เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ณ เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันที่ 8 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
2 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
3 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ประธานกรรมการอำนวยการ  
4 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ รองประธานกรรมการอำนวยการ  
5 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ กรรมการอำนวยการ  
6 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ กรรมการอำนวยการ  
7 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ  
8 นางปริศนา โสภาบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
9 นางจิรพันธ์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
10 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
11 นางประทุมพร หมัดสมัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
12 นายธนกร คำเฟื่องฟู นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางการไกลฯ กรรมการอำนวยการ  
13 นางสุภาพ กุมาพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการอำนวยการ  
14 นางเสาวนี ละอองเอี่ยม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ  
15 นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย กรรมการอำนวยการ  
16 นางพัชรา วงศ์คำตัน ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี กรรมการอำนวยการ  
17 นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย กรรมการอำนวยการ  
18 นายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง กรรมการอำนวยการ  
19 นายวิทยา ยะปัญญา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ กรรมการอำนวยการ  
20 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร กรรมการอำนวยการ  
21 นายสมพล หล้าเต็น ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง กรรมการอำนวยการ  
22 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการอำนวยการ  
23 นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการอำนวยการ  
24 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการอำนวยการ  
25 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการอำนวยการ  
26 นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการอำนวยการ  
27 นางจิตติมา หาญขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการอำนวยการ  
28 นายชาญชัย ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการอำนวยการ  
29 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการอำนวยการ  
30 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
31 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
32 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
33 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
34 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการอำนวยการ  
35 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการอำนวยการ  
36 นายจรัล คำอ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง กรรมการอำนวยการ  
37 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
38 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการอำนวยการ  
39 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการดำเนินงาน  
40 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการดำเนินงาน  
41 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการดำเนินงาน  
42 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการดำเนินงาน  
43 นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการดำเนินงาน  
44 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการดำเนินงาน  
45 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการดำเนินงาน  
46 นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการดำเนินงาน  
47 นางจิตติมา หาญขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการดำเนินงาน  
48 นายชาญชัย ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการดำเนินงาน  
49 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการดำเนินงาน  
50 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการดำเนินงาน  
51 นายสมบูรณ์ ยองจา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการดำเนินงาน  
52 นางภัทราวรรณ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการดำเนินงาน  
53 นางพิสมัย ดวงบุรงค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการดำเนินงาน  
54 นางสุเพชร มั่นจรรยา ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการดำเนินงาน  
55 นายสุภชาติ ไกรพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการดำเนินงาน  
56 นางสร้อยหงษ์ สมศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการดำเนินงาน  
57 นางศรีพร แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการดำเนินงาน  
58 นางเบญจวรรณ จอมงาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการดำเนินงาน  
59 นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปิน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการดำเนินงาน  
60 นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการดำเนินงาน  
61 นางสาวกฤติยา ปาตีคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการดำเนินงาน  
62 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
63 นางกาญจนา พายุมั่ง ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
64 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินงาน  
65 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์  
66 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
67 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
68 นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
69 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
70 นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
71 นางจิตติมา หาญขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
72 นายชาญชัย ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
73 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
74 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
75 นายสมบูรณ์ ยองจา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
76 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
77 นางสาวกัลยา รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
78 นางสาวภรณ์วรัตน์ กันทิยะ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
79 นางสาวริณดา เรือลม ธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
80 นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
81 นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
82 นางยุวฎี เตจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
83 นางปราณี จอมทัน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
84 นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปิน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
85 นางศรีพร แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
86 นายชวิน ไกรเทพ ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
87 นายพิชัย แก้วทิพย์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
88 นายนิคม ทันใจ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
89 นายสุมิตร ใจพรมมา นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
90 นายปรีดา สิทธิกัน นักการภารโรงโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
91 นายศักดิ์สิทธิ์ เหล่าอนิวรรต นักการภารโรงโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
92 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (เวทีกลาง)  
93 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
94 นายสมบูรณ์ ยองจา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
95 นางสาวกัลยา รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
96 นางภัทราวรรณ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
97 นางสาวภรณ์วรัตน์ กันทิยะ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
98 นางสาวทวินันท์ มหาชัย ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
99 นางสาววรศิริ ทิปัญญา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
100 นายกิตติ ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
101 นางสาวฐิติมา สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
102 นางสาวอภิญญา อุตระแจ้ ธุรการโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
103 นางกาญจนา พายุมั่ง ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านสันปูเลย)  
104 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
105 นางอารีรัตน์ ติ๊บเตปิน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
106 นางปราณี จอมทัน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
107 นางยุวฎี เตจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
108 นางลัดดา อรินแจ้ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
109 นางวันวิสา เทพวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
110 นางสาวกนกพร กองตองกาย ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
111 นางดวงฤทัย คำพุทธา ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
112 นายพลาดิศัย เสวกวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
113 นางสาวสโรชา ติ๊บเตปิน ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
114 นายสราวุธ สมสุนันท์ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
115 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านเหล่ายาว)  
116 นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
117 นายมัตตัญญู แสงเงินชัย ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
118 นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
119 นางสาวรัตติพร วงค์อุด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
120 นางสาวดวงฤทัย บัวใจ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
121 นางสาวพุทธิยา ใจอินถา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
122 นายโกวิท สิทธกุล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
123 นางสาววิลาวัลย์ วรรณสุภา ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
124 นายสุภชาติ ไกรพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘)  
125 นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
126 นางผุสดีภรณ์ กุมาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
127 นางจันทร์จิรา บุญสุ ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
128 นางสาวสุพรรณิการ์ นันต๊ะภูมิ ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
129 นางสาววันทิพย์ ทิพยมณฑล ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
130 นางสาวกนิษฐา มามี ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
131 นางสาวเตือนใจ พรหมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
132 นางสาวริณดา เรือลม ธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
133 นางสาวธนนารถ พงษ์นุช ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านดอยแดน)  
134 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
135 นางวิไล อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
136 นางสร้อยหงส์ สมศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
137 นางอรพินทร์ ปารมี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
138 นายสง่า แสงเงินชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
139 นางกันหา มูลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
140 นายสุรศักดิ์ อรินแจ้ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
141 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
142 นางสาวคนิดา หมื่นจำปา ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
143 นางสาวปรัชญาภรณ์ ใจปินตา ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
144 นายภูมิพัฒน์ อนรรฆเวช ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
145 นางสาวเสาวนีย์ ดวงดี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
146 นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
147 นางสาวสกาวนภา แสนใหม่ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
148 นางสาวเพ็ญนภา บังคมเนตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
149 นางสาวนฤทัย ใจเปี้ย ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
150 นางศรีพร แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย)  
151 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
152 นายสมยศ พรหมซาว ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
153 นางลัดดา คำปุก ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
154 นางปิยะพร พนอมศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
155 นายศรัณญ์ บุญมาดง ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
156 นางสาวสุดารัตน์ ภูดอนตอง ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
157 นางสาววิลดา ตาคำ ธุรการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
158 นางสุเพชร มั่นจรรยา ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย)  
159 นายชาญชัย ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
160 นางเบญจวรรณ จอมงาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
161 นางพิศมัย ดวงบุรงค์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
162 นายณัฏฐ์ วงศ์ยุพล ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
163 นางอัจฉริยา ป๊อกเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
164 นายดวงรัตน์ ชัยสมภาร ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
165 นางสาวศิริพร โพวิลัย ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
166 นายธนรรคพงศ์ สิริกรเกษม ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
167 นางแสงจันทร์ แสนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนบ้านม่วงโตน)  
168 นางจิตติมา หาญขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรพิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
169 นางกิ่งกาญจน์ จันทร์ธง ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
170 นางวรารัตน์ ครองรัตน์ ครูโีรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
171 นางโสภิณ กันทะวงค์ ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
172 นางชนากานต์ ธะนะคำ ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
173 นางสาวจินตนา กุนนะ ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
174 ว่าที่ร้อยตรีเอกพงษ์ ฤาชัย ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
175 นางเปลิดา สิริกรเกษม ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
176 นายชัชวาล สิริกรเกษม ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนจิรพิทยา)  
177 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
178 นางยุพิน ฉางกันทา ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
179 นางยุพิน ฉางกันทา ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
180 นายสุทธิพงษ์ มหาชัย ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
181 นายชวิน ไกรเทพ ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
182 นางสาวนราลักษณ์ ทาสี ครูโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
183 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว ธุรการโรงเรียนหนองสูน กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ (โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง)  
184 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ  
185 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
186 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
187 นางเบญจวรรณ จอมงาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
188 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
189 นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
190 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
191 นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
192 นางสาวพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
193 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
194 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ  
195 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายปฏิคม  
196 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
197 นางสาวกัลยา รัตนะ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
198 นางสาวฐิติมา สิทธิกัน ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
199 นางสาวธัญญาภรณ์ เขื่อนมณี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
200 นายสราวุธ สมสุนันท์ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการฝ่ายปฏิคม  
201 นายธนรรคพงศ์ สิริกรเกษม ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
202 นางสาวนฤทัย ใจเปี้ย ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
203 นางสาวอภิญญา อุตระแจ้ ธุรการโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
204 นางสาววิลดา ตาคำ ธุรการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการฝ่ายปฏิคม  
205 นางสาวริณดา เรือลม ธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
206 นางสาวริณดา เรือลม ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการฝ่ายปฏิคม  
207 นางสาววิลาวัลย์ วรรณสุภา ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
208 นายปัณณทัต ชัยวินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
209 นางธนิตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
210 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
211 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
212 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
213 นางสาวชนมน เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
214 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน ประมวลผลกลาง และรายงานผลการแข่งขัน  
215 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
216 นายปัณณทัต ชัยวินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
217 นางธนิตา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
218 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
219 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
220 นางจารุณีย์ กองตองกาย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
221 นางสาวชนมน เทเสนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
222 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
223 นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเกียรติบัตร ทะเบียน และประมวลผลกลาง  
224 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
225 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
226 นายสุภชาติ ไกรพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
227 นางศรีพร แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
228 นางสาวธนนารถ พงษ์นุช ครูโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
229 นางแสงจันทร์ แสนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
230 นางเปลิดา สิริกรเกษม ครูโรงเรียนจิรพิทยา กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
231 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
232 นายสราวุธ สมสุนันท์ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
233 นายธนรรคพงศ์ สิริกรเกษม ธุรการโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
234 นางสาวนฤทัย ใจเปี้ย ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
235 นางสาวอภิญญา อุตระแจ้ ธุรการโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
236 นางสาววิลดา ตาคำ ธุรการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
237 นางสาวริณดา เรือลม ธุรการโรงเรียนบ้านดอยแดน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
238 นางสาวนฤมล อินต๊ะแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
239 นางสาววิลาวัลย์ วรรณสุภา ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
240 นางกาญจนา พายุมั่ง ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการและเลขานุการรายงานผลการแข่งขัน  
241 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ที่ปรึกษากรรมการฝ่ายการเงิน  
242 นายชาลี ตังเยาว์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
243 นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
244 นางสาวสกาวเดือน ทาระนัด นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน  
245 นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
246 นางกาญจนา ต๊ะอุ่น นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
247 นางสาวนิภาพร ซุยหลวง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน  
248 นางพัชรินทร์ วงศ์ชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
249 นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
250 นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
251 นางสาวณัฐชากร วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงิน  
252 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
253 นางภัทราวรรณ ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
254 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
255 นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
256 นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มการศึกษาระดับปฐมวัย  
257 นายชาญชัย ณ น่าน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโตน ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
258 นางเบญจวรรณ จอมงาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
259 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
260 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
261 นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
262 นางจิตติมา หาญขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนจิรพิทยา ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
263 นางกาญจนา พายุมั่ง ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
264 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
265 นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
266 นางสาวชัญญาภัค ณ น่าน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
267 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
268 นางศรีพร แก้วโขง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
269 นางสาวณัฐธิดา อิ่นน้อง ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
270 นางสาวทวินันท์ มหาชัย ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
271 นางยุพิน ฉางกันทา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสูน กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
272 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
273 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
274 นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
275 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
276 นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
277 นายจำรัส มูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
278 นายณัฎฐ์ วงศ์ยุพล ครูโรงเรียนบ้านม่วงโตน กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
279 นางสาววรศิริ ทิปัญญา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
280 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
281 นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
282 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
283 นายนิมิต ปัญญายอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยแดน ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
284 นายสมยศ พรหมซาว ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
285 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
286 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาภรณ์ พงษ์ตุ้ย ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
287 นางสายสิน เสวกวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ายาว ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
288 นางบุญศรี ไชยพรม ครูโรงเรียนบ้านเหล่ายาว กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
289 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
290 นางสาวเจตนา แก้วทิพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
291 นางสาวธนวรรณ วิทนา ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
292 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
293 นางสาวรัตติพร วงค์อุด ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
294 นายปณิธาน ลิ้นฤาษี ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
295 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
296 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
297 นางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
298 นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
299 นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
300 นายไพจิตร พายุมั่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย ประธานกรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
301 นางสุเพชร มั่นจรรยา ครูโรงเรียนบ้านศรีเตี้ย กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
302 นายปัณณทัต ชัยวินิจ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการกลาง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
303 นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
304 นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
305 นางสาวณัฐชากร วรรณภิระ ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
306 นายธนินทร์ นันทขว้าง ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ประธานกรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
307 นายสมบูรณ์ ยองจา ครูโรงเรียนบ้านสันปูเลย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
308 นายณรงค์ศักดิ์ อุปะละ ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย กรรมการกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
309 นางสาวชุลีกร ใหม่เขียว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
310 นางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการกลางและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
311 นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัด นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
312 นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวี ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
313 นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
314 นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
315 นางสาวณัฐนันท์ เขียวธง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
316 นายสมบูรณ์ ติ๊บเตปิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ ประธานกรรมการกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
317 นายสุภชาติ ไกรพล ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘ กรรมการกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
318 นางณัฐนันท์ แก้วสุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน กรรมการกลาง การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
319 นางสาวพรไพรินทร์ ติม้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กรรมการกลางและเลขานุการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
320 นางสุกันดา สารแสง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  
321 นางชลธิชา วงศ์ฝั้น ลูกจ้าง สพป.ลำพูน เขต ๒ ผู้ช่วยเลขานุการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.ลำพูนเขต 2
นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร.082-1645089 และ นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ โทร. 083-7659192
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]