รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงบุณยาพร  แว่นครู
 
1. นางพนมพร  กาวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงภัทริกา  ใจวรรณะ
 
1. นางจีรภา  จิตตรง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. นางสาวปรียาภรณ์   แผ่นชมภู
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงโสภิดา  ดวงตา
 
1. นางวราพร  มหาไม้
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิดา   ทองไชย
 
1. นางมิ่งขวัญ  สมาศิลป์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 1. เด็กหญิงดั่งฝัน  ไชยแก้ว
 
1. นายสุชาติ  สุทธิพรมณีวัฒน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ลวดลาย
 
1. นางสาวชนันท์พัชน์  ไมตรีประสาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงอารยา   หน่อคำ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อ่อนขันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์ยา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายปีรติ  จันต๊ะคาด
 
1. นางสาววีรยา  ตะยุนรัมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   สว่างปัญญา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ไชยะ
 
1. นางทัศนีย์   ไชยา
2. นางรัตนา   อัศวะสัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลน้อย
2. เด็กหญิงวันสิริ   ทาหลี
 
1. นางสาวกุลชาติ   วิชายะ
2. นางเกวลี   เต็งรัตน์ล้อม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กหญิงธนพร  พงษ์นิยะกูล
2. เด็กหญิงสุรางคณา   บุญใหญ่
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เวียงจันทร์
2. นายธัณวัฒน์  อุดหมอ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานันท์  กาวิโล
2. เด็กหญิงสุธีนี  ติ๊บลังกา
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
2. นางประภาวรินทร์  บรรทัด
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ง้ำตั้ว
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโป่ง 1. เด็กหญิงปาณิศา  ติ๊ตาวงศ์
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองก้อน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมหารวงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปัญญาเรือง
2. เด็กชายธนกฤต  บุญศรี
3. เด็กหญิงวาราสิณี  ปัญญาอุด
 
1. นางสาววิรัชยาภรณ์  ทัพกาญจน์
2. นางสาวจันทร์แก้ว  ปัญญาเรือง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  วงค์มา
2. เด็กหญิงพัชรมัย  หลวงเป็ง
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ตาซาว
 
1. นายวัชรพันธ์  โกหลั่น
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จินะตา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สายบัว
3. เด็กหญิงวิรดา  บุญเชิด
 
1. นางสาวเกศินี  มาลีวัตร
2. นายศรายุทธ  วงศ์ไชย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายวุฒิเดช  ปุดมาเล
2. เด็กชายอดิศร  สายนาวงศ์
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
2. นางกณิกนันต์  คุณมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายพีรพล  จินะสะทุ่ง
2. เด็กชายภูริพัฒน์  ตาอ้ายเทือก
 
1. นายวรพงษ์  สิริวงศ์เครือ
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายภาคิน   จันทิมา
 
1. นางนันทรัตน์   อุ่นจันทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   สารอินทร์
 
1. นายบุญราช  วังเวียง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายวุฒิการ    สีใส
 
1. นางนันทรัตน์   อุ่นจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นยะ
2. เด็กหญิงพีราพร  ศรีวิชัย
 
1. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
2. นางสาวศิริลักษณ์  เป็งคำวัน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายกฤษนัย  สาแลแม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มูซอ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
2. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  สุภาจันทร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงอุมาพร  ผาบสายยาน
 
1. นางแสงดาว  บุญมา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองแคว 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญทา
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  วะตา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โสภา
 
1. นายจิรายุ  แสงปิมปา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายฐิติวัสส์  อ่วมนุ้ย
 
1. นางพัชรินทร์  ธนสิทธิ์สุนทร
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงประดุจดาว  จันทร์มณี
2. เด็กหญิงสิรินญา  วิจัญยา
3. เด็กหญิงสุจารี  ดวนใหญ่
 
1. นายจำเรียง  จิระโพธิ์
2. นางสาวไพลิน  รสหวาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงชญาภา  เนตรคำยวง
2. เด็กชายธนบดี  บุตรโต
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  วงษ์ชื่น
 
1. นางสาวอุบล  คำฟู
2. นางพรทิพย์  ขัดปัญญา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐชา  สิงคำโล
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  อินวงศ์
 
1. นางสาววรรณ์ปรียา  ผาสุขวงษ์
2. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายปฐพี  บูรณะไพบูลย์
2. เด็กชายพัชรวัฒน์  ขันปัญญา
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
2. นางดวงจันทร์  จวรรณตุม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เติน 1. เด็กชายนนทภัทร  ถาสิงห์
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นาเฮียง
 
1. นายจิตต์ตฤณ  เกตุหิรัญ
2. นางสาวพรทิพย์  สุนทรประสิทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. นายทีรภัทร  วารินทร์
2. นางสาวรุจิโรจน์  สายสุภา
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
2. นางดวงจันทร์  จวรรณตุม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มูลอ้าย
2. เด็กชายอัศนี   จีนาวัน
 
1. นายณรงค์  ชาวเขียววงศ์
2. นางลลิตา  จุมดวง
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงธนพร  เมืองเดช
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีสุข
3. เด็กหญิงศดานันท์  รักคิณีย์
 
1. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
2. นางสาวอโนรัตน์  บัวลารักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วรรณโสภา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นิลเขต
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  กิ่งจักร
 
1. นางวารุณี  เขียวสนุก
2. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์ฝั้น
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  อินนวล
2. เด็กหญิงทวีพร  ปิงทิ
3. เด็กหญิงอินอร  อินศรีธัญ
 
1. นางสาวพรประภา  แปงงา
2. นางทัศนีย์  ปันวารินทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นางสาวนิชานันท์  คำภิระยศ
2. นายพุฒิพงศ์  สอนลือ
3. นายอภิศักดิ์  จาระณะ
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินจุ้มสาย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงคุณณัฐชา  อินต๊ะสืบ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยพุฒ
3. เด็กหญิงไอรดา  อุ่นศรี
 
1. นางสาวนภาพร  รจิตแก้ว
2. นางสาวเกศรินทร์  แสนสุวรรณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวลี  เสาปันนา
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงวรดา  ป้อชุมภู
 
1. นายคมน์สรรค์  ทองเลี่ยม
2. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กชายนัทพล   บุญศรี
2. เด็กหญิงบุษกร  คำสม
 
1. นางสาววราภรณ์  ทัศนา
2. นางสาวปริศนา  กันกา
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กหญิงดลยา    ศรีบุญ
2. เด็กหญิงนิรดา   ก๋องแก่น
 
1. นายสาโรช  อ่วมแก้ว
2. นางสาววสิตา  พรมวัง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เนื่องนา
2. เด็กหญิงกวินตรา  พุฒิดวง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ศิริถา
4. เด็กหญิงสิริกรรณกุล  ลือชา
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  เฉยเกิด
 
1. นางสาวบุญพา  วงศ์วาน
2. นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 1. เด็กหญิงจิรสุดา  สุภาศรี
2. เด็กหญิงนิศาชล  จันหอม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  อินมา
4. เด็กหญิงศิริธร  เนื้อแก้ว
5. เด็กหญิงสุชานาถ  ก๋าหล้า
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางพูลทรัพย์  ม่วงมี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหม่ตั้ง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พระสุมาตย์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  อุเมธา
4. เด็กหญิงอรยา  จันต๊ะอุตม์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  มูลน้อย
 
1. นางสาวรัชดาพร  ชัยมงคล
2. นางพรทิพย์  ขัดปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาแล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วันเปี้ย
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  รักเมือง
3. เด็กหญิงณัฐสินี  หมื่นประจักษ์
4. เด็กหญิงวิรดา  นามเมือง
5. เด็กหญิงเพชรลดา  ใจบุญ
 
1. นางสาวกรกนก  ยะย่าเป้า
2. นายอภิชาติ  มหาครอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดวงสาร
2. เด็กหญิงพรรณธิวา  ตุ่นสืบ
3. เด็กหญิงพิมญาดา  เครือดวงคำ
4. เด็กหญิงรัตติกานต์  วิไล
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทะกันเอง
 
1. นางสุมินตรา  ไชยมูลเงิน
2. นายเจษฏา  ตันสีเปลือย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายธันวา  กันทะมาดา
2. เด็กหญิงปวิชญา  เนียมพรมลี
3. เด็กหญิงวนัสนันท์  สายเขื่อนแก้ว
4. เด็กชายศิวะนัฐ  วงษ์คำ
5. เด็กชายสรวิศ  สายโอ๊ะ
 
1. นางเกษร  สิงห์ชัย
2. นางสาววรินทรา  แพะขุนทด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ไชยชมภู
2. เด็กหญิงนรีรัตน์  กามล
3. เด็กหญิงปานวาด  ชุ่มอินทร์จักร
4. เด็กหญิงภณิตา  ลิ่มสกุล
5. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กันทะไชย
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวง
2. นางจิตรลัดดา  หลักแหลม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ใจวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปงกา
3. เด็กชายพิชัยยุทธ์  สุทธิเพศ
4. เด็กหญิงพิไลพร  ตาจี๋
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  วงศ์เป็ง
 
1. นางสาววิลาสินี  กนกไกรทรัพย์
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กหญิงชลิดา  ปงกาวงค์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  หน่อปา
3. เด็กหญิงชิชญาสุ์  จันทร์คำ
4. เด็กหญิงณัชริญา  เรือนวงค์
5. เด็กชายธันวา  ใจใหม่
6. เด็กหญิงนคนันทินี  อธิวาส
7. เด็กหญิงพรธีรา  นุรักษ์
8. เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรจักร
9. เด็กชายภูริชญา  มาเมือง
10. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เขื่อนแก้ว
11. เด็กหญิงวรินทิพย์  ปัทมะทิน
12. เด็กหญิงวิชญาดา  เขียวติ๊บ
13. เด็กหญิงศิรินทิพย์  วงศ์สวัสดิ์
14. เด็กชายหัฏฐกร  ถาน้อย
15. เด็กชายอติคุณ  เทพแสน
16. เด็กชายอภิวัฒน์  ขันแก้ว
17. เด็กชายอเนชา  ฝั้นมงคล
 
1. นายสมาน  คำปวน
2. นางสุมารัช  คำปวน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณณลดา  อินบุญส่ง
4. นางสาวระวีวรรณ  ใหม่กันทะ
5. นางสาวคณินลดารัช  จอมใจ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  กันเอี้ยง
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วรรณวงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์  เขื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วงค์คำลือ
5. เด็กหญิงทักษพร  ฟูเอี้ยง
6. เด็กชายธนภัทร  เหล่าชัย
7. เด็กชายธนวิชญ์  สุธาน๊ะ
8. เด็กชายธนาวัฒน์  ปอกปา
9. เด็กชายปัณณทัต  จอมใจ
10. เด็กหญิงพรรณารา  แก้วประเสริฐ
11. เด็กชายพิชยะ  ฟูเอี้ยง
12. เด็กชายภูมิมินทร์  ใหม่กันทะ
13. เด็กชายรัฐภูมิ  จอมใจ
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีธิ
15. เด็กชายวิศิษฎ์  ถาแก้ว
16. เด็กชายวุฒิภัทร  ฟูกัน
17. เด็กหญิงศิรดา  ใจใหม่
18. เด็กชายอภินนท์  กวยทา
19. เด็กชายเรภาณุวัฒน์  เป็งถา
 
1. นายสมาน  คำปวน
2. นางสุมารัช  คำปวน
3. นางสาวระวีวรรณ  ใหม่กันทะ
4. นางสาวคณินลดารัช  จอมใจ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปัณณลดา  อินบุญส่ง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กหญิงพัชรวลัย  โชคศิลปสาท
 
1. นางสาววิไล  คำชัย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 47 1. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยวงศ์
 
1. นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายกิตติพัศ  ติ๊บโสดา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็งวงษา
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นางอารียา  ศรีคำขัติ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  คำตันมูล
2. เด็กชายกวีกริช  ฝั้นแปง
 
1. นางศิริพร   วรรณรัตน์
2. นายพิเชษฐ์  เพชรสำแดง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  จันทะนะ
2. เด็กหญิงสิรินทรา  อ้ายอ้อ
 
1. นางสาววริศรา  เขื่อนปัญญา
2. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  คำใหม่
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เปียงใจ
3. เด็กหญิงนริสา  ศรีวิเชียร
4. เด็กหญิงพิมพิศา  ปัญญาคำ
5. เด็กหญิงมิณฑิตา  สมสนิท
6. เด็กหญิงวนิดา  วารินทร์
7. เด็กหญิงวริศรา  หล่อพิเชียร
8. เด็กหญิงอุษามณี  เณรกลิ้ง
9. เด็กหญิงเปรมสินี  เกษทองมา
10. เด็กหญิงโสพิชสุดา  ดีติ๊บ
 
1. นางศรีลา  นางทิน
2. นางลัดดา  ประไพย์
3. นางพัชรินทร์  หลวงใหญ่
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  สุริยแก่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แต้มทอง
3. เด็กชายนัฐภูมิ  ชุมภูถิ่น
4. เด็กหญิงนิยตา  ปัญโญ
5. เด็กหญิงบุณณิศา  ป้อมูล
6. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์มอก
7. เด็กชายศุภกร  วงศ์มอก
8. เด็กชายอานนท์  แสนพันธ์
9. เด็กหญิงเปรมิกา  นะนันวี
10. เด็กชายเอกพล  ชื่นใจ
 
1. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
3. นางสาวเบญจวรรณ  เสบสบาย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงดรัลพร  สายปัน
2. เด็กหญิงทักษอร  ตุ้ยเอ้ย
3. เด็กหญิงธนัญชนก  เขื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงธนีวรรณ  พงศ์เชียงเงิน
5. เด็กหญิงพัณณิตา  โพไทร
6. เด็กหญิงรวิพร  เจริญมูล
7. เด็กหญิงลลิลดา  สมุทรวงค์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
9. เด็กหญิงศดานันท์  ตุ้ยเอ้ย
10. เด็กหญิงสโรชา  สายปุก
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นายเอกพงษ์  คำฟู
3. นายวุฒิชัย  จาดแห
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิกา  สายยศ
2. เด็กหญิงดลพร  น้อมนิล
3. เด็กหญิงธันยพร  สายสุตา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปิงยศ
5. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  วงศ์มี
6. เด็กหญิงภาริตา  เครือวงศ์
7. เด็กหญิงศิรดา  วันดี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เชื้อคำลือ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวาล
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สายเครือมอย
 
1. นายชัชชัย  เทพนามวงค์
2. นางลมัย  คำภีระ
3. นางอำพร  คำแหง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กชายกฤษณะ  นวลสม
2. เด็กหญิงธนาภา  คำนัก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มีสวัสดิ์
4. เด็กชายธิติพิชญ์  แสนเมืองใจ
5. เด็กชายนัทธพงศ์  อุปการะ
6. เด็กชายพรมปัญญา  ยะเปียง
7. เด็กชายเมทาวี  จันทร์ปัญญา
 
1. นางสาววริสรา  มาโชค
2. นางสาวอิสรา  หวานแหลม
3. นายโชคชัย  วงค์เรือง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงจิราพร   คำปวง
2. เด็กหญิงจีรรัตน์   นิกรสุข
3. เด็กชายณัฏฐภัทร   ศรีนวลขาว
4. เด็กชายธนภูมิ   อินต๊ะยศ
5. เด็กหญิงนิราภา   แก้วอินัง
6. เด็กหญิงภาวินีย์   บุญแปง
7. เด็กชายรัชพล   คำปวง
8. เด็กหญิงศิริกัญญา   โกสุโท
9. เด็กชายศุภฤกษ์   เป็นอัน
10. เด็กหญิงอารยา  หน่อคำ
 
1. นายอนุวัฒิ  ทะปาละ
2. นางจุฑามาศ  ชุ่มเชย
3. นางสาวญาณิศา   ทิพย์มา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กชายกฤตพจน์  ราชไชยา
2. เด็กหญิงชัชนันท์  สานตา
3. เด็กชายณคุณ  สมณะ
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
5. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
6. เด็กชายธนากร  ปันมูล
7. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
8. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
9. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขะ
 
1. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
2. นายสงัด  แก้วพรมงาม
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 1. เด็กชายพชรพล  ถามณีวรรณ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  จันทร์ธิมา
 
1. นายอภิชาติ  ไชยเมืองชื่น
2. นางนาฏอนงค์  หมุดปิน
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
 
1. นายเศรษฐนัย  คำเเก้ว
2. นางสาวกนิษฐิกา  พรหมวาทย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  หน่อปา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แว่นนน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 1. เด็กหญิงมุทิตา  มาหล้า
 
1. นางยุพิน  อบหอม
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงษพันธ์
 
1. นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุุ่ง
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยาวเป็ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แว่นนน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรมฟอง
 
1. นายธานี  มณีจันทรา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จินะวัน
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายสิทธิพงษ์  จันทร์คำ
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงหยกผกา   ใสยาพรม
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์ไชย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ใจวันดี
2. เด็กหญิงณิชากานต์   เทพวงค์
 
1. นางอัจฉราวรรณ   ราชนำปน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  มาสุข
2. เด็กหญิงวรรณพร  ทองคำดี
 
1. นายชัยวัฒน์   สุยะชัย
2. นายทวีศักดิ์  สมพมิตร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายกิตติกร   แก้วปา
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  แรมสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภัทรา   กาวินา
2. นางสาวนภาเพ็ญ   วงศ์นันตา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงอรพิมล  คำภิระเเปง
 
1. นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุุ่ง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงพิชามนชุ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพิมรภัทร  ประดุมทรัพย์
3. เด็กหญิงอภิชญา  อุราทร
 
1. นางพิชา  พิพัฒน์
2. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชนะโลก
2. เด็กหญิงปนัดดา  พรมปิก
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณเตชา
 
1. นางพิกุล  สระทองจันทร์
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายจักริน  มงคลรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุตรกระจ่าง
3. เด็กชายปิยวัฒน์   ริมคำ
 
1. นายพลเจต  จอมวงศ์
2. นางอัมภวัน  คำไทย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สลีวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีวิชัยจันทร์
3. เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง
4. เด็กชายจักรพรรดิ์  วงศ์เมืองแก่น
5. เด็กหญิงจินดาหรา  กอบัว
6. เด็กชายชินโชติ  พัฒนเดชกุลชร
7. เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์
8. เด็กหญิงณภัทร  หมื่นหารวงศ์
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลับพลา
10. เด็กชายณัฐพล  สุริยะมณี
11. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เสนจุ้น
12. เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย
13. เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์
14. เด็กหญิงทิพย์มณี  ตาธิ
15. เด็กหญิงธารปภัสร์  เมืองคำบุตร
16. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เปี้ยอุด
17. เด็กหญิงปานชีวัน  เชื้อจิ๋ว
18. เด็กหญิงพรไพลิน  สุขประทุม
19. เด็กหญิงพานพชร  ฝั้นสาย
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีนุต
21. เด็กชายภัทรดนัย  ชัยเจริญ
22. เด็กชายภานุพงษ์  แสงจันทร์
23. เด็กหญิงยุพกนิษฐ์  รจนา
24. เด็กชายรุ่งตะวัน  มาลัยมาตร
25. เด็กหญิงวนัชพร  ฐาปนะกุล
26. เด็กชายวรเวช  หาวัน
27. เด็กหญิงศิรภัทรศรณ์  ไชยเจริญ
28. เด็กชายสรวิทย์  อินต๊ะวรรณ
29. เด็กหญิงสุภาวดี  คำหอม
30. เด็กหญิงอธิชา  พรรณ์ศรี
31. เด็กหญิงอภิสรา  บุญเป็ง
32. เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ์
33. เด็กหญิงอุษณิชา  อุทธาสังข์
34. เด็กหญิงเปมิกา  อินต๊ะปัด
35. เด็กหญิงแพรวา  บุญมาเกิด
 
1. นายพรรณเชษฐ  พุ่มสลิด
2. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพล  โยระภัตร
4. นายอติกานต์  เทวะสาย
5. นางสาวอมรรัตน์  แสนตา
6. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณบุตร
7. นายปิยะพงษ์  ทิหงษ์สา
8. นางสาวกัณณิกา  ตะมะวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 1. เด็กชายภูผา  ลาช่อง
 
1. นางชมชื่น  คำขอด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายชยานันท์  คำวรรณ
 
1. นางสาวปจรีย์นัฐ  ท่าจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 1. เด็กหญิงประภาสิริ   เจ้าทรัพย์
 
1. นางชมชื่น  คำขอด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   จันทร์หอม
 
1. นายณัฐเดช   กิ่งก้ำ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กชายณัฐพร  อุทาหรณ์
 
1. นายณัฐเดช   กิ่งก้ำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายนที  ศรีลอ
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่า 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จันทร์แสง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณรินทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิมา  พงษ์ดำบรรพ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแมว 1. เด็กชายจิรายุ  อาจารย์ธัมโม
 
1. นายสุเชษฐ์  ดวงใจ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ศรีแดง
 
1. นางอาภากร  เชียงทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สาริกุล
 
1. นายโชคชัย  วงค์เรือง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพรลิขิต  เชื้อจิ๋ว
 
1. นางอาภากร  เชียงทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายจิรเมธ  ฟูธรรม
 
1. นางสมศรี  บุตรดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กชายวีรนนท์  นวลละออ
 
1. นางชลลดา  คนซื่อ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  มาใจ
 
1. นายอธิวัฒน์  เสาสีนาด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงปทุมรัตน์  ดีสุติน
 
1. นางวรัชยา   ทาชาติ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย   ขันดำ
2. เด็กหญิงชญาดา   อินตาสาย
3. เด็กหญิงชลธิชา   ไชยสาร
4. เด็กหญิงณัฐชา   ตาอินทร์
5. เด็กหญิงธัญสินี   จารณะ
6. เด็กหญิงนัทธมน  คล่องงาม
7. เด็กหญิงพรชนก   ทรัพย์คำมา
8. เด็กหญิงอัญติญา   ชื่นบาล
 
1. นายณัฐเดช   กิ่งก้ำ
2. นายศรายุทธ  วงศ์ไชย
3. นางสาวปริศนา  ปัญญาสอน
4. นางสาวเกศินี  มาลีวัตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกฤตยา  ขุนณรงค์
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  แสนเมืองใจ
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทร์ปัญญา
4. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ยะหัวฝาย
5. เด็กหญิงณัฐชนิกา  ใจคำวัง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสาร์เทพ
7. เด็กหญิงณัฐนิช  นวลสม
8. เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์กาวี
9. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ถาน้อย
10. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฟูตุ้ย
11. เด็กหญิงธัญพร  หล่อดงบัง
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปรัง
13. เด็กหญิงนพินประภา  ใจยะธิ
14. เด็กหญิงพนิตสุภา  ป้องละไม้
15. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีสุวรรณ
16. เด็กหญิงพลอยชมพู  อินต๊ะวงค์
17. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วลังกา
18. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ทำอินแก้ว
19. เด็กชายมนัสนันท์  หล้ายอด
20. เด็กหญิงรษิกา  ไชยชุมพล
21. เด็กหญิงลภัส  ก๋าจุมปู
22. เด็กหญิงวชิรญา  หน่อใหม่
23. เด็กหญิงวรณัฏฐ์  ศรีวงค์
24. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ตาคำปัญญา
25. เด็กชายอธิชา  แก้วปัญญา
26. เด็กหญิงอภิชญา  แสงคำลือ
27. เด็กหญิงอริสรา  แสงคำลือ
28. เด็กหญิงเบญญาดา  สุทธรา
29. เด็กหญิงเมทินี  ปัญญา
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
2. นายบรรจบ   ปากาศ
3. นางสุปราณีย์  เดี่ยวสันติกุล
4. นางชนิษฎา  คำภา
5. นางศิริรัตน์   ถาน้อย
6. นางรัตนา  อัศวะสัย
7. นางพวงพร  เรืองคำ
8. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนทีธาร  แสงมณี
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายเชษฐ   เกษณา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กชายธนากร  วะตา
 
1. นายเชษฐ   เกษณา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภาคิน  จินะการ
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงภัสวรรณ  อินต๊ะพันธ์
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงพรธีรา  สืบปัญญา
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  คำหนัก
 
1. นายณัฎฐ์  อินดาวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงกุศลิน  สารใจวงศ์
 
1. นางสาวมนทิรา  ไชยสาร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. นางสาววิมลศิริ  พลอยประดับ
 
1. นายวีรพล  ใจนาแก้ว
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กหญิงทัศศิกานต์  ตันตอ
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กชายคาวิน  จิระดา
 
1. นายวีรพล  ใจนาแก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงนิรัชชา  ใจยา
 
1. นางกมลา  แก้วเมืองมา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะชมภู
2. เด็กหญิงกฤตยา  ปันติ
3. เด็กชายกันตวิชญ์  ทิพย์ปวง
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เอมณี
5. เด็กชายกิตติภัฎ  ยศตะมะ
6. เด็กชายจิรพัฒน์  ใจแก้ว
7. เด็กชายชุติเทพ  มงคลคูณ
8. เด็กหญิงณภัทร  วงค์หาร
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิงมะวงค์
10. เด็กชายธีรนันท์  ชัยวงษ์
11. เด็กชายธีรภัทร  เทพสืบ
12. เด็กชายรณกฤต  ขันคำ
13. เด็กหญิงวราพร  แก่นจรรยา
14. เด็กชายศักรภพ  มีนิธิสม
15. เด็กหญิงศุภัชญา  มังคะวงค์
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  จันทร์ติ๊บ
17. เด็กหญิงอรปรียา  ทิพย์บุญธรรม
18. เด็กหญิงอรัญญาณี  มูลกิน
19. เด็กชายอัครวิชญ์  ตาโน
20. เด็กชายอิทธิรักษ์  ต๊ะจี๋
 
1. นายบุญถิ่น  อินทราย
2. นายถาวร  เครือยศ
3. นางสาวปรารถนา  ณรงค์จิตรศิลป์
4. นางสาวศุภางค์  เวียงคำ
5. นางสาววัฒนา  ท้าวยศ
6. นางสาวภิชากร  เครือฟอง
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กหญิงธนัชชา  อินทะโนน
2. เด็กชายนครินทร์  รินพล
3. เด็กหญิงภัทรณิชา   หมูแก้ว
4. เด็กชายภานุวัฒน์   คำวังศัย
5. เด็กชายมงคลชัย  คำเพียว
6. เด็กหญิงวิราวรรณ  ระดาบุตร
7. เด็กชายอติเทพ  ข้อยุ่น
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตรโส
 
1. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
2. นายธัณวัฒน์  อุดหมอ
3. นางสาววิไล  คำชัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์หล้า
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุตะมะวงศ์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  กุลปรีญา
4. เด็กหญิงอังศุมา  ลังประเสริฐ์
 
1. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
2. นางวิจิตรา  รัศมีเวียงชัย
3. นางสาวมนิดา  กาวิชัยคำ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ชมภูน้อย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินจำปา
3. เด็กหญิงญาตาวี  ศิลาอนุกูล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยืนนาน
5. เด็กหญิงทิฆัมพร  รักสุจริต
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุ่มแก้ว
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
2. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
3. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
4. นางสาวณัฐณิชา  ไชยวัน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายธนดล  มังคะละ
2. เด็กหญิงนาขวัญ  สายเทพ
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นางสาวสุธิดาพัชร์  โห้วัฒนรัตน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  นันทกุล
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายธนภูมิ  ตาคำเที่ยง
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พิทยาเสนีย์
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร   วงศ์สุวรรณ์
 
1. นางศศิเพ็ญ  พึ่งเทศ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายอดิศร  ปาละอ้าย
 
1. นางสาวบงกช  นันทสุวรรณ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พร้อมสิน
2. เด็กชายทรงพล  เจิมเจริญ
3. เด็กชายธีรชาติ  จินะทา
4. เด็กหญิงพิชญาภา  รินทะวงศ์
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ปาระกุล
 
1. นางสาวพรรธนอนงค์  กาวี
2. นายชัยวัฒน์  ปทุมวนาสิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายซุนโฮ  คิม
2. เด็กหญิงผกามาศ  คำผง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ตันติธีรวงศ์
2. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายจีรายุทธ  ใหม่วงค์
2. เด็กชายณัฐกรณ์  ปิยะราช
 
1. นางนงเยาว์  ชาประดิษฐ์
2. นางสาวสุธิพร  ชัยพูน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายอนาวิล  นุษพิเรน
2. เด็กหญิงอารียา  สาริบุตร
 
1. นางณัฐวดี  บุญจูบุตร
2. นางสาวเจริญศรี   เครือวงศ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายจิรโชติ  เตชะนัดตา
2. เด็กชายนพรัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงปุณยนุช  กลัดเพ็ชร
4. เด็กชายรัฐนันท์  อิ่นแก้วเครือ
5. เด็กชายวงศกร  คำแจ้
6. เด็กหญิงสิริวิมล  ฝั้นชัย
 
1. นายรังษี  สุวรรณบุตร
2. นายชัยวัฒน์  ปทุมวนาสิน
3. นางเพ็ญพยอม  ทามณีวรรณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายณัฐดนัย  คำใจ
2. เด็กชายนัทธพงศ์  รูปงาม
3. เด็กชายภัทรดนัย  คำวัง
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  เป้าไธสง
5. เด็กชายสุภัทรพงษ์  ยศใจ
6. เด็กหญิงอิสรา  ปัญญากุล
 
1. นายกิตติพงษ์  ถึงสุข
2. นางวัชราภรณ์  ปาละวันนา
3. นางกันยา  ลาดปะละ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายธาราเทพ  กิติสอน
2. เด็กชายยศกร  เงินขาว
3. เด็กชายวรกันต์  เงินขาว
4. เด็กชายวรากร  เงินขาว
5. เด็กชายอดิสรณ์ห  อ้ายอ้อ
6. เด็กชายอุทัย  นันตา
7. เด็กชายอเนชา  เมาฝาย
8. เด็กชายเจษฎา  ตุ้มสายคำ
 
1. นายสมมาตร  จีนาวุธ
2. นายมานัด  ไชยแก้ว
3. นางสาวทิพวรรณ  ศรียุทธนา
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   สืบปาละ
2. เด็กชายธนวัฒน์   จันทราช
3. เด็กชายธนวิทย์   ปางประโคน
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์   มั่นหมาย
5. เด็กชายวิชชากร  ถวยสูงเนิน
6. เด็กชายศุภกฤษณ์   ฉัตรแก้ว
7. เด็กหญิงสุภาวดี   จินนาเขียว
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สิทธิสงคราม
9. เด็กชายเกียรติภูมิ   สุภาชาติ
10. เด็กชายเจษฏา   กาวิโล
 
1. นางสาววรัญญา  กาพย์ตุ้ม
2. นางสาวอภิญญา  เรือนเครือ
3. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกรรติมา   ขัดสาย
2. นายธนากร   ชัยชุ่ม
3. เด็กหญิงปรีญา   ทาแก้ว
4. เด็กชายอภิรักษ์  มหาครอง
5. เด็กหญิงอังศุมารี  กาวิละ
 
1. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
2. นางสาวสกาว  ปิ่นผักแว่น
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงปทิตตา  มนฑาน้อย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เทือกจันคำ
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เตจ๊ะสุ
2. นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงธิติวรดา  ดวงสุบิน
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ถวยสูงเนิน
3. เด็กหญิงพิมลนาฏ  ชาติ
 
1. นางจิราภร  แก้วอ้น
2. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  ตุ้ยหล้า
3. เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย
 
1. นางสุมล  อายุวรรณา
2. นายปิยะพงษ์  ทิหงษ์สา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงจิตตาภา  ถาคำฟู
3. เด็กหญิงวิริสรา  นิติภูมิ
 
1. นางนงลักษณ์  บังเมฆ
2. นางสาววีรยา   ตะยุนรัมย์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ปินตาแก้ว
2. เด็กชายเตชทัต  อุดทังกันทา
 
1. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ   สุยะลังกา
2. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญาเสน
3. เด็กชายภัทรพล   วัทธโร
 
1. นายสาโรช  อ่วมแก้ว
2. นางสาววสิตา  พรมวัง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  อินทร์ศรี
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สายปิ๋ว
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ใจยะ
2. เด็กชายธนพลน์  กันทะฟู
 
1. นางศรีนภา  ขานไข
2. นางสาวชลทิชา  นวลสาแล
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงประภาศรี  อุตรัตน์
2. เด็กหญิงสุพรรษา   ศรีมาก
 
1. นายศรายุทธ  วงศ์ไชย
2. นางสาวเกศินี  มาลีวัตร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กชายพีระพัฒน์   ตั๋นนา
2. เด็กชายอนุวัฒน์   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวญาณิศา   ทิพย์มา
2. นางนงพงา   ศรีปินตา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลวงปูคา
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  เครือดวงคำ
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  สายเครือมอย
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  สายจีน
2. นางสาวสาริกา  อินต๊ะใหม่
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กหญิงธีรภรณ์  ชัยหอม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ถอยกระโทก
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
2. นางจุไรรัตน์  เวชโช
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กชายธวัชชัย  หัตถา
2. เด็กหญิงโชติกา  โคตะวิน
 
1. นายบรรจง  บุญมา
2. นายปฏิพัทธ์   เนื่องวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายภัทรพงษ์  สุรินทร์
2. เด็กชายเดชฤทธิ์  ก๋าแก้ว
 
1. นายธีรพงษ์  บุญสมปาน
2. นางสาวนัจนา  ปัญญาเทือก
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก่น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  จันทร์ตา
 
1. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
2. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายธนา  เมืองมา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ลัดดาวงค์
3. เด็กชายมานุเชษฐ์  จันทร์เกลี้ยง
 
1. นางอนงค์  พิชัยพงค์
2. นางสาววนิดา  พยาไชย
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายพลพล  ราษฎร์หาญ
2. เด็กชายพีรณัฐ  พันธโคตร์
3. เด็กชายสุเมธ   กันทะสอน
4. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำวงศ์เปี้ย
 
1. นางสาวสมรักษ์  ทิวงศ์ษา
2. นางสาวอริสา  เครือกลางโรง
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   วันดู
2. เด็กชายประสิทธิ์  ดีวอ
3. เด็กชายยุทธนา  ก้างคีรี
4. เด็กชายศรัณย์   จินะกะ
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นายวัชรพันธ์  โกหลั่น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สมจิต
2. เด็กชายทศพร  เด่นดวง
3. เด็กชายยุทธนา  ปาเมืองมูล
 
1. นายวาด  เขื่อนสอน
2. นางนงคราญ  แสนสุวรรณ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายญาณโชติ  ไชยวุฒิ
2. เด็กชายนิรุธิ์  หน่อใหม่
3. เด็กชายอดิโชคชัย  แก้วมา
 
1. นายวาด  เขื่อนสอน
2. นางสาวปริฉัตร  ไชยเมืองชื่น
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงศิวิมล  สมุททารินทร์
2. เด็กหญิงอริสา  กันทะ
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  แหวนเงิน
 
1. นางสาวสาเรศ  กันทะสร
2. นายทินกร  ศริจันทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงรุจณิชา  จระรักษ์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  คำวงศ์ก๋า
3. เด็กหญิงวรัญญา  คำแสลม
 
1. นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
2. นางสาววารี  ใจอ้าย
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำหลง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองดี
2. เด็กหญิงพลอยน้ำทิพย์  น้อยต๊ะ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญากุล
4. เด็กชายวีระชาติ  ศรีจันทร์
5. เด็กชายอมรณิวัฒน์  คำลือ
6. เด็กหญิงเบญจพร  หล้าปวงคำ
 
1. นางสมจิตต์  หอมแก่นจันทร์
2. นายณวัฒน์เมธัส  อุ่นแก้ว
3. นางสาวพฤกษาชาติ  นันต๊ะ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงปนิตา  อ่อนหวาน
3. เด็กชายพงศกร  ขุนทอง
4. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  จระนะ
5. เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นบาน
6. เด็กหญิงเกวลิน  กันอิน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางอภิรดี  พยับทอง
3. นายธนธัช  คำนนท์
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  แพทยรัตน์
2. เด็กหญิงปาลิตา  หม่องลำปาง
3. เด็กชายศิครินทร์  วงค์ษากัน
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
2. นางอิ่มเอม  จ๊ะปิน
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรดาวรรณ   กันตาวงศ์
2. นางสาวอนัญญา   กันตาวงศ์
3. นายเสถียรพงษ์   ทำนักสุข
 
1. นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช
2. นางสาวมิ่งขวัญ  สมาศิลป์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กชายวรกันต์  ยะป้อม
2. เด็กชายสุภวัทน์  วงศ์ทา
3. เด็กชายไชยภพ  ขันธิมา
 
1. นายนิวัติ  กาบุตร
2. นางสาวพัชรา  เปี่ยมตาชู
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  ศิริปโชติ
2. เด็กหญิงรัตนกร  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงศศิกาญจน์  จิระดา
 
1. นายอัญเทพ  สอนสอาด
2. นางพัชนันท์  กิ่งก้ำ
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุดตา
2. เด็กชายพีรยุทธ  ชุ่มอิ่ม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  แววสี
 
1. นางสาวพงศ์ผกา  อุ่นแก้ว
2. นางสาววไลพร  ปัญญาสิทธิ์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงณภัสสร   มุ่งเหมือย
2. เด็กหญิงธัญรดา   ขยันกิจ
3. เด็กชายสุวิชานนท์   ประทาน
 
1. นางวิจิตรา   ดงแสง
2. นางนันทรัตน์   อุ่นจันทร์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วป๋า
2. เด็กชายธนพล  หลวงแก้ว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ดาดาษ
 
1. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
2. นางสาวกัลยา  ปัญญายืน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ธิการ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาทา
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  วังใจ
 
1. นางสุกันยา  ปิงแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  คำป้อ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงฑิติรัตน์  สุดตา
2. เด็กหญิงบุษบา  บรรจบ
3. เด็กหญิงแพรวา  มงคลสาร
 
1. นางจุรีย์พร  แก้วจันทร์
2. นางจุไรวรรณ  ชุมภู
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวงศ์ษา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นาควิจเตร
3. เด็กหญิงศิราภรณ์  สมดวง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เมืองปัญโญ
2. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงปรียารีย์  พุทธิมา
3. เด็กหญิงพรทิวา  หล้าปวงคำ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางสาววัชรีย์  น้อยพยัคฆ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  บางสนิท
2. เด็กหญิงธาลิณีย์  ฝันถึงภูมิ
3. เด็กชายนพวิชญ์  อินทวุธ
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
2. นางกัญญนันทน์  วงศ์ทองจันทร์
 
175 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายกฤติเดช  จิตต์เกษม
2. เด็กชายทวีบุญ  อกตัน
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  อินต๊ะราชา
 
1. นางพัชยา  เครืออินต๊ะ
2. นางดารา  บริราช
 
176 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกลนิษฐ์  ทิมาทา
2. เด็กหญิงนลินดา  สิริวณรรณ์
3. เด็กหญิงศิรินภา   ทำดี
 
1. นางพัชยา  เครืออินต๊ะ
2. นางลัดดา  ทานุชิต
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  ใยแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายอรรณนพ  วงศ์ษา
 
1. นายวรวุฒิ  แก้วอ้น
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายพีรชา  ขัดหย่อม
 
1. นางพิกุล  สระทองจันทร์
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. นายกำพล  คิอินทิ
 
1. นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงเปมิกา  เจริญวารี
 
1. นายเทิดเกียรติ  ศรีเครือมา
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายศุภณัฐ  อินจับ
 
1. นางสาวธีราพร  บุญมาวงศ์
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เขียวติ๊บ
2. เด็กชายนาคินทร์  ผิวจันทึก
3. เด็กหญิงปวิริชยกิต  ชาจีน
 
1. นางสาวอารานันท์  ศรีเวียง
2. นางโสภา  ชุนณวงษ์
 
184 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณัฐปกร  วรรณวงค์
2. เด็กหญิงวิศรุตา  ศรีจันทร์
 
1. นางชนิษฎา   คำภา
2. นางจิดานันท์  สัตตรัตนพรรณ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ปิงวงศ์
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ตุ้ยเขียว
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงศิริญา  รอดจันทร์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ตาฝั้น
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงนิราวดี  ศรีจันทร์
 
1. นางวิภาวดี  ศรีจันทร์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วนันไชย
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กชายพีรวิชญ์  วงค์สา
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจวุฒิ
 
1. นางปิยะธิดา  ปินตาเชื้อ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขจิตต์
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยากร  ทิพย์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ติ๊บแสน
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กชายภูบดินทร์  หล้าปวงคำ
 
1. นายประคอง  อินทร์นวล
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนธรรม 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ใจเอื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรางคณา   วงศ์ศรี
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงสุจิรา  โคนชัยภูมิ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์จินา
 
1. นายภูเบศ  บุญมา
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช   สมบัติพรหม
2. เด็กชายชวิศ   ทุมอาริยะ
3. เด็กชายณัฎฐกิตต์   เมืองอิน
4. เด็กชายนนทพัทธ์   สุยะตา
5. เด็กชายภูวเดช   อ่ำจิ๋ว
6. เด็กชายสิทธิชัย   สายบุตร
7. เด็กชายเมธาวิน    หว่านทอง
 
1. นางสาวสายใจ  พรมปาวงศ์
2. นางสาวจีรภา  วงศ์คำ
3. นางวิจิตรา  ดงแสง
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายกฤษฎา  แสนอุลญาน
2. เด็กชายไอน้ำ  แมนวงศ์
 
1. นายธีรศักดิ์  ทันใจ
2. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. นายนันทวัฒน์  สลีสองสม
2. นายอธิพัฒน์  ปละเขียว
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
2. นายคมสันต์  อุ่นจันทร์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เพ็ชรตา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เขียวคำรพ
3. เด็กชายเอกพล  คำรอง
 
1. นางสาวเกษศา  วันจันทร์
2. นางสาวรัศมี์ภกา  จันทร์ต๊ะ
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายธีรเดช   ตาคำปัญญา
2. เด็กหญิงนภัสสร   อินตุ้ย
3. เด็กชายภวิน  เตจ๊ะสุภา
 
1. นายอดิเทพ  ธิวงศ์สาย
2. นางสาวสุกัญญา  สิทธิ
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ติ๊ปปะปง
2. เด็กหญิงศริญรัตน์  ซาวสืบ
3. เด็กชายศุภกิจ  วิรุฬหิต
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางเข็มทอง  จันทร์ทิพย์
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  กรมนันทร
2. เด็กชายณัฐธัญ  เป็งกันทา
3. เด็กชายธนกฤต  สนทรภักดิ์
 
1. นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
2. นางนลินทิพย์  การุณทวยราษฎร์
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายพันศักดิ์  ขัดสาย
2. เด็กชายพินิฐ  คำแก้ว
3. เด็กชายวรวิช  กันทะมา
 
1. นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
2. นางจิตตินันท์  ตุ้ยหล้า
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กหญิงชญานินท์  ธรรมอัญกร
2. เด็กหญิงชุติมา  พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฟองเทพ
 
1. นางนฤมล  มูลเปี้ย
2. นางอาภรณ์วรรณ  พิรุณกล