::sp-lpg3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายเชวง คนเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายเชวง คนเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ชำนาญยาโรงเรียนบ้านสาแพะกรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นายเชวง คนเที่ยงโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวโอบอ้อม ตัวละมูลโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางอรทัย โคตรศรีหาโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวญาดา ตัวขยันโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวโอบอ้อม ตัวละมูลโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางอรทัย โคตรศรีหาโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวญาดา ตัวขยันโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายประสาน จตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางนางปัทมา ก๋าเร็วโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ จอมแสนปิงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายประสาน จตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน คำวงค์โรงเรียนบ้านปงดอนกรรมการ
3. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางนงลักษณ์ วังแง่โรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายประสาน จตุนันท์โรงเรียนบ้านป่าเหวประธานกรรมการ
2. นางสาวพชรมน คำวงค์โรงเรียนบ้านปงดอนกรรมการ
3. นางทองดี เทพศิริโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ วังแง่โรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายศกุนต์ คุณยศยิ่งโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางเหรียญทอง เนตรสว่างโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวมยุรี รินศรีโรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร เทวะประทีปโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวกุลอุมา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางสุวิสาข์ ประสมโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร เทวะประทีปโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวกุลอุมา คนเที่ยงโรงเรียนบ้านแม่แจ๋มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ชมภูโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางรัตนา สิงหกูลโรงเรียนบ้านแม่กองปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายเสถียร หมายมั่นโรงเรียนบ้านสบฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ชมภูโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางอนัญญา เหมืองหม้อโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
4. นางรัตนา สิงหกูลโรงเรียนบ้านแม่กองปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเกษฎาภรณ์ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา จันทร์แมนโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งกรรมการ
3. นางสาวเกษฎาภรณ์ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
4. นางสาวกานดา รู้เกณฑ์โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นายชนิสร สายแปงโรงเรียนโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นายชนิสร สายแปงโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นายชนิสร สายแปงโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นางสุมาลี นำมาโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ทองใบโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ ปี่หย่าโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายคณิต คนคมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวเกวริน จินดาจักร์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ ปี่หย่าโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นายคณิต คนคมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นางสาวเกวริน จินดาจักร์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายวรุต หล้าบือโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ สยองโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ เขื่อนคำโรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นายวรุต หล้าบือโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสุพิชฌาย์ สยองโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายเทวฤทธิ์ เขื่อนคำโรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา ระวังใจโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวดายิน คิดอ่านโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
5. นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางสุณิสา ระวังใจโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวดายิน คิดอ่านโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางสาวมยุรีย์ บุญเรืองโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
5. นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา หุปประดงโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ทองใบโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ธิคมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทก้องพายัพ กลับโตโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นางสาวพัชราพร มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
10. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา หุปประดงโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ทองใบโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ธิคมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทก้องพายัพ กลับโตโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นางสาวพัชราพร มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
10. นางสาวปธิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเปรม คำภิระแปงโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงประธานกรรมการ
2. นางสาวปณิตา หุปประดงโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ทองใบโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ธิคมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทก้องพายัพ กลับโตโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
6. นางพนิดา ประสมโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรศยา ล่ำใหญ่โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
8. นางสาวพัชราพร มณีวรรณ์โรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
9. นางเพ็ญศรี ศรีวิไชยโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
10. นางสาวปณิตา ธาดาศุภลักษณ์โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวคารม คำวงศ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา ต้อนรับโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวกัลยา แก้วประภาโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร มีธรรมโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ สายเขียวโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นางจงรักษ์ เขื่อนคำโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางอุทุมพร คำเขียวโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาววรรณวนัช เมฆอุตส่าห์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศุภกร เลือลาโรงเรียนบ้านทุ่งฮ้างประธานกรรมการ
2. นางอัปสร สุรินทร์โทโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางอุทุมพร คำเขียวโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาววรรณวนัช เมฆอุตส่าห์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์ วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ขัติยะโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์ วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ขัติยะโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายวุฒิชัย ผ่องใสโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ท้าวอุดมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์ วรรณารักษ์โรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ขัติยะโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร์ จัดคร่องโรงเรียนบ้านวังใหม่กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา สุริยาโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรายุ จิตกล้าโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นางวิภานุช แสงอรุณโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
4. นางนิระมล เทือกมนต์โรงเรียนบ้านแม่จ๋งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชาติชาย สมศักดิ์โรงเรียนร่องเคาะวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปัญญาเก่งโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายศราวุฒิ บุญมาคำโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นายสุทธิศักดิ์ ใจคมโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ทิมันโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวดาราลักษณ์ เป็นผลโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงค์ทาแก้วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
1. นายไพรทัน โชติจินดากุลศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้าป่าแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวรรค์ ทิมันโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวดาราลักษณ์ เป็นผลโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา วงค์ทาแก้วโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง จำอินถาโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นางนงนุช วงค์ปานโรงเรียนบ้านห้วยก้อดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายอภิเชษฐ์ วัฒนวรกุลเลิศโรงเรียนวังทองวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิกร สายวงค์โรงเรียนบ้านช่อฟ้ากรรมการ
3. นายสิงห์ทอง จำอินถาโรงเรียนบ้าน้ำจำกรรมการ
4. นางนงนุช วงค์ปานโรงเรียนบ้านห้วยก้อดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกุลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายอักครชัย ทองเขียวโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สิงหกุลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายอักครชัย ทองเขียวโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ สิงหกุลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายอักครชัย ทองเขียวโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ สิงหกุลโรงเรียนบ้านม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาพร สารขัดโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ตั้งตรงโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นายอักครชัย ทองเขียวโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายนายสนธยา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ เพชรสุกโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ ขัตตระกูลโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางปานแก้ว แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ไปเร็วโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัษฎาวุธ ฆบูชาโรงเรียนบ้านแพะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรียานุช เปลวทองโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ไปเร็วโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางนิดาพร สิทธิชุมโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ปินใจโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ปินใจโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางภารณี ทนดีโรงเรียนบ้านทุ่งปี้ประธานกรรมการ
2. นายรณชัย ปินใจโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาพร เปอร์ทองโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พิสสมัยโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอุษา กิตติภักดีกุลโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
4. นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พิสสมัยโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอุษา กิตติภักดีกุลโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
4. นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุลโรงเรียนบ้านต้นงุ้นประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พิสสมัยโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรอุษา กิตติภักดีกุลโรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
4. นางสาวยุพา สิริอำนวยศักดิ์โรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสุภา พูดงามโรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายคณิต คนคมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นายนิธิชาญ ประมาณโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุภา พูดงามโรงเรียนบ้านแม่พริกประธานกรรมการ
2. นางสุภัทรศรี วงศ์ครองศักดิ์โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายคณิต คนคมโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. นายนิธิชาญ ประมาณโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นายจุลพงศ์ วงษารัตน์โรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นายจุลพงศ์ วงษารัตน์โรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ สืบศักดิ์ศรีโรจน์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
3. นางเพียรทอง ไชยวิลยศโรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นายจุลพงศ์ วงษารัตน์โรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายวัฒนา เชื้อคำลือโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา นรสารโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม์โรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นางปรารถนา มหานิลโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายวัฒนา เชื้อคำลือโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร วังทีโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเมธินี สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา เชื้อคำลือโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายจิรภัทร วังทีโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเมธินี สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางจีรานันท์ กล้าจริงโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายวัฒนา เชื้อคำลือโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นายอุดม แหลมจริงโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ สุนันทะพงศ์โรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางสาวปวริศา นรสารโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายจิรโชติ ปวงสายใจโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ จานเก่าโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายจิรโชติ ปวงสายใจโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ จานเก่าโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมเกียรติ ถ้ำทองโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการ
3. นายจิรโชติ ปวงสายใจโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นายฉันทพัฒน์ จานเก่าโรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นายทิวัตถ์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางพิฐชญาณ์ ทองใบโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นายพรชัย เชื้อเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีกรรมการ
2. นายทิวัตถ์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางพิฐชญาณ์ ทองใบโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นายพรชัย เชื้อเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งปี้กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนลินาสน์ กระทางโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ต้อนรับโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนลินาสน์ กระทางโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ต้อนรับโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิเกียรติ ฉัตรกมลวัฒน์โรงเรียนบ้านน้ำจำประธานกรรมการ
2. นายธนานพ พันโสดาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางนลินาสน์ กระทางโรงเรียนบ้านดอนแก้วกรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ต้อนรับโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางชนัตกมล แต้มคมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางชนัตกมล แต้มคมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อินอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ เป็นมูลโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ต้องใจโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อินอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ เป็นมูลโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ต้องใจโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคำโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร อินอ่อนโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ เป็นมูลโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ต้องใจโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธีรเดช โยมงามโรงเรียนบ้านช่อฟ้าประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา เขียวดีโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวสุดากานต์ ไชยรุ่งเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรรมการ
4. นางชนัตกมล แต้มคมโรงเรียนบ้านดอนแก้ว (เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ระวังใจโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตันกุระโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ระวังใจโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตันกุระโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ระวังใจโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายภาสกร นามมะกุนาโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ ตันกุระโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ จีราพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมพร ถ้ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ตื้อใจมาโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ตื้อใจมาโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ตื้อใจมาโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นายชยันต์ ตื้อใจมาโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
3. นางอุดมศิลป์ คนเที่ยงโรงเรียนบ้านทัพป่าเส้ากรรมการ
4. นายสุพล ศักดิ์ดีโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางสาวอรญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางสาวอรญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นายนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางสาวอรญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายยันยงค์ สูงงามโรงเรียนบ้านแป้นประธานกรรมการ
2. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางนคร แก้วจันทร์หล้าโรงเรียนบ้านทุ่งจี้กรรมการ
4. นางสาวอรญา ใจเสมอโรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสุพัตรา สุพลพิชิตโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สูงขาวโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสุพัตรา สุพลพิชิตโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สูงขาวโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสุพัตรา สุพลพิชิตโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สูงขาวโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร สวยสดโรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ เจนคิดโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสุพัตรา สุพลพิชิตโรงเรียนอนุบาลเมืองปานกรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สูงขาวโรงเรียนแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายปกรณ์ จีรพันธุ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมพร ถ้ำทองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นายธนาวัฒน์ ไชยเครื่องโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายนิคม จันทบโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย เมืองปานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย(เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย (เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย (เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย (เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางปัทมาพร จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่ม่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ เจนคิดโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สุดใจโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ หมดดีโรงเรียนบ้านดอนไชย(เมืองปาน)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนิชา รวยถาวรกิจโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางสาวเมธินี บัวบนโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนิชา รวยถาวรกิจโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางสาวเมธินี บัวบนโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายจิตภิวัฒน์ ดีงามโรงเรียนบ้านเมืองตึงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนิชา รวยถาวรกิจโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นายอำนาจ ใจยาบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
4. นางสาวเมธินี บัวบนโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางณิชชาธนาภา อินปั๋นโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวสัจจมาศ แหลมคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางณิชชาธนาภา อินปั๋นโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวสัจจมาศ แหลมคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสมโภช จำปาทิพย์โรงเรียนบ้านหนองนาวประธานกรรมการ
2. นางณิชชาธนาภา อินปั๋นโรงเรียนบ้านสันมะเกลือกรรมการ
3. นางสาวสัจจมาศ แหลมคมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งกรรมการ
4. นางนฤนาฎ เสียงกว้างโรงเรียนบ้านแม่สุขในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางปวีณา ปันทาโรงเรียนบ้านหัวฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ป้องกันโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
3. นางสาวโชสิญาณ์ วิเคียนโรงเรียนบ้านกล้วยกรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ หลักมั่นโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
5. นางสาวกานต์พิชชา คำหลู่โรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
6. นายนาวี แก้วมาโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
7. นางศุภพร ทิศใหม่โรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสิงห์แก้ว วงค์เทพโรงเรียนบ้านก่อประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติกาล อกกว้างโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นางสาวทิพารัตน์ ล่ำงามโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการ
4. นางสาวแคทลียา สุวรรณตรีวัฒน์โรงเรียนบ้านปางดะกรรมการ
5. นางสาวพชรวรรณ กันยะมีโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางไอย์ศิกา อุดรโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
7. นางแววนภา กลีบจำปีโรงเรียนบ้านหนองนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัฒน์ ซองดีโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการ
3. นายธีรยุทร วางใจโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ สูงขาวโรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือกรรมการ
5. นายศรเพชร มุขดีโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ ปงลังกาโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการ
7. นายสุทิน การเพียรโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
8. นายวินัย อวดเหลี้ยมศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่หีดประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ อิทธิผลโรงเรียนบ้านแม่เบินกรรมการ
3. นายจักรชัย กลิ่นหอมโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
4. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
6. นายชยันต์ ตื้อใจมาโรงเรียนบ้านนาไหม้กรรมการ
7. นายสุทธิพันธ์ สุภานันท์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการ
8. นายกิตติพงศ์ อวดห้าวโรงเรียนบ้านเมืองตึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเมธี อ้วนล่ำโรงเรียนบ้านปงถ้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล จันทร์ฝั้นโรงเรียนบ้านแม่หีดกรรมการ
3. นางสาวชาลินี เชื้อนันไชยโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ กองสินโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ อิทธิผลโรงเรียนบ้านแม่เบินกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ บุญมีสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ชะเอมสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา ศรีใจสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางวราภรณ์ พานธงรักษ์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายชนินทร์ บุญมีสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ชะเอมสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา ศรีใจสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางวราภรณ์ พานธงรักษ์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ บุญมีสพป.ลำปาง เขต 3ประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ ชะเอมสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา ศรีใจสพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
4. นางวราภรณ์ พานธงรักษ์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการ
5. นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์สพป.ลำปาง เขต 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤทธิพงศ์ เป็งสถานโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา อักษรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤทธิพงศ์ เป็งสถานโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
4. นายรุจิรา อักษรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางวิภารัตน์ สรรเสริญโรงเรียนบ้านวังมนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพฤทธิพงศ์ เป็งสถานโรงเรียนบ้านก่อกรรมการ
3. นางคำเพียร ไชยสารโรงเรียนบ้านทุ่งข่วงกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา อักษรโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเสวก จัดสวยโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิกร คำสิบโรงเรียนทุ่งคาวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร พูลประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสกุลทอง ทองหล่อโรงเรียนบ้านขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ เป็นลาภโรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาวประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ เจมิวังโรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาวกรรมการ
3. นายบัณฑิต มีคุณโรงเรียนบ้านทุ่งส้านกรรมการ
4. นางสาวพิกุล กันทาโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายเสวก จัดสวยโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญนันท์ ประสานโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางสาววนิดา แทนจำรัสโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเสวก จัดสวยโรงเรียนบ้านสาแพะประธานกรรมการ
2. นางชนนิกานต์ แสนปัญญาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญนันท์ ประสานโรงเรียนบ้านแพะกรรมการ
4. นางสาววนิดา แทนจำรัสโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฉลอง หน้างามโรงเรียนชุมชนบ้านสาประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสยา บุตรตาโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางการเกตุ ไวสติโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นายปรัชญา นภีตะภัฏโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุข วังเหนือประธานกรรมการ
2. นายกนก รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายวรวรรณ วรรณารักษ์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณทิรา โตลำมะโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุข วังเหนือประธานกรรมการ
2. นายกนก รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายวรวรรณ วรรณารักษ์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณทิรา โตลำมะโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ธิแก้วโรงเรียนบ้านแม่สุข วังเหนือประธานกรรมการ
2. นายกนก รักมิตรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มกรรมการ
3. นายวรวรรณ วรรณารักษ์โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณทิรา โตลำมะโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายยุทธชัย บุดดีคำโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายแทน จันตะมะโรงเรียนบ้านดอนแก้วประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช เตชะนอกโรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา กล้าหาญโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการ
4. นายยุทธชัย บุดดีคำโรงเรียนบ้านแม่ตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณเลิศโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณเลิศโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณเลิศโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณเลิศโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
4. นายลิขิต พรมสวณาโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
4. นายลิขิต พรมสวณาโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สมร่างโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา อาวรณ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายจักริน สิงห์กันทาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายธวัช โพทวีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สมร่างโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่มประธานกรรมการ
2. นางวิชชุดา อาวรณ์โรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นายจักริน สิงห์กันทาโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายธวัช โพทวีโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางพยอม กุญชรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย จิตชุ่มโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางพยอม กุญชรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย จิตชุ่มโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางภิมลพรรณ เจริญนวกุลโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางจินตนา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายเทพพิทักษ์ สมใจโรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยยันต์ ปินใจกุลโรงเรียนผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางภิมลพรรณ เจริญนวกุลโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการ
4. นางจินตนา ตุลาสืบโรงเรียนบ้านแพะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร สมพมิตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร สมพมิตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร สมพมิตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร สมพมิตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายทนงศักดิ์ มณีเวียงโรงเรียนบ้านทุ่งฮีประธานกรรมการ
2. นางปิยมณฑ์ มณฑาโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
3. นางดานุรัตน์ ตากะชาติโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวกิ่งกาญจน์ นนท์มาลย์โรงเรียนวังแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ฟองศักดิ์โรงเรียนบ้านผาช่อวิทยากรรมการ
3. นางพรรณี บุตรใสยโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ปิงวงศ์โรงเรียนบ้านหัวทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายโชคอนันต์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านสบลีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ช่อชมภูโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกงกรรมการ
3. นางวราภรณ์ วงศ์ดวงใสโรงเรียนไผ่งามวิทยากรรมการ
4. นางสาวชาลินี หอมนานโรงเรียนวังทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ จอมแสนปิงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ จอมแสนปิงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอินจันทร์ กองจินาโรงเรียนบ้านปางดะประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ ขันแก้วโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พุทธสอนโรงเรียนปลายนาวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชนาฏ จอมแสนปิงโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา เชื้อคำลือโรงเรียนบ้านเปียงใจประธานกรรมการ
2. นางวาสนา คนเที่ยงโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
3. นางสาวศรีเพ็ญ ตันอุตม์โรงเรียนบ้านน้ำจำกรรมการ
4. นางเมธินี สุทธิพรมณีวัฒน์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางสาวอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมงคล กองตันโรงเรียนบ้านเลาสูประธานกรรมการ
2. นางจิรภิญญา หน้างามโรงเรียนบ้านปงคอบกรรมการ
3. นางผ่องพรรณ จูงามโรงเรียนอนุบาลวังเหนือกรรมการ
4. นางอำภาพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ รัตนอภิรักษ์กุลโรงเรียนบ้านฮ่องลี่ประธานกรรมการ
2. นายแถม กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติโรงเรียนบ้านหัวเมืองกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ รันทดโรงเรียนบ้านปงถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทศพร สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านทุ่งผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศรีคุ้ม บุญมาโรงเรียนบ้านฮ่องลี่กรรมการ
3. นายอนันตชัย รู้มากโรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยงกรรมการ
4. นางชาลินี เบ้าทองหล่อโรงเรียนบ้านป่าแขมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางพยอม กุญชรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย จิตชุ่มโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวโสภา กันทะวงศ์โรงเรียนบ้านแม่เย็นประธานกรรมการ
2. นางพยอม กุญชรโรงเรียนแจ้คอนวิทยากรรมการ
3. นายศิริชัย จิตชุ่มโรงเรียนบ้านป่าเหวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิฤาพงค์ มีธรรมโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย พงษ์กองเงินโรงเรียนบ้านแม่สุขในประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัสร์ ใจเย็นโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางแสงจันทร์ เสืออุดมโรงเรียนร่องเคาะวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร สมพมิตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
4. นายลิขิต พรมสวณาโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณประเสริฐโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ก๋าวิตาโรงเรียนบ้านทุ่งจี้ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎา วรรณประเสริฐโรงเรียนบ้านสบฟ้ากรรมการ
3. นางสาวเฟื่องลดา วรรณประเสริฐโรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา แสนต๊ะโรงเรียนบ้านขอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี เมโฆโรงเรียนบ้านวังโป่งประธานกรรมการ
2. นางสมพร ตั้งตัวโรงเรียนชุมชนบ้านสากรรมการ
3. นางประนอม พรมรัมย์โรงเรียนบ้านทุ่งปงกรรมการ
4. นายลิขิต พรมสวณาโรงเรียนบ้านวังโป่งกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]