชายวีรพล  แสนคำ
3. เด็กชายแสง  ลุงมา
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
2. นางสาวสุธาสินี  กันโสพันธ์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายดนุภพ   ปันแก้ว
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญทอง
3. เด็กชายอภิชาติ  แสนหลวง
 
1. นายบุญเกิด  ทาบุญเป็ง
2. นางมะลิวัลย์   โยธา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงกชกร  ทิมเถื่อน
2. เด็กหญิงปอรรักษ์  บัวสะอาด
3. เด็กหญิงพัชราภา  พรมวิชัย
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทนันชัย
5. เด็กชายสุริพล  พิชัยหล้า
6. เด็กชายอนุชิต  สมุทรวงศ์
 
1. นายกวีวัฒน์  ประพันธ์
2. นางสาวอิสรารัตน์  บุญช่วย
3. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมวิลัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์เหม
2. เด็กหญิงจามจุรี  ก๋าเครือคำ
3. เด็กชายจารุพิชย์  สุธรรมา
4. เด็กชายชัยวุฒิ  ปอกแก้ว
5. เด็กหญิงณัฐชญาวดี  อินทะวงศ์
6. เด็กหญิงดวงพร  สุถาลา
7. เด็กชายต้นแบบ  พระระฆัง
8. เด็กชายธนภูมิ  เทพสิธิ
9. เด็กหญิงธีริศรา   จินดาศรี
10. เด็กชายนวมินทร์  วงศ์ก๋าดี
11. เด็กหญิงปนัดดา  คุณธนัง
12. เด็กหญิงพลอยชมพู  แก้วยานะ
13. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรมฤทธิ์
14. เด็กหญิงพิชชาภา  จำรัสแนว
15. เด็กหญิงภัทราวดี  เรือนมา
16. เด็กชายภานุพงษ์  ทายะรินทร์
17. เด็กชายมิ่งมงคล  วงค์ตะวัน
18. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เหล็กกล้า
19. เด็กหญิงลินดารัตน์  ลอยพงษ์ศรี
20. เด็กหญิงวนาลี  ปินคำ
21. เด็กชายวรฤทธิ์  เผ่ายศ
22. เด็กหญิงวัลวิภา  เซี่ยงฉี
23. เด็กหญิงสุจิตรา  วังบุญมี
24. เด็กหญิงสุนันทา  ไชยสาร
25. เด็กหญิงหทัยทิพท์  ทิพย์เทียม
26. เด็กชายเทวรุจ  กุนวงค์
27. เด็กหญิงเพชรลดา  ธนกรพินโย
 
1. นายกิตติศักดิ์  การินทร์
2. นายธานี  ศรีชัยตัน
3. นางสาวสุวัลยรัตน์  พัดทะเล
4. นางสาวเปรมมิกา  ดามูลมาตย์
5. นางฉัตรณาริน  เฮงสิมมาเคารพ
6. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
7. นายนพดล  วังซ้าย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กชายปิยะวัฒน์   กะทง
 
1. นางสาวนฤมล  กูลใจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายยุทธการ  ไชยชนะ
 
1. นางกฤษณี  คำราช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงบงกช  คำหลวง
 
1. นายสมศักดิ์  มะโนคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงอรวี   เชอมือ
 
1. นางหัทยา   ศรีเพ็ญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายพัชรพงษ์  เปียงชมภู
 
1. นายธนโชติ  รัตนะพรไพศาล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายนิชนันท์  จันทร์กลม
 
1. นายอภิชาติ  สิงห์คำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงนธิดา  รอชา
 
1. นางสาวศิรินทร์รัตน์  พุ่มไสว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ใจสุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  แสงสุข
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายอนลัส   วังแก้ว
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงยางคก(ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงวิราสินี  ปงลังกา
 
1. นายกฤตภัฏ  สันวงศ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจักรภัทร  ใจสุข
 
1. นางสาวอาทิตยา  แสงสุข
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  สุริภา
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงพัสวี   พงศ์เพ็ชร
 
1. นางสาวสุพิศ  จักขุ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงดาราริน  เขื่อนคำแสน
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ประเสริฐ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
4. เด็กหญิงปวริศา  สุรนันท์
5. เด็กหญิงพิมลภัส  โพธิเศษ
6. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
7. เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  สายอุปราช
8. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
 
1. นายภาคภูมิ  มานะดี
2. นางสาววัลลี  แซ่พาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มะทะจิตต์
3. เด็กชายกฤติธี   คันธชมภู
4. เด็กหญิงกันต์สุดา  แปงใจ
5. เด็กหญิงชนิกานต์   ตาลคำ
6. เด็กหญิงชิตาภา   พรชนะภากร
7. เด็กชายชิติพัทธ์   ระวังษี
8. เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
10. เด็กชายณัฐพัฒน์   เรืองวัฒนานนท์
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์
12. เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา
13. เด็กหญิงดวงหทัย  สุทธิอาคาร
14. เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ
15. เด็กหญิงทักษอร  กันหมุด
16. เด็กหญิงธนชา   ยาวิเลิศ
17. เด็กหญิงธนัชชา   ณ ลำปาง
18. เด็กชายธีรเดช  ชุติมา
19. เด็กหญิงนภษร  ธุงจันทร์
20. เด็กหญิงปวันรัตน์   โตด้วง
21. เด็กชายปองคุณ  ปัญญา
22. เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี
23. เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล
24. เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่
25. เด็กชายพัฒนภูมิ   ใหญ่วงศ์
26. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา
27. เด็กชายภูริช  สุขสว่าง
28. เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
29. เด็กชายรัชชสีห์  กาญจนจิตต์
30. เด็กชายสิทธิภาคย์   ดิ๊กซอน
31. เด็กหญิงสุนิสา   เล็กจุฬา
32. เด็กหญิงอนงค์นาถ   ตามูล
33. เด็กชายอนนต์ชวิน  นิวันเปี้ย
34. เด็กชายอนวัช   บุญมา
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ
36. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
37. เด็กหญิงอริสา  สิทธิ
38. เด็กหญิงเกทเสมนี  ชัยอนันต์รัตน์
39. เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล
40. เด็กชายเกียรติพล  ตั้งเพียร
 
1. นายภูธเรศ  อนุสนธ์
2. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
3. นางสาวพิชญา  พูลสวัสดิ์
4. นางสาวนภาลัย  คำกาละ
5. นายกิตติ   ผดุงภักดีกุล
6. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
7. นางสาววชิรฎาว  แสงบุญเรือง
8. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนัญญา  พรมวิชัย
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายยศวิน  สราญรมณ์
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์ลังกา
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชุติจิรัฐติกาล
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายออมสิน  ตาคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกิตติ์กวิน  ชัยปภาวสิทธิ์
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงสุทธอร  คำวงค์
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ปัญญาศรี
 
1. นายประดิษฐ์  เกษแก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายวรสิทธิ์  ละออง
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
 
1. นางนงนุช  อิ่มจิตอนุสรณ์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กชายภานุภัทร  เรือนมูลสาย
 
1. นายวิสุวัฒน์  ทองคำ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทารัก
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สันเทพ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงกรชนก  สังเมียน
2. เด็กหญิงกวินธีดา  ปะละน่าน
3. เด็กชายชนภัทร  ยานะ
4. เด็กหญิงชัญญานุช  ชัยชนะ
5. เด็กชายณัฎฐาพร  อินทราย
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  นุด้วง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมสะอาด
8. เด็กชายทักษ์ดนัย  ปกแก้ว
9. เด็กหญิงทิพวรรณ  จอมดอน
10. เด็กหญิงนงนภัส  พนมวัน ณ อยุธยา
11. เด็กชายนิธิศภูมิ  ยะคำปลูก
12. เด็กหญิงพัณณิตา  หลีแก้วเครือ
13. เด็กหญิงพิระดา  อ้วนใส
14. เด็กหญิงรัญชนา  เป็งคำมา
15. เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ
16. เด็กหญิงศศินา  ป้อสาย
17. เด็กชายสรันวิชญ์  กระแสร์ฉาย
18. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไกรโต
19. เด็กหญิงเพชรใส  พลอยทำ
20. เด็กหญิงเมธาวดี  รักศิลปดี
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุทา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจารุณี  สุวรรณทัต
2. เด็กชายชนะวิน  อินคำเชื้อ
3. เด็กชายชยพล  ศรีผ่อง
4. เด็กชายธนกฤต  เสือคง
5. เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม
6. เด็กหญิงพรพณา  นครจินดา
7. เด็กหญิงภโรทัย  เงินฮอม
8. เด็กหญิงวริยา   อินตะรถ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์   เกตุหมัด
10. เด็กชายสุริยา  อ้วนเปี้ย
 
1. นางพรสิริน   เกตุวงค์
2. นางอัญชลี  โตเดช
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาไชยวงค์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายฐปกร  อรรถอินทรีย์
2. เด็กชายพัชรดนัย  พินธิสืบ
3. เด็กหญิงพิมชนิดา  ยู่โหงว
4. เด็กชายรัฐภูมิ  คำดี
5. เด็กชายวรกานต์  คำวรัตน์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ปุดที
7. เด็กหญิงวริศรา  กาวิเต
8. เด็กชายวัฒนา  กาวิชัย
9. เด็กหญิงวารุณี  เรือนทิ
10. เด็กหญิงอดิษา  กิ่งเกียรติกุล
 
1. นางนิล่าวัณย์  สุวรรณจักร์
2. นางอรุณี  ปินตาปลูก
3. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1. เด็กชายธนกาญน์  ชัยวรรณ์
2. เด็กชายธนภัทร  บุญวงค์
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  เฉลิมวงศ์
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชุมแสน
5. เด็กหญิงพิยดา  การพินิจ
6. เด็กหญิงอริสรา  ฟองมัน
 
1. นายณัฐกาญจน์  แสนตา
2. นายเนติชน  ไชยวงค์
3. นางพิมพ์ประภา  เชื้อเทวา
4. นางสาวปรียารัตน์  ต่อมหล้า
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ถนอมคุณ
3. เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงพงษ์พันธ์
4. เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล
5. เด็กหญิงสิริกร  อบอุ่น
6. เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
2. นางฌาณัญญา  แสนชมภู
3. นางสาวอาทิตยา  แสงสุข
4. นางวัชรีภรณ์  ยมนัตท์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กชายคุณากร  ดาราภูมิ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวัน
3. เด็กชายนันทการณ์  เต็มฝั้น
4. เด็กชายนิติพงษ์   เตรียมแรง
5. เด็กชายปรมัตถ์   สุขพงษ์
 
1. นางสาวนฤมล  กูลใจ
2. นางสาวเจนจิรา  จาเลิศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงณิชา  ชาตินันทน์
 
1. MissAgnes  Mae Orito
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  เตชะสกุลมาศ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล   ลุงอ่อง
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ
 
1. Mr. Romar   Asares Meguiso
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงเขมิกา   มาลัย
 
1. นางรุ่งนภา  ใจจอมกุล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ
2. เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ
 
1. นางสาวปิยรัตน์  คงปัญญา
2. นางณัฐนิชา  ศักดิ์เดโชกุล
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงกลิ่นดาว   หนองโกสม
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปันดวง
 
1. นายจงรักษ์   บุญยืน
2. นางสาวนภาพร   สุเสถียรจรัส
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายณภัทร  สุขหอม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  ธิต๊ะ
 
1. นางสาวกฤษณ์ตยา  เต็มมา
2. นางสาวทัดเอื้อง  อุ่ยประภัสสร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสัก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ใชยะเสน
2. เด็กหญิงจิลลาภัทร  ขัดหนูวงศ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  เปี้ยสาย
4. เด็กชายธนกฤต  อินเตชะ
5. เด็กหญิงนวิยา  หีดฤทธิ์
6. เด็กหญิงผกาพร  กันธิยาใจ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สังขวารี
2. นางสาวทิพย์รดา  ใจไข
3. นางสาวรัตมณี  เชี่ยมปัญญา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ไพรพนาพฤกษ์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงจารุนิภา  สิรัมภา
4. เด็กหญิงณัชชา  หินโบราณ
5. เด็กหญิงบุษกร  มาเยอะ
6. เด็กหญิงประภานิช   ยูลึก
 
1. นายประเสริฐ  ไพรพนาพฤกษ์
2. นางปทุมพร  ไพรพนาพฤกษ์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. นายขวัญชัย  หอมกระฐิน
2. เด็กชายชัยวัฒน์   แก้วชัยวงค์
3. เด็กชายดุรากร  พรมวิชัย
4. เด็กชายนพรัตน์  ทวิชัย
5. เด็กชายนิรุตม์  คำณะ
6. เด็กชายพงษ์ศธร  พรมวิชัย
7. เด็กชายวรายุส  เที่ยงดี
8. เด็กชายสุริพล  พิชัยหล้า
 
1. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
2. นายธานินทร์  พรมวิชัย
3. นายวีรพงศ์  หล้าวงศา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายกุลวัฒน์  คำใต้
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วัฒนานุพนธ์
3. เด็กชายคุณากร  การ่อน
4. เด็กชายจรัล  แซ่มือ
5. เด็กหญิงจิรัชญา  สาริยา
6. เด็กหญิงณหทัย  สุภารักษ์
7. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  อินโน
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  สอนภูเขียว
9. เด็กชายนัสกร  หน่อพิกุล
10. เด็กชายมงคล  ถวิลวงค์
 
1. นางสาวกุลธิดา  มะโนรส
2. นางจันทนา  หมื่นแสนธิ
3. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  ตันชุ่ม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงจิราพร  วิริยะวงค์สกุล
2. เด็กชายธีรเดช  จันชมภู
3. เด็กหญิงพรนภัส  มูลยะ
4. เด็กหญิงพิณท์ชุดา  ทัศน์ศรีสกุล
5. เด็กหญิงวรรณพร  คิดตาโย
6. เด็กหญิงสิริกานต์  โปต๊ะโส
7. เด็กหญิงหทัยชนก  ยะอ้อน
8. เด็กหญิงอภิญญา   แซ่ฟุ้ง
9. เด็กหญิงอริศรา   นินชา
10. เด็กหญิงเขมนิจ  หลีแก้วสาย
 
1. นายธวัตชัย  งามพิง
2. นางรุ่งนภา   เสมอมิตร
3. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงณัฐติญา  เขียวธง
2. เด็กหญิงประวีณา  แหวนประดับ
3. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  คณธี
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงหา
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  วันดี
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นางสรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงกัญจนพร   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงผกาสินี   ขวัญธนจริยกุล
3. เด็กหญิงพนิตสุภา   แก้วรัชนี
 
1. นางสาวนวพร  แก้ววิชัย
2. นางปาณิศรา   อินทรปัญญา
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ภักดียา
2. เด็กหญิงธิติยา  แสนเตชะ
3. เด็กหญิงเมธินี   แซ่ไหล
 
1. นางวนิดา  สุทธหลวง
2. นางอำไพ  ผัดวัง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกรวิชญ์  คำปันบุตร
2. เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงศศิมน  งามจรัส
 
1. นางสาวศรัณย์ปพร  ศรีจันทร์
2. นางวัชราพร  การสูงเนิน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  กันเดช
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  วงศ์จินา
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวปวีณา  เนียมประยูร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปพิชญา  มุมทอง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  หลีแก้วสาย
 
1. นางธาริณี  คำมาเครือ
2. นางนิตยาพร  แก้วบุดตา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  อุตมา
2. เด็กชายบูรพา  ใหม่เฟย
3. เด็กชายไทกิ  คำโท๊ะ
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม
2. นางสาวศรสวรรค์  คณะเลิศ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา
2. เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช
 
1. นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
2. นางสาวนันทกา  จ๋าตูมมา
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายจีรเดช  แก้วร่วมวงศ์
2. เด็กชายพรรษา   ทักษิณ
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางกนกภรณ์  โอภาสสมุทรชัย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  บุตรเมือง
2. เด็กหญิงศรัญญา  บุญชืื่น
 
1. นางอัมพร   วรรณแก้ว
2. นายณัฐพล  แก้วอุดร
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กชายคมกฤช  โรจน์สิงห์
2. เด็กชายอดิเทพ  ไชยสุตา
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายณัฐพล   แก้วอุดร
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายณัฐนันท์   บัวหลวง
2. เด็กชายพลวัฒน์   แก้วสุวรรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  เสาร์แก้ว
2. นายพงษ์ธนเดช  เต็มวัฒนากุล
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายธนากร  ปันจักรคำ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  วงค์ษา
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  ขัติขาม
2. นายสุรนาถ  รินชมภู
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงวารุณี   วงค์ชมภู
2. เด็กหญิงอนุธิดา   อินแต่ง
 
1. นางสาวศิรภัสสร  สุขสว่าง
2. นางปาณิศรา   อินทรปัญญา
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนภัทร  แก้ววงศ์สาย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดวงตั้ง
 
1. นางธาริณี  คำมาเครือ
2. นางสาวพัชรี  จันทร์ต๊ะ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายกันตพัฒน์  วงศ์เรือน
2. เด็กชายอนัตตา  ปงกาวงศ์
 
1. นางจรุณลักษณ์  จันทราประสิทธิ์
2. นางอารญา  จันทราโสภี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายพรรษา    นามปัน
2. เด็กชายสิริภพ  ลังกาเปี้ย
 
1. นายเอกพล  ปิกเกษม
2. นางสาวนฤมล  ปูปินตา
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายกีรลักษณ์  อ่อนชาติ
2. เด็กชายคุณานนท์  ปงคำพรม
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  อย่าเก่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางปัทมาภรณ์  พัฒนชัย
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน1) 1. เด็กชายคมสัน  พานทอง
2. เด็กชายพงศกร  แสนโคตร
3. เด็กชายภูวดล  ทะปะละ
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายณัฐพล   แก้วอุดร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ
2. เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ
3. เด็กชายรัชพล  แตงเลี่ยน
 
1. นางพรณิพา  เครือสบจาง
2. นางกัญญารัตน์  สุมนะ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1. เด็กชายณัฐกานต์  อินตานันท์
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  โสอินทร์
3. เด็กชายเจ้าพระยา  ปวงโท๊ะ
 
1. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
2. นางสาวอารีรัตน์  เมืองอินทร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   สายสุนีย์
2. เด็กชายธีรภัทร   เทพสิงห์
3. เด็กชายปิยะพงษ์   ปัญญาโน
 
1. นายปฏิรูป  จันทร์ตาวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีพีรพล  กาชัย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำปุ้ย
2. เด็กชายนนทกร  กันตี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จิรภาสอมล
 
1. นางปรียา  พันธ์จำนงค์
2. นางสาวผ่องพรรณ  ยืนแสนหาญ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  อินตานันท์
2. เด็กหญิงญานิศา  มาริน
3. เด็กหญิงปานระวี  รู้เพียร
4. เด็กหญิงพิชญาภา   ทาพงศ์พันธ์
5. เด็กชายภูริภัทร    ทิจอน
6. เด็กหญิงสิริกัญญา   มูลศรีไหว
 
1. นางสาวบัวบาน   มีเสียง
2. นางปราณี  มาลัยทอง
3. นายอารญา  ชาญจันทรโสภี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงกันยา   แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงธนัญญา   อุตยานะ
3. เด็กหญิงนริศรา   วงศ์ได
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ   แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงอัมพกา   ยั่งยืน
6. เด็กหญิงเบญญา   แซ่เห้อ
 
1. นางสาวจรรยา  คำมาเร็ว
2. นางสาวศิรภัสสร  สว่างสุข
3. นายกฤษฎา  สุริยะมณี
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกฤธีรา  เตจ๊ะบุตร
2. เด็กชายธนทัต  เทพปัญติ
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  รินไธสง
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อะตะโปน
2. เด็กหญิงวีรยา  แย้มเจริญ
3. เด็กชายศิริราช  บุญมาเทพ
 
1. นางสาวชไมพร  ป้อมบ้านต้า
2. นางสุนีย์  ทองชาติ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายธีรดนย์  วังกาใจ
2. เด็กชายพิษณุ   สาริบุตร
3. เด็กชายอธิบดี  คล้ายกล่ำ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นางสาววนารี  อ้างอิง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  อายี่
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ลอตา
3. เด็กหญิงชณิษา  มาเยอะ
 
1. นางสาวนงคราญ  วิรัตน์เกษม
2. นางมาลา  ปิ่นแก้ว
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญทาแดง
2. เด็กหญิงวีระนุช  ระวังวงค์
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิรินสา
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงช่อชฎา  มาปันสาย
2. เด็กหญิงรุ่งธิวา  พ่วงเฟื่อง
3. เด็กหญิงศิริภาพร  วันหลอ
 
1. นางสุนีย์  ทองชาติ
2. นางสาวชไมพร  ป้อมบ้านต้า
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงปิยมน  อำรุงสิงขร
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เมืองมูล
3. เด็กหญิงรัตติการ  รักการ
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
2. นางศุภนุช  ชัยยาคำ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภา  แขนงแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วอินต๊ะ
3. เด็กชายวีรเทพ  ณ ลำปาง
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
2. นางสาวชนาพร  แสนสมบัติ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทรายมูล 1. เด็กหญิงพจน์ศินันท์  มะโนวัง
2. เด็กหญิงอรสินี  กิติวงค์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รินด้วง
 
1. นางธนพร  กิ่งสายหยุด
2. นางสาวศิริจรรยา  ตาจะนะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ยาง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ประดับดาว
3. เด็กหญิงสุกันยา  ยาง
 
1. นายศุภลักษณ์  ชัยชะนะ
2. นายจักรกรินทร์  บ่อเงิน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาฉัตร  คำอ้ายกาวิน
2. เด็กหญิงศุภดา  หัตถบูรณ์
3. เด็กหญิงอนัญญา  กรีอินทอง
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นางปราณี  มาลัยทอง
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายนครินทร์  หล้าปวงคำ
2. นางสาวสิรินารินทร์  ยศปินตา
3. เด็กหญิงเกษกนก  ไชยประสิทธิ์
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
2. นางสาวชนาพร  แสนสมบัติ
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณภัทรดา  บุญสูง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใบยา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เเก้วโห้
 
1. นางดารุณี  ชนะกาญจน์
2. นางศศิธร  ราชตัน
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฉัตรจารีย์  บุญตั้ง
2. เด็กหญิงณัฐธนัณณ์  ปันต๊ะ
3. เด็กหญิงเนติมาตา  เเก้วมหานิล
 
1. นางอรวรรณ  สายคำฟู
2. นางสาวจินตวี  พรมฟอง
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายหม่องล่าวี  -
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายภูวนาถ  ใจแปง
 
1. นางสาวบัวสาย  แก้วเมืองมูล
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงอรัชพร   จำใจ
 
1. นางสาวอาทิตยา    ตั้งเสรีกุล
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายอรรคพล  สิงห์ทอง
 
1. นางรมิดา  ธนาธิปศิริสกุล
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปฏิภาณ  นาชัยเวียง
 
1. นางทัศนีย์  เครือจันทร์
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาเขียว
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เป่งใส
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐนิช   อินต๊ะเอ้ย
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ไชยวงค์
3. เด็กหญิงสุภนิดา   อนุวรรณ
 
1. นางวัชราพร  การสูงเนิน
2. นางมยุรี  คงแดง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายฐานุวัฒน์  เกี๋ยงแก้ว
2. เด็กหญิงทิยาภา  ทิพย์ธารากร
3. เด็กชายบุณวัทน์  สุคันธภักดี
 
1. นางสาวเอวลี  ยอมวงศ์ดี
2. นางสาวเมทินี  กาวิละมูล
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  วงศ์คำมา
2. เด็กชายพีรพงษ์  อดออม
 
1. นางนิตยาพร  แก้วบุดตา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายรัฐพล  พงศ์ปิยาพัทธ์
 
1. นางสาววาสนา   นันทะศักดิ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกุลชนินทร์  แผ่นทอง
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายอาทิตย์  สีหะไตรย์
 
1. นายบุญเกิด  ทาบุญเป็ง
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงบุญยวัร์  พฤกษะวัน
 
1. นางสาวพิยุตา  ยะม่อนเเก้ว
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   มะโนใจ
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กชายกฤษดากรณ์  วรรณเลิศ
 
1. นางสาวมณฑิรา  มารัตน์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายณพล   จงศิริ
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เป่งใส
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร   ปัญญาหม้อ
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กชายพัฒนพล  ชาวปัน
 
1. นางสุกัญญา  ไหวคิด
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพิธิชา   ทอนศรี
 
1. นางสาวธัญวลัย  ดีปัญญา
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คิดเก่ง
 
1. นางสาวประกายฟ้า  สมบูรณ์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโทก 1. เด็กหญิงไพลิน   ไตรยมาตร์
 
1. นางพิชญา  สุยานะ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  สังเขียว
 
1. นางรุจนี  ทองคำ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายพบโชค   เซ็นทองหลาง
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชอนบุรี
2. เด็กหญิงบุษกร  อิ่นแก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  องอาจ
4. เด็กหญิงศรินทิพย์  อินต๊ะสงค์
5. เด็กหญิงหทัยพร  สอนปาละ
6. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยคุณ
7. เด็กหญิงอภิสรา  อุตมา
 
1. นางสาวอรวรรณ  บุญสมปาน
2. นางมยุรี  คงแดง
3. นางภัทรวดี  เวทะธรรม
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กชายภาคิน  อนุมัติ
2. เด็กชายสันติ  สีเขียว
 
1. นางอิศรา  สารบรรณ์
2. นางรุ่งทิวา  สร้อยทอง
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แสงจันทร์
2. เด็กชายวิชิตชัย  คำฟู
 
1. นายธงไชย  จันต๊ะวงค์
2. นางสาวเนตรชนก  จินาวงค์
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  แซ่พ่าน
2. เด็กชายพีรพงษ์   ประโยตัง
3. เด็กชายเจษฎา  โสริวาน
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นางสาวพรทิพย์  ลวงคำ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายธีรดนย์  วังกาใจ
2. เด็กชายภรัญญู   วังก๋าใจ
3. เด็กชายศุภณัฐ   ต๊ะพันธ์
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นางสาวพรทิพย์  ลวงคำ
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงค์อารีไทย
2. เด็กหญิงดาวละออ  แซ่ลี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงค์อารีไทย
 
1. นางสาวลลิตา  กาจารี
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายกฤษกร  อินถาวัน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ศรีทอง
3. เด็กชายสุวรรณภูมิ  นามวงศ์
 
1. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
2. นายทินกร  หนสมสุข
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบมา
2. เด็กชายวรภัทร   แผ่นทอง
3. เด็กชายโชคทวี  หลงลืม
 
1. นายจักรกฤษณ์  โนชัย
2. นางสาวเบญญาภา   เสนาบุตร
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สวัสดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ต๊ะเครือ
3. เด็กหญิงสโรชา  คำพิโรจน์
 
1. นางนงลักษณ์  ช่างคำ
2. นางมยุรี  คงแดง