รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กหญิงนนทพร  เตชญานัท
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทรคราส
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสพร  สุดสวยบุษบา
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงณัฐธกมล  คุณคำ
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำปัน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงจรรยา  ใฝ่มิตรจิต
 
1. นางสาวสุพรรณี  ปันอ้าย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนรกมล  คงอาภาพร
 
1. นางสาวแก้วตา  เชียงแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงยุพารัตน์   สุริยเปล่งแสง
 
1. นางรัชฎาภรณ์   คำปัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงปภาวี  ปัญญาภิษัชเลิศ
 
1. นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณฐมน  วิชชโลกา
 
1. นางสุพร  นิลประยูร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงวรัทยา  วรากรสมบูรณ์
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงนันฑิตา  ทิพย์มัง
 
1. นางสาวอมรา  วอบือ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ไผ่พฤกษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ใฝ่ใจกิตติ
 
1. นางเอมอร  วงค์คำ
2. นางนาตญา  จันแสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงนงนภัส  ผาติวัฒนลาภ
2. เด็กหญิงแคทรีน  ชัยมงคลธรรม
 
1. นางนาตญา  จันแสน
2. นางวาสนา  เราเท่า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายภาคภูมิ   จันทรคราส
2. เด็กชายสุธินันท์  คำแปง
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวนิภา  เพียงไพรชม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงปพิชญา   มูลคำ
2. เด็กหญิงพนารัตน์    ผิวทอง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์   ณ น่าน
2. นางสุมิตรา  พนาพงศ์ไพร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายวรภพ  สุขแดนทอง
 
1. นายสุรศักดิ์   นกแล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายธีรดนย์  ประทินสุขอำไพ
 
1. นางสุกัลยา  วงค์บุญ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ๋ษา
 
1. นางสาวสุภัตรา  จันแก้ว
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจิรประภา  สมบัติเชื้อ
2. เด็กหญิงณิชานันท์  มีสุขไพร
3. เด็กชายประภากร  ธิติทรัพย์ยืนยง
 
1. นางสาวเจนจิรา  เจริญยศ
2. นายทวุธ  วงค์วงค์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กหญิงดนัย   ลั่นอากาศ
2. นางสาวนิภา   งานทวีคูณ
3. เด็กหญิงพรพรรณ   นันทไพรวัลย์
 
1. นางสาวสุทธราภัทร์   จิตสว่าง
2. นางศิริลักษณ์   เรือนมั่งมี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงปภาวดี  วชิรกุลวงค์
2. เด็กหญิงปุณฑริกา  ประชาชาติมติ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  รัตนธรรมพร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกตุ
2. นางกรกนก  มณีวรรณ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา   นิธิพฤติกุลธร
2. เด็กหญิงวรนุช   ชัยเจริญรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงเบญวรรณ   ชำนาญคีรี
 
1. นางสาวภคมล   นนท์ศรี
2. นางทองสุข   ดีสมประสงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์พงษ์
2. เด็กชายอัศจรรย์   ทูตศิริ
 
1. นางณัชชา   โพธิ์ดี
2. นางนารี  เปพาทย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายกรชวัล   อิทธิคมเมธา
2. เด็กหญิงลลิตา   วลีคม
 
1. นางณัชชา   โพธิ์ดี
2. นางนารี  เปพาทย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสายใจ  กูลโภชนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาหิน 1. เด็กชายวงศกรณ์  คุณากรพิริยะกุล
 
1. นางสาวภาวิณี  ต้ออาษา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุษบาศรีไสว
 
1. นางสาวสโรชา  ดวงทิพย์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายกัญษลักษณ์   สง่าวุฒิเลิศ
2. เด็กชายนพรัตน์   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวชิดชนก    ต้าวเต็บ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชาติชาย   แก้วเตี๊ยะ
2. เด็กชายอนุภัทร   ลุงกุย
 
1. นางสาวขนิษฐา    อินต๊ะวิชัย
2. นางสาวชิดชนก   ต้าวเต็บ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายธนพล  ตามสัตย์
 
1. นางณิชา  งามสง่า
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิง จิรนุช   ศักดิ์ชัยปัญญา
 
1. นางสาวขนิษฐา   อินต๊ะวิชัย
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงจินดาพร  -
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงปริตตา  ดำริเพิ่มสุข
 
1. นายจักรวาล  รักสกุลใหม่
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันตา
 
1. นายทัศน์พล  ราตรีเสน่ห์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงชนิตา  พนาไพรสกุล
2. เด็กหญิงฐิติกา  ทองจรรยาเลิศ
3. เด็กหญิงทักษอร  ธรรมอนุสรณ์
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นายรณชัย  เรืองแดง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวฉลองรัตน์  เฉิดฉายบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุงผกามาศ
3. นางสาวพิมพิศา  หยกล้วนนำแสง
 
1. นางรุ่งอรุณ  คชไพร
2. นางจิริสุดา  ธรรมขันธ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กชายกิตติกานต์  สุขเจริญวนิช
2. เด็กชายภูผา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
2. นายไวพจน์  บุพกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพรรวินท์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอดุลย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงษ์  ทินแย่ง
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กชายวีรชิต  สงกรานต์สดใส
2. เด็กชายออส่าทู  ไม่มีนานสกุล
 
1. นางสาวธนัตพร  เต่อเน่อ
2. นางสาวลักขณา  ทวีตระกูลทรัพย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายญาณวุฒิ  -
2. นางสาวศิวิมล   บุษบาศรีอัมพร
 
1. นายพิทักษ์  อุดธิ
2. นางสาวสุจีรา  วงศาโรจน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายศรัณย์  พงษ์ไพรสกุล
2. เด็กชายแสงชัย  มีแคว้น
 
1. นายทวี  เทียมคีรี
2. นายพิทักษ์  พิทาคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ศรีมาลี
2. เด็กหญิงมูเซอหยื่อโซ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงรวี  ภาระกิจรุ่งเรือง
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจนิสตา  วันทนา
2. เด็กหญิงศุภดา  นำน้อมจิตต์
3. เด็กหญิงเพ็ญทิชชา  มั่นในตน
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางตวิษา  พรรณสุข
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 1. เด็กชายณภัทร  ทองแก้ว
2. เด็กหญิงวรพันธ์  สุนันทา
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุนันทา
 
1. นางสุภาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐนันท์  สุดสุขสันต์
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายชอบ  เลาจาง
2. เด็กหญิงวันสาย  ครรชิตอานนท์
3. เด็กชายสพล  นพคุณเจริญวงศ์
 
1. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
2. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงณัฐชกานต์  สุจริตสสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญสินี  กานนอนุพงศ์
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  เจริญเต็มเปี่ยม
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงจันทนา  กานนอนุพงศ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  เขียวภูมิชัย
3. เด็กหญิงลักษมี  ประทีปพจน์
 
1. นางดวงดาว   เจริญเต็มเปี่ยม
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐวัชร์  มหาสิงห์
2. เด็กชายโกศัลย์  สิริวลัย
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางนฤนาท  วัฒนวงษ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีลักษณ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแพ
 
1. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
2. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชมพูทาน
2. เด็กหญิงรักษิณา  ถิ่นอารัญ
3. เด็กหญิงวรกานต์  ปกรณ์กิจโชติ
4. เด็กหญิงวริศราพร  สุริยะ
5. เด็กหญิงสุธีรกานต์  วิทูรสัญจร
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เกษมจิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อมรใฝ่มงคล
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพิมณภัทร  วงศ์ไชย
4. เด็กหญิงสิตาพร  ปรีดิพา
5. เด็กหญิงสิรินันท์  กุลศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  มณีธร
2. นางอัมพร  อินตาวงษ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงกนกพร  ผาติปัญญาอมร
2. เด็กหญิงนริศรา  ใฝ่สุขสรรค์
3. เด็กชายปิยะพงศ์  อมรใฝ่สติ
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปันเกษม
5. เด็กหญิงสรัลพร  ษมาจิตเลิศ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อินสาร
2. นางสุภาพร  รัตนะวนา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายจักริน  พิมานวนาลี
2. เด็กชายนัทพงศ์  อินตาปัญญา
3. เด็กชายภูวดล  ชีวเชิดพานิช
4. เด็กหญิงสิริชา  อินต๊ะ
5. เด็กหญิงสิริณัฐ  อินต๊ะ
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
2. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ยิ่งยศ
2. เด็กหญิงปวัณรัตน์  ดาวประกายสี
3. เด็กหญิงยะนิรา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงวรรณรดา  ปัญญาไพรวัน
5. เด็กหญิงอภิสรา  คงเปรมปรีดิ์
 
1. นายเดชาวัฒน์  วงษ์ภูธร
2. นางสุดฤทัย  อ้ายนันท์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
2. เด็กหญิงดารุณี  มาลีบุญเลิศ
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  สมบัติทองแท้
4. เด็กหญิงสมฤดี  เงินทองประกาย
5. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์   สม่ำเสมอ
2. เด็กหญิงนรกมล    วัฒนธรรมกูล
3. เด็กหญิงปานิสรา   ประจิตติสุบิน
4. เด็กหญิงพรรัตน์   ทุ่งฤทัย
5. เด็กหญิงสุรภา   นิรันดร์สุธี
 
1. นายธวัชชัย   คำมูล
2. นางสาวจินตนา   ธรรมนามวนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายชยากร   สุจรัสพัฒนาพร
2. เด็กหญิงณัฐชนา   คงสง่ากุล
3. เด็กหญิงพิมพ์พลอย   สิงขรล่องไพร
4. เด็กหญิงวรัมพร   วนายืนยง
5. เด็กหญิงศิริพรรณ   กาญจนาสุกใจ
 
1. นายเอกรัตน์  กันแก้ว
2. นายธนกฤต  โอบอ้อม
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยาพร   เลิศดวงรัตนา
2. เด็กหญิงจารุกัญญ์  ใฝ่เภสัช
3. เด็กชายจิรพัส  เพียรประกอบกิจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  เป็นวันเพ็ญ
5. เด็กหญิงณัฐนันท์  ใฝ่ผลดีเลิศ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขยันกิจการยิ่ง
7. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีทาทุม
8. เด็กชายประกาศ  ขวัญสุวรรณศรี
9. เด็กชายประชัน  -
10. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชัยปราณี
11. เด็กหญิงมึมึ  -
12. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยศิริ
13. เด็กชายสุทิวัส  สุภชีพ
14. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  คำจันทร์
15. เด็กชายโชคชัย  สุขสันต์สำราญ
 
1. นางสาวกันธิชา  วงศ์ษา
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางเมธิกา  รัตนรังษี
4. นางจรรยา  สุธรรม
5. นางสาววรวรรณ  จีวะระ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิง ณัชวดี  ชูนราทิพย์
 
1. นางสาววรรษมน  สวาสดิ์ญาติ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา   ชวเลิศปัญญา
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงวราพร   จิรธรรมถาวร
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายปยุต  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงพรทิพา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
2. นางสาวอัมพร  กลิ่นรสทิพย์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายราวิน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเทียนแสง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายยุทธนา  สุขชัยรังสรรค์
2. นางสาวอัมพร  กลิ่นรสทิพย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิดา   พนมจรุง
2. เด็กชายอภิชาติ   เลิศสกุลไพร
 
1. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พนมอารี
2. เด็กหญิงปัสกา  บำรุงพนัส
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ไผ่พฤกษ์พันธุ์
4. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  อาภาจันทร์
5. เด็กหญิงวรรัตน์  ขจัดพิษภัย
6. เด็กหญิงศรีสุดา  -
7. เด็กหญิงสิริธัญ  เปี่ยมปิติ
8. เด็กหญิงสิริรัตน์  เปี่ยมปิติ
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ภูไพรเจริญ
10. เด็กหญิงอรพิมล  วงศ์อิทธิฤทธิ์
 
1. นางนริสรา  โพธิพฤกษ์
2. นางเอมอร  วงค์คำ
3. นางสาวสุชารินทร์  อินทรวิศิษฐ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงกัญญาณี  ชาติพลพิสุทธิ์
2. นางสาวธันยพร  เย็นศิลาแลง
3. เด็กหญิงประติภา  บรรพตวิมาน
4. เด็กหญิงพิมประภา  พริ้งพราว
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  อรุณรุ่งรัตนา
6. เด็กหญิงรัญชนา  แหลมไพรี
7. เด็กหญิงลักขณา  เมืองชัยมูล
8. เด็กหญิงสุชาวดี  คงความเลิศ
9. นางสาวสุดาพร  นุชนงคราญ
10. นางสาวสุดาพร  พิศชวนมอง
 
1. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
2. นางวริศรา  หลักบุญ
3. นายสิทธิชัย   บงกชวิจิตรรุ่ง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงญาดา   สุภาพจรรยา
2. เด็กหญิงนฤมล   จลศรัทธาธรรม
3. เด็กหญิงประวีณา   ประกาศิกทอง
4. เด็กหญิงศศิกานต์   ยงศรีปณิธาน
5. เด็กหญิงศิรดา   ศรีมณีทองกุล
6. เด็กหญิงศิราพร   สรวงสวรรค์
7. เด็กหญิงอรทัย  หรรบ้านโคทร
8. เด็กหญิงเฟรนซี่   วงศ์แพทย์เสถียร
9. เด็กหญิงเมธาพร   นิธิสมหวังชัย
10. เด็กหญิงเมษยา   ไกวัลอร่ามแสง
 
1. นายกัมพล  กมลวิสัย
2. นางสาวสิงหาภรณ์  สรวงสวรรค์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาด 1. เด็กชายชมรักษ์   วิมานแจ่มใส
2. เด็กชายฐิตากร   วิมานสุขสันต์
3. เด็กชายธนาชัย   วิมานโฆษิต
4. เด็กชายนุภาพ  -
5. เด็กชายวีรพัช   วิมานสุขสันต์
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์   วิมานฉลอง
7. เด็กหญิงสายดาว   วิมานตระการ
8. เด็กหญิงส่อดา   รัตนชัยฤกษ์ดี
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   วิมานตระการ
10. เด็กหญิงเสาวนีย์   พรประภาเลิศ
 
1. นายเด่นชัย  กิติศรี
2. นายอนันต์  ตระหง่านไพร
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นางสาวจิราภา   สถาพรไพรวัลย์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ชีวไพรคีรี
3. เด็กหญิงพรทิตย์   พนาลัยวิมาน
4. เด็กหญิงพอรี  ต่อบือ
5. เด็กหญิงพิมพ์ผกา   ต่อบือ
6. นายสติ   ทรัพย์ประภาสกุล
7. นายสมชาย   บุษบาศรีอัมพร
8. เด็กหญิงอรทัย   วิมานสายชล
9. เด็กหญิงเจนจิรา   มนต์มุติตา
10. นางสาวเสาวภา   สกุลจันทร์จำรัส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศินา  ฮองโยง
2. นางอุบลรัตน์  ประเสริฐพระพร
3. นางสาวพรสุดา  เชวงกิจไพศาล
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 1. เด็กชายกิตติภพ  อร่ามมงคล
2. เด็กชายปฏิพล  เทิดทูนพาณิชย์
 
1. นายรัชนาท  รักวงศ์ตระกูล
2. นายเจริญ  คุ้มครองโชค
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. เด็กชายอนุพงศ์  สุภาวรรณ
2. นางสาวอารีญา  ดวงพร
 
1. นายพรสวัสดิ์  กรุณาคุณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายชุมแพ  -
 
1. นางสาวศรีจันทร์  อมรใฝ่ศรีศักดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วหิน
 
1. นางสาวชุติมา  แสงน้อย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  เอกมณีไพรพงศ์
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายภาคิน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวธีราพร  ชีวสัมพันธ์สุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดลนทีดาว
 
1. นางสาวอาภาพร  เมธาวิเศษสวัสดิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  เนินไผ่งาม
 
1. นายวัชระ  หยาดทองคำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. นางสาวหน่อแอะมู  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงพจนีย์  อุดมคงคาคีรีไพร
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  พุทธมณี
2. เด็กชายธณวุฒิ  อ่อนสำอางค์
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางปราจิน  สายฝั้น
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงขีพู  กรินมรกต
2. เด็กหญิงอภิญญา  หอมวิไล
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอัมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวรัทยา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายซอวาโหละเซ  -
2. เด็กหญิงหน่อหมึชิ  -
3. เด็กหญิงเซคือ  -
 
1. นางสาวสุชาดา  เยี๊ยะสูงเนิน
2. นางสาวจีราพร  คงโอบอ้อมอารี
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงปรียานุช   มานพชัย
2. เด็กหญิงมณีภรณ์   ไพรพนาเลิศ
3. เด็กชายอาทิตย์   เฉลิมชัยเกตุ
 
1. นายอนิรุจน์    ขัตติยะ
2. นางสาวจิรนันท์   เจริญศรี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ฤทธิเกษมพร
2. เด็กชายปิยะชนน์  ตระสิภานากร
3. เด็กชายพุทธินันท์  สันติคีรีไพร
 
1. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. นายปฏิกรณ์   ทองจรรยาเลิศ
2. เด็กชายมนต์สิทธิ์   เอี่ยมอรชุน
3. นายยุทธพล   ศิริบุญอภิรักษ์
4. นายวิมล   พิมานสุขสันต์
5. นายสุรชาติ    ศิลปินธำรง
6. นายอติชาติ    ลักขณจันทร์
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายธนวัฒน์   พงศ์ไพรภูมิ
3. นายวุฒิพันธ์   เทพวงสา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริธัญสิน
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  โกศลบำรุงกิจ
3. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พนาสกลกุล
4. เด็กหญิงจันทิมา  ขวัญชูโชคชัย
5. เด็กหญิงณัฐนพิน  ลักษณะพรรณดี
6. เด็กชายดนุพงศ์  ธีรสาโรจน์
7. เด็กชายดนุเดช  นวนคำ
8. เด็กหญิงดวงกมล  จริยวัฒน์อำไพ
9. เด็กหญิงดาราภรณ์  กุญชรกุศลลจิต
10. เด็กหญิงธิดาพร  ยืนยงชลาลัย
11. เด็กหญิงนพวรรณ  ณานอาวุธ
12. เด็กหญิงนภาพร  จลศรัทธาธรรม
13. เด็กชายบิน  เจริญจิตนิรันดร์
14. เด็กหญิงปิยาพัชร  เดชเอื้อพร
15. เด็กชายผดุงเดช  ดรุณมวลสายชล
16. เด็กชายพงศ์สวรรค์  ถนอมสินธุมาศ
17. เด็กหญิงพรชนก  พิศาลสิงขร
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรือนตื้อ
19. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  กัลยามิตร
20. เด็กหญิงพีรดา  ปัญญาแก้ว
21. เด็กหญิงภัทร์ณิชา  ดิลกกันทร
22. เด็กชายภูมิพัฒน์  แบ่งเงินกู้
23. เด็กหญิงรภัสสา  บำรุงพร
24. เด็กหญิงรัชนีภรณ์  จันพิลา
25. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีเมืองเจริญ
26. เด็กชายสันติภาพ  ผาติสิงขร
27. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีพวงกิ่งแก้ว
28. เด็กหญิงสุชาดา  เกษมสุขบำรุง
29. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
30. เด็กหญิงอภิชญา  ปรีดาเลิศกุล
31. เด็กชายอภิสรรค์  ปรีดาเลิศกุล
32. เด็กหญิงเขมอัปสร  พิทักษ์พรศิริ
33. เด็กหญิงเนตรทราย  พิชัยสกุลสุทธิ
34. เด็กหญิงเยาวภา  เจริญจิตนิรันดร์
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิทักษ์เวชธรรม
 
1. นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร
2. นายทวีเดช  ฌานชีวิน
3. นายพิพัฒน์  ทองปินตา
4. นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี
5. นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก
6. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
7. นายธนทัตน์  เพียรวิทย์
8. นายสัญญณันท์  วรรณคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กชายชินชุภาพ    ชูวา
 
1. นายวรวุฒิ  อุดปิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางครูอรุณี  คำภีระ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 1. เด็กชายทวีชัย  หลวงอุบล
 
1. นายบรรพต  ฉัตรคำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายทัตพล  แปงมูล
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภาพันธ์เลิศ
 
1. นายกวิน  เป็กตีปิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิยานันท์
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายสมคิด  เจนชลธี
 
1. นางสุจิณ  สุทน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงปริตา  งามจิตเจริญ
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงสาริศา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  ธรรมยศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายณัฐพล  ช่วยการดี
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  อมรใฝ่มงคล
 
1. นางยุพิน  ปวงประสาท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1. เด็กชายกัปตัน   พนารุ่งทอง
2. เด็กหญิงกุลสตรี   ธาราจำเริญสข
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   พุทธคีรี
4. เด็กหญิงจิรัชยา   เถมินพนา
5. เด็กหญิงชนนิการ   ธรรมสรณ์กุล
6. เด็กหญิงชยาภา  ชวลิตกิจสถาน
7. เด็กชายชลกร   ศิวกรศิลป์
8. เด็กหญิงชาลิศา   เจริญสว่างธรรม
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   คามภีรพรหม
10. เด็กชายณัฐพล   วงศ์ศรีสุดา
11. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุธาเจริญใจ
12. เด็กหญิงณีรชา  จรูญโรจน์โอฬาร
13. เด็กชายทวีผล   เจริญเฉลิม
14. เด็กชายทองสุข   ชยากรฐิตินันท์
15. เด็กหญิงนงนุช   ชยากรฐิตินันท์
16. เด็กชายนันทกร   ชนะมณีรัตนะ
17. เด็กหญิงนิตฉกุล   ปางหินฝนพัฒนา
18. เด็กชายปิติพงษ์   เถมินพนา
19. เด็กหญิงพรทิพย์  ขจรกิตติกุล
20. เด็กหญิงพิมพา   ทรายโชติธารา
21. เด็กหญิงพิมพ์พิศา   ธาราค้ำชู
22. เด็กหญิงภคพร   ญาดาพงศ์พันธุ์
23. เด็กชายวรกิจ   พนารุ่งทอง
24. เด็กหญิงวรรษชล   เจตนาโภคกุล
25. เด็กหญิงวันเพ็ญ   ชยุติกุลพันธ์
26. เด็กหญิงศยามล  พรหมคามี
27. เด็กหญิงศศิรา   เจริญสว่างธรรม
28. เด็กหญิงสุธิดา  ทวีนิธิพร
29. เด็กหญิงสุนิตา   เจริญสกุลไพรี
30. เด็กหญิงสุภาภรณ์   เสน่ห์วิจิตร
31. เด็กชายอนุพล   ขวัญไพรจิระ
32. เด็กหญิงอัทธนีย์   ถาวรสิงขร
 
1. นายสุธี   นันทะศรี
2. นายอาทิตย์   ไทยประยูร
3. นายโอฬาร  มณีคันโท
4. ว่าที่ร้อยตรีดนุรักษ์   คำมาลา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายเมธัส  มอญคำ
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชาญ์ชา  รอดเรืองสันต์
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงแพรวา  พนาโกเมน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงอลิน  วงษ์สีหล้า
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เกษมจิตต์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายกรกฤต  มีรอด
2. เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
3. เด็กชายณัฐชนน  เมืองศรีพรรณ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  เป็นวันเพ็ญ
5. เด็กหญิงดารินทร์  ใฝ่เปรมปรีดิ์
6. เด็กชายทินภัทร  วนาก้องเกียรติ
7. เด็กหญิงธิดาพร  ชำนาญอาสาไพร
8. เด็กชายนันทกร  ชนะปรีดากุล
9. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
10. เด็กหญิงพลอยปภัส  ชัยปราณี
11. เด็กชายภูวนาท  เรียบร้อย
12. เด็กหญิงมึมึ  -
13. เด็กหญิงยูนา  สุขฤดี
14. เด็กหญิงวลัยพร  มวลจันทร์
15. เด็กชายวาเดอโฟ  โชคธราธร
16. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยศิริ
17. เด็กชายสุทิวัส  สุภชีพ
18. เด็กชายอุเทน   ย่านทราย
19. เด็กชายเอกราช  มวลจันทร์
20. เด็กชายโชคชัย  มวลจันทร์
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางพัชรี  แก้วปราณี
4. นางสุทธิพร  เขียวมูล
5. นางจรรยา  สุธรรม
6. นายประยูร  อัมพรเลิศศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวกรรณิกา  บุญกลิ่นสี
2. เด็กหญิงณัฐชา  หินเหล็กไฟ
3. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
4. เด็กหญิงพรนภัส   ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงพรศิริ  ภูผาแกร่ง
6. เด็กหญิงมยุรี  กลองชนะกุล
7. นางสาวมุกดา  อนุรักษ์พันธ์ศจี
8. นางสาวแพรวา  น้ำใจไมตรี
 
1. นายเดชาวัฒน์  วงษ์ภูธร
2. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
3. นางสาวรัตติการณ์  ไชยวรรณวงศ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงดวงกมล  เตจ๊ะ
2. เด็กชายธนกร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายปรีชา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงขรบรรจง
6. เด็กหญิงพริมพร  นาวาสมบูรณ์
7. เด็กหญิงพรไพลิน  วรมงคลศรี
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  นราภรณ์กุล
9. เด็กหญิงยุพิน  จารุวีวรรณ
10. เด็กชายวรากร  ผู้ใฝ่มงคล
11. เด็กชายสมชาย  มนตราประทีป
12. เด็กหญิงสิตานัน  รักถิ่นทอง
13. เด็กหญิงหน่อมึเกะ  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศึกษาพงศ์พันธุ์
15. เด็กหญิงเมริษา  ดาวประกายสี
16. เด็กหญิงแพรววดี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
3. นางสาวโสภิดา  สารพรหม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กชายชนิกร  จรรยากมลโชติ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กชายพลอธิป  คงรักเรียน
4. เด็กชายยศภัทร  ดั่งสายน้ำ
5. เด็กชายแดนนคร  คงกิจมั่นเลิศ
 
1. นายชวลิต  สีโน
2. นางบัวคำ  เรืองอร่ามชงโค
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงโชติกา  สุนิธิถาวร
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  นิลุบลไพบูลย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงญารินดา  ธาดาศิริทรัพย์
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  ศรีพรสิริโรจน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสุภัสสร  ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  ทันปัญญาเลิศ
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงสุภาพร  ป่ากุญชร
 
1. นางดวงเดือน  รักเมืองไพร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ก่อดู
2. เด็กชายอรรนพ  โกฮะ
 
1. นายสุชาติ  ปิยรัตนสกุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงสุวินิตยา  พรมเมือง
2. เด็กหญิงอรชร  นพมาศนิรันดร์
 
1. นางสาวพัชรี  แก่นเจิง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงดวงพร  จำเริญสิงขร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขอัมพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย  ธาราทิพย์ไพร
2. MissRAN  XIN
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอฉ่าคือตอ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซอซีมู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายซอตอโลแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายซอมูนิแฮ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายซอเมซู  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
2. นายสมศักดิ์  ช่วยเกิด
3. นายสนั่น  หลักรอด
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กชายคาวี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิชาติกุลพันธุ์
3. เด็กชายจักรพงษ์  สุดาเฟื่องฟ้า
4. เด็กชายจิรเมธ  เรือนคำปัน
5. เด็กชายปกปักษ์  สายฝั้น
6. เด็กชายศุกลวัฒน์  มโนธรรม
 
1. นายประสิทธิ์  สายฝั้น
2. นายเอกชัย  กำแพงแก้ว
3. นายสุเชาว์  ทิพย์ประเสริฐ
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ดำรณกานน
2. เด็กชายชัยณรงค์  สิริรุ่งโรจน์
3. เด็กชายญาณาธิป  จำรัสกันทร
4. เด็กชายภราดร  เกียรติธนาสิน
5. นายวัฒนชัย  กันทรเถกิง
6. เด็กชายสมเกียรติ  ค้ำชูคงคา
7. นายอานนนท์  พรงดงาม
8. นายอิทธิฤทธิ์  กันทรอุดม
 
1. นายปัญญา  ขำเลิศ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เลาคำ
2. เด็กชายกฤษฎา  สายรุ้งยามเย็น
3. เด็กชายธนัชชัย  กวางทู
4. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
5. เด็กหญิงนิยะดา  ษมาจิตวิโรจน์
6. เด็กชายพศวีร์  ปองถาวร
7. เด็กหญิงพัชดา  สวรรค์อำไพ
8. เด็กชายพิทักษ์  คงประหยัดดี
9. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
10. เด็กชายศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงฉัตรพร  คำใสสุวรรณ
2. เด็กหญิงดาวเดือน  ผู้มีมิตร
3. เด็กหญิงรมิตา  สง่าวงศ์ผาสุก
4. เด็กหญิงสุทธิดา  มีแคว้น
5. เด็กหญิงอลิชา  อมรใฝ่อภัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  พิศฎางค์
2. นางสาวชนม์วรินทร์  ทวีเลิศวุฒิกุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงกุหลาบ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอารักษ์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายไตรภพ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
2. นางสาวธีราพร  ชีวสัมพันธ์สุข
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง    เดชเรืองธรรม
2. เด็กชายศรราม    ธรรมสุขคีรี
3. เด็กชายเฉลิมชัย    พยานรัก
 
1. นางสาวสายสุดา   ตาบัง
2. นายยศกร  พันธุ์รักษ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงซาแบอู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงทยิดา  หมื่นตุ้ม
3. เด็กหญิงโพดา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กชายชาญวิทย์  งามเด่นดาว
2. เด็กหญิงสาริกา  จามรเลิศ
 
1. นายยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง
2. นางสาวปิยนาฏ  วนสกุลชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายจักราวุธ   ฉิมพาลี
2. เด็กชายธฤต    คำแสน
 
1. นางทิพวรรณ   ตุ้ยดี
2. นางปรียา   จำรัส
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ปัญญาชนก
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  อ้นนาง
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นางสิริพร  ฝั้นเต่ย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เฉลิมชัยวิวัฒนา
2. เด็กหญิงจินตนา  ศรีพรรุ่งเรืองดี
 
1. นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงสุมาลี  ศรีพวงแก้ววิไล
2. นางสาวอาภัสรา  ศรีพรรุ่งเรืองดี
 
1. นายเฉลิมพล  ทรัพย์ธนสาร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาเยอ 1. เด็กชายธีรนัย  สมพรธรรม
2. เด็กชายวรายุส  สุขล้นทวี
 
1. นายนพดล  สุขสาร
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจินตนา  เกียรติบุญสกุล
2. เด็กชายอรรถพร  ศรีจรัสพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  โกศัย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงขวัญกำหนด  ชัยมโนกุล
2. เด็กชายทักษิณ  วิมานสาคร
 
1. นายยุทธชัย  แสงทองนภารุ่ง
2. นางสาวปิยนาฏ  วนสกุลชัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  มนต์มุติตา
2. เด็กชายเกษมสันต์   สกุลลิขิตพัฒน์
 
1. นางสาวเพราพิมล  ป้องเมือง
2. นางสาวสุวรรณี  หวังวนวัฒน์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 1. เด็กชายอติวัณณ์  ธรรมลังกา
2. เด็กชายอลงกรณ์   รักมั่น
 
1. นางปริศนา  เอกกุล
2. นายวิเชียร  สันจันตา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธีรนัย  คงเกียรติมั่นเลิศ
2. เด็กชายวินัย  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์   พรหมศรี
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอเลเดะทู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายซอแบระมู  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายตะแหน่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
2. นายอนุชา  บุญทาวงค์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายบุญสิน  เริงไม
2. เด็กชายรณรส  เลาหาง
3. เด็กชายศรัญญูู  วงศ์พิรุนทอง
 
1. นายชินดนัย  ติวรรณะ
2. นายชุมพล  ศรีมันตะ
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายชวิน    เวียงอิน
2. เด็กชายปรีชา    ครองความสำราญ
3. เด็กชายพิสิษฐ์   หยกโรจนพสุ
 
1. นายวิสิทธิ์    ทองแก้ว
2. นางสาวธัญญลักษณ์    แก้วใส
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. เด็กชายสมโภช  -
2. เด็กชายอนันสิทธิ์   ศรีพรเฉลิมชัย
3. เด็กชายออมสิน    ศรีเฉลิมพรชัย
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์    แก้วใส
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์   สังข์แดง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายณัฐวรรธณ์   เงินอนันต์บุญ
2. เด็กชายณัฐวรรธณ์   เงินอนันต์บุญ
3. เด็กชายเจตริน   ศิริโสภาวัฒนา
 
1. นายธนกฤต    โตสุวรรณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 1. เด็กชายพัตรพล  ครองขุนคีรี
2. เด็กชายสันติ  -
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผาติพัฒนาไพร
 
1. นายไพโรจน์  นิเวศน์เวหน
2. นางสาววาสนา  เราเท่า
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  เลิศพิเชียรไพบูลย์
2. เด็กหญิงมณฑนีย์  ชูชื่นอุปถัมป์
3. เด็กหญิงเปรมฤทัย   พลปิยกุล
 
1. นายประยูร  อยู่สุภาพ
2. นางวีรยา  ปวงคำคง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจตนาแกล้วกล้า
2. เด็กชายธนรัฐ  ศรีบุตร
3. เด็กหญิงอัญชลี  นำชัยทศพล
 
1. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
2. นางพรนรินทร์  มะโนคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงดาทู  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทีเลอวา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงธัญจิรา  สุขสันต์คงคา
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีโสภาจำปี
5. เด็กหญิงสาวิณี  วนาลัยวิมาน
6. เด็กชายแอโกแว  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวฉัตริกา  คำสิงห์
3. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงบูสา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสุนารีย์  ศักดิ์สุรเดช
4. เด็กหญิงหมึซูโค๊ะ  วนาลัยวิมาน
5. เด็กชายอภิวิชญ์  สดใสจำปี
6. เด็กหญิงเปรมิกา  เดชปารมี
 
1. นางพรสวรรค์  มาลาวิลัย
2. นางสยามล  เพียรงาน
3. นางสุภลักษณ์  อินทสิทธิ์
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หลุย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ประจักษ์ศิริ
2. เด็กหญิงชลนิภา   อัมพรพิมาน
3. เด็กหญิงอรอนงค์   พิมานสดใส
 
1. นายชูชีพ   แก้วประเสริฐ
2. นายประสิทธิ์   มณีนำโชค
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงกรพินธ์  รักษาคงคา
2. เด็กหญิงสุภาดา  พาติวัชรพร
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  มีความถูกต้อง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
2. นายสราวุฒิ  อาสาไพร
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแก่ 1. เด็กหญิงกนกพร  เจริญเจนสกุล
2. เด็กชายทวีทรัพย์  วัฒนเลิศกิจ
3. เด็กหญิงพัณณิตา  ธาราหรรษา
 
1. นายนรินทร์  ปันจา
2. นายวิมล  มีฤทธิ์เดช
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงกุสุมา  ชำนาญชนะ
2. เด็กหญิงพัชราภา  วาสนาวนา
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์  รวมแดนทอง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  บุญเกตุ
2. นายเฉลิมพล  เนื่องนิธิภาดี
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หาร 1. เด็กชายนฤพัทธ์  ใฝ่กระจายเพื่อน
2. เด็กชายวงศธร  ไม้ไผ่ดง
3. เด็กชายวรวุฒิ  -
 
1. นางคุณัญฎา  อาสาไพร
2. นางพิมพ์ผกา  ดำรงธรรม
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพิมภัทรา    แรมจันทร์จรัสฟ้า
2. เด็กหญิงภัณฑิลา   เกษมศรีวิมาน
3. เด็กหญิงอริสา   โสภากระสินธุ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สมบูรณ์
2. นางวราภรณ์  ปันดิษ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงมาลี  กัมปนาทชลธี
2. เด็กหญิงอริสรา  เด่นบุรีไพร
3. เด็กหญิงไอริน  คิดประสิทธิ์ศิลป์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงประภาพร  ผู้รักเรียน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กหญิงรมิตา  สง่าวงศ์ผาสุก
 
1. นางสาวจิราษา  รังษี
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มีความงาม
2. เด็กหญิงสุรัตนา  มีความกล้า
3. เด็กหญิงอรัญญา  มีความงาม
 
1. นายวรุฒ  บุญชุม
2. นางสาวอัฉราภรณ์  ฉิมพสุทธิ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมรใฝ่ประไพ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  มีความกล้า
3. เด็กหญิงภัทรพร   คุณเกียรติก้อง
 
1. นางสาวจิราษา  รังษี
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอดสาแล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มงคลศิริมาศ
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกียรติประกาย
3. เด็กหญิงทิพปภา  พจนาปิยกุล
 
1. นางสาวอนัญญา  งามละออ
2. นางสาวปาณิศา  เภตรา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กหญิงพนา   นฤมลสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงรัสยา   รัตนฤทัย
3. เด็กหญิงสุทาพร   รัตนศรีพนา
 
1. นายภูวนาถ  ปัญญา
2. นางสาววรัญญา  เครือสาร
 
163 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ตาไฝ
2. เด็กชายภคพงศ์  หลุยบุญเป็ง
3. เด็กหญิงอริญรดา  โมลา
 
1. นางสาวเมทินี  มนเทียร
2. นางสาวดวงพร  เขตต์นาพิภพ
 
164 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กหญิงชดาพร  พรนันทชัย
2. เด็กหญิงนภัสสร  ปัญญาฤทธิ์รงค์
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  ชลธรดำรงกุล
 
1. นางพิศวาส  อินทรัตน์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  ธรรมขันธ์
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  เกษตรไพรวนา
 
1. นางสุภัทรา  คุณประดิษฐ์
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สวิหนิ
 
1. นางสาวธนภรณ์  ดวงดำรงธรรม
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจีราพร  อุปนันท์
 
1. นางสาวอรชา  ทองประดิษฐ์
 
168 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสอาด
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
169 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กหญิงธาริณี  แก้วตาสาละวิน
2. เด็กชายสุรวัตร  อมรใฝ่ธนากุล
 
1. นางสาวปนัดดา  โคมสว่าง
2. นางสาวพิมพ์ผกา  แก้วเงิน
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายโชคชัย   เชิดชูคีรี
 
1. นายพีรกร  สุรินทร์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงกานติมา  กิจสว่างกุล
 
1. นางสาวสรานันท์  ชัยบุตร
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวชนิศา  สุพา
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงภัทราพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นายกำพล  สืบสกุลพรหม
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายสุรชัย   พิมานธาดา
 
1. นายนพคุณ  วัฒนใจ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายภคพล   มงคลเทวี
 
1. นางกัญญ์ภิญญา   ป้อมบุบผา
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  คำภิไหล
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ผู้รักธรรมชาติ
 
1. นายเฉลิมพล  ปวงคำคง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายอัครพนธ์  ครองความมานะ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สืบสกุลพรหม
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดก
 
1. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กชายรวี  อดิชาติ
 
1. นางสาวพวงทอง  ศรีแก้ว
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงรัตนติภา  ดั่งแดนวิมาน
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ยุงประโคน
2. เด็กชายปริพัฒน์   ปัญญาชื่นชม
3. เด็กหญิงปวิตรา   ชีวมงคลสิน
4. เด็กหญิงวรัญญา   จารุวรรณสกุล
5. เด็กหญิงสุภณิชตา   สิริกุลเมธาวี
6. เด็กชายอัศวิน   วังมัน
 
1. นางนุชจีราภรณ์   จิตรค้ำคูณ
2. นางชีลี   สุขสมบูรณ์
3. นางสาวนราภรณ์   สืบไมตรีสัมพันธ์
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  เกียรติดี
2. เด็กชายสุรกานต์  อนันต์หงสา
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
2. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายพนม  วิหคเริงรื่น
2. เด็กชายวรวิช  เลิศรัตนดวง
 
1. นางปิยะฉัตร  ชิปานันท์
2. นายชีวานนท์  ศรีศักดิ์สกุลดี
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. นายยศพล   วัดนนท์
2. นายศรายุทธ   ชีวมงคลสิน
 
1. นางปรียา  จำรัส
2. นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยวอก 1. เด็กหญิงกวินทรา  ปัญญามีศรี
2. เด็กหญิงอรยานี  ปัญญามีศรี
3. เด็กหญิงเยาวดี  วนาอาภรณ์
 
1. นางอุทิศพร  อินต๊ะคำ
2. นางสาวลินดา  รัตนศรีทิพย์
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  กุณฑีสมบูรณ์สุข
2. เด็กชายยะฉ่วยพอ  อาสาอนุรักษ์นที
3. เด็กชายไชยวัฒน์  จรรโลงกิจ
 
1. นายธวัชชัย  บุญยวง
2. นางสาวพรกัลยา  วรวัฒน์กุลชัย
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงกชกร  ชัยสวัสดิ์ราตรี
2. เด็กหญิงจิรานันท์  อภิไพรวัลย์
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วังชน
 
1. นายวรุฒ  บุญชุม
2. นางสาวอัจฉราพร  ฉิมพสุทธิ์
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทา
2. เด็กหญิงกุลปรียา  ตาแก้ว
3. เด็กหญิงอารยา  -
 
1. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
2. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กชายกันตพงศ์  สภาสัญจรไพร
2. เด็กชายศุุภกิจ  สายสวาทนที่
3. เด็กชายอติเทพ  พิมานเพพริด
 
1. นางอัจฉราพรรณ  หอมนาน
2. นายอนุสิษฐ์  ยาวิละ
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กชายธนกฤต  พิศอรนุช
2. เด็กชายธวัชชัย  คลองทับคล้อ
3. เด็กชายอชิตพล  คลองทับคล้อ
 
1. นางสาวนิซรีน  หะซัน
2. นายอาทิตย์  สุวรรณเขตนิคม
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงธาริณี  เพ็ญเพชรศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สดใสดาวเรือง
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  เพ็ญเพชรศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา